Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

8.4. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

Виробнича програма підрозділів ос-новного виробництва є сукупністю продукції певної номенклатури (конкретного виду), яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спе-ціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів.

 

Для того, щоб оцінити відповідність виробничої програми (Оф) наявним на пі-дприємстві потужностям (Пв) з виготовлення певного асортименту продукції, необ-хідно скористатися переліком відносних коефіцієнтів.

Ступінь сформованості виробничої програми оцінюється за коефіцієнтом ви-користання виробничих потужностей підприємства (кВп) за формулою (8.27):

квп = ^ < 1, частка одиниці.            (8 271

Пв

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготов-ленні певного виду продукції необхідно обчислити коефіцієнт екстенсивного вико-ристання обладнання (І<ЕКС), коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (k/нт), інтегральний коефіцієнт (к/нтЕГр) та резерв потужності (Rn) за формулами (8.28-8.31):

To,

^ЕКС = - '' частка одиниці,  (8.28)

кІНТ = -— < 1, частка одиниці,       (8.29)

^ПАСП

кінтЕГР = І<ЕКС ■ кінт < 1, частка одиниці,        (8.30)

Rn =1 - к!НТЕГР < 1, частка одиниці,        (8.31)

де ТК- календарний фонд робочого часу за рік, годин;

Тф - фактичний час роботи обладнання протягом звітного періоду, годин; РФ - фактична продуктивність одиниці обладнання, яке бере участь у ви-готовленні цільової продукції, натуральниходиниць на годину; РФ - паспортна продуктивність одиниці обладнання, яке бере участь у ви-готовленні цільової продукції, натуральниходиниць на годину.

Оцінка витратності виробничої програми підприємства

Діагностика виробничого потенціалу підприємства передусім пов'язана з мо-ніторингом наявної виробничої програми з метою її ресурсного обґрунтування від-носно до виробничої потужності та потреб ринку в продукції, яка виготовляється підприємством. Великого значення в цьому зв'язку набуває обґрунтування забез-печеності виробничої програми трудовими і сировинними ресурсами.

•4 172 ►

 

Ступінь забезпеченості трудовими ресурсами оцінюється шляхом розрахунку чисельності персоналу, для чого попередньо складають баланс робочого часу од-ного облікового працівника (табл. 8.1), виходячи з графіку його роботи, тобто роз-раховують ефективний фонд роботи одного облікового працівника (ТЕФ).

Фонд оплати праці виробничих працівників (ФОППр) слід розраховувати за формулою (8.32):

ФОППР =(1 + 1UF-) ■ Тст ■ ТЕФ ■ чПР, грн,      (8.32)

де Тст- годинна тарифна ставка за виконувану роботу, грн / годину; ТЕф- річний ефективний фонд роботи працівника, годин; РПР - відсоток премій та інших доплат, встановлений за якісне виконання плану, індивідуальні досягнення, творчий підхід до виконуваної роботи тощо, до тарифного заробітку працівника;

чПр - чисельність працівників певної кваліфікації, оплата праці яких здійс-нюється за однаковими тарифами за фактично відпрацьований час.

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців (ФОПк) розраховують за формулою (8.33):

ФОПк =ОТм -(1 + Sn), грн, (8.33)

де О - місячний оклад керівника, спеціаліста чи службовця, грн на місяць; Тм- кількість відпрацьованих за рік місяців;

5П - відсоток премії до посадового окладу та інших доплат, встановлений за належне виконання своїх службових обов'язків.

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства також включає оцінку ступеня витратності виробництва за показником собівартості виготовленої продукції. Розрахунки собівартості обсягу виробленої продукції та одиниці продук-ції здійснюються шляхом підсумовування всіх витрат, які виникають в ході вироб-ництва та реалізації продукції, і заносяться до табл. 8.2.

Для того щоб знайти загальні витрати на основну сировину та матеріали, на-півфабрикати, паливо та енергію в собівартості продукції (ССм), необхідно скорис-татися формулою (8.34):

п

ссм = ОФ • IНСМІ ■ ЦСМІ, грн,    (8.34)

І-1

де НСМІ - норми витрат сировини (матеріалів) на виробництво одиниці продукції; ЦСМІ- ЦІна одиниці сировини (матеріалів), грн за одиницю; Q© - обсяг вироблюваної продукції в натуральних одиницях, тобто вироб-нича програма підприємства.

Методика розрахунку матеріальних витрат та витрат на оплату праці основ-них та допоміжних працівників наведена вище. Для розрахунку статті «Відраху-вання від заробітної плати основних виробничих працівників» необхідно обчисли-ли всі передбачені чинним законодавством виплати до соціальних фондів.

•4 173 ►

 

Таблиця 8.2 Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції     

Обсяг виробництва за рік (фактичний)    

Калькуляційна одиниця - 1 натуральна одиниця

 

№ з/п

1          Калькуляційні статті Ціна за

одиницю

ресурсів,

грн      Витрати

 

           

           

            На одиницю продукції         На річний обсяг виробництва

 

           

           

            у натуральному

вимірюванні  сума, грн        у натуральному

вимірюванні  сума, грн

 

            2          3          4          5          6          7

1          Сировина (за видами)                                                       

2          Основні матеріали (за видами)                                                     

3          Допоміжні матеріали (за видами)                                                 

4          Напівфабрикати (за видами)                                                         

5          Зворотні відходи (відраховуються)                                               

6          Разом за мінусом відходів (ст. 1 + 2 + 3 + 4 - 5)                                                  

7          Паливо                                                         

8          Електроенергія                                                        

9          Пара                                                  

10        Вода                                                  

11        Стисле повітря                                                        

12        Разом(ст. 7 + 8 + 9 + 10 + 11)                                                        

13        Заробітна плата основних вироб-ничих працівників                                                    

14        Відрахування від зарплати основ-них виробничих працівників                                                          

15        Витрати на підготовку та освоєння виробництва                                                         

16        Витрати на утримання та експлуа-тацію устаткування                                                 

17        Цехові витрати                                                        

18        Цехова собівартість

Разом за мінусом відходів

(ст. 6 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)                                                         

19        Загальновиробничі витрати                                                          

20        Попутна продукція (відраховується)                                                        

21        Виробнича собівартість Разом за мінусом відходів і попутної продукції (ст. 18 + 19 - 20)                                                    

Калькуляційна стаття «Витрати на підготовку та освоєння виробництва» міс-тить низку витрат на проектування виробів, на розробку і документальне оформ-лення нормативів праці, норм витрат сировини і матеріалів, на коригування техніч-ної документації при переході на масове виробництво.

•4 174 ►

 

Стаття «Витрати на утримання та експлуатацію обладнання» включає заробі-тну плату допоміжного, чергового та ремонтного персоналу підприємства з відра-хуваннями в соціальні фонди; амортизаційні відрахування за встановленими чин-ним законодавством нормами до середньорічної вартості основного виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (тобто II, III та IV груп основних виробничих фондів); витрати на поточний ремонт виробничого облад-нання (II, III та IV груп основних виробничих фондів).

При розрахунку статті «Цехові витрати» підсумовують витрати на заробітну плату керівників, спеціалістів та службовців з відрахуваннями у відповідні соціальні фонди; амортизаційні відрахування від вартості будівель і споруд (тобто I групи основних виробничих фондів підприємства); витрати на ремонт будівель і споруд, а також витрати на охорону праці всіх категорій працівників підприємства.

Сума всіх наведених вище витрат складає цехову собівартість продукцй'.

До складу статті «Загальновиробничі витрати» відносять витрати на науково-дослідні та випробувальні роботи; витрати на охорону навколишнього середови-ща, геологорозвідувальні роботи; витрати на стандартизацію і сертифікацію про-дукції тощо.

Цехова собівартість продукції з урахуванням загальновиробничих витрат утворює виробничу собівартість виготовленоїпродукції.

На підставі внесеної до табл. 8.2 інформації здійснюються аналітичні розра-хунки головних витратних показників роботи підприємства:

а)         наводиться перелік та обчислюється сума умовно-змінних витрат (Суз) у

собівартості продукціїза формулою (8.35):

п

Суз = Т,ВЗІ > гРн>    (8.35)

і-1

де В3,- змінні витрати на виробництво продукції, які залежать від зміни обся-гів виробництва продукції. До них відносять витрати на сировину, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати та комплектуючі, паливо, електрое-нергію, пару, воду, стисле повітря тощо, заробітну плату основних вироб-ничих працівників з відрахуваннями в соціальні фонди (якщо їх праця оплачується за встановленими відрядними розцінками);

б)         наводиться перелік та обчислюється сума умовно-постійних витрат (Суп)

у собівартості продукції за формулою (8.36):

п

Суп = S Вп,, грн,       (8.36)

j=i

де Вщ- умовно-постійні витрати у собівартості продукції, які не залежать від зміни обсягів виробництва продукції. До них відносять заробітну плату ке-рівників, спеціалістів, службовців з відрахуваннями в соціальні фонди, ви-трати на утримання та експлуатацію устаткування, на освоєння виробницт-ва, цехові та інші загальновиробничі витрати.

•4 175 ►

 

За результатами обчислених витрат необхідно віднайти питому вагу умовно-постійних та умовно-змінних витрат за формулами (8.37-8.38):

ссу3 =——х100%, %,           (8.37)

Цзлг

ссуП =——х700%, %,           (8.38)

ЦЗЛГ

де СЗАГ- виробнича собівартість виготовленої продукції, грн.

На основі обчислених показників робиться висновок щодо матеріалоємності (Me), енергоємності (Еє), зарплатоємності (ЗПЄ), амортизаційної ємності (Ає) дос-ліджуваного виробництва за формулами (8.39-8.42):

п уСги

,л і-і '   /           (8.39)

Мє=—            ,грн/грн,

ВП

г-         Ср

Еє =±-, грн/грн,         (8.40)

ВП

ог, ФОППР+ФОПк

ЗПЄ = ^с        —, грн/грн,    (8.41)

ВП

A(I,II,III,IV)

Ає =    , грн/грн,        (8.42)

ВП

де I ССМІ- сукупні витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати, компле-ктуючі тощо, необхідні для виготовлення продукції; СЕ- витрати на енергію при виробництві продукції;

A (I, II, III, IV) - амортизаційні відрахування за встановленими нормами амортизаціїдля різних груп основних виробничихфондів підприємства; ФОІІпр, ФОПк- річний фонд оплати праці виробничих працівників та керів-ного персоналу відповідно.

 

і

 

Індивідуальне завдання

Для виконання індивідуального завдання спочатку необхідно визначитися з напрямом виробничих процесів на підприємстві та охарактеризувати досліджуване виробництво. Варіанти за-вдань побудовано наступним чином: всі досліджувані вироб-ництва пов'язані з лакофарбовою галуззю хімічної промисло-вості (табл. 8.3).

 

Для узагальнення, систематизації та перевірки рівня знань з цієї теми шанов-ному читачеві пропонується розв'язати перелік запропонованих поваріантно за-вдань щодо оцінки існуючого внутрішнього економічного механізму підприємства і

•4 176 ►

 

оцінки виробничого потенціалу підприємства. Отже, Вам належить виконати ком-плексну роботу, яка включає розгляд переліку питань за наведеним порядком. Ін-дивідуальна робота передбачає 30 варіантів.

Обравши номер варіанта і визначившись з досліджуваним виробництвом продукції, слід розпочати виконання роботи з формулювання мети, постановки за-вдань і алгоритму їх вирішення.

Таблиця 8.3 Досліджуване виробництво

 

№ варіанта     Вироблювана продукція

1, 16    Емаль ПФ-133 чорна

2, 17    Емаль ПФ-115 біла

3, 18    Емаль НЦ-132 червона

4, 19    Емаль ХВ-16 чорна

5, 20    Емаль ХВ-785 жовта

6, 21    Емаль МЛ-242 біла

7, 22    Емаль ПФ-115 світло-блакитна

8, 23    Емаль ПФ-115 сіра

9, 24    Емаль ПФ-115 блідо-жовта

10, 25  Емаль ПФ-133 світло-димчаста

11, 26  Емаль ПФ-133 світло-жовта

12, 27  Емаль ПФ-133 фісташкова

13, 28  Емаль ПФ-133 червоно-коричнева

14, 29  Емаль ПФ-133 біла

15, 30  Емаль ПФ-115 чорна

Метою виконання індивідуального завдання є здійснення діагностики вироб-ничого потенціалу підприємства для оцінки його ефективності.

Досягти поставленої мети можливо, вирішивши наступні завдання:

-          визначивши місце підприємства в ієрархічному ринковому середовищі згід-но з його галузевою приналежністю;

-          охарактеризувавши його ринковий потенціал;

-          здійснивши аналіз збалансованості виробничої програми та її обґрунтуван-ня за допомогою виробничої потужності;

-          здійснивши оцінку трудового потенціалу підприємства;

-          визначивши потребу в матеріально-сировинних ресурсах;

-          оцінивши витратність наявного та удосконаленого стану виробничо-госпо-дарськоїдіяльності підприємства за визначеними критеріями.

Сформувавши перелік завдань, необхідно визначити порядок і напрямки здійснення наступних кроків щодо їх вирішення.

Хід виконання індивідуального завдання має виглядати наступним чином:

1.         Коротка характеристика діяльності підприємства на ринку.

2.         Моніторинг виробничої програми підприємства.

•4 177 ►

 

3.         Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства.

4.         Аналіз виробництва в системі «витрати - обсяги виробництва - прибуток» на підприємстві.

Для виконання кожного з визначених етапів слід скористатися викладеними в даному розділі формулами. За отриманими результатами обов'язково потрібно зробити висновки щодо витратності досліджуваного виробництва до та після упро-вадження запропонованих в індивідуальному завданні рекомендацій.

Послідовність виконання роботи

1 етап. Коротка характеристика діяльності підприємства на ринку

В цьому підрозділі індивідуального завдання слід стисло, але з дотриманням логічної послідовності визначити особливості функціонування галузі, до якої нале-жить досліджуване підприємство.

При цьому слід зосередити увагу на таких показниках, як:

-          частка галузі, яку воно займає в промисловому комплексі України;

-          перелік найважпивіших видів продукції досліджуваної галузі;

-          обсяги виробництва цільової продукції;

-          пропорційність розміщення галузі відповідно до адміністративно-територі-ального устрою України;

-          частка підприємства в промисловому комплексі регіону;

-          внесок підприємства в сукупний обсяг промислової продукції регіону.

Для виконання цього розділу можна скористатися показниками, які щорічно оприлюднюються в Статистичному щорічнику1 (або на офіційному сайті Держком-стату2), дослідженнями Української асоціації маркетингу, які щоквартально публі-куються в журналі «Маркетинг в Україні» в рубриці «Споживчі настрої українців»3, іншими аналітично-довідниковими джерелами, регіональними звітами по промис-ловості, статистичними звітами конкретних підприємствах міста (області, регіону, країни), які належать до запропонованої для дослідження галузі промисловості.

В цьому підрозділі також рекомендується схематично зобразити склад керо-ваних ланок виробничої системи (дільниць, цехів, господарств) та відтворити їх те-хнологічні чи коопераційні взаємозв'язки відповідно до індивідуального завдання.

При виконанні цього під розділу слід визначити, чи дотримано при побудові виробничої структури підприємства таких принципів:

-          принципу підпорядкування приватних інтересів інтересам єдиного цілого;

-          принципу пропорційності;

-          принципів концентрації, кооперування, спеціалізації чи комбінування;

-          принципу ритмічності виробництва;

-          принципу стандартності;

-          принципу маневреності;

-          принципу превентивності;

-          принципу керованості.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. Осауленка О.Г. - К.: «Техніка», 2005. - 646 с.

http:\\ www.ukrstat.gov.ua.

Споживчі настрої українців // Маркетинг в Україні. - 2001. - № 1. - С. 8 - 11.

•4 178 ►

 

Необхідно розкрити, наскільки повно дотримано визначених принципів, на ос-нові чого слід схематично зобразити виробничу структуру підприємства, яка в са-мому загальному варіанті виглядає так, як це показано на рис. 8.3.

ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

ОБСЛУГОВУЮЧІ ГОСПОДАРСТВА

 

ЦЕХИ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА

 

Рис. 8.3. Загальна схема виробничої структури підприємства

2 етап. Моніторинг виробничоїпрограми підприємства

Виробнича програма підрозділів основного виробництва як сукупність проду-кції певної номенклатури (конкретного виду), яка має бути виготовлена в планово-му періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів, наведена в Додатку А.

Для того, щоб оцінити відповідність виробничої програми (Q<p) наявним на пі-дприємстві потужностям (Пв) по виготовленню обумовленого виду продукції, необ-хідно віднайти останню за показниками роботи підприємства, наведеними в До-даткуА за формулою (8.43):

Пв =N-PnAcn-TP =N-PnAcn-(n3M-Ta-T3M-kT-TTHn-Tn3P), тонн (8.43)

де N - кількість агрегатів, які беруть участь у виготовленні цільової продукції (дані Додатку А), одиниць;

РПАСП - паспортна продуктивність одиниці обладнання, яке бере участь у виготовленні цільової продукції, тонн на годину;

ТР - фактичний річний фонд робочого часу одиниці обладнання, яке бере участь у виготовленні цільової продукції, годин;

Тд - кількість робочих днів одиниці обладнання, яке бере участь у виготов-ленні цільової продукції, на тиждень (дані Додатку А), днів; Тзм -тривалість робочоїзміни, обумовлена графіком роботи підприємства (дані ДодаткуА), годин надень;

Пзм- кількість робочих змін на добу, встановлена графіком роботи підпри-ємства (дані Додатку А), змін; kj- кількість робочих тижнів на рік (кТ = 52)]

Ттнп - технологічно неминучі перерви в роботі основного обладнання (дані Додатку А), годин на рік;

•4 179 ►

 

ТПЗР- планово-запобіжні ремонти основного обладнання (дані Додатку А), годин на рік.

Ступінь сформованості виробничої програми слід оцінити за коефіцієнтом ви-користання виробничих потужностей підприємства (кВп) за формулою (8.27).

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготов-ленні певного виду продукції необхідно обчислити коефіцієнт екстенсивного вико-ристання обладнання (кЕкс), коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (кінт), інтегральний коефіцієнт (к/нтЕгр) та резерв потужності (Rn) за формулами (8.28-8.31).

На основі отриманих показників слід зробити висновок щодо ефективності сформованої за ринковими потребами виробничої програми підприємства.

3 ешап. Ресурсне обґруншування виробничої програми підприємсшва

В цьому підрозділі необхідно оцінити ресурсний потенціал підприємства, зок-рема ступінь його забезпеченості трудовими і сировинними ресурсами.

Ступінь забезпеченості трудовими ресурсами оцінюється шляхом розрахунку чисельності персоналу, для чого попередньо складають баланс робочого часу од-ного облікового працівника, виходячи з графіка його роботи, користуючись зраз-ком, наведеним в таблиці 8.1 з урахуванням завдання індивідуального варіанта.

Розрахунки облікової чисельності основних виробничих працівників (ЧПР) та загального річного фонду оплати їх праці (ФОППр) виконуються за вихідними да-ними, наведеними у Додатку Б.

За формулою (8.14) обчислюється штат основних виробничих працівників (їх облікова чисельність) (ЧПР).

Обчисливши потрібну чисельність виробничих працівників, їх необхідно роз-поділити на відповідні категорії, тобто на основних виробничих працівників (ч0сн), допоміжних працівників (чдоп) та черговий і ремонтний персонал (чРЕм) за відсот-ковими даними, наведеними в Додатку Б.

Для того, щоб оцінити ступінь забезпеченості виробництва трудовими ресур-сами чи визначити можливу потребу для залучення додаткових працівників, необ-хідно скласти штатний розклад основних виробничих працівників за професійно-кваліфікаційною ознакою та графік змінності (за умов багатозмінного режиму ро-боти підприємства) згідно з даними, наведеними в Додатках А і Б.

Річний фонд оплати виробничих працівників (ФОППр) слід розраховувати за формулою (8.32). За результатами обчислень складається річний перелік трудових витрат підприємства на оплату праці всіх категорій працівників (основних, допоміж-них робітників та черговий і ремонтний персонал) у вигляді таблиці 8.4.

Для розрахунку загальної чисельності керівників, спеціалістів і службовців (чупр) необхідно скористатися формулою (8.44), отриманою експериментальним шляхом для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості:

•4 180 ►

 

ЧУПР = 0,99 ■ ЧПР0,677 ■ X, осіб,

 

(8.44)

 

де A - коефіцієнт галузевої специфіки виробництва (для підприємств лакофар-бової галузі хімічної промисловості A = 0,6).

Таблиця 8.4 Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства

 

Групи та професії працівників        Наявна

чисельн.сть,

осіб                                                               

 

                                  

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Виробничі працівники,

в тому числі:

1. Основні працівники                                                                                          

Разом                         X         X                     X                    

2. Допоміжні працівники                                                                                      

Разом                         X         X                     X                    

3. Черговий та ремонт-ний персонал                                                                                         

Разом                         X         X                     X                    

Разом виробничих працівників                              X         X                     X                    

Обчисливши загальну чисельність управлінців, їх необхідно розподілити на відповідні категорії керівників (чк), спеціалістів (чСп) і службовців (чСл) за обійняти-ми посадами, скориставшись наведеними в Додатку В відсотковими даними.

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців (ФОПУПр) розрахову-ють, виходячи з даних, наведених вДодатку В і формули (8.33).

Для оцінки ступеня забезпеченості виробництва керівниками, спеціалістами та службовцями необхідно скласти їх штатний розклад за обійнятою посадою ві-дповідно до наведених в Додатку В даних.

Результати розрахунків слід звести до табл. 8.5.

За результатами розрахунків та складених штатних розкладів пропонується побудувати організаційну структуру управління виробництвом і підприємством (орієнтовний приклад наведений в Додатку Ж).

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства також включає оцінку ступеня витратності виробництва за показником собівартості виготовленої продукції.

< 181 ►

 

Розрахунки виробничої собівартості фактичного обсягу товарної продукції та одиниці продукції здійснюються шляхом підсумовування всіх витрат, які виникають в ході її виготовлення і заносяться до таблиці, яка має формат табл. 8.2 на основі інформації, що міститься у Додатку 3.

Таблиця 8.5 Розрахунок річного фонду оплати праці адміністративно-управлінського апарату

 

Посада            Кіль-кість осіб           Місячний оклад, грн Преміальний

відсоток до

окладу, %       Сума

премії,

грн      Місячна заробітна плата, грн          Річний фонд

оплати праці,

грн

1          2          3          4          5          6          7

1. Керівники                                                            

Разом                         X                                

2. Спеціалісти                                                                     

Разом                         X                                

3. Службовці                                                           

Разом                         X                                

Разом

управлінського

персоналу                              X                                

Для того щоб знайти загальні витрати у вартісному вираженні на основну си-ровину та матеріали, напівфабрикати, паливо та енергію (за їх різновидами) в со-бівартості продукції (ССм), необхідно скористатися формулою (8.34).

Методика розрахунку витрат на оплату праці основних виробничих працівни-ків, безпосередньо зайнятих виготовленням цільової продукції була наведена ви-ще у вигляді формули (8.32). Річна сума цих витрат обчислена в другому рядку стовпця 9 табл. 8.4.

Для розрахунку статті «Відрахування від заробітної плати основних виробни-чих працівників» необхідно обчислили всі передбачені чинним законодавством ви-плати до соціальних фондів за ставкою 38% від нарахованої суми їх річного фонду оплати праці.

Калькуляційна стаття «Витрати на підготовку та освоєння виробництва» міс-тить низку витрат на проектування виробів, на розробку і документальне оформ-лення нормативів праці, норм витрат сировини і матеріалів, на коригування техніч-ної документації (їх сума наведена в Додатку П).

Стаття «Витрати на утримання та експлуатацію обладнання» включає:

-          фонд оплати праці допоміжного, чергового та ремонтного персоналу підп-риємства (їх річна сума обчислена в четвертому та шостому рядках стовпця 9 табл. 8.4);

-          відрахування в соціальні фонди, сума яких складає 38% від суми їх річного фонду оплати праці;

-          амортизаційні відрахування (А,) за нормами, встановленими в розділі 8 За-кону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від середньорічної вар-тості виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (тобто II, III та IV груп основних виробничих фондів) (ФСРІ), ВОНИ обчислюються за форму-лою (8.45) за даними Додатку Д:

< 182 ►

 

A; = ФСРІ ■ HAI, грн,

 

(8.45)

 

де НАІ - норма амортизаційних відрахувань відповідної /-ої групи основних виробничих фондів підприємства (дані Додатку Д).

В свою чергу середньорічна вартість вказаних об'єктів основних виробничих фондів по групах (ФСРІ) обчислюється за формулою (8.46):

®СРІ = ®ПРІ + ®ВВІ ■ j^ ~ ФВИБІ ■ у| - грн,      (8.46)

де ФПРІ- вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року по групах (дані Додатку Д), грн;

ФВВІ - вартість введених у виробництво протягом року основних виробни-чих фондів по групах (дані ДодаткуД), грн;

ФВИБІ - вартість вилучених з виробництва протягом року основних вироб-ничих фондів по групах (дані Додатку Д), грн;

Ті - кількість повних місяців служби обладнання протягом року від момен-ту його впровадження у виробництво до кінця поточного періоду по групах (дан\ ДодаткуД), місяців;

Тг - кількість повних місяців, протягом яких обладнання не працює від мо-менту його вилучення з виробництва до кінця поточного періоду по групах (дан\ ДодаткуД), місяців;

-          витрати на поточний ремонт виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (II, III та IV груп основних виробничих фондів), які в індивідуальному завданні пропонується взяти в розмірі 5% від їх середньорічної вартості (ФСРІ), обчисленої за даними Додатку Д.

При розрахунку статті «Цехові витрати» підсумовують такі витрати:

-          фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців (їх річна сума обчи-слена в сьомому рядку стовпця 7 табл. 8.5);

-          відрахування в соціальні фонди, сума яких складає 38% від суми річного фонду їх оплати праці;

-          амортизаційні відрахування (А,) за нормами, встановленими в розділі 8 За-кону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від середньорічної вар-тості будівель і споруд (тобто I групи основних виробничих фондів підприємства), обчислені за формулою (8.45) за даними Додатку Д;

-          витрати на ремонт будівель і споруд (тобто I групи основних виробничих фондів підприємства), які в індивідуальному завданні приймаються в сумі 2% від їх середньорічної вартості, обчисленої за формулою (8.46) за даними Додатку Д\

-          витрати на охорону праці всіх категорій працівників, наведені вДодаткуЛ.

Сума всіх наведених вище витрат складає цехову собівартість продукції.

До складу статті «Загальновиробничі витрати» відносять витрати на науково-дослідні та випробувальні роботи; витрати на охорону навколишнього середови-ща, геологорозвідувальні роботи; витрати на стандартизацію і сертифікацію про-дукції тощо. їх сума наведена в Додатку Л.

Цехова собівартість продукції з урахуванням загальновиробничих витрат утво-рює виробничу собівартість виготовленої продукції.

•4 183 ►

 

Ha підставі внесеної до табл. 8.2 інформації здійснюються аналітичні розра-хунки головних витратних показників роботи підприємства:

а)         наводиться перелік та обчислюється сума умовно-змінних витрат (Суз) у

собівартості продукціїза формулою (8.35);

б)         наводиться перелік та обчислюється сума умовно-постійних витрат (Суп) у

собівартості продукціїза формулою (8.36).

Після розрахунку суми умовно-змінних та умовно-постійних витрат на вироб-ництво продукції слід обчислити їх питому вагу в загальній виробничій собівартості продукції за формулами (8.37-8.38).

Перед тим, як зробити висновок щодо ефективності виробничої програми під-приємства, слід обчислити ціну виготовленої підприємством продукції Щод) за фор-мулою (8.47), виходячи із запланованого нормативного рівня рентабельності про-дукції (RH).

Цод =Coa-(1 + RH) + ПДВ = Coa-(1 + RH)-1,2,    (8.47)

де С0д - виробнича собівартість одиниці виготовленої продукції (сума обчис-лена у вісімнадцятому рядку стовпця 5 табл. 8.2);

ПДВ - сума податку на додану вартість, яка відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» обчислюється за ставкою 20%; RH- нормативний рівень рентабельності продукції (дані ДодаткуЛ).

На основі обчислених показників робиться висновок щодо матеріалоємності (Me), енергоємності (Еє), зарплатоємності (ЗПЄ) та амортизаційної ємності (Ає) до-сліджуваного виробництва за формулами (8.39-8.42).

На підставі одержаної калькуляції необхідно розрахувати беззбитковий (кри-тичний) обсяг виробництва (Qe) для умов поточного економічного стану підприємст-ва за формулою (8.48):

°Б = Ц^С        ' У тоннах'      (8-48)

де Суп - сума умовно-постійних витрат на фактичний річний обсяг виробницт-ва продукції, грн;

Сзмод - сума умовно-змінних витрат, що припадає на одиницю виробленої продукції, грн / тонну;

За підсумками розрахунків виконується рис. 8.4 з дотриманням відповідного масштабу, обумовленого вихідними даними індивідуального варіанта завдання.

Ефективний обсяг виробництва продукції (ОЕФ) необхідно розрахувати, вихо-дячи із суми планового прибутку (ППл), що його одержує підприємство при заданому нормативному рівні рентабельності (RH), тобто за формулою (8.49):

ОЕФ = ЦУП*СПЛ • Утоннах,         (849)

•4 184 ►

 

Спектр прибутків

СЗДГ

Витрати (С), дохід (Д), прибуток (П)

 

Qs ОЕФ

 

Обсяг виробництва (Q), у тоннах

 

Рис. 8.4. Визначення беззбиткового та ефективного обсягів виробництва

Значення планового прибутку наведені разом із показником нормативної рен-табельності продукції в Додатку Л.

Після винайдення беззбиткового та ефективного обсягів виготовлення продук-ції необхідно порівняти їх з фактичними обсягами виробництва, заданими в кож-ному окремому варіанті індивідуального завдання і зробити висновки.

4 етап. Аналіз виробництва в системі «витрати - обсяги виробниц-тва - прибуток» на підприємстві

Для того щоб зробити остаточні висновки щодо ефективності господарюван-ня підприємства у внутрішньовиробничому середовищі в системі «витрати - обся-ги виробництва - прибуток», слід визначитися із системою критеріальних показни-ків, за якими буде здійснюватися цей аналіз.

В нашому випадку доцільно буде зупинитися на наступному переліку показ-ників, що визначають ефективність чинного внутрішнього економічного механізму:

а)         обсяг виготовленої продукції в натуральному вираженні (виробнича програма підприємства) Q© (дані індивідуального варіанта Додатку А);

б)         обсяг товарної продукції підприємства (ТП), яка розраховується як добуток

ціни одиниці продукції (Цод) на її обсяг в натуральному вираженні (Qm);

в)         фондовіддача (fB), яка розраховується шляхом ділення обсягів товарної

продукції (ТП) на середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства (ФСР), тобто за формулою (8.50):

•4 185 ►

 

 777

fB=—,apH/apH,          (8.50)

Фср

г)         фондоємність (fe), яка розраховується як показник, зворотний показнику

фондовіддачі, тобто за формулою (8.51):

(є=у = ^-,грн/грн,      (8.51)

ґ) собівартість обсягу виготовленої продукції СЗАГ (сума витрат, обчислена в вісімнадцятому рядку стовпця 7 табл. 8.2);

д)         собівартість одиниці виготовленої продукції С0д (сума витрат, обчислена в

вісімнадцятому рядку стовпця 5 табл. 8.2);

е)         витрати на 1 грн товарної продукції (zTn) розраховуються шляхом ділення

собівартості товарної продукції (С3АГ) на її обсяг (ТП), тобто за формулою (8.52):

zm = ЗАГ , грн / грн, (8.52)

є) продуктивність праці виробничих працівників (ПТПр) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ПТвпп), які розраховуються шляхом ділення виготовленої товарної продукції (ТП) на кількість виробничих працівників (ЧПР) чи штат виробничо-промислового персоналу (чвпп) за формулами (8.53-8.54):

ПТПР = —, грн /людину,     (8 53)

ПТВПП = JH =—, грн /людину,      (8 54)

Чвпп чПР+чк

ж)        фондоозброєність праці (fn) - співвідношення активної частини середньорічної вартості основних виробничих фондів ФСР (II, III, IV) (тобто II, III та IV груп

основних виробничих фондів за наведеними в Додатку Д даними) і чисельності

виробничо-промислового персоналу підприємства (чВпп) - розраховується за формулою (8.55):

 ФСР (II, III, IV)

fn = -^ , грн /людину,           8.55

Чвпп

з)         фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (Пф), який

пропонується розраховувати в цій роботі як різницю між обсягом товарної продукції (ТП), її собівартістю (С3АГ), податком на додану вартість (ПДВ), та податком на

прибуток (ПП), тобто за формулою (8.56). Враховуючи той факт, що підприємство

не має жодних пільг і функціонує відповідно до норм чинного законодавства (ПДВ

сплачується за ставкою 20%, а податок на прибуток- за ставкою 25%), спрощений

варіант розрахунку чистого прибутку наведений у другій частині формули (8.56).

Отриманий показник чистого прибутку слід порівняти із запланованим прибутком

(Ппл) і зробити висновки:

•4 186 ►

 

ПФ=ТП- СЗАГ - ПДВ -ПП = (ТП - СЗАГ - 6 ) ■ 0,75, грн,         (8.56)

і) фактична рентабельність виготовленої продукції (Rq>), яка розраховується шляхом ділення фактично отриманого прибутку (Пф) на сукупні витрати на її вироб-ництво (СЗАГ), тобто за формулою (8.57), і потім порівнюється з нормативним рів-нем рентабельності (RH), вказаним в Додатку Л:

R0=—Q--100%, %.   (8.57)

Згідно з отриманими результатами слід зробити висновок щодо ефективності досліджуваного виробництва на конкретному підприємстві, визначивши можливі напрямки поліпшення існуючої ситуації.

В індивідуальній роботі необхідно також на базі здійсненого на попередньому етапі аналізу в системі показників «витрати - обсяги виробництва - прибуток» вка-зати на можливі шляхи поліпшення ситуації, що склалася на підприємстві у вироб-ничій сфері.

Для підвищення ефективності чинного економічного стану підприємства пе-редбачені наступні заходи:

а)         розширення обсягу виробництва продукції внаслідокдодаткового введення

в дію прогресивного парку обладнання, техніко-економічні показники якого відповідають сучасним вимогам здійснення господарськоїдіяльності;

б)         удосконалення технології виробництва продукції, за рахунок чого можливо

досягти зміни (зменшення чи збільшення) норм витрат сировини та основних матеріалів; застосування дешевших чи дорожчих матеріалів за попередньою домовленістю з постачальником; зниження чи зростання витрат електроенергії на технологічні потреби;

в)         оптимізація завантаження основного технологічного устаткування, що дозволяє підвищити коефіцієнт використання наявних потужностей.

Але впровадження намічених заходів потребує:

-          додаткових капіталовкладень на придбання додаткового нового технологіч-ного устаткування;

-          додаткових одноразових витрат на удосконалення технології;

-          залучення до виробництва певної кількості основних виробничих робітників внаслідок автоматизації виробництва та встановлення прогресивного парку облад-нання, кваліфікація яких дає можпивість ефективно його експлуатувати.

Внаслідок цього відбудуться зміни собівартості продукції за такими статтями:

-          зниження чи зростання витрат на сировину, матеріали, енергію тощо;

-          зростання витрат на заробітну плату основних виробничих працівників та на відрахування від їх заробітної плати у відповідні соціальні фонди;

-          зростання витрат на амортизацію.

Всі ці зміни необхідно обчислити у вартісних показниках відповідно до удоско-напеного стану економічного розвитку підприємства.

Але разом з тим, слід брати до уваги той факт, що оскільки будь-яке підпри-ємство діє не відокремлено від інших суб'єктів господарювання, а в тісному взає•4 187 ►

 

мозв'язку з ними та з державою (особливо в законодавчий сфері), а також із пос-тачальниками, торговельними посередниками і кінцевими споживачами продукції, необхідно врахувати наступні зміни:

а)         постачальники можуть підвищити ціни на сировину;

б)         держава підвищує тарифи на споживання електроенергії;

б)         підвищення рівня мінімальної заробітної плати державою змушує підприємство підвищувати заробітну плату всім категоріям працівників;

в)         внаслідок підвищеної вибагливості споживачів до вироблюваних товарів

підприємству слід безперервно здійснювати маркетингові дослідження для того,

щоб воно могло з високим ступенем ймовірності розраховувати на те, що вироблена понад фактичного обсягу продукція буде реалізована.

Для розрахунку наслідків вказаних вище змін необхідно скористатися інфор-мацією, що міститься у Додатку М, і здійснити відповідні розрахунки у порядку, визначеному в індивідуальній роботі етапами 2 і 3.

Остаточний підсумок здійснених розрахунків полягає в зіставленні основних економічних показників ефективності чинного та удосконаленого економічного стану виробництва на досліджуваному підприємстві.

За даними розрахунків, здійснених за напрямками, вказаними в Додатку М, необхідно скласти підсумкову таблицю (табл. 8.6), яка характеризуватиме наслідки їх впровадження (зростання ефективності, або її зменшення).

Таблиця8.6 Розрахунок ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства

 

№ з/п  Показник        Чинний стан Удоскона-лений стан          Відхилення

 

           

           

           

            абсолют-не, ±           відносне,

%

1          2          3          4          5          6

1          Виробнича програма, тонн                                   

2          Товарна продукція, грн                                          

3          Собівартість товарної продукції, грн                                            

4          Собівартість 1 тонни продукції, грн                                             

5          Витрати на 1 грн товарної продукції, грн/грн                                         

6          Чисельність виробничих працівників, осіб                                             

7          Чисельність виробничо-промислового персоналу, осіб                                    

8          Продуктивність праці виробничих працівників, грн /людину                                      

9          Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу, грн / люд.                                            

10        Фондовіддача, грн /грн                                          

11        Фондомісткість, грн /грн                                        

12        Фондоозброєність, грн /людину                                       

13        Матеріалоємність, грн /грн                                    

14        Зарплатоємність, грн /грн                                      

15        Прибуток, грн                                              

16        Рентабельність продукції, %                                              

17        Економічний ефект від впроваджених заходів, грн         

•4 188 ►

 

Економічний ефект від впроваджених заходів (£) слід обчислити за методи-кою, представленою формулою (8.58):

Е = [fC, +ЕН-К1)-(С2 + ЕН- К2)] ■ Оф, грн,         (8.58)

де Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, який в інди-відуальній роботі приймається Ен = 0,1;

Кі та К2 - питомі капіталовкладення чинного та удосконаленого економіч-ного стану підприємства відповідно, які розраховуються шляхом відне-сення середньорічної вартості основних виробничих фондів до фактично-го випуску продукції в натуральному відтворенні (тобто до виробничої програми підприємства), грн /тонну;

Сі та Сг - собівартість одиниці виготовленої продукції за умов чинного та удосконаленого економічного стану підприємства відповідно, грн /тонну.

За результатами аналізу робиться остаточний висновок щодо необхідності реального впровадження заходів з удосконалення економічного стану підприємства.

 

$