Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

1.1. Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

В результаті ознайомлення з матеріа-лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

-          визначення економічноїдіагностики;

-          відмінні характеристики економіч-ного аналізу і діагностики;

-          склад економічноїдіагностики;

-          послідовність здійснення економіч-ноїдіагностики на підприємстві.

Економічна діагностика підприємства - оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення по-точних управлінських рішень. Підсумком діагностики на основі оцінки господарсь-кого стану і його ефективності є ґрунтовні висновки, необхідні для прийняття тер-мінових, але важливих рішень, наприклад, про цільове кредитування, про купівлю чи продаж підприємства, про його закриття, реорганізацію тощо.

Економічний аналіз - виведення економічних закономірностей з відповідних фактів економічної дійсності, розкладання економіки на окремі частини, так звані економічні категорії, та їхнє комплексне дослідження.

Системний аналіз - це науковий метод дослідження складних, багаторівне-вих, багатокомпонентних систем і процесів, що спирається на комплексний підхід, виявлення взаємозв'язків і взаємодій між елементами системи.

< 8 ►

 

Ha основі аналізу і дослідження складається прогноз щодо змін і оптимізації існуючоїорганізаційно-економічної підсистеми підприємства.

Системний аналіз поділяється на:

1.         Аналіз організаційноїпідсистеми, який містить:

-          аналіз політики підприємства (його завдань);

-          аналіз концепції, тобто системи поглядів, оцінок, ідей щодо досягнення на-мічених цілей відповідно до необхідності вирішення конкретних завдань;

-          аналіз методів управління;

-          аналіз способів організації праці;

-          аналіз структурно-функціональної схеми;

-          аналіз системи підбору і розміщення кадрів;

-          аналіз виробничо-господарської системи;

-          аналіз інформаційних потоків;

-          аналіз системи маркетингу;

-          аналіз системи економічної безпеки тощо.

2.         Аналіз економічної підсистеми підприємства:

Аналіз - метод наукового дослідження (пізнання) явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи. В економіці аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тен-денцій економічних і соціальних процесів, господарської діяльності на всіх рівнях. Аналіз служить вихідною (відправною) точкою прогнозування, планування, управ-ління економічними об'єктами і процесами, що протікають усередині них. Економі-чний аналіз покликаний обґрунтовувати з наукових позицій рішення та дії в сфері економіки підприємства, соціально-економічну політику, сприяти вибору найкра-щих варіантів дій.

Мікроекономічний аналіз поширюється на окремі об'єкти і процеси, найчасті-ше має прояв аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств (фірм), включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат, прибутковості тощо.

Ретроспективний аналіз представляє собою вивчення сформованих у ми-нулому тенденцій.

Перспективний аналіз досліджує майбутні процеси, обґрунтовує прогнози розвитку суб'єкта підприємницької діяльності.

Діагностика як спосіб розпізнавання стану соціально-економічної системи за допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слаб-ких ланок і «вузьких місць» відноситься до методів непрямихдосліджень.

Елементи соціально-економічних систем, властивості яких підлягають визна-ченню, зазвичай недоступні для безпосереднього спостереження і виміру. Тому вар-то досліджувати не їхні параметри, а параметри процесів, породжуваних елемен-тами цих систем і доступних для вимірів.

Відмінності між економічним аналізом та економічною діагностикою досить очевидні. Систематизовано вони представлені в табл. 1.1.

4 9 ►

 

Таблиця 1.1

Порівняння змісту економічної діагностики та економічного аналізу

 

Порівняльні ознаки   Економічний аналіз  Економічна діагностика

1. Масштабність        Конкретність Всеосяжність

2. Інформативна база           Окремі процеси        Вибіркова інформація

3. Результат   Опис ситуації            Опрацювання рекомен-дацій щодо поліпшення

4. Методологічна основа     Індивідуальна            Комплексні методи

5. Об'єкт дослідження          Операція, вид діяльності      Майновий комплекс