Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

8.1. Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

В результаті ознайомлення з матеріа-лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

-          поняття виробничого потенціалу підприємства;

-          поняття складових підсистем ви-робничого потенціалу підприємства;

-          методику оцінки збалансованості виробничої програми та ступеня забезпе-ченості її ресурсами;

-          етапи діагностики виробничого по-тенціалу підприємства;

-          критерії оцінки ефективності вироб-ничого потенціалу підприємства.

Під виробничим потенціалом підприємства розуміють його можливості щодо виготовлення продукції певного асортименту, номенклатури і якості в потріб-ній споживачам кількості.

Складові елементи, які впливають на успішне використання виробничого по-тенціалу підприємства, наведені на рис. 8.1.

Технічна складова виробничого потенціалу характеризує можливості викори-стання наявного парку обладнання, оснащення і устаткування для здійснення фі-зичних операцій з виготовлення продукції (надання послуг), а також можливості конструктивного удосконалення і модернізації всієї техніки для більш ефективного забезпечення виробничих операцій. Здебільшого технічна складова ґрунтується на рівні застосовуванихтехнологій.

•4 156 ►

 

Технічна складова

 

Технологічна складова                     Інжинірингова складова

"                      і'

 

Менеджмент

 

V

 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

V

 

Ресурсна складова

 

Капітальні ресурси

 

Трудові ресурси

 

Інтелектуальні ресурси

 

Рис. 8.1. Характеристика виробничого потенціалу підприємства

Технологічна складова виробничого потенціалу регламентує послідовність і порядок здійснення конкретних операцій з виготовлення продукції (надання пос-луг) у вигляді технологічного регламенту, а також обґрунтовує нормативно-право-вий бік виробничих процесів, узгоджуючи його з чинними в галузі (регіоні, країні) стандартами виробництва.

Інжинірингова складова виробничого потенціалу передбачає проектування нових і удосконалення існуючих різновидів продукції (послуг), уможливлює деталі-зований підхід до специфікацій окремих виробів з оформленням відповідної проек-тної документації. Ця складова ґрунтується на маркетингових дослідженнях ринко-вого середовища, зокрема платоспроможного попиту споживачів.

Менеджмент підприємства як складова виробничого потенціалу є керівною ланкою процесу управління, тобто запорукою успішної діяльності підприємства в цілому. Адже прийняття конструктивних і своєчасних управлінських рішень може запобігати непередбачуваним збоям у виробництві та сприяти його надійності.

Ресурсна складова є найбільш ємною складовою виробничого потенціалу, оскільки включає розгалужену структуру використовуваних у виробничому процесі взаємопов'язаних між собою ресурсів: капітальних, трудових, матеріально-сиро-винних та інтелектуальних. Раціональне сполучення і використання всіх вказаних ресурсів створює сприятливі передумови для втілення виробничих завдань і заду-мів у вигляді реальної виробничої програми, яка відповідає профілю діяльності пі-дприємства і дає змогу йому претендувати на вагому частку ринкового сегменту.

Отже, виробничий потенціал підприємства, який вказує на його виробничі можливості, формалізується у вигляді виробничої програми підприємства з виго-товлення певної продукції (надання послуг).

Основним показником, який характеризує ступінь використання виробничого потенціалу підприємства, є його виробнича програма.

•4 157 ►