Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1. Основи управлінської діагностики на підприємстві : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

7.1. Основи управлінської діагностики на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

В результаті ознайомлення з матеріа-лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

-          поняття управління та його функ-цій на підприємстві;

-          принципи побудови ефективної мо-делі управління;

-          критерії ефективності прийняття управлінських рішень;

-          значення діагностики для антикри-зового управління підприємством.

Згідно із ст.65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні тру-довим колективом.

Під управлінням підприємством слід розуміти цілеспрямовану діяльність, яка представляє собою сукупність методів, засобів і форм ефективної координації роботи людей (трудових колективів) для досягнення поставлених завдань або ви-значеної мети (підвищення результативності виробництва, зростання прибутку тощо).

Система управління підприємством передбачає диференціацію та координа-цію управлінськоїдіяльності за виконуваними функціями.

Під функцією управління слід розуміти продукт поділу і спеціалізації управ-лінської праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дає можли-вість здійснювати управлінський вплив.

•4 140 ►

 

За ознакою інваріантності розрізняють основні (ключові) функції, що розкри-вають зміст процесу управління, і специфічні (конкретні) функції, що вказують на-прямок цілеспрямованого впливу на той чи інший вид виробничої діяльності.

До основних функцій управління відносять:

-          планування;

-          організацію;

-          мотивацію;

-          контроль.

Планування - функція управління, що визначає перспективи розвитку еко-номічної системи та її майбутній стан, обумовлені темпами розвитку, джерелами, обраними методами і формами виробництва для досягнення сформульованої ме-ти у вигляді конкретних планових моделей (розрахунків) завдань і показників з установленням термінів виконання.

Організація - функція управління, метою якої є формування керівної і керо-ваної систем, а також зв'язків і відносин між ними, що забезпечують кооперування людей і знарядь праці з максимальною ефективністю протікання їх спільної трудо-вої діяльності. Особливість функції організації стосовно інших полягає у тому, що вона є єдиною функцією, яка забезпечує взаємозв'язок і підвищує ефективність всіх інших функцій управління. Результатом здійснення функції організації є ство-рення на основі об'єктивних функцій управління відповідних органів управління; побудова чіткої структури апарату управління; обґрунтоване формування управ-лінських підрозділів; розробка положень про органи управління і посадових інструк-цій; встановлення взаємозв'язків між управлінськими підрозділами; розстановка управлінських кадрів за функціональною ознакою; розробка нормативів, методик, технологічних карт тощо.

Мотивація - функція управління, яка вказує на комплекс причин, які спону-кають членів трудового колективу до спільних впорядкованих і узгоджених дій для досягнення поставленої перед суб'єктом господарювання мети.

Контроль - функція управління, яка є завершапьним етапом будь-якої діяль-ності і представляє собою перевірку чи постійне спостереження з метою перевірки (нагляду). Він повністю узгоджений з іншими елементами системи управління, за його допомогою можна визначити, наскільки ефективно працює кожна підсистема та підприємство в цілому. Контроль не є самоціллю, він лише коригує обрану стра-тегію.

Поетапне здійснення контролю відбувається за такою послідовністю:

-          встановлення контрольних показників (визначення результату, до якого прагне підприємство);

-          заміри показників діяльності підприємства (фіксація даних поточної діяль-ності підприємства та відображення їх у відповідній звітності);

-          аналіз діяльності підприємства (виявлення позитивних і негативних сторін діяльності підприємства, а також вирішальних факторів впливу);

-          коригувальні дії (перелік заходів для поліпшення поточного стану).

Коригування суттєвих відхилень від запланованого перебігу господарської ді-яльності підприємства можна здійснювати за допомогою різних методів, а саме: шляхом перегляду планів або модифікації цілей, перерозподілу або уточнення ви•4 141 ►

 

робничих завдань, виділення додаткових коштів, шляхом залучення додаткового персоналу, кращим підбором та навчанням кадрів, удосконаленням самого процесу управління.

Отже, метою контролю є виявлення потенційних можливостей, проблем, надання рекомендацій стосовно програми стратегічних і тактичних дій щодо ком-плексного удосконалення господарської діяльності підприємства з орієнтацію на обрану стратегію.

Специфічні функції управління підприємством вказують напрямок впливу на будь-яку сферу виробничої діяльності, вони обумовлені багатосторонньою діяль-ністю підприємства та змістом його виробничих процесів. Тому під специфічними функціями управління розуміють результат поділу управлінської праці. Такі функції спрямовані на види виробничо-господарської діяльності підприємства, які розріз-няються призначенням і засобами реалізації.

Об'єктом управління є організаційно відокремлена ланка, яка забезпечує одну із стадій або частину стадії виробничо-господарського процесу і є основою цілеспрямованого управлінського впливу. 3 огляду на особливості виробничо-господарських процесів підприємства, до специфічних функцій управління вироб-ництвом продукції варто віднести:

-          управління науково-технічною підготовкою виробництва;

-          управління основним, допоміжним і обслуговуючим виробництвом;

-          управління якістю продукції;

-          управління персоналом підприємства;

-          управління матеріально-технічним постачанням;

-          управління фінансами;

-          управління збутом продукції;

-          управління маркетингом;

-          управління розвитком і удосконаленням системи адміністрування тощо.

За змістом кожна із специфічних функцій управління на підприємстві є ком-плексною і включає планування, організацію, мотивацію і контроль організаційно відокремлених об'єктів впливу, окремих аспектів виробництва.

Необхідно зазначити, що перелік специфічних функцій управління на підпри-ємстві принципово не змінюється зі зміною масштабу і характеру виробництва. Бі-льше того, вони подібні навіть на підприємствах різної галузевої приналежності. Різними залишаються лише обсяг і структура виконання функцій управління.