Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

1.         Які нормативно-правові документи в Україні визначають передумови здій-снення оцінки ринкової вартості майна підприємств різних форм власності та галу-зевої приналежності?

2.         Які методики використовуються на вітчизняних підприємствах для оцінки їх ринкової вартості у випадку їх приватизації (корпоратизації)?

3.         Що представляє собою незалежна оцінка вартості майнового комплексу?

4.         Що представляє собою стандартизована оцінка вартості майнового ком-плексу?

5.         В чому полягає комплексність оцінки майна підприємства?

6.         Які види вартості розрізняють при здійсненні оцінки майна? Охарактери-зуйте кожен з них.

7.         3 яких кроків складається підготовчий етап при визначенні розміру статут-ного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі держав-ного (комунального) майна (крім об'єктів незавершеного будівництва, майна рад•4 138 ►

 

госпів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибно-го господарства, холдингових компаній) під час приватизації (корпоратизації)?

8.         В якому порядку здійснюється повна інвентаризація майна при визначенні розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств риб-ного господарства, під час приватизації на підготовчому етапі?

9.         Яким чином визначається вартість окремого індивідуально визначеного майна, об'єктів незавершеного будівництва та цілісних майнових комплексів, що підлягають приватизації, на підготовчому етапі?

10.Здійснення яких операцій передбачає підготовчий етап щодо оцінки об'єк-тів у матеріальній формі, об'єктів у нематеріальній формі, часток (паїв, акцій), які належать підприємству (господарському товариству) з державною часткою (част-кою комунального майна) у статутному фонді, та цілісних майнових комплексів, що відчужуються або передаються в заставу відповідно до норм чинного законодав-ства?

11.Здійснення яких операцій передбачає підготовчий етап щодо оцінки часток (паїв, акцій) господарського товариства, що приватизуються?

12.3дійснення яких операцій передбачає підготовчий етап щодо оцінки об'єк-тів, які повертаються у державну власність, у тому числі за рішенням суду?

13.3 урахуванням яких особливостей проводиться інвентаризація майна?

14. В якому порядку відбувається погодження та затвердження оцінки майна?

15.Які етапи передбачає здійснення оцінки розміру статутного фонду BAT, що створюється в процесі приватизації?

16.Чи входять активи до ринкової вартості підприємства? Як їх структура впливає на оцінку майна підприємства?

17.Що лежить в основі діагностики ринкової вартості підприємства та його майна? Якими принципами і правилами слід керуватися при здійсненні комплекс-ноїоцінки діяльності підприємства?

18.Як визначається чиста вартість цілісного майнового комплексу?

19.Які складники входять до статутного фонду BAT, що створюється на базі майна державного підприємства?

20.Як визначається розмір статутного фонду BAT, що створюється в процесі приватизації на базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря?

21.3 чого складається оціночна вартість оборотних активів, наданих в оренду?

22.Які обов'язкові нормативні елементи включаються до акту оцінки майна підприємства?

23.Чим відрізняється акт оцінки майна від висновку про вартість майна?

24.У якому порядку здійснюється розрахунок приросту вартості власного ка-піталу у разі прийняття рішення про збільшення статутного фонду BAT на суму збільшення вартості його власного капіталу відповідно до вимог пункту 140 Дер-жавної програми приватизації на 2000-2002 pp.?

25.3а яких умов оцінки майна підприємства визначається його інвестиційна вартість?