Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6. Особливості оцінки цілісних майнових комплексів : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

6.6. Особливості оцінки цілісних майнових комплексів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, ви-значеними законодавством, проводиться на засадах незалежної оцінки. Підготовчий етап до проведення оцінки цілісних май-нових комплексів передбачає здійснення всіх робіт, визначених викладеною у п.6.3 процедурою.

В інших випадках, крім приватизації цілісних майнових комплексів, роботи на підготовчому етапі здійснюють замовники оцінки. Незалежна оцінка цілісного май-нового комплексу, що приватизується, проводиться у двохмісячний строк від дати оцінки. При цьому звіт про оцінку майна подається державному органу приватиза-ції на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до за-кінчення вищезазначеного строку. Затвердження оцінки здійснюється у двомісяч-ний строк від дати оцінки.

Загально використовуваною базою оцінки майна, є його ринкова вартість.

Якщо процедури продажу передбачають наявність додаткових умов (додат-кового інвестування або виконання інших вимог, що потребують додаткових мате-ріальних витрат, зокрема збереження існуючого напряму діяльності об'єкта оцінки, якщо такий напрям не відповідає принципу найбільш ефективного використання), може визначатися інвестиційна вартість.

Майновий підхід застосовується у порядку, встановленому для визначення розміру статутного фонду BAT, що створюється під час приватизації (корпоратиза•4 137 ►

 

ції). При цьому не оцінюються активи цілісного майнового комплексу, які не вклю-чаються у його вартість.

Дохідний підхід передбачає використання методу непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку). При цьому під час прогнозування валового до-ходу враховуються доходи, що можуть бути отримані від найбільш ефективного використання надлишкових активів. У разі відчуження цілісного майнового компле-ксу як сукупності активів без зобов'язань його оцінка базується на майновому під-ході з урахуванням принципу найбільш ефективного використання такихактивів.

Особливості застосування методичних підходів до оцінки майнового комплек-су визначаються у національних стандартах.

Під час визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу, переда-ного в оренду, до вартості державної частки включаються амортизаційні відраху-вання на орендоване майно, не використані на дату оцінки, кошти державного ці-льового фінансування та державних цільових надходжень, вартість майна, прид-баного за рахунок амортизаційних відрахувань на орендовані необоротні активи та коштів від продажу орендованого майна. Якщо покупцем цілісного майнового ком-плексу, переданого в оренду, є орендар, до державної частки у ринковій вартості включається сума заборгованості за оренду цілісного майнового комплексу, у тому числі з викупу оборотних активів. Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового ком-плексу, переданого в оренду, встановлюється Фондом державного майна.

У плані приватизації цілісного майнового комплексу зазначається його почат-кова вартість, визначена на підставі затвердженої оцінки.

Повернення цілісних майнових комплексів (об'єктів приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, відбувається за їх ринковою вартістю, визначеною на дату оцінки (день набрання чинності відповідним рішенням суду).