Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Порядок погодження та затвердження оцінки майна : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

6.4. Порядок погодження та затвердження оцінки майна


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

Прийняття, погодження та затверд-ження оцінки майна державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) чи вико-навчими органами відповідних органів міс-цевого самоврядування здійснюється на

 

•4 124 ►

 

підставі результатів рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) згід-но із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та національними стандартами.

Затвердження оцінки майна здійснюється шляхом видання наказу про за-твердження акта оцінки майна або скріплення печаткою та підписом керівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) чи виконавчого органу відповідного органу місцевого самоврядування ви-сновку про вартість майна. Погодження висновку про вартість майна здійснюється шляхом скріплення його печаткою та підписом керівника відповідного органу або іншої уповноваженої на це особи. Державні органи приватизації затверджують оцін-ку майна у випадках приватизації; погоджують висновки про вартість майна, що належить державі та іншим засновникам, у випадках внесення державного майна до статутних фондів господарських товариств (визначення вартості внесків), а та-кож у випадках відчуження державного майна (за винятком випадків примусового відчуження майна відповідно до законодавства), застави майна BAT з державною часткою у статутному фонді в порядку, визначеному законодавством.

Акти оцінки майна, складені під час корпоратизації підприємств, затверджу-ються органами, уповноваженими управляти державним майном цих підприємств. Акти оцінки та висновки про вартість майна, складені під час приватизації комуна-льного майна, затверджуються виконавчими органами місцевого самоврядування. Акти оцінки майна, складені для приватизації (корпоратизації), для реєстрації ста-туту BAT, підписання договору купівлі-продажу майна, крім пакетів акцій BAT, ого-лошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження.

Акти оцінки пакетів акцій BAT для приватизації конкурентними способами від-повідно до законодавства, для оголошення умов продажу майна, у тому числі по-вторного продажу, дійсні протягом дев'ятимісячного строку від дати їх затверд-ження. Дію акта оцінки майна, у тому числі пакетів акцій BAT, може бути продов-жено наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, що не переви-щує 1 рік від дати затвердження.

Акти оцінки майна, у тому числі пакетів акцій BAT, строк дії яких закінчився, є недійсними.

Висновок про вартість майна повинен відповідати вимогам, встановленим Національним стандартом №1. Вимоги до змісту, форми та порядку складення ак-тів оцінки майна, у тому числі пакетів акцій BAT, встановлюються нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Висновок про вартість майна, складений для приватизації майна шляхом ви-купу або продажу конкурентними способами (для договору купівлі-продажу, ого-лошення умов продажу, у тому числі повторного продажу), дійсний протягом шес-тимісячного строку від дати його затвердження. Дія висновку про вартість майна продовжується наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, що не перевищує 1 рік від дати затвердження.

Висновок про вартість пакета акцій BAT для продажу одному покупцю відпо-відно до норм законодавства, дійсний протягом місяця від дати його затвердження.

•4 125 ►

 

Висновок про вартість майна у разі його використання для реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі державного та комунального майна, або уточнення його розміру в частині вартості внесків учасників (засновни-ків) дійсний протягом 6-місячного строку від дати оцінки.

Строк дії висновку про вартість майна, складеного для інших випадків оцінки майна, передбачених Методикою, може визначатися відповідними органами, що використовують результати цієїоцінки.