Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

 

щ

 

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток дос-коналих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровад-ження керівного і одночасно керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне функціонування найважливіших структурних оди-ниць - підприємств - та мобільно інтенсифікувати їх відтворювальні процеси.

He останню роль в забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підпри-ємств в умовах жорсткого конкурентного середовища відіграє діагноз, встановлю-ваний аналітиками (якими можуть бути співробітники підприємства чи сторонні спостерігачі).

Діагностика не є чимось новим в розвитку економіки вітчизняних підприємств. Більше того, вона є її основою. Від визначення поточного стану суб'єкта господа-рювання на кшталт визначення стану здоров'я людини залежить опрацювання комплексу профілактичних заходів, рекомендацій, процедур, спрямованих на по-ліпшення цього стану або попередження несприятливих для його функціонування ситуацій і подій.

Економічна діагностика, на наш погляд, має бути однозначною, обґрунтова-ною та достовірною процедурою, оскільки від неї залежить подальший напрям дій. Будь-який невірно поставлений діагноз може звести нанівець всі зусилля і споді-вання підприємства на ринку в пошуку стабільності чи кращих перспектив.

Діагностичні процедури повинні включати значний перелік різних методик для визначення стану кожної складової підсистеми і кожного структурного елемента суб'єкта господарювання, що створює передумови їх точної оцінки.

Конкурентна ситуація, в якій сьогодні доводиться здійснювати господарську діяльність вітчизняним підприємствам будь-якої форми власності та галузевої приналежності, м'яко кажучи, є доволі нестабільною, хиткою, непрогнозованою і абсолютно не позбавленою впливу несприятливих зовнішніх чинників. Відтак підп-риємство постає зовсім незахищеним в необмеженому конкурентному просторі. A відсутність досконалих методів державного регулювання і сприятливої політики протекціонізму поглиблює і без того доволі складну ситуацію. Отже, виходить, що в таких умовах підприємству ні на кого покластися, окрім як на себе, залучивши до своєї діяльності досвідчених спеціалістів, здатних моделювати варіативний розви-ток підприємства в конкурентному середовищі та прогнозувати наслідки будь-якого здійсненого керівництвом кроку у вигляді прийнятих рішень.

4 6 ►

 

Відтак метою економічної діагностики є надання знань про використання різ-номанітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану під-приємства в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямова-них на поліпшення цього стану.

Основними завданнями економічної діагностики виступають:

-          розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних під-приємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного підприємства;

-          узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здій-снення економічної діагностики за різними напрямками для забезпечення ефекти-вного управління підприємством;

-          підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання.

Предметом економічної діагностики є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства. Об'єктом економічної діагностики є власне пі-дприємство як цілісна високоорганізована система з усіма її функціональними під-системами. Предмет і об'єкт економічної діагностики визначають основні аспекти, яким приділено особливої уваги. Зокрема, в навчальному посібнику висвітлено ключові поняття, види і зміст економічної діагностики; розглянуто методи управ-лінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики виробничого потенціалу підприємства; обґрунтовано особливості організації і техніки оцінки ринкової вар-тості підприємства та діагностики його майна відповідно до норм чинного законо-давства; визначено конкурентоспроможність підприємства і його продукції на рин-ку, а також обґрунтовано необхідність відстеження ступеня ефективності систем економічної безпеки та корпоративної культури підприємства.

Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Економічна діагности-ка», затвердженій Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти й науки України (ГСВО МОН), чинним з 06 червня 2002 р. Логіко-структурна схема вивчен-ня дисципліни відповідно до зазначеного нормативного документа наведена нижче (в розділі 1). Навчальний посібник містить одинадцять розділів, в яких чітко систе-матизовано та структуровано теоретичний матеріал відповідно до сформульова-ного на початку розділу переліку питань для розгляду і засвоєння з поданням на-прикінці кожного розділу переліку питань для повторення, ключових термінів і по-нять, а також розгляду практичних ситуацій з комплексом індивідуальних завдань.

Системний підхід, запропонований в навчальному посібнику для сприйняття, узагальнення та засвоєння основ економічної діагностики, створює всі необхідні передумови для опанування відповідних знань. Навчальний посібник «Економічна діагностика» допоможе читачеві, на наш погляд, більш ґрунтовно підійти до здійс-нення прогностично-аналітичної діяльності в межах конкретних підприємств, а крім того просто розібратися з безліччю термінів, використовуваних в теорії і практиці. Він розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів вузів, аспірантів, працівників підприємств, підприємців, інших зацікавлених осіб, які спеціалізуються чи виявляють інтерес до економічноїдіагностики.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом у складі: кандидата економічних наук, доцента Гетьман О.О. - передмова; розділи 1; 4-11; загальне редагування; кандидата економічних наук, доцента Шаповал В.М. - розділи 2-3.

4 7 ►