Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

5.5. Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності продукції

має включати сукупність організаційних, науково-технічних, екологічних, інвести-ційних, управлінських та інших рішень, по-в'язаних між собою єдиною метою.

Для досягнення позитивного результату керівництво підприємства повинно забезпечити зростання якісного рівня продукції та максимальне задоволення ви-мог споживачів при одночасній мінімізації витрат на її виготовлення й реалізацію. 3 цією метою необхідно розробити комплекс заходів з удосконалення організації ви-робництва, звернувши особливу увагу на оновлення й модернізацію основного те-хнічного парку підприємства, раціоналізацію та стимулювання ефективності виро-бництва, створення системи мотивації управління працею, підготовку персонапу.

Проблема підвищення конкурентоспроможності має декілька аспектів: технічний, організаційний, економічний, соціальний, психологічний, юридичний (правовий), комерційний. I хоча всі вони утворюють єдину систему забезпечення конкурентоспроможності продукції, існує відповідна черга у вирішенні питань кож-ного з аспектів з урахуванням їх «вагомості»:

1)         цінова політика підприємства щодо забезпечення високої конкурентоспро-можності продукції на ринку;

2)         інвестиційна політика підприємства щодо випуску конкурентоспроможної продукції;

3)         оподаткування підприємства, яке виготовляє і реалізує на ринку конкурен-тоспроможну продукцію;

4)         кредитна політика держави і банківських структур щодо підприємств, які випускають конкурентоспроможну експортну продукцію, і щодо самої конкурентос-проможної продукції (розробка, освоєння, виробництво);

5)         регулювання фінансового обліку;

6)         регулювання імпорту продукції;

7)         антимонопольна політика.

Цінова політика підприємства, спрямована на підвищення конкурентоспро-можності продукції на ринку, повинна ґрунтуватися на принципах державного ре-гулювання цін на окремі види продукції, наприклад, заборона демпінгових цін, об-меження монопольних, державних, прейскурантних і деяких інших ринкових цін.

Інвестиційна політика підприємства щодо випуску конкурентоспроможної продукції повинна будуватися на підставі першочергового інвестування перспектив-них технологій та виробів, цільових програм з їх розробки та впровадження.

Оподаткування як засіб створення конкурентоспроможної продукції повинно носити сприятливий (більш лояльний) характер для підприємницьких структур, що випускають конкурентоспроможну продукцію або впроваджують новітні технології.

•4 114 ►

 

Кредитна політика має носити пільговий характер щодо умов і строків кре-дитування тих підприємств, які опановують технологію випуску і виготовляють кон-курентоспроможну продукцію.

Регулювання імпорту продукціїз метою захисту вітчизняного товаровироб-ника передбачає здійснення протекціоністських або обмежувальних заходів щодо продукції, яка імпортується в Україну.

Регулювання фінансового обліку передбачає жорстку класифікацію скла-ду витрат і фінансових результатів підприємств, які випускають конкурентоспро-можну продукцію, впроваджуючи новітні розробки системи бухгалтерського, подат-кового та управлінського обліку.

Антимонопольна політика держави може бути побудована на прикладі держав з розвинутою ринковою економікою з урахуванням особливостей розвитку народного господарства України та його стану у період ринкових трансформацій. Це має сприяти створенню рівнозначних умов для ринкових конкурентів і забезпе-ченню високої конкурентоспроможності їх продукції.

\

Індивідуальне завдання

Необхідно проаналізувати ринок однорідної за своїми споживчими властивостями продукції десяти підпри-ємств, якщо на ньому панує жорстка цінова конкуренція. Умови входження продукції на ринок наведені в таблиці 5.16. Експертна оцінка товарів-аналогів на ринку наведе-на в таблиці 5.17.

Визначте конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку за допо-могою компенсаційної та некомпенсаційної методик оцінки, ґрунтуючись на показ-ники, наведені в табл. 5.16-5.17, керуючись формулами (5.1-5.26). Результати роз-рахунків повинні бути наведені в такій формі, як це представлено в розв'язанні практичної ситуації. За отриманими результатами необхідно зробити висновки.

Таблиця 5.16 Умови входження продукції на ринок

 

Назва характеристики          Одиниці виміру        Бажане зна-чення     Нормативне значення          Тип характеристики

за запропонованою

класифікацією

Ціна споживання      грн. за од.       100      125      2

Ціна експлуатації       грн. за од.       0          25        2

Бренд  частка од.       0,9       0,8       1

Дизайн           частка од.       0,8       0,7       1

Режим роботи           год. на добу   10        8          1

Гарантійний строк    років   3          1          1

Робочий простір       м3       20        15-25  5

Навантаження           од./особу        100      100-150          5

Потужність    тонн за рік      150      120-160          5

Викид шкідливих речовин   r/M3    20        28        2

•4 115 ►

 

Таблиця 5.17 Характеристика продукції на ринковому сегменті

 

Назва характеристики          Постачальник

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Ціна споживання      100      112      124      125      114      116      118      120      105      108

Ціна експлуатації       12        8          15        20        10        4          11        16        17        25

Бренд  0,9       0,9       0,9       0,9       0,8       0,8       0,8       0,9       0,9       0,9

Дизайн           0,7       0,7       0,7       0,8       0,8       0,8       0,7       0,8       0,7       0,8

Режим роботи           10        8          9          4          5          9          10        10        7          6

Гарантійний строк    1          3          2          1          2          3          1          2          3          3

Робочий простір       21        25        18        18        19        20        22        15        20        24

Навантаження           100      100      120      110      105      115      145      150      150      130

Потужність    120      120      140      150      160      150      150      110      110      120

Викид шкідливих речовин   22        24        20        28        26        26        25        24        23        20

Вагомість кожного з якісних і кількісних факторів, визначених як пріоритетні, наведена в табл. 5.18.

При здійсненні оцінки конкурентоспроможності продукції слід також урахувати, що атрибут «ціна продукції» представлений показниками ціни його придбання та ціни експлуатації. Атрибут «якість продукції» представлений факторами бренд, ди-зайн, експлуатаційні і технічні характеристики. Атрибут «експлуатаційні характери-стики» представлений показниками режиму роботи та гарантійного строку експлу-атації продукції. Атрибут «технічні характеристики» представлений показниками робочого простору, навантаження, потужності та викидом шкідливих речовин.

Всі розрахунки необхідно здійснити за варіантами відповідно до заданих в табл. 5.18 експертних оцінок значимості факторів впливу на конкурентоспромож-ність продукції підприємств на ринку.

Таблиця 5.18 Значення вагомості кількісних та якісних показників конкурентоспроможності продукції на ринку

 

            Вагомість товарних атрибутів для оцінки продукцп споживачем

 

                                               Якість продукції        Експлуата-ційніхарак-теристики    Технічні характеристики

 

           

           

           

                                                                                                                     

1          0,35     0,25     0,40     0,35     0,30     0,20     0,15     0,30     0,70     0,30     0,30     0,20     0,20

2          0,30     0,20     0,50     0,10     0,10     0,70     0,10     0,25     0,75     0,10     0,20     0,30     0,40

3          0,25     0,40     0,35     0,20     0,10     0,55     0,15     0,15     0,85     0,70     0,10     0,10     0,10

4          0,28     0,12     0,60     0,10     0,05     0,75     0,10     0,12     0,88     0,50     0,25     0,15     0,10

5          0,32     0,28     0,40     0,05     0,05     0,50     0,40     0,70     0,30     0,10     0,20     0,30     0,40

•4 116 ►

 

*