Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конкурентоспроможності продукції : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

5.4. Компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конкурентоспроможності продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Розрізняють компенсаційну та неком-пенсаційну оцінки конкурентоспроможності продукції. Під час компенсаційної оцінки слабкі сторони продукції можуть бути ком-пенсовані сильними. Для порівняння різ-них видів продукції (послуг) при цьому ви-користовують адитивні критерії.

Під час некомпенсаційної оцінки слабкі сторони продукції не можуть бути компенсованими сильними. Для порівняння товарів при цьому використовують лек-сикографічні критерії.

Як зазначалося в п.5.3, проблема об'єктивної оцінки продукції полягає в порів-нянні всіє чи основної маси споживчих характеристик, які цікавлять споживача.

Як інтегральний показник для порівняння доцільно використати функцію ко-рисності товару. Визначення функції корисності є складним завданням. Нами пропонується розглянути спосіб оцінки корисності товарів, заснований на діагнос-тиці ступеня відповідності реальних значень споживчих характеристик товарів ба-жаному для споживачів значенню цих показників. Передбачається, що корисність конкретної модифікації товару для споживача є тим більшою, чим більше реальні характеристики відповідають бажанню споживачів.

При компенсаційній оцінці товару загальну корисність від придбання оди-ниці продукції (U) необхідно визначати за формулою (5.1):

U = dfC + d2Q ,         (5.1)

де С, Q - показники, які характеризують ступінь відповідності вартісних і якіс-них характеристик оцінюваного товару вимогам споживача; di, 62 - коефіцієнти, які вказують на вагомість атрибутів С, Q.

Додатково для коефіцієнтів вагомості вартісних і якісних характеристик про-дукції (di, d2) повинні задовольнятись вимоги оцінки, визначені формулою (5.2):

0 <d1 <1; 0 <d2 <1; d1 +d2 =1.        (5.2)

При оцінці вартості продукції споживач аналізує ціну її споживання, яка скла-дається з ціни придбання та ціни експлуатації. Показник, який характеризує відпо-відність вартісних параметрів продукції вимогам споживача, слід розрахувати за формулою (5.3):

С = c-fgj-j + С2ЯЕ ,   (5.3)

де Сі - вагомість характеристики «ціна придбання»; с2 - вагомість характеристики «ціна експлуатації»;

дп - одиничний параметричний показник, що оцінює відповідність ціни придбання товару бажаному для споживача значенню; дЕ - одиничний параметричний показник, що оцінює відповідність ціни експлуатації товару бажаному для споживача значенню.

Показники дп, дє розраховують за допомогою формул (5.4-5.5):

•4 68 ►

 

р max _ р

Яп =^—>       (5.4)

 

С

тах /-*

9Е = m*v——'            (5.5)

де C™ax - максимально можливе значення ціни придбання товару на ринку;

С™х - максимально можливе значення ціни експлуатації товару за визначений період;

Сп - бажана споживачем ціна придбання товару;

СЕ - бажана споживачем ціна експлуатації товару;

Сп - реальна ціна придбання товару;

СЕ - реальна ціна експлуатації товару.

Зростання цін придбання та експлуатації товару понад максимально припус-тимі значення унеможливлює споживання товару на аналізованому сегменті ринку.

Відтак, граничними умовами входження товару на ринок за ціновими факто-рами виступають обмеження, відтворені формулою (5.6):

Сп < Срах; СЕ < СЕах.         (5.6)

Показник, що характеризує відповідність якісних параметрів товару вимогам споживачів (Q), визначається за формулою (5.7):

к і

Q = Т,9кТ,9і9і,           (5.7)

к-1 і-1

де к- визначений атрибут товару;

К- кількість оцінюваних споживачем товарних атрибутів;

/- визначена товарна характеристика;

/- кількість характеристик, що формують визначений атрибут;

ак- вагомість /с-го атрибута;

а,- вагомість /-ої характеристики в оцінюваному атрибуті;

д,- одиничний параметричний показник якості товару, що оцінює відповідність якості товару бажаному для споживача значенню.

Одиничні параметричні показники якості (д,) можна розподілити на п'ять різнихза призначенням груп.

До першої групи відносять показники, підвищення значення яких є бажаним для споживача. Прикладом може бути збільшення періоду гарантійного обслугову-вання виробу. Одиничний параметричний показник якості для цієї групи розрахо-вується за формулою (5.8):

р ртіп

9і = p.-pfn'       <5-8)

•4 69 ►

 

де Pjmin - мінімальне значення якісного /-го параметра, при якому товар до-пускається на ринок;

Pj - значення якісного /-го параметра, при якому споживач повністю задо-вольняє свої потреби; Р, - реальне значення якісного /'-го параметра аналізованого товару.

Умовою входження товару на ринок за показниками якості першої групи буде обмеження, відтворене формулою (5.9):

Р; > Р,""" .       (5.9)

До другої групи відносять показники, зменшення значення яких є бажаним для споживача. Прикладом може бути зменшення кількості бензину, споживаного автомобілем на 100 кілометрів пробігу. Одиничний параметричний показник якості для цієї групи розраховується за формулою (5.10):

2 РГХ-Рі

9і = тах д ■     (5.10)

де Р["ах - максимальне значення якісного /-го параметра, при якому товар допускається на ринок.

Умовою входження товару на ринок за показниками якості другої групи буде обмеження, відтворене формулою (5.11):

Pj < Pjmax.      (5-11)

До третьої групи відносять показники, наявність яких є бажаною для спо-живача. Прикладом може бути наявність телефону при обміні квартири.

Якісний показник для цієї групи дорівнюватиме одиниці (тобто д,3 = 1), якщо він наявний в аналізованому виді продукції. Цей показник дорівнюватиме нулю (тобто д,3 = 0), якщо він відсутній в аналізованому виді продукції. Якщо якісний по-казник третьої групи входить до складу нормативних параметрів, які визначають умо-ви входження товару на ринок, то товар допускається на ринок за умови, що д, = 1.

До четвертої групи відносять показники, відсутність яких є бажаною для споживача. Прикладом є відсутність шкідливих речовин вхарчових продуктах.

Якісний показник для цієї групи дорівнюватиме одиниці (тобто д,4 = 1), якщо він відсутній в товарі. Цей показник дорівнюватиме нулю (тобто д,4 = 0), якщо він наявний в товарі. Якщо якісний показник четвертої групи входить до складу норма-тивних параметрів, які визначають умови входження товару на ринок, то товар до-пускається на ринок за умови, що д, = 1.

До п'ятої групи відносять показники, відхилення значення яких в обидві сторони від нормативно обумовленого якісного показника є неприпустимим для споживача. Прикладом може бути напруження в мережі постачання електричного струму.

•4 70 ►

 

Умовою входження товару на ринок за показниками якості п'ятої групи буде обмеження, відтворене формулою (5.12):

ртіп <р. < р.тах          (5.12)

Тут можливі два випадки, коли якісний показник перевищує бажаний рівень та коли він нижчий за цей рівень. Відповідно до кожного з випадків одиничний пара-метричний якісний показник буде розраховуватися за співвідношенням (5.13):

a . 5     5          2 РГХ-Рі

Якщо Р: > P., то дг = gf = — +

'           у' у' Ртах_р

(5.13)

. р.-Ртіп

Якщо Р, < Рі, то д? = д, = -^ '—^P; - Pfm

При некомпенсаційній оцінці товару загальну корисність від придбання одиниці товару можна визначити за формулою (5.14):

П         _Г_1)

U = ^10~('~ д,,           (5.14)

і-1

цеп- кількість показників, що враховуються споживачами при виборі продукції.

Слід зауважити, що порядок урахування показників визначається їх пріорите-тністю для споживача. В першу чергу враховуються показники, які є найважливі-шими для споживача, а вже потім - другорядні.

Методика розрахунку параметричних показників при некомпенсаційній оцінці д, аналогічна методиці при компенсаційній оцінці з тією тільки різницею, що зна-чення д,не можуть перевищувати значення 0,9. Через це процедури розрахунку д, дещо відрізняються від запропонованих для компенсаційноїоцінки:

по-перше, під час розрахунку показників третьої та четвертої груп показнику д, надається значення 0,9, а не 1 (одиниця);

по-друге, якщо значення gh розраховані для інших груп показників, переви-щують значення 0,9, їх слід нормувати. Нормування здійснюється з урахуванням всіх постачальників аналогічної продукції на ринок для однорідних груп показників.

Нормоване значення одиничного параметричного показника якості будь-якої групи розраховується за формулою (5.15):

аї0рМ =°'91Ш>          (5.15)

д)

де д,- розраховане значення /'-го параметричного показника якості за компен-саційною методикою оцінки;

gfax - максимальне значення /-го параметра якості з визначених по всіх постачальниках продукції на ринку.

•4 71 ►

 

При здійсненні некомпенсаційної оцінки параметри (факторні характерис-тики) необхідно враховувати з пріоритетом, визначеним порядком їх чергування в переліку найсуттєвіших для споживача кількісних і якісних властивостей продукції.

Для позиціонування пропозиції продукції на ринку використовують дві харак-теристики:

1)         характеристику відповідності продукції вимогам споживача;

2)         характеристику відповідності продукції між собою.

Одинична корисність товару, розрахована за описаними вище компенса-ційною та некомпенсаційною методиками оцінки конкурентоспроможності продукції за формулами (5.1 та 5.14), є першою характеристикою позиціонування. Ранжиру-вання аналізованої продукції зі зменшенням значень одиничної корисності в знач-ній мірі визначає позицію окремого товару в усій товарній номенклатурі. Чим ви-щим є значення одиничної корисності, тим більш конкурентоспроможним є товар. Однак значення одиничної корисності не відтворює ступінь відповідності продукції між собою.

Тому другою характеристикою позиціонування є визначення для кожного аналізованого виду продукції відстані між ним та товаром з «ідеальними» для споживача параметрами.

Ідеальний товар, який забезпечує повне задоволення потреб споживачів, по-винен відповідати вимогам, відтвореним формулою (5.16):

Сп =СП; СЕ=СЕ; Pj=Ph        (5.16)

тобто ціна споживання, ціна експлуатації та значення кожного параметра яко-сті товару повинні відповідати бажаним значенням.

При оцінці «ідеального» товару значення всіх одиничних параметричних по-казників якості дорівнюють одиниці (тобто д, = 1).

Відстань між досліджуваним видом продукціїта «ідеальним» товаром

(£І) визначається за формулою (5.17) по всій сукупності параметрів якості п:

(.-, = ,/Е (9'i~9i)2 =J.£ (1~9І)2 ■        (5-17)

Обидві описані вище характеристики використовуються як координати пози-ціонування. Перша координата характеризує одиничну корисність товару (U,), дру-га - відстань між досліджуваним та «ідеальним» товарами (£,).

Процедура позиціонування полягає в розрахунку координат кожного виду продукції і розміщенні відповідної точки на координатній площині. Якщо точки гру-пуються, це свідчить про те, що в загальній масі є групи товарів, які займають різні позиції на ринковому сегменті.

Для ілюстрації охарактеризованих процедур необхідно здійснити позиціону-вання продукції за умов компенсаційної та некомпенсаційної оцінок її конкурентос-проможності в такий спосіб, як це представлено на рис. 5.2-5.3.

•4 72 ►

 

Puc. 5.2. Позиціонування пропозицїї продукції при компенсаційній оцінці

 

Рис. 5.3. Позиціонування пропозицїї продукції при некомпенсаційній оцінці

 

Ранжирування продукції по мірі зменшення одиничної корисності дає змогу порівняти її конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність буде зменшуватися по мірі віддалення від початку рангового списку. Конкурентоспроможність товару, який має максимальну корисність, дорівнюватиме 1 (одиниці).

Загальну оцінку конкурентоспроможності конкретного виду продукції при ком-пенсаційному підході (КС,) можна здійснити за допомогою співвідношення (5.18):

 

КС, = —-—

 

(5.18)

 

де Uj- одинична корисність і-ого виду продукції;

утах _ 0дИНИЧНа корисність продукції, яка є найбільш споживаною, тобто лідируючою на ринку.

При некомпенсаційній оцінці корисність «ідеального» товару дорівнює 0,99...9, тобто Uimax = 0,99...9, де кількість знаків після коми співпадає з кількістю суттєвих параметрів (факторів).

Загальну оцінку конкурентоспроможності конкретного /'ого виду продукції при некомпенсаційному підході (КС,) можна здійснити за допомогою формули (5.19):

 

KCj

 

Uj

0,99...9

 

(5.19)

 

Для більш детальної оцінки конкурентоспроможності продукції необхідно:

-          виявити структуру її конкурентних переваг;

-          визначити її ринкову силу.

Конкурентні переваги товару можуть бути внутрішніми та зовнішніми.

Зовнішні конкурентні переваги ґрунтуються на властивостях продукції, які визначають цінність для покупця (наприклад, скорочення витрат експлуатації, збі-льшення терміну використання тощо).

Внутрішні конкурентні переваги засновані на лідерстві підприємства в

•4 73 ►

 

сфері управління виробничими витратами, які створюють цінність для виробника.

При компенсаційній оцінці конкретного виду продукції її внутрішні і зовнішні конкурентні переваги визначаються за допомогою формул (5.20-5.21):

г-тах гUBH=d1C1——         ^-.       (5.20)

і^тах г

U30BH =d1c2-s——^- + d2Q-         (5.21)

Е — Е

Неважко замітити, що загальна корисність оцінюваної продукції представляє собою суму її внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг, тобто вірним є арифме-тичний вираз: U3OBH + UBH = U.

За умов некомпенсаційної оцінки конкретного виду продукції її внутрішні і зов-нішні конкурентні переваги визначаються за допомогою формул (5.22-5.23):

UBH = 10 -(т~1> дт .            (5.22)

U30BHt = иі - ивні ■ (5.23)

де дт, - показник, що характеризує відповідність ціни споживання продукції бажаному споживачами значенню;

т - номер позиції, що характеризує значимість атрибута «ціна споживан-ня» в загальній системі оцінки продукції споживачами.

Ринкова сила продукції залежить від можливості підвищення ціни її прид-бання без втрати конкурентної позиції. Максимально можливе підвищення ціни придбання продукції власне і визначає її ринкову силу.

При компенсаційній оцінці максимально можлива ціна продукції визначається за формулою (5.24):

ртах _ р

Срах = Срах + —О—           —(U30BHi ~Ui+i) ■   (5-24)

Максимально можливе збільшення ціни придбання продукції за умов компен-саційної оцінки (AC,), що має /-ту конкурентну позицію, тобто її ринкова сила, ви-значається за формулою (5.25):

ACj = С™ах - Сп .    (5.25)

При некомпенсаційній оцінці максимально можлива ціна продукції визнача-ється за формулою (5.26). Аналогічно до компенсаційної методики оцінки макси-мально можливе збільшення ціни придбання продукції за умов некомпенсаційної оцінки (ACj), що має /-ту конкурентну позицію, визначається за формулою (5.25).

•4 74 ►

 

-(m-1)

Ьп       — On

 

+

 

г(изовн ~Ui+l).

 

(5.26)

 

За результатами здійснених розрахунків всіх показників конкурентоспромож-ності продукції рекомендується для наочності заповнити підсумкову таблицю у ви-гляді табл. 5.1.

 

Структура конкурентних переваг продукції за умов компенсаційної та некомпенсаційної оцінок

 

Таблиця 5.1

 

Постачальник

товару на ринок        Одинична

корисність

товару Конкурентні переваги          Ринкова

сила продукцп

 

           

            Внутрішні       Зовнішні        

 

           

            абсолютні      %         абсолютні      %        

 

1                                                                    

2                                                                    

3                                                                    

4                                                                    

5                                                                    

…                                                                  

п                                                                   

Аналіз ринку, структурованого відповідним чином за підприємствами-товаро-виробниками, які формують пропозицію певних однорідних товарів, дає можли-вість визначити лідируючі позиції та товари-послідовники. Це, в свою чергу, ство-рює певні варіанти для вибору їх споживачами.

 

Практична ситуація

Необхідно проаналізувати ринок однорід-ної за своїми споживчими властивостями про-дукції десяти підприємств, якщо на ньому панує жорстка цінова конкуренція. Умови входження продукції на ринок наведені в таблиці 5.2. Екс-пертна оцінка товарів-аналогів на ринку наве-дена в таблиці 5.3. За наведеними в таблицях характеристиками продукції різних підприємств необхідно визначити її корисність, конкурентос-проможність, ринкову силу, а також внутрішні і зовнішні конкурентні переваги.

Наведені в таблиці 5.2 граничні умови входження продукції на ринок визначені на основі маркетингового дослідження. Атрибути оцінки однорідної продукції «імідж» і «дизайн» визначені експертним шляхом на основі опитування споживачів щодо зручності та надійності її використання.

На основі отриманих показників необхідно зробити висновки щодо ринкових позицій однорідної продукції різних підприємств, а також визначити і охарактери-зувати стратегію конкурентної поведінки кожного з десяти підприємств-товарови-робників.

•4 75 ►

 

Розв 'язання практичної ситуації

Умови входження продукції на ринок

 

Таблиця 5.2

 

Назва характеристики          Одиниці виміру        Бажане зна-чення     Нормативне значення          Тип характеристики

за запропонованою

класифікацією

Ціна споживання      грн. за од.       250      700      2

Імідж продукції          частка од.       0,9       0,6       1

Дизайн           частка од.       0,8       0,5       1

Режим роботи           год. на добу   16        8          1

Гарантійний строк    років   2          1          1

Робочий простір       м3       25        15-30  5

Навантаження           од./особу        100      100-200          5

Потужність    тонн за рік      150      100-160          5

Викид шкідливих речовин   г/м3     20        48        2

 

Характеристика продукци на ринковому сегменті

 

Таблиця 5.3

 

Назва характеристики          Постачальник

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Ціна споживання      200      220      340      230      250      240      700      500      430      499

Імідж продукції          0,6       0,5       0,7       0,6       0,6       0,7       0,9       0,8       0,8       0,8

Дизайн           0,5       0,6       0,9       0,7       0,8       0,6       0,8       0,7       0,9       0,9

Режим роботи           16        14        8          12        8          10        14        16        20        8

Гарантійний строк    1          1          2          2          2          2          2          1          1          1

Робочий простір       24        27        27        16        25        17        20        23        27        27

Навантаження           100      200      115      145      150      185      180      170      160      150

Потужність    150      150      100      120      110      130      140      150      110      100

Викид шкідливих речовин   10        15        20        40        50        10        25        30        35        40

Компенсаційна оцінка конкурентоспроможності продукції

Для дотримання логічної послідовності оцінки конкурентоспроможності одно-рідних видів продукції спочатку необхідно визначити одиничні параметричні показ-ники її якісних та кількісних характеристик.

Як видно з похідних даних, до першої групи показників якості відносяться: імідж, дизайн, режим роботи і гарантійний строк обслуговування продукції. Для то-го, щоб визначити одиничні параметричні індекси скористаємося формулою (5.8):

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «імідж»:

 

Уімідж

 

Рімідж

Рімідж

 

 птіп г'шідж

птт г'шідж

 

0,6 - 0,6 0

             =        

0,9 - 0,6 0,3

 

0,0000,

 

Яімідж

 

2 Рімідж

Рімідж

 

mm г'шідж

птіп гімідж

 

0,5 - 0,6 - 0,1

             =        

0,9 - 0,6 0,3

 

-0,3333,

 

М 76 ►

 

3          РіиіЛж~Рm!!inлж 0,7-0,6 0,1

gімідж =                      ^^ =     =          = 0,3333 ,

й- ■* -оmin 0,9-0,6 0,3 гшідж t-'шідж

4          РіміДж ~ РіміДж 0,6 -0,6 0

gіміаж =                      ^^- =   =          = 0,0000,

D л -о-i nл 0,9-0,6 0,3

 

6- ■* - Dmin 0,9-0,6 0,3

5 РіиіЯж ~ РіиіЯж 0,6 -0,6 0

gімідж =          —        =          =          = 0,0000,

6 РШІДЖ~РmiЇІДЖ 0,7-0,6 0,1

gіміаж =                      ^^ =     =          = 0,3333 ,

 ItvllU/ts.          л          min

D ■= -D л 0,9-0,6 0,3

7          Ріитж~Рmитж 0,9-0,6 0,3

gімідж =                      ^^ =     =          = 1,0000,

й- ■* - Dmin 0,9-0,6 0,3

 

8          РіміДж ~ РіміДж 0,8 - 0,6 0,2

gімідж =                      ^^ =     =          = 0,6667 ,

о ■* -оmin 0,9-0,6 0,3

9          РіиіЛж ~ РmИinлж 0,8 - 0,6 0,2

gімідж =                      ^^ =     =          = 0,6667 ,

о ■* - Dmin 0,9-0,6 0,3

10        „min

10        Рімідж ~ Рімідж 0,8 - 0,6 0,2

gімідж =                      ^^ =     =          = 0,6667 .

д- ■* - Dmin 0,9-0,6 0,3

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «дизайн»:

1          РгІіпапн~ Рліпапн 0,5-0,5    0

gдизайн =                  uuddUH _        _         _ 0,0000 ,

n, . - nm i n . 0,8- 0,5 0,3

2          Ратайн~ Раіпайн 0,6-0,5 0,1

gдизайн =                  uuddUH _        _          _ 0,3333 ,

сь - - Dm i n - 0,8-0,5 0,3

г'дизаин г'дизаин

3          РгИпапн~Рліпапн 0,9-0,5 0,4

gдизайн =       muuddUH _     _          _ 1 3333 ,

ба - -D*'n - 0,8-0,5 0,3

 

4          Pfimaim- Pfimaim 0,7 - 0,5 0,2

gдизайн =       — оизаин _    _          _ 0,6667 ,

 nm in - 0,8 - 0,5 0,3

оизаин

г'дизаин

5 Ргііпапн - Рліпапн 0,8 - 0,5 0,3

gдизайн =                  uuddUH _        _          _ 1,0000 ,

йл - - Dmi n - 0,8 - 0,5 0,3

г'дизаин г'дизаин

•4 77 ►

 

6          Ргіичайц-Pflim i naUH 0,6 - 0,5         0,1

           

визаин

6= - - Dm i n - 0,8-0,5 0,3

гдизаин гдизаин

 - 0,3333,

7 РдтаПн ~ РДіпапн 0,8 - 0,5 0,3

gдизайн =                  uujdUH _         _          _ 1,0000 ,

п. . - пmi n - 0,8 - 0,5 0,3

гдизаин гдизаин

 

8          Рятапн-РяпчаПн 0,7 - 0,5 0,2

gдизайн =       mоизаин _      _          _ 0,6667 ,

5* - - D*'n - 0,8-0,5 0,3

гдизаин гдизаин

9          РдтаПн~РДіm i nпаПн 0,9-0,5 0,4

gдизайн =                  иизаин _        _          _ 1 3333 ,

A, . -пm i n . 0,8-0,5 0,3

г'дизаин г'дизаин

10        РгИпапн~Рліпапн 0,9-0,5 0,4

gдизайн =       muujdUH _      _          _ 1 3333 .

D* - -D*'n - 0,8-0,5 0,3 Одиничні параметричні індекси відповідності показника «режим роботи»:

1          1реж роботи ~ Рреж роботи 16 — 8 8

g режроботи = 7^^                = 168 = 8 = 1,0000 ,

D         е — D с          г'режроботи грежроботи

2          Ррежроботи ~ Ррежроботи 14 — 8 6 0 ,

gрежроботи =^^                    = 168 = 8 = 7500 ,

D         е — D с          г'режроботи грежроботи

3          Рреж роботи ~ Рреж роботи 8 — 8 0 ,0000

g режроботи =^^                   = 168 = 8 = 0  ,

D         с - D    с          г'режроботи грежроботи

4          Рреж роботи ~ Рреж роботи 12 — 8 4

g режроботи = Г^      ^          = 168 = 8 = 0,5000 ,

D         е          — D    с          —

г'режроботи грежроботи

5          Ррежроботи ~ Ррежроботи 8-8 0

g режроботи =           =—Q = 8 = 0,0000 ,

D         е — D с          16 - о

г'режроботи грежроботи

6          Ррежроботи ~ Ррежроботи 10 — 8 2

g режроботи = Г^      ^          = 168 = 8 = 0,2500 ,

D         е          — D    с          —

г'режроботи грежроботи

7          7режроботи ~ Ррежроботи 14-8 6 ,7

g режроботи =           =—Q = 8 = 0500 ,

D         е — D с          16 - о

г'режроботи грежроботи

•4 78 ►

 

rf          - nmln  -IG a a

8          Урежроботи Урежроботи 10-0 0    nnnn

D         a          — П    ,           10 — O           O

грежроботи грежроботи

9          Pреж роботи ~ Pреж роботи 20 — 8 12     m

9 режроботи =^!І      ШГ      = 7Г~Ї = -^ = 1'5000,

режроботи грежроботи

10        _ тіп

10        г1 реж роботи г>реж роботи о — о U        лллл

9 режроботи = 7^^    ШГ      = 7Г^ = о = °>0000 .

D         в — гі  ,           іо — о о

грежроботи грежроботи

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «гарантійний строк»:

Ргао стоок ~ Ргао стоок 1-1 0

1          гарстрок гарстрок 1-1 U

гарстрок         m/n      21

строк

строк

            —

строк

3          тіп

9 гар строк = ,            _ тіп    = " = Т = °>0000 ,

' гар строк Р гар с

2          тіп

р          2-1 1

Ягарстрок = 7Г^        ■— =— = Т = 0,0000 ,

г гар строк г гар с

Ргарстрок~ Ргарстрок 2-1 1 гарстрок г'гарстрок

3          _ тіп

9?апгтп™ =   ?■        =          = - = 1,0000 ,

» гарстрок      тт        2-11

ггарстрок г'гарс

п          _ птіп

ггарстрок г'гарс

-А        _ тіп

9\арстрок = '_гарстрок          eapunfjuK _— = 1^ = 1,0000

гар строк г гар строк

Ргарстрок~ Ргарстрок 2-1 1

5          тіп

 

р          2-1 1

Ягарстрок = ^Г^        ■ —=— = 7 = 1,0000 ,

ггарстрок г'гарс

6          _ тіп

Ргарстрок~ Ргарстрок 2-1 1

6          _ ггарстрок г'гарс

гарстрок ~      m/n      2-1 1

Угарстрок = Т^          ■ —=— = 7 = 1,0000 ,

гар строк г гар строк

7          Ргарстрок~ Ргарстрок 2-1 1

9гаротрок = ,  _ min    = Y^1= ~1= '

Ргарстрок Ргарстрок

8          Ргарстрок~ Ргарстрок 1-1 0

9°>аг,гтг,г,« =            ^          =         = — = 0,0000 ,

Хгарстрок      _ тІп    2-11

г1 гар строк г гар строк

9 Ргарстрок~ Ргарстрок       1-1 0

9»пг™» =       ?-— = = — = 0,0000 ,

У гарстрок _ тіп        2-11

г1 гар строк г гар строк

•4 79 ►

 

10        Ргарстрок~ Ргарстрок 1-1 0

гарстрок й      -ртіп    2-1 1

г гар строк г> гар строк

 

 0,0000.

 

Друга група показників якості представлена тільки характеристикою викиду шкідливих речовин. Але є ще ціна продукції, яка відноситься до кількісних критеріїв, зменшення значення яких є бажаним для споживача. Показник, що характеризує відповідність вартісних параметрів ціни вимогам споживача, в даній практичній си-туації співпадає із значенням ціни споживання дп, оскільки споживач не оцінює вар-тість експлуатації продукції.

Отже, визначення одиничного параметричного індексу ціни здійснюється за формулою (5.4).

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «ціна споживання»:

1          ицінаспожив ~ ицінаспожив 700-200 500

Яиінаспожив =                    =          =          = 1,1111,

С™* „„„,„ -С.,■,„<,„„„„,„ 700-250 450

цінз спожив   цінз спожив

2          ицінаспожив~ишнаспожив 700-220 480   п~~-,

9иіна спожив =         -          =          =          = 1,000/ ,

С^опожие -Сцінаспожив 700 - 250 450

3          ицінаспожив~ицінаспожив 700-340 360

Яиінаспожив =                    =          =          = 0,8000 ,

С^спожив ~ Сціна спожив 700 - 250 450

4          ^ціна спожив ~ ^цінаспожив 700 - 230 470

Яиінаспожив =                    =          =          = 1,0444 ,

С^спожив ~Сцінаспожив 700 - 250 450

г-тах    г-5       ___

5          ицінаспожив~ицінаспожив 700-250 450

Яиінаспожив =                    =          =          = 1,0000 ,

С™аспожие ~ Си,інаспожив 700 " 250 450

6          ицінаспожив~ицінаспожив 700-240 460

Яиінаспожив =         ^          =          =          = 1,0222 ,

Сцінаопожие ~Сцінаспожив 700 - 250 450

7          ^цінаспожив-^цінаспожив 700-700           0

Яиіна спожив =        -          =          =          = UjUUIJU ,

Сцінаопожие ~ Сціна спожив 700 - 250 450

 

иіна спожив ~ ииіна спожив 700 - 500 200

С^спожив - Сціна спожив 700 - 250 450

 

 0,4444,

 

г-тах    г-9       -,„„

9          иціна спожив ~ ицінаспожив 700 - 430 270

Іиіна спожив =          -          =          =         

С^спожив - Сціна спожив 700 - 250 450

 

 0,6000,

 

•4 80 ►

 

10 ицінаспожив~ишнаспожив 700-499 201

gиінаспожив = m a x ˆ                      =          =          = 0,4467 .

Саш» "Сцінаспожив 700 - 250 450

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «викид шкідливих речовин» визначимо за формулою (5.10):

1          Рвикшкідреч-1викшкідреч 48-10 38

gвикшкід прц =          =          =          = 1,3571 ,

Р          Рвm axш.йрвч-Рв^шкйрвч 48~20 28

2          Рвик шкід реч ~ Рвик шкід реч 48-15 33

gвик шкід оеч =         =         =          = 1 ,1786 ,

Р          Рmїaxшйбреч-Реикшйбреч 48~20 28

3          Рвик шкід реч ~ Рвик шкідреч 48-20 28

gІик шкід оеч =          =         =          = 1,0000 ,

Р          Р?иІaxШ«ідреч-Реи«Ш«ідреч 48~20 28

4          Рвикшкідреч ~ Рвикшкідреч 48 — 40 8

gвикшкід оеч =          =         = — = 0,2857 ,

Р          Рm aиТШ«ідреч-Реи«Ш«ідреч 48~20 28

5          Рвикшкідреч ~ Рвикшкідреч 48 — 50 —2

gвикшкідоеч =           =         =          = -0,0714,

Р          рm aіїшквреч-Реикшйбреч 48~20 28

6          Реикшкідреч - Реикшкідреч 48-10 38

gвикшкід оеч =          =         =          = 1,3571 ,

Р          Р?иІaxШ«ідреч-Реи«Ш«ідреч 48~20 28

7          Рвикшкідреч-Рвикшкідреч 48-25 23

gвикшкідоеч =                       =         = — = 0,8214 ,

Р          Р?иІaxШ«ідреч-Реи«Ш«ідреч 48~20 28

8          Рвик шкід реч ~ Рвик шкідреч 48-30 18

gвик шкід оеч =         =         = — = 0,6429 ,

Р          РІm axшйбреч-Реикшйбреч 48~20 28

9          Рвикшкідреч-Рвикшкідреч 48-35 13

gвик шкід оеч =         =         = — = 0,4643 ,

Р          Р?иІaxШ«ідреч-Реи«Ш«ідреч 48~20 28

max      _ 10

10        Рвикшкідреч Рвикшкідреч 48—40 8

gвикшкід оеч =          =         = — = 0,2857 .

Р          Р?иІaxШ«ідреч-Реи«Ш«ідреч 48~20 28

До п'ятої групи показників відносяться якісні характеристики робочого просто-ру, навантаження та потужності. їх слід розраховувати за формульним співвідно-шенням (5.13) залежно від дотримання вимог (5.12).

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «робочий простір»:

•4 81 ►

 

1          Рроб простір Рроб простір 24 — 15 9        .           ~

Яроб простір =          ■—     =         = — = 0,9 , (Р: = 24<Р. = 25),

п ґ       . - пті1 25-15 10

г'роб простір гроб простір

30-25 5

2          Рроб npocmip ~Рробпростір 30 — 27 3      ~

Яроб npocmip = "                               „                      =         = — = 0,6 , (Р/ =27>Pj =25),

Рроб простір Рроб простір

 

3          Рробпростір ~ Рробпростір 30-27 3           ._         Яроб npocmip =                                                          =            = — = 0,6 , (R = 27>Р =25),

Рроб npocmip -рроб npocmip 30 ~25 5

_4        „™"

4          Р роб простір~ Р роб простір 16-15 1        . D       5

Яроб npocmip =                                 •—     =         =          = 0,7 , (Pj =16<Pj = 25),

npocmip Рроб

простір

"""        25-15 10

 

5 Рроб простір Рроб простір 30 — 25 5 .   .           ~

30-25 5

Яроб простір =                      —„                   =         = — = ',0 , (Pj=25>Pj= 25),

Рроб простір Рроб простір

 

ЯІбпростір = Рробпростір ртр°б»Р°™Р = ILlll = 2 = 0,2, (Рі=17<Рі=25),

Vpo6npocm,p  _ тіп    25-15 10         '           '

гробпростір гробпростір

ЯІоб npocmip = РР°бпР°стіР~Р™°бпР°стіР = -- = = 0,5, (Р, =20<Р,= 25),

Vpo6npocm,p  _ тіп    25-15 10         '           '

гробпростір гробпростір

Яробпростір = РР°бпР°стіР~Р^бпР°стіР = ^Izll = ± = 0,8, (Р; =23<Р,= 25),

Vpo6npocm,p  _ min    25-15 10         '           '

rроб простір гробпростір

9          Рробпростір -Рробпростір 30-27 3 ._         9робпростір =            =          = — = 0,6, (Pj =27>P. = 25),

Рроб npocmip -рроб npocmip 30 "25 5

10        Pроб npocmip ~ Pроб npocmip 30-27 3        ._         Яробпростір = тяу     тг         = ™—^ = - = 0,6, (Pj =27>Pj =25).

Рроб npocmip Рроб npocmip

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «навантаження»:

1 Рняяянтяж ~ Рняяянтяж 200-100 100     ._ „лл тах        200-100 100

 Рнавантаж ~ Рнавантаж 200 - 200

Р

навантаж       навантаж

тах       2

Янавантаж = навантаж        навантаж _    _          _ Q , ^р =200>Я =100),

Р'навантаж ~ Рнавантаж 200-100 100

Янавантаж =             д          =          =          = 1,0 , (Pj =100> Pj =100),

•4 82 ►

 

 0,85, (Pj = 115> Р, =100),

3          Рнавантаж ~ Рнавантаж 200-115 85

 НЗ&ЗНҐПЗЖ

тах       ~          200-100 100

Рнавантаж Рнавантаж

4          Рнаяантаж ~ РІаяантаж       200-145 55 ._ ~

9навантаж =  =         =          = 0,55, (Р-. = 145> Р =100),

оСІЇІо^о^ - 5,„„ollmow          200-100 100

і нзбзнтзж і нзвзнтзж

5          Рнаяантаж ~ Рнаяантаж      200-150 50 ._ Янавантаж =              =         =          = 0,5 , (Р: =150> Р =100),

max _~            200-100 100

гнавантаж гнавантаж

 

max      6

Рнавантаж навантаж

6 Рнаяантаж ~ Рнаяантаж 200-185 15       ._         9навантаж =                          =          =          = 0,15, (Pj =185>Pj =100),

тах       „„„„,„„, 200-100 100

взнтзж

max      7

7          Рнаяантаж ~ Рнаяантаж 200-180 20          .„         ^

Янавантаж =              =         =          = 0,2 , (Р-. =180> Р =100),

DCISL^W - D^.o^ow 200-100 100 і нзвзнтзж і нзвзнтзж

8          Рнаяантаж ~ Рнаяантаж 200-170 30          ._ .       9навантаж =              =          =          = 0,3 , (Р,- = 7 70> Р =100),

О^їіо^о^ - pUMOUmo„ 200-100 100

і нзвзнтзж і нзвзнтзж

9          Рнаяантаж - Рнаяантаж 200-160 40           .-,        =,

Янавантаж =                         =          =          = 0,4 , (Р-. =160> Р =100),

о^їіо^о^ - Б„моито„ 200-100 100

і нзвзнтзж і нзвзнтзж

 

10        Рнаяантаж - Рнаяантаж 200-150 50           ._         Янавантаж =                         =          =          = 0,5 , (P.- =150> Р =100).

max      _~        200-100 100

г'навантаж г'навантаж

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «потужність»:

1          Рпотуж ~ Рпотуж 160 - 150 10

Япотуж =       =         =          = 1,0000 ,

Рпотуж ~ Рпотуж ^О - 150 10

(Рі =150 > Pj =100),

2          Рпотуж ~ Рпотуж 160 - 150 10

Япотуж =       =         =          = 1,0000 ,

Рпотуж ~ Рпотуж ^О - 150 10

(Pj =150 > Pj =100),

3          Р'потуж ~ Р'потуж 100-100 0          /г-> Jnn Д

Зпотуж =        ^ =       = — = 0,0000 , (Р: = 100 < Р = 150),

Ь          - Dm,n 150-100 50

г'потуж г'потуж

4          Р'потуж ~ Р'потуж 120-100 20        /г,        д

Япотуж =       ^ =       = — = 0,4000, (Р: = 120 < Р = 150),

Ь          - Dm,n 150-100 50

г'потуж г'потуж

•4 83 ►

 

Рпотуж ~ Рпотуж 110-100 10

потуж „           _ тіп

Рпотуж Рпотуж

 

            =          = 0,2000 , (Р: =110<Р: = 150) ,

150-100 50

 

 потуж

 потуж

 

Р'потуж ~ Р'потуж 130-100 30        /г,        д

                                   

150-100 50

=          =

_ птт потуж Рпотуж

7          т'т

- 0,6000, f/-;• = 130 < Р; = 150),

потуж Рпотуж 140-100 40   /г,        Л

 = — =

mm

n          -n                    150-100 50

rпотуж г'потуж

 0,8000 , (/-;• = 140 < Р; = 150),

 

Рпотуж ~ Рпотуж 160-150 10          /г->      Д

 пот\/ж

Рпотуж ~ Рпотуж 160-150 10

 = — = 1,0000 , (Pj = 150 > Р/ = 100),

 

 потуж

 

Рпотуж ~ Рпотуж 110-100 10

            =          = 0,2000 , (Р: =110 <Р: = 150) ,

п          - птіп

г'потуж г'потуж

150-100 50

 

I10

іпотуж

 

10        mm

потуж

Рпотуж ~ Рпотуж 100-100 0            /г-> Jnn Д

            = — = 0,0000 , (Р: = 100 < R = 150).

п          - птіп

І-'потуж І-'потуж

150-100 50

 

Результати розрахунків параметричних показників відповідності для всіх пос-тачальників продукції на ринку проаналізуємо за допомогою табл. 5.4.

Таблиця 5.4 Значення параметричних показників відповідності продукції вимогам споживача на ринку при компенсаційній оцінці

 

Назва характеристики          Постачальник

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Ціна споживання      1,1111 1,0667 0,8000 1,0444 1,0000 1,0222 0,0000 0,4444 0,6000 0,4467

Імідж товару  0,0000 -0,3333           0,3333 0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667

Дизайн           0,0000 0,3333 1,3333 0,6667 1,0000 0,3333 1,0000 0,6667 1,3333 1,3333

Режим роботи           1,0000 0,7500 0,0000 0,5000 0,0000 0,2800 0,7500 1,0000 1,5000 0,0000

Гарантійний строк    0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Робочий простір       0,9000 0,6000 0,6000 0,1000 1,0000 0,2000 0,5000 0,8000 0,6000 0,6000

Навантаження           1,0000 0,0000 0,8500 0,5500 0,5000 0,1500 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000

Потужність    1,0000 1,0000 0,0000 0,4000 0,2000 0,6000 0,8000 1,0000 0,2000 0,0000

Викид шкідливих речовин   1,3571 1,1786 1,0000 0,2857 -0,0714           1,3571 0,8214 0,6429 0,4643 0,2857

За умовами використання продукції на ринку необхідно визначити її експлуа-таційні характеристики, технічні характеристики та власне її якість.

Атрибут «експлуатаційні характеристики» формують параметри «режим ро-боти» та «гарантійний строк». Відповідність атрибута «експлуатаційні характерис-тики» продукції визначеного постачальника вимогам споживача обчислюють з ура-хуванням якісних параметрів за формулою (5.7).

М 84 ►

 

Атрибут «технічні характеристики» формують параметри «робочий простір», «навантаження», «потужність» та «викид шкідливих речовин». Відповідність атри-бута «технічні характеристики» продукції визначеного постачальника вимогам споживача розраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (5.7) та даними індивідуального варіанта.

Атрибут «якість продукції» формують параметри «імідж товару», «дизайн», «експлуатаційні характеристики» та «технічні характеристики». Відповідність атри-бута «якість продукції» товару визначеного постачальника вимогам споживача ро-зраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (5.7).

Одинична корисність кожного виду продукції на ринку розраховується для ко-жного постачальника за формулою (5.1). Але для більшої зручності здійснення ро-зрахунків використаємо значення вагомості кожного з атрибутів продукції, пред-ставлених в табл. 5.5.

Таблиця 5.5 Вагомість товарних атрибутів для оцінки продукції споживачем

 

Значення параметрів ціни та якості

Вагомість ціни споживання (di)      0,30

Вагомість якості продукції (d2)        0,70

           

Якість продукції

Оімшж            0,15

ОДИЗАЙН     0,15

СІЕКСП XAP            0,35

&TEXXAP      0,35

 

0,28

Експлуатаційні характеристики

0,72

РОБОТИ

ЯГАРАНТ СТРОК

Технічні характеристики

СІРОБПРОСТІР       I 0,6

0,2

СІНАВАНТАЖЕННЯ

0,1 0,1

впотужнють

@ВИК ШКЩ РЕЧ

 

Одинична корисність продукци першого підприємства: С1 = 9ціна спожив =1,1111 , 9Імідж = 0,0000 , д\изайН = 0,0000,

 

U

 

експ хар Яреж роб aреж роб + 9гар строк агарстрок

 

 1,0000 * 0,28 + 0,0000 * 0,72 = 0,2800 ,

 

11        1          11

^тєххар ~ Уробпростір аробпростір + Унавантаж анавантаж+Употуж апотуж + Увикшкідреч

авикшкідреч = 0,9000* 0,6 + 1,0000* 0,20 + 1,0000* 0,10 + 1,3571*0,10 = 0,9757,

"* ~9імідж аімідж "■" 9дизайн адизайн "■" ^єкспхар аекспхар "■" ^теххар amexxap ~

0,0000 * 0,15 + 0,0000 * 0,15 + 0,2800 * 0,35 + 0,9757 * 0,35 = 0,4395, U1 =C1*d1+Q1*d2=1,1111* 0,3 + 0,4395 * 0,7 = 0,6410 .

Одинична корисність продукції другого підприємства:

•4 85 ►

 

c2 = 9цінаспожив = 1,0667, д?мідж = -0,3333, дІизайн = о,зззз,

Уекспхар = 9режроб* арежроб + Згарстрок * агарстрок = 0,7500* 0,28 + 0,0000* 0,72 = 0,2100,

0          0          о          оо

^тєххар ~ Уробпростір aробпростір + У навантаж анавантаж +Употуж апотуж + Увикшкідреч

авикшкідреч = 0,6000 * 0,6 + 0,0000 * 0,20 +1,0000 * 0,10 +1,1786 *0,10 = 0,5779,

"< ~9імідж аімідж "■" 9дизайн адизайн "■" ^єкспхар аекспхар "■" ^теххар amexxap ~

= -0,3333 * 0,15 + 0,3333 *0,15 + 0,2100 * 0,35 + 0,5779 * 0,35 = 0,2758, U2 =С2 * d-i +Q2 * d2 = 1,0667 * 0,3 + 0,2758 * 0,7 = 0,5131.

Одинична корисність продукції третього підприємства: С3 = 9цінаспожив = 0,8000 , д£„аж = 0,3333, дІизайН = 1,3333,

Уексп хар = 9реж роб * ареж роб + 9гарстрок * агарстрок = 0,0000 * 0,28 +1,0000 * 0,72 = 0,7200,

о          о          о          о          о

^тєххар ~ 9робпростір аробпростір + 9навантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авикшкідреч = 0,6000 * 0,6 + 0,8500 * 0,20 + 0,0000 * 0,10 +1,0000 * 0,10 = 0,6300,

"< ~9імідж аімідж "■" 9дизайн адизайн "■" ^єксп хар аексп хар "■" ^теххар amexxap ~

= 0,3333 * 0,15 +1,3333 *0,15 + 0,7200 * 0,35 + 0,6300 * 0,35 = 0,7225, U3 =С3 * d-i +Q3 * d2 = 0,8000 * 0,3 + 0,7225 * 0,7 = 0,7458 .

Одинична корисність продукції четвертого підприємства:

С4 = 9цінаспожив = 1,0444 , д^йж = 0,0000, діизайН = 0,6667,

Уекспхар = 9режроб * арежроб + 9гарстрок * агарстрок = 0,5000* 0,28 +1,0000* 0,72 = 0,8600, ^теххар ~ 9робпростір аробпростір +9навантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авикшкідреч = 0,1000* 0,6 + 0,5500* 0,20 + 0,4000* 0,10 + 0,2857* 0,10 = 0,2386,

"< ~9імідж аімідж "■" 9дизайн адизайн "■" ^єксп хар аексп хар "■" ^теххар amexxap ~

= 0,0000 *0,15 + 0,6667 *0,15 + 0,8600 * 0,35 + 0,2386 * 0,35 = 0,4845, U4 = С4 * dj + Q4 * d2 = 1,0444 * 0,3 + 0,4845 * 0,7 = 0,6525 .

•4 86 ►

 

Одинична корисність продукції п'ятого підприємства: С5 = дцінаспожив = 1,0000 , gff/аж = 0,0000 , ддизайн = 1,0000,

Уексп хар = 9реж роб * ареж роб + Згарстрок * агарстрок = 0,0000 * 0,28 +1,0000 * 0,72 = 0,7200, ^теххар ~ 9робпростір аробпростір + Унавантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авикшкідреч =1,0000*0,6 + 0,5000*0,20 + 0,2000*0,10-0,0714*0,10 = 0,7129,

"< ~ 9імідж аімідж "■" 9дизайн адизайн "■"'-'експ хар аекспхар "■" ^теххар amexxap ~

= 0,0000 * 0,15 +1,0000 * 0,15 + 0,7200 * 0,35 + 0,7129 * 0,35 = 0,6515, U5 =С5 * d-i +Q5 * d2 = 1,0000 * 0,3 + 0,6515 * 0,7 = 0,7561.

Одинична корисність продукції шостого підприємства: С6 = 9ціна спожив = 1,0222 , gfMidx = 0,3333 , ддизайн = 0,3333,

Уексп хар = 9реж роб * ареж роб + 9гарстрок * агарстрок = 0,2500 * 0,28 +1,0000 * 0,72 = 0,7900, U/nexxap = 9робпростір аробпростір + 9навантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авикшкідреч = 0,2000* 0,6 + 0,1500* 0,20+0,6000*0,10 + 1,3571* 0,10 = 0,3457,

"< =9імідж аімідж + 9дизайн адизайн ^^експхар ^експхар^^теххар атеххар =

= 0,3333 * 0,15 + 0,3333 * 0,15 + 0,7900 * 0,35 + 0,3457 * 0,35 = 0,4975, U6 =С6 * d-i +Q6 * d2 = 1,0222 * 0,3 + 0,4975 * 0,7 = 0,6549 .

Одинична корисність продукції сьомого підприємства:

с7 = 97цінаспожив = 0,0000, gJMidx = 1,0000, д7дизайн = і,оооо,

UeKcn хар = 9Іежроб * арежроб + 9гарстрок * агарстрок = 0,7500* 0,28+ 1,0000* 0,72 = 0,9300, U/nexxap = 9робпростір аробпростір + 9навантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авик шкідрєч = 0,5000 *0,6 + 0,2000 * 0,20+ 0,8000* 0,10 + 0,8214* 0,10 = 0,5021,

"< =9імідж аімідж + 9дизайн адизайн + ^експхар ^експхар^^теххар атеххар =

= 1,0000 *0,15 +1,0000 *0,15 + 0,9300 * 0,35 + 0,5021 * 0,35 = 0,8012,

•4 87 ►

 

U7 = C7 * d-i + Q7 * d2 = 0,0000 * 0,3 + 0,8012 * 0,7 = 0,5608 .

Одинична корисність продукції восьмого підприємства: С8 = 9цінаспожив = 0,4444 , д?міаж = 0,6667, ддизайн = 0,6667,

^експхар = 9режроб * арежроб + 9гарстрок * агарстрок = 1,0000* 0,28 + 0,0000* 0,72 = 0,2800,

о          о          о          о          о

U/nexxap = Яробпростір аробпростір + Янавантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авик шкідрєч = 0,8000 *0,6 + 0,3000 *0,20 +1,0000 *0,10 + 0,6429 *0,10 = 0,7043,

о          о          о          о          о

"< = 9імідж аімідж + 9дизайн адизайн + '-'експ хар аексп хар +'Jтех хар атеххар =

= 0,6667 * 0,15 + 0,6667 * 0,15 + 0,2800 * 0,35 + 0,7043 * 0,35 = 0,5445, U8 =Са * d-i +Q8 * d2 = 0,4444 * 0,3 + 0,5445 * 0,7 = 0,5145 .

Одинична корисність продукціїдев'ятого підприємства: с9 = 9цінаспожив = 0,6000, gfMidx = 0,6667, д9дизайн = і,зззз,

Уексп хар = 9реж роб * ареж роб + 9гарстрок * агарстрок = 1,5000 * 0,28 + 0,0000 * 0,72 = 0,4200, U/nexxap = 9робпростір аробпростір + 9навантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авикшкідреч = 0,6000*0,6 + 0,4000*0,20 + 0,2000*0,10 + 0,4643 *0,10 = 0,5064,

"< = 9імідж аімідж + 9дизайн адизайн ^^експхар ^експхар^^теххар атеххар =

0,6667 *0,15 +1,3333 * 0,15 + 0,4200* 0,35 + 0,5064 * 0,35 = 0,6242,

U9 =C9*d1+Q9*d2 = 0,6000 * 0,3 + 0,6242 *0,7 = 0,6169 .

Одинична корисність продукції десятого підприємства: С10 = 9цЬаспожие = 0,4467 , дімідж = 0,6667, g1QU3auH = 1,3333,

^експхар = 9р°ежроб * арежроб + 9гарстрок * агарстрок = 0,0000* 0,28 + 0,0000* 0,72 = 0,0000,

і П       і П       і П       і П       і П

U/nexxap = 9робпростір аробпростір + 9навантаж анавантаж + 9потуж апотуж + 9викшкідреч

авикшкідреч = 0,6000*0,6 + 0,5000* 0,20+0,0000*0,10 + 0,2857*0,10 = 0,4886,

"< =9імідж аімідж + 9дизайн адизайн + '-'експ хар ^експхар^^теххар атеххар =

0,6667 *0,15 +1,3333 * 0,15 + 0,0000* 0,35 + 0,4886 * 0,35 = 0,4710,

•4 88 ►

 

U10 = C10 * d1 + Q10 * d2 = 0,4467 * 0,3 + 0,4710 * 0,7 = 0,4637

Результати здійснених розрахунків зводимо до табл. 5.6.

Таблиця 5.6 Значення одиничної корисності продукції за умов компенсаційної оцінки

 

Назва характеристики          Постачальник

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Ціна споживання      1,1111 1,0667 0,8000 1,0444 1,0000 1,0222 0,0000 0,4444 0,6000 0,4467

Імідж продукції          0,0000 -0,3333 0,3333 0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667

Дизайн           0,0000 0,3333 1,3333 0,6667 1,0000 0,3333 1,0000 0,6667 1,3333 1,3333

Експлуатаційні характеристики      0,2800 0,2100 0,7200 0,8600 0,7200 0,7900 0,9300 0,2800 0,4200 0,0000

Технічні характеристики      0,9757 0,5779 0,6300 0,2386 0,7129 0,3457 0,5021 0,7043 0,5064 0,4886

Якість 0,4395 0,2758 0,7225 0,4845 0,6515 0,4975 0,8012 0,5445 0,6242 0,4710

Одинична корисність          0,6410 0,5131 0,7458 0,6525 0,7561 0,6549 0,5608 0,5145 0,6169 0,4637

Ранжирування продукції за показником одиничної корисності дає змогу порів-няти її конкурентоспроможність. Загальну оцінку конкурентоспроможності конкрет-ного /-ого товару (КС,) можна здійснити за допомогою співвідношення (5.18).

 

КСі

 

U

0,6410

           

Umax 0,7561

 

0,8478,

 

,,„ Uo 0,5131

КС2 = —— = = 0,6786,

Umax 0,7561

,,„ L/o 0,7458

KC3 = —— =            = 0,9864,

кс4 кс5

Umax 0,7561

Ud 0,6525

—^— =          = 0,8630,

Umax 0,7561

Uc. 0,7561

—2— =          = 1,0000,

Umax 0,7561

,,„ UR 0,6549

KCQ = —— =           = 0,8662,

Umax 0,7561

 

,,„ U7 0,5608

Umax 0,7561

KCj = — =     = 0,7417,

 

,,„ l/o 0,5145

KC8 = —— =            = 0,6805,

Umax 0,7561

 

•4 89 ►

 

Umax 0,7561

KCg

 

Ug       0,6169

                       

 

0,8159,

 

KG

 

U

0,4637

Umax 0,7561

 

0,6133.

 

3 метою порівняння конкурентоспроможності аналізованої продукції здійсни-мо її ранжирування по мірі зменшення одиничної корисності у вигляді табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Вибір стратегії конкурентоспроможності продукцїі

 

Підприємство-товаровиробник      Одинична корисність          Конкурентоспро-можність продукції            Стратєгія

5          0,7561 1,0000 Лідєр

(КС = 1)

3          0,7458 0,9864 Ринковий послідовник (0,9 <КС< 1)

6          0,6549 0,8662 Прєтєндєнт (0,5 <КС< 0,9)

4          0,6525 0,8630

 

1          0,6410 0,8478

 

9          0,6169 0,8159

 

7          0,5608 0,7417

 

8          0,5145 0,6805

 

2          0,5131 0,6786

 

10        0,4637 0,6133

 

Вищенаведена інформація дає змогу зробити висновок про те, що відповідно до компенсаційної оцінки, на даному сегменті ринку лідером є продукція п'ятого підприємства, якому відповідає максимапьний коефіцієнт конкурентоспроможності (КС5 =1,0000) та максимальна одинична корисність (ІІ5 = 0,7561). Конкурентоспро-можність іншої продукції зменшується по мірі віддалення від початку рангового списку.

Так, продукція третього підприємства, яка характеризується показником кон-курентоспроможності (КС = 0,9864) та корисністю (U = 0,7458), є ринковим послі-довником, а продукція всіх інших постачальників - ринковими претендентами.

Некомпенсаційна оцінка конкурентоспроможності продукції

Слід зауважити, що порядок урахування кількісних і якісних параметрів при обчисленні загальної корисності від придбання одиниці продукції із застосуванням некомпенсаційної оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства визнача-ється їх пріоритетністю для споживача. В першу чергу враховуються показники, які є найсуттєвішими для споживача, а вже потім - другорядні.

Для розв'язання даної практичної ситуації при здійсненні некомпенсаційної оцінки параметри (факторні характеристики) необхідно враховувати з тим пріори-тетом, який визначений порядком їх чергування в табл. 5.2-5.3, починаючи з ціни споживання продукції.

М 90 ►

 

Нагадаємо, що методика розрахунку параметричних показників д, при неком-пенсаційній оцінці аналогічна методиці при компенсаційній оцінці з тією тільки різ-ницею, що індекси д,не можуть перевищувати значення 0,9.

Як видно з компенсаційної оцінки конкурентоспроможності продукції майже всі показники, розраховані для підприємств-товаровиробників, перевищують зна-чення 0,9 (табл. 5.4). Але відповідно до умов некомпенсаційної оцінки індекси оди-ничних параметричних показників д, розраховані для всіх груп показників, які пе-ревищують значення 0,9, слід нормувати. Нормування здійснюється з урахуванням всіх постачальників продукції на ринок для однорідних груп показників. Нормовані значення розраховується за формулою (5.15).

Нормовані параметричні показники «ціни споживання» при некомпенсаційній оцінці:

1,комп

1          HODM            * 9ціна спожив         * 1,1111

Q,'.i„J~,™,.* = 0,9     = 0,9    = 0,9000

Яцінаспожие 1-1111

цінз спожив

2, комп

2          HODM* 9шна спожив         * 1,0667

 ' н       0,9       = 0,9    = 0,8640 ,

цнаспожие     д™*спожив   1,1111

max

ціна спожив

 

3,комп ціна спо.

Зиінаспожие  1-1111

3 HODM         Уціна спожив            0,8000

max ціна спо)

4,комп

Зцінаспожив = 0,9 * тах       = 0,9 * = 0,6480 ,

ціна с

4 HODM Зціна спожив * 1,0444

 , н^     = 0,9   

Зцінаопожив 1'1111

Q,L=rn™,«, = 0,9       = 0,9    = 0,8460 ,

^ ціна спожив           max

Л,коі 'ц/на (

max Іціна (

5 HODM Зціна спожив        1,0000

 , н^    

max

іціна спо.

6,комп

дціна спожив 1,0222

max іціна спожив

 5, комп

д,,\иЛп^„а = 0,9*—   = 0,9*  = 0,8100 ,

9цінаспожие  1-1111

»ціна спожив тах

Уціна с

a6,KOh

6 HODM         * "ціна спожив

9і,інагпп*та = 0,9 — = 0,9    = 0,8280 ,

цнаспожие     д™*спожив   1,1111

 

7,комп ціна спо.

Зиінаспожие  1-1111

7 HODM         Зц'іна спожив            0,0000

іах іна спо.

, комп

Уціна спожив            0,4444

max

ціна спожив

/ HODM          * Ulna і^иилкии         *

Уцінаспожив = 0,9 тах         = 0,9    = 0,0000 ,

Уціна с

8, коь

8 HODM * Уціна спожив

Япінягппжіт = 0,9 —            = 0,9    = 0,3600 ,

Зиінаопожив 1'1111

 

9,комп

ціна

цінаспожив    max

9иїнаспожив = 0,9 * = 0,9 * = 0,4860 ,

9 HODM Зціна спожив * 0,6000

, н        ^          = 0,9   

Яцінаспожие 1>1111

•4 91 ►

 

JO,KOMH

10 HODM       * Яціна спожив         * 0,4467

9,„'J=^^„0 = 0,9          = 0,9    = 0,3618 .

^ШНаСПОЖив

цінаспожив    max

 • F      *—      = 0,9   

Зцінаопожив 1'1111

 

Нормовані параметричні показники «іміджу» при некомпенсаційній оцінці:

„1.КОМП

1          HODM            * ЯішРм          * 0,0000

9 Lia* = 0,9 шюж = 0,9         = 0,0000,

9шж    1,0000

„2,комп

2          ноом   * ЗіиіЛж         * - 0,3333

9,^wT = 0,9 тюж = 0,9          = -0,3000 ,

9шж    1,0000

„3,комп

3          HODM            * 9/мИж          * 0,3333

ЯІМІЯЖ = 0,9           — = 0,9          = 0,3000 ,

9ш1дж            1,0000

„4,КОМП

4          HODM            * 9/мИж          * 0,0000

ЯІМІЯЖ = 0,9           — = 0,9          = 0,0000 ,

з'шдж  1,0000

5,комп

5 HODM         * дімідж          * 0,0000

імідж = 0,9      — = 0,9          = 0,0000 ,

д™$ж 1,0000

6 HODM         * 9імідж          * 0,3333

імідж = 0,9      — = 0,9          = 0,3000 ,

з'шбж  1,0000

 

„7,комп

7 HODM         * дімідж          * 1,0000

і = 0,9  — = 0,9          = 0,9000 ,

9Їм?дж           1,0000

9І'.^М = 0,9*

^імідж max

імід»

„8,КОМП

8          HODM            * діміЛж         * 0,6667

ЯіміЯж = 0,9  — = 0,9          = 0,6000 ,

9шдж  1,0000

„9,комп

9          HODM            * дімідж          * 0,6667

Зімідж = 0,9    — = 0,9          = 0,6000 ,

дшідж  1,0000

„10,комп

10        HODM            * дімідж          * 0,6667

9 мідж = 0,9   — = 0,9          = 0,6000 .

9Їм?дж           1,0000

Нормовані параметричні показники «дизайну» при некомпенсаційній оцінці:

1,комп

1 HODM         * 9л,паПн       * 0,0000

дтаПн = 0,9    = 0,9     = 0,0000

„max    1,3333

уУ OU33UH

•4 92 ►

 

„2,комп

2 HODM ^ ^ * 9ятайн          * 0,3333

дяіічяпн = "°   = 0,9    =