Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

5.2. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

Критеріями оцінки конкурентос-проможності продукції на ринку є фак-тори, які визначають його кон'юнктуру:

-          наявність споживачів певного виду продукції;

-          кількість конкурентів, які випуска-ють аналогічну продукцію;

 

-          обсяги виробництва й реалізації продукції підприємств-конкурентів у цілому (ємність ринку) та кожного окремо взятого підприємства;

-          важливість для конкурентів «панування» на тому сегменті ринку, який вже опанований чи планується до «завоювання»;

-          основні напрямки конкурентної боротьби на ринку;

-          оцінка стратегічної діяльності конкурентів (контроль за каналами збуту та діяльністю підприємств-постачальників з метою зниження рівня витрат);

-          політика горизонтальної інтеграції (з метою виявлення можливостей про-ведення контролю та управління сектором певної галузі);

-          розмаїття методів конкуренції (ціни, якість, технологічний рівень, дизайн продукції, сервісні послуги, імідж підприємства, бренд, товарний знактощо);

-          стабільність попиту на продукцію підприємства в кожному сегменті ринку.

У сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств на ринку цінова конкуренція змінилась неціновою, тобто конкуренцією технічного та якісного рівня продукції. У конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той товаровироб-ник, який пропонує нижчі ціни, а той, який пропонує вищу якість, оскільки високоя-кісна продукція більш практична у використанні. При цьому роль ціни не зменшу-ється, вона є найвпливовішим критерієм максимізації прибутку.

Конкурентоспроможна продукція повинна характеризуватися конкурентними перевагами, які поділяються на два основних види:

-          найнижчі витрати;

-          диференціація товарів.

Конкурентна перевага у вигляді найнижчих витрат відображає здатність під-приємства розробляти, випускати і продавати товар з мінімальними витратами по-рівняно з конкурентами.

Диференціація товарів визначає здатність підприємства забезпечити покуп-ця унікальною цінністю у вигляді продукції нової якості, особливих споживчих вла-стивостей чи післяпродажного обслуговування.

Конкурентоспроможність продукціїхарактеризують показники попиту на неї, a економічний ефект виражається величиною отриманого прибутку від реалізації

•4 64 ►

 

продукції на ринку. Крім цього, рівень конкурентоспроможності продукції підприєм-ства визначають такі економічні показники, як:

1)         динаміка продажу продукції у вартісному та натуральному відтворенні (пе-ревищення темпів зростання вартісного обсягу продукції з урахуванням інфляцій-ного підвищення цін над зростанням її фізичного обсягу свідчить про підвищення попиту на неї);

2)         рентабельність реалізації продукції на ринку (збільшення такого показника вказує на підвищення конкурентоспроможності продукції);

3)         відношення обсягів реалізованої продукції до вартості матеріально-виробни-чих запасів (зменшення цього показника свідчить про уповільнення оборотності за-пасів через зниження попиту на продукцію або збільшення матеріальних запасів);

4)         відношення обсягів реалізованої продукції до обсягів нереалізованої про-дукції (зменшення цього показника свідчить про скорочення попиту або понаднор-мове виробництво продукції);

5)         відношення обсягів реалізованої продукції до дебіторської заборгованості, яке відображає обсяги комерційних кредитів, наданих покупцям (чим вищий попит на продукцію, тим нижчий розмір кредиту, менша дебіторська заборгованість);

6)         кількість замовлень на виготовлення продукції, обсяг яких характеризує рі-вень попиту на неї;

7)         завантаження виробничих потужностей виготовленням продукції (зниження попиту викликає зменшення даного показника);

8)         обсяги й напрями капіталовкладень (показник відтворює ступінь спряму-вання капітальних інвестицій на виробництво найперспективніших і конкурентосп-роможних видів продукції).

3 точки зору покупців, конкурентоспроможною вважається продукція, яка від-різняється максимальним порівняно з аналогами відношенням корисного ефекту до витрат на її придбання та використання.

Систематизація факторів впливу на конкурентоспроможність продукції підп-риємства на ринку наведена у вигляді інтегральної схеми (рис. 5.1).

Економічні фактори характеризують основні економічні та споживчі влас-тивості продукції (ціну, собівартість, рівень попиту на неї тощо) і відтворюються в показниках загальних витрат на придбання та експлуатацію продукції за весь тер-мін її служби.

Класифікаційні фактори (параметри призначення продукцй) використо-вуються для визначення приналежності продукції до відповідного класу за рядом ознак (видом продукції, її призначенням, змістом, новизною).

Техніко-технологічні фактори визначають конструктивні властивості про-дукції і регламентуються технологічними стандартами випуску продукції, які відпо-відають стандартам і нормам, діючим в країні та поза її межами.

•4 65 ►

 

ЕКОНОМІЧНІ

            ( КЛАСИФІКА-ЦІИНІ                     НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ             ґ

( ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОПЧНІ

- ціна продукцм;                                                                 

- її собівартість;                     (ПАРАМЕТРИ                      (ЮРИДИЧНІ)                        - конструкція;

- платоспромож-ний попит;                      ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ)                                          -            стандартність;

-          застосовність;

- обсяги реалізації                                                                - надіиність тощо

продукцм тощо                     V у                  V У                 V

                                                                                                                     

                        с >                  

                        ФАКТОРИ, ЯКІВПЛИВАЮТЬ НА

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА                

                       

                       

                       

                       

                        V >                 

                                                                                                                     

ЕРГОНОМІЧНІ N                ЕСТЕТИЧНІ ^                       ґОРГАНІЗАЦІЙНіЛ              НЕЦІНОВІ

- гігієнічні;                  - дизайн;                    - умови платежів;                 - унікальність;

- антропометричні;              - насиченість             - умови постачань;               - динамізм збуту;

- психофізичні.                      кольорів; - зручність у використанні                      -          умови гарантм;

-          обслуговування

тощо               -          ексклюзивність;

-          маркетингове

супроводження

J                      тощо               V )                   тощо

Рис. 5.1. Групування факторів впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку

Нормативно-npaeoei (юридичні) фактори визначають правову захище-ність продукції на ринку.

Ергономічні фактори характеризують властивості продукції в процесі 'ії ви-користання людиною (гігієнічні, антропометричні, психофізичні).

Естетичні фактори відображають виразність і досконалість зовнішнього вигляду продукції, особливості її сприйняття споживачами в процесі експлуатації (насиченість кольорів, дизайн, зручність у використанні).

Організаційні фактори призначені для оцінки умов здійснення платежів за придбання продукції, періодичності і терміновості постачань, термінів та умов га-рантії, сервісного обслуговування тощо.

До нецінових факторів, які безпосередньо впливають на забезпечення кон-курентоспроможності продукції, слід віднести унікальність, ефективність бази для поширення інформації про продукцію, динамізм збуту і можливість швидкого реа-гування на ринкові досягнення.

При оцінці конкурентоспроможності продукції розглядають властивості влас-ного і конкуруючих товарів. Численні способи визначення конкурентоспроможності продукціїоперують групами показників- 'іїякісними і кількісними параметрами.

•4 66 ►