Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Графічна оцінка конкурентоспроможності підприємства та її інтерпретація : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

4.4. Графічна оцінка конкурентоспроможності підприємства та її інтерпретація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Графічний спосіб представлення рів-ня конкурентоспроможності підприємства вбачається в побудові багатокутника конкурентоспроможності на відповід-ній діаграмі, яка узагальнено зображена на рис. 4.3.

Підприємству, яке має найбільший рівень конкурентоспроможності, буде від-повідати багатокутник з максимальною площею (S,). Якщо проводити вісі, на яких позначаються рівні значень кожного з досліджуваних факторів (п) під рівними між собою кутами а, (тобто питома вага кожного з факторів впливу є однаковою), то площу кожного багатокутника (S,) можна обчислити за формулою (4.4):

1          Д

S, = — T.gigi+1 sin а., (4.4)

2          І=І

де д, - значення /-ого інтегрованого факторного показника за кожним оціню-ваним фактором підприємства.

•4 53 ►

 

Товар

 

Положення на ринку

Підприємство 3 „

Виробничий потенціал

*. Підприємство 2

Можливості збуту

Можливості товароруху

 

Підприємство 1

Рис. 4.3. Побудова багатокутника конкурентоспроможності

Результати ранжирування підприємств залежно від площі багатокутників слід подавати у вигляді табл. 4.2.

 

Результати ранжирування підприємств за показником конкурентоспроможності

 

Таблиця 4.2

 

Підприємствопостачальник

товару Значення площі багатокутника конкурентоспроможності (кв. од.)        Коефіцієнт ранжирування            Коефіцієнт

конкурентоспроможності

1                                

2                                

3                                

...                               

п                                

 

Практична ситуація

За даними, наведеними в табл. 4.3, необ-хідно здійснити аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного і графічного способів її оцінки. Значення для підприємства положення товару на ринку становить 0,08, то-варного асортименту - 0,27, виробничого потен-ціалу підприємства - 0,30, методів товароруху -0,30, можливостей збуту- 0,05.

•4 54 ►

 

Бальна експертна оцінка показників за п'ятибальною шкалою Лайкерта за кож-ним фактором наведена в табл. 4.3.

Розв 'язання практичної ситуації

Для визначення конкурентоспроможності підприємства аналітичним способом скористаємося формулами (4.1-4.3).

Так, для першого підприємства, для якого параметрична одинична експертна оцінка наведена в табл. 4.3, інтегровані (групові) факторні показники розраховува-тимуться і виглядатимуть так:

' положення на ринку 1 ~ Q положення на ринку 1 X hi положення на ринку — 4,1 X U, UO — U,oZo.

I товару 1 = Я товару 1 X R товару = 3,5x0,27 = 0,945.

I виробничого потенціалу 1 ~ Q виробничого потенціалу 1 X Г\ виробничого потенціалу — о,о X U,o — 1,14:

I методів товароруху 1 ~ Q методів товароруху 1 X hi методів товароруху ~ ^О X U,o — 1,Uo.

і можливостей збуту 1 ~ Q можливостей збуту 1 X hi можливостей збуту — о,о X U, UO — U,1У.

Сумарна оцінка за всіма інтегрованими факторними показниками для першо-го підприємства на ринку здійснюється за формулою (4.2) і складатиме:

&1 — I положення на ринку 1 "*" ' товару 1 "*" ' виробничого потенціалу 1 "*" ' методів товароруху 1 "*" ' можливостей збуту 1 ~ U,oZo + С/,У40 + 7,74 + 1,Uo + и,1У — о,ООо.

Аналогічно виконуються розрахунки показників конкурентоспроможності для іншихдев'яти підприємств.

Обчисливши всі сумарні факторні показники десяти підприємств, можна спо-стерігати, що максимальною з цих оцінок є оцінка дев'ятого підприємства, яка до-рівнює S9 = 3,961. Отже, дев'яте підприємство є лідером на ринку і за формулою, вираженою співвідношенням (4.3), його конкурентоспроможність дорівнюватиме 1 (одиниці).

За результатами розрахунків заповнимо табл. 4.3.

Для того, щоб віднайти конкурентоспроможність кожного з оцінюваних підп-риємств, необхідно, користуючись формулою (4.3), співвіднести кожну сумарну факторну оцінку з максимальною оцінкою підприємства-лідера.

Так, наприклад, для першого підприємства конкурентоспроможність (КСі) складатиме:

КСі = Si/ Smax = 3,683 / 3,961 = 0,9298.

Аналогічно розраховуються показники конкурентоспроможності інших підпри-ємств на ринку.

•4 55 ►

 

Таблиця 4.3 Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

 

Синтезуючий

фактор конкурентоспроможності   Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару Ранг фактора          Інтегрований (груповий) факторний показник підприємствапостачальника товару

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10       

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Положення на ринку                                                                                                                                 0,08                                                                                                              

Товар                                                                                                                       0,27                                                                                                              

Виробничий потенціал                                                                                                                             0,30                                                                                                              

Методи товароруху                                                                                                                        0,30                                                                                                              

Можливості збуту                                                                                                                          0,05                                                                                                              

Сумарна оцінка         X         1,00                                                                                                              

Коефіцієнт конкуренто-спроможно-сті, КС          X         X                                                                                                                  

Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні аналітичного методу представлено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств

 

Підприємство            Конкурентоспроможність   Стратегія

9          1,0000 Лідер (КС = 1)

8          0,9823 Ринковий послідовник (0,9 < КС <1)

10        0,9455

 

1          0,9298

 

3          0,9293

 

5          0,9275

 

4          0,9217

 

7          0,9202

 

6          0,9154

 

2          0,9139

 

За результатами ранжирування видно, що лідером при застосуванні аналітич-ного методу оцінки конкурентоспроможності виступає дев'яте підприємство.

Всі інші підприємства розташовані у табл. 4.4 в порядку зменшення їх конку-рентоспроможності на ринку. Слід відзначити, що на даному ринку спостерігається дуже високий рівень конкуренції. Це обумовлено тим, що всі підприємства мають досить високі значення коефіцієнта конкурентоспроможності. Це означає, що для всіх них характерна реалізація стратегії «ринкового послідовника».

•4 56 ►

 

Графічний спосіб представлення рівня конкурентоспроможності підприємства вбачається в побудові багатокутника конкурентоспроможності на відповідній діаграмі (приклад її оцінки для першого підприємства наведений на рис. 4.4).

СІ товару = R положення на ринку * 360° = 0,08 * 360° = 290; sin 29° = 0,4848.

СІ еиробничий потенціал = R товару * 360° = 0,27 * 360° = 970; sin 97° = 0,9925.

СІметодівтовароруху = Rеиробничийпотенціал * 360° = 0,30 * 360° = 1080; S/Л 108° = 0,9511.

СІможлиеостейзбуту = Rметодівтовароруху * 360° = 0,30 * 360° = 1080; S/Л 108° = 0,9511.

a положення на ринку = R можливостей збуту * 360° = 0,05 * 360° = 180; БІП 18° = 0,3090.

Підприємству, яке має найбільший рівень конкурентоспроможності, буде від-повідати багатокутник з максимальною площею. Площу кожного багатокутника можна обчислити за формулою (4.4). Результати цих обчислень наведені нижче.

Si = —■ 0.4848 ■ 0.328■ 0.945 + — ■ 0.9925■ 0.945-1.14+ — ■ 0.9511-1.14-1.08 +

2          2          2

+ — 0.9511 -1.08-0.19 + — -0.3090 0.19 0.328 = 1.3025 кв.од.

2          2

1          1          1

S2 = — ■ 0.4848 ■ 0.344 0.891+ — - 0.9925 -0.891-1.14 + — -0.9511-1.14-1.05 +

2          2          2

+ — 0.9511 -1.05 0.195+ — 0.3090 0.195 0.344 = 1.2553 кв.од.

2          2

S3= — - 0.4848 ■ 0.304 ■ 0.972 + — ■ 0.9925 ■ 0.972 -1.17+ — ■ 0.9511-1.17-1.05 +

2          2          2

+ — ■ 0.9511-1.05 0.185 + — -0.3090-0.185-0.304 = 1.3213 кв.од.

2          2

S4= — -0.4848 -0.312-0.999 + — ■ 0.9925 ■ 0.999 -1.17 + — ■ 0.9511-1.17-0.99 +

2          2          2

+ — 0.9511 0.99 0.18+ — 0.3090 0.18 0.312 = 1.2998 кв.од.

2          2

S5 = — ■ 0.4848■ 0.336 0.918+ — ■ 0.9925 -0.918-1.14+ — -0.9511-1.14-1.08 +

2          2          2

+ — 0.9511 -1.08-0.20 + — -0.3090 0.20 0.336 = 1.2927 кв.од.

2          2

SK = —0.4848 0.32 0.891 +— 0.9925 0.891 -1.14 + — 0.9511 -1.14-1.08 +

2          2          2

+ — 0.9511 -1.08 ■ 0.195 + — ■ 0.3090 0.195 0.32 = 1.2658 кв.од.

2          2

•4 57 ►

 

S7 = —-0.4848 ■ 0.336 ■ 0.864 + — ■ 0.9925 ■ 0.864 -1.14+ — ■ 0.9511-1.14-1.11 +

2

+ — ■ 0.9511 -1.11 0.195 + — - 0.3090 -0.195- 0.336 = 1.2740 кв.од.

2          2

S8 = —- 0.4848 -0.36-1.026 + — ■ 0.9925 -1.026 -1.17 + — ■ 0.9511-1.17-1.14 +

2          2          2

+ — 0.9511-1.14 0.195+ — 0.3090 0.195 0.36 = 1.4361 кв.од.

2          2

 

Можливості збуту

 

Положення на ринку

 

Товар

0.945

0.328

0.19

 

1.08

 

,1.14

 

Методи товароруху

 

Виробничий потенціал

 

Рис. 4.4. Побудова багатокутника конкурентоспроможності для першого підприємства

•4 58 ►

 

Sg = —0.4848-0.368-1.053+ —-0.9925-1.053-1.17 + — ■ 0.9511 -1.17 -1.17 +

2          2          2

+ — 0.9511 -1.17 ■ 0.20 + — -0.3090 0.20 0.368 = 1.4789 кв.од.

2          2

S10 = — ■ 0.4848 ■ 0.328 ■ 0.837 + — ■ 0.9925 ■ 0.837 -1.17+ — ■ 0.9511-1.17-1.20 +

2          2          2

+ — 0.9511-1.20-0.21 + — 0.30900.21 0.328 = 1.3507 кв.од.

2          2

Результати ранжирування підприємств залежно від площі багатокутників слід занести до табл. 4.5, вигляд якої відповідає рекомендованому.

Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні графічного методу представлено у табл. 4.6.

Таким чином, лідером на ринку при застосуванні як графічного, так і аналітич-ного методів оцінки конкурентоспроможності виступає дев'яте підприємство.

Таблиця 4.5 Результати ранжирування підприємств за їх конкурентоспроможністю

 

Підприємствопостачальник

товару Значення площі багатокутника конкурентоспроможності (кв. од.)        Коефіцієнт ранжирування            Коефіцієнт

конкурентоспроможності

1          1,3025 5          0,8807

2          1,2553 10        0,8488

3          1,3213 4          0,8934

4          1,2998 6          0,8789

5          1,2927 7          0,8741

6          1,2685 9          0,8577

7          1,2740 8          0,8615

8          1,4361 2          0,9711

9          1,4789 1          1,0000

10        1,3507 3          0,9133

Таблиця 4.6 Стратегії конкурентоспроможності підприємств

 

Підприємство            Конкурентоспроможність   Стратегія

9          1,0000 Лідер (КС = 1)

8          0,9711 Ринковий послідовник (0,9 < КС <1)

10        0,9133

 

3          0,8934 Ринковий претендент (0,5 <КС< 0,9)

1          0,8807

 

4          0,8789

 

5          0,8741

 

7          0,8615

 

6          0,8577

 

2          0,8488

 

•4 59 ►

 

Всі підприємства розташовані у табл. 4.6 в порядку зменшення їх конкуренто-спроможності. Відповідно до існуючої класифікації, для восьмого і десятого підп-риємств характерна стратегія «ринкового послідовника», а третє, перше, четверте, п'яте, сьоме, шосте і друге підприємства сповідають стратегію «ринкового претен-дента». Як бачимо, результати, отримані при розрахунку показників конкурентосп-роможності за аналітичним і графічним методами, дещо різняться. 3 огляду на те, що результати розрахунків конкурентоспроможності за аналітичним методом є більш достовірними, слід спиратися саме на них. Адже графічна оцінка конкурен-тоспроможності дає представлення про ємність ринку кожного підприємства.

 

\

 

Індивідуальне завдання

 

Визначте конкурентоспроможність десяти підприємств на ринку, ґрунтуючись на показники, наведені в табл. 4.7 обома способами: аналітичним і графічним.

Результати розрахунків слід представити в форматі табл. 4.7.

Багатокутники конкурентоспроможності слід будувати в середовищі Excel для всіх досліджуваних десяти підприємств.

За результатами розрахунків необхідно визначити стратегію, що її сповідає кожне підприємство на досліджуваному ринку.

Таблиця 4.7 Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

 

Синтезуючий

фактор конкурентоспроможності   Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару Ранг фактора          Інтегрований (груповий) факторний показник підприємствапостачальника товару

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10       

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Положення на ринку                                                                                                                                 0,24                                                                                                              

Товар                                                                                                                       0,18                                                                                                              

Виробничий потенціал                                                                                                                             0,25                                                                                                              

Методи товароруху                                                                                                                        0,14                                                                                                              

Можливості збуту                                                                                                                          0,19                                                                                                              

Сумарна оцінка, Si    X         1,00                                                                                                              

Коефіцієнт конкуренто-спроможно-сті, КС          X         X                                                                                                                  

 

ї