Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Стор. ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………………………..6 РОЗДІЛ 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»……8

1.1.      Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу…. 8

1.2.      Предмет, об'єкт, завдання та методологія економічної діагностики.. 10

1.3.      Структурно-логічна схема дисципліни «Економічна діагностика»…… 11 Питання для повторення……………………………….……………………... 11 Ключові терміни і поняття………………………………………….………… 11

РОЗДІЛ 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства………. 13

2.1.      Зміст діагностичних процесів в гал……зі оцінювання конк……ентного се-редовища підприємства            13

2.2.      Система показників оцінки конкурентного середовища підп……иємства 15

2.3.      Вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку         16

2.4.      Оцінка привабливості ст…атегічних зон господа……ювання підп……иємс-тва на ринку  19

2.5.      Оцінка конкурентного статусу підприємства (КСП) на ринку………… 21

2.6.      Особливості управління порт…елем ст…атегічних зон господа……ювання підприємства на ринк…            25

Питання для повторення     28

Ключові терміни і поняття………………………………………….…………29

РОЗДІЛ 3. Оцінювання ст……атегічного п……отистояння підп…иємств-конкурентів      30

3.1.      Особливості формування ст……атегічної пози……ії підп……иємства в кон-курентному середовищі            30

3.2.      Застосування SWOT-аналізу в діагностиці п……отистояння підп……и-ємств-конкурентів на досліджуваному ринку         37

3.3.      Особливості PIMS-аналіз…… для визначення конк……ентної ст…атегії

підприємства на ринку        41

Питання для повторення……………………………….…………………….. 42 Ключові терміни і поняття………………………………………….………... 43

РОЗДІЛ 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства         

4.1.      Поняття конкурентоспроможності підприємства………………………. 44

4.2.      Фактори впливуна конкурентоспроможність підприємства………….. 47

4.3.      Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку… 52

4.4.      Графічна оцінка конк……ентосп…оможності підп…иємства та її інтерпретація       53

Практична ситуація…………………………………………………………….. 54 Індивідуальне завдання…………………………………………………………. 60 Питання для повторення……………………………….…………………….. 61 Ключові терміни і поняття………………………………………….………... 61

 

РОЗ…ІЛ 5. ……іагностика конк……ентосп……оможності п……од……кції підп……иємства      62

5.1.      Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства……………62

5.2.      Фактори впливу на конкурентоспроможність продукціїпідприємства. 64

5.3.      Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності продукці…… 67

5.4.      Компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конк……ентосп……оможності

продукції.       68

Практична ситуація…………………………………………………………….. 75

5.5.      Напрямки підвищення конк……ентосп……оможності п…од……кції підп……иємства. 114

Індивідуальне завдання       115

Питання для повторення……………………………….…………………….. 117 Ключові терміни і поняття………………………………………….………... 117

РОЗДІЛ 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства………….. 118

6.1.      Нормативно-правова основа оцінки ринкової вартості майна………… 118

6.2.      Основні поняття діагностики ринкової ва……тості майна……………….. 119

6.3.      Підготовчий етап до оцінки майна            120

6.4.      Порядок погодження та затвердження оцінки майна……………………. 124

6.5.      Оцінка розміру статутного фонду відкритого акціоне……ного това…и-ства (ВА Т), що створюється в процесі приватизації.           126

6.6.      Особливості оцінки цілісних майнових комплексів…………………………137 Питання для повторення……………………………….………………………138 Ключові терміни і поняття………………………………………….………... 139

РОЗДІЛ 7. Управлінська діагностика………………………………………………..140

7.1.      Основи управлінської діагностики на підприємстві………………………. 140

7.2.      Е…ективна модель ……правління підп…иємством на засадах ма……кетингу         142

7.3.      Діагностика антикризового ……правління підп……иємством………………… 150

Питання для повторення     154

Ключові терміни і поняття………………………………………….………... 155

РОЗДІЛ 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства………….. 156

8.1.      Сутність, зміст та складові елементи ви…обничого потенціал…… під-приємства   156

8.2.      Діагностика виробничої програми підприємства…………………………. 158

8.3.      Ресурсне обґ……нт…вання ви……обничо-господа……ської діяльності підп……и-ємства           162

8.4.      Оцінка ефективності ви……обничого потенціал…… підп……иємства………….172

Індивідуальне завдання       176

Питання для повторення……………………………….……………………... 189 Ключові терміни і поняття………………………………………….………….189

РОЗДІЛ 9. Фінансова діагностика…………………………………………………….190

9.1.      Поняття ……інансової діагностики підп……иємства, необхідність її здійс-нення     190

9.2.      Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики………191

 

9.3.      Інформаційне забезпе чення фінансової діагностики підприємства….…193

9.4.      Сутність горизонтального, ве…тикального та аналіз…… за допомогою

фінансових коефіцієнтів       197

Практична ситуація……………………………………………………………..209

9.5.      Аналіз фінансових проблем діяльності підприємства…………………….219

9.6.      Основи ……інансового план……вання і п……огноз……вання діяльності підп……иємства         226

Практична ситуація……………………………………………………………...236 Питання для повторення……………………………….………………………247 Індивідуальне завдання…………………………………………………………. 248 Ключові терміни і поняття………………………………………….……….…248

РОЗДІЛ 10. Діагностика економічної безпеки підприємства…………………249

10.1.    Безпека як економічна категорія………………………………………………249

10.2.    Поняття економічної безпеки підп……иємства, /"/' види та ха……акте….ис-тика складових елементів            251

10.3.    Аналіз рівня економічної безпеки підприємства…………………………….253

10.4.    Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві……….254

10.5.    Роль бізнес-розвідки в забезпеченні е……ективної діяльності підп……иємства на ринку    257

Питання для повторення……………………………….………………………262 Ключові терміни і поняття………………………………………….……….…262

РОЗДІЛ 11. Діагностика корпоративної культури підприємства………….263

11.1.    Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві…. 263

11.2.    Аналіз факторів впливу на формування корпоративної к……льт……и……...264

11.3.    Оцінка корпоративної культури підприємства     265

11.4.    Значення відмінностей національних к…льт…… в ……п…авлінні підп…иємством           270

Питання для повторення……………………………….………………………272 Ключові терміни і поняття………………………………………….………….272

ТЕСТОВІЗАВДАННЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»……….273

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………... 287

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………… 288