Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.Поняття конкурентоспроможності підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

4.1.Поняття конкурентоспроможності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

В результаті ознайомлення з матеріа-лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

-          поняття конкурентоспроможності підприємства на ринку;

-          методи оцінки конкурентоспромож-ності підприємства на ринку;

-          формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства.

На сучасному етапі трансформаційних перетворень змагальні відносини, ха-рактерні для планової економіки, змінилися конкурентними відносинами. Підпри-ємства вдаються до конкурентної боротьби для отримання прибутків як кінцевого результату.

За теорією конкуренції М.Портера існує 5 рушійних сил конкуренції:

1)         непереборне проникнення на ринок та в галузь нових конкурентів;

2)         загроза появи на ринку товарів-замінників, вироблених за іншою технологією;

3)         обмежені можливості покупців;

4)         невичерпні можливості виробників;

5)         постійне змагання між діючими та новими підприємствами.

•4 44 ►

 

Дія кожної конкурентної сили непередбачувана, тому має бути визначена. Спроможність підприємства брати участь в конкуренції сама по собі створює якісно новий показник його успішної діяльності на визначеному ринку- поняття конкурен-тоспроможності.

В світовій практиці існує багато оцінок інтенсивності конкуренції, але най-більш застосовуваними є такі, як чотирьохдольний показник концентрації (CR»), індекс Лернера (//_), індекс Херфіндала (lh), індекс Херфіндала-Хершмана (lhh). Аналізуючи їх, напевне можна зробити висновок про те, що найбільша конкурентна активність спостерігається, коли конкуренти володіють рівними частинами ринку. Незважаючи на надзвичайну корисність отримуваної за наведеними індексами ін-формації, її не можна вважати повною через відсутність в ній урахування особли-востей конкретного ринкового середовища, досвіду та методів здійснення конку-рентної боротьби. В зв'язку з цим сформувалась нагальна потреба в застосуванні такого критерію ефективності підприємства в ієрархічному ринковому середовищі, який би повністю відтворив його стан та положення.

Таким критерієм є конкурентоспроможність, яка показує, що ринкова кон-куренція ефективна тільки тоді, коли товаровиробники і продавці зацікавлені в зростанні прибутків.

Упорядкування взаємин між товаровиробниками і споживачами вимагає ста-новлення відповідного механізму регулювання та управління. Подібним регулятор-ним механізмом є маркетинговий механізм управління діяльністю підприємств.

Враховуючи, що критерієм адаптації підприємств до ринкових умов господа-рювання є рівень конкурентоспроможності, виникає потреба в дослідженні взаємо-зв'язку між поняттями конкурентоспроможності відповідно до принципу ієрархії, тобто між конкурентоспроможністю країни, регіону (галузі), підприємства, окремого товару; в оцінці факторів впливу; виявленні проблем, перешкоджаючих їх розвитку та розробці заходів щодо поліпшення функціонування підприємств в жорсткому конкурентному середовищі на засадах маркетингу.

Проблема ієрархічності поняття конкурентоспроможності не є новою. Вона активно дискутується для визначення пріоритетів в застосуванні відповідного ін-струментарію, в тому числі і маркетингового. Разом з тим, однозначного загально-визнаного поняття конкурентоспроможності не існує.

Логічним є припущення, що конкурентоспроможність товару слугує проявом конкурентоспроможності підприємства, яка, в свою чергу, відтворює конкурентосп-роможність галузі чи регіону, до яких воно належить, і в кінцевому підсумку - ви-значає конкурентоспроможність країни на міжнародній арені.

Все вищевикладене є підставою для визначення конкурентоспроможності підприємства (КС) як його спроможності займати визначену ринкову нішу в пев-ний період часу.

Зважаючи на ієрархічну структуру конкурентоспроможності як основної кате-горії забезпечення конкурентних переваг товару, підприємства, країни постає пи-тання ієрархічності у формуванні маркетингового механізму, покликаного забезпе-чити згадані переваги, що потребує побудови узгодженої ієрархічної маркетингової системи (рис. 4.1).

•4 45 ►

 

I

Ефективна економіка

Глобальний маркетинг

Глобальна конкурентоспроможність

 

Макромаркетинг

 

Конкурентоспроможність країни

 

Регіональний (галузевий) маркетинг

 

Конкурентоспроможність регіону (галузі)

 

Удосконалення марке-тингового механізму

 

Конкурентоспроможність підприємства

 

Застосування маркетингового інструментарію

(засобів маркетингу)

 

Конкурентоспроможність товару

 

Ефективна діяльність підприємства

Рис. 4.1. Ієрархічна структура формування маркетингового механізму управління економікою за показником конкурентоспроможності

Ефективна діяльність підприємства забезпечується в сучасних умовах ринко-вих трансформацій тільки за умов повномасштабного застосування і цілеспрямо-ваного впровадження маркетингового інструментарію згідно з функціями маркетингу на підприємстві. Завдяки його широкому використанню формується попит на то-вар, стимулюється збут, що забезпечує товаропросування на ринку і підвищує кон-курентоспроможність вітчизняних товарів. Випуск конкурентоспроможних товарів підприємством сприяє цілеспрямованому та ефективному розробленню, обґрунту-ванню та здійсненню маркетингової стратегії, яка забезпечує конкурентоспромож-ність підприємства в ринковому середовищі. Конкурентоспроможні підприємства досить привабливо виглядають як на галузевому, так і на регіональному рівнях, що забезпечує їм додаткові конкурентні переваги для успішного господарювання. На цих ієрархічних рівнях розробляються структуровані маркетингові програми, які сприяють залученню додаткових інвестицій для розбудови перспективних вироб-ництв, ефективному застосуванню провідних наукових технологій, реінжинірингу бізнес-процесів, широкому використанню консалтингу, новітніх розробок менедж-менту та організації виробництва, фінансових механізмів і схем, спрямованих на розбудову стабільних та високорентабельних виробництв. Створення маркетинго-вих програм має збільшити конкурентоспроможність відповідної галузі або регіону (в залежності від їх спрямування). Чим вищий рівень конкурентоспроможності га-лузі (регіону), тим буде більшим її внесок у формування доходної частини бюджету в регіональному (галузевому) розрізі. Регіональна (галузева) структура виробницт-ва спонукає до формування на державному рівні соціально-економічних програм розвитку відповідних галузей (регіонів) на засадах маркетингу, створення так зва-ного механізму макромаркетингу. Засоби макромаркетингу покликані забезпечити високий рівень конкурентоспроможності країни та створити позитивний імідж на міжнародній арені. Індикаторами його успішного застосування будуть високий та сталий рівень економічного зростання в країні, високі показники ВНП та ВВП, наці-онального доходу, відсутність бюджетного дефіциту, позитивне сальдо зовнішньо-торговельного балансу, дієвість фінансово-кредитних важелів. Висока конкуренто•4 46 ►

 

спроможність країни забезпечує їй місце претендента для вступу до економічно розвинених співтовариств, де вона має спиратися на засоби глобального маркетин-гу, розроблені їх керівництвом, що, в свою чергу, сприятиме становленню глобаль-ної конкурентоспроможності і здійсненню ефективної світової економіки зі своїми порядками, принципами, укладами та механізмами їх організації, регулювання та управління.