Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

1.         Що представляє собою конкурентне середовище підприємства? Назвіть його основні складові елементи.

2.         Яким чином можна зібрати інформацію про конкурентів? Охарактеризуйте джерела збору інформації про конкурентів.

3.         Як і для чого формують статистичний банк даних і банк моделей?

4.         Як можна вплинути на конкурентну позицію підприємства на ринку? Що для цього потрібно зробити?

•4 28 ►

 

5.         Як оцінити конкурентні переваги підприємства?

6.         Чим слід керуватися при формуванні статистичного банку даних про кон-курентне середовище підприємства?

7.         Які моделі існують для оцінки конкурентного середовища?

8.         За допомогою яких показників можна охарактеризувати конкурентне сере-довище підприємства та визначити стратегічні зони його господарювання на ринку?

9.         Яким чином здійснюється оцінка ефективності стратегічних зон господа-рювання підприємства на ринку?

10.Чи можна застосовувати матрицю General Electric для визначення страте-гічнихзон господарювання вітчизняних підприємств на ринку?

11.Як визначити конкурентний статус підприємства на ринку?

12.Наскільки дієвим є застосування таблиці прийняття рішень у залежності від перспектив отримання прибутку і віддачі інвестицій?

13.       Що слід розуміти під поняття синергізм набору стратегічних зон господа-рювання підприємства на ринку?

14.       В чому полягає гнучкість підприємства на ринку?

15.3а допомогою якої методики можна здійснити комплексну оцінку стратегі-чних зон господарювання підприємства на ринку?

16.       Що таке «ключовий фактор успіху»? Наведіть приклади ключових факто-рів успіху підприємства на ринку.

17.       Для чого використовують матицю General Electric - McKinsey?

18.       Ha основі чого підприємство може здійснити вибір інвестиційної стратегії?

19.       В чому полягають особливості управління портфелем стратегічних зон го-сподарювання підприємства на ринку?

20.Охарактеризуйте алгоритм балансування набору СЗГ.

21.       Де і для чого застосовується матриця Хофера?

22.       Охарактеризуйте алгоритм оцінки синергізму набору СЗГ. 23.0характеризуйте алгоритм комплексноїоцінки набору СЗГ.

 

24.       Як концепція СЗГ допомагає визначитися підприємству з його конкурент-ною позицією та конкурентним статусом?

25.       Чи можна оцінити ємність ринку (ринкового сегмента) за допомогою кон-цепції СЗГ?