Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6. Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

2.6. Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Балансування набору СЗГ

Одна з найважливіших вимог до на-бору СЗГ - його збапансованість. Це озна-чає, що необхідно уникати синхронного початку і закінчення життєвих циклів СЗГ.

Бажано здійснити їх перекриття, тобто забезпечити розбіжність етапів життє-вих циклів різних СЗГ, що, в свою чергу, забезпечить рівномірний розвиток діяль-ності підприємства. Як робочу процедуру для балансування можна використовува-ти матрицю Хофера (табл. 2.8). Два її основних поля відповідають короткостроко-вій і довгостроковій перспективам розвитку підприємства. На ці поля наносяться СЗГза правилами, визначеними для матриці General Electric.

Крім наочного представлення поточного стану бізнес-діяльності підприємст-ва, матриця дає можливість оцінити перспективи отримання необхідних йому об-сягів продажу, прибутку і необхідних інвестицій. Як приклад на матриці нанесені СЗГ у короткостроковій перспективі (A-D) і в довгостроковій (В-Е). Видно, що підп-риємство планує посилення свого конкурентного статусу і зростання обсягів про-дажу в довгостроковій перспективі СЗГ (С і D), спостерігається несуттєва зміна стану СЗГ (В) (вона переходить до фази зрілості), ймовірним є вихід із СЗГ (А) та зародження нової СЗГ (Е), для якої, мабуть, варто планувати інвестиції в наукові дослідження і роботи.

Алгоритм балансування набору СЗГ включає наступну послідовність етапів:

1.         Розподіл СЗГ у клітинах матриці. Вихідною інформацією для розподілу є: фаза життєвого циклу, майбутній конкурентний статус підприємства, масштаби ринку (діаметр кругів; площа прямокутників), ринкова частка підприємства, прибут-ки в даній СЗГ, стратегічні інвестиції, плановані на певній фазі життєвого циклу.

2.         Підсумовування обсягу продажів і прибутків в обох напрямках: по вертикалі і по горизонталі (клітини I).

3.         Визначення контрольних цифр по підприємству в цілому за вказаними по-казниками, які залежать від настанов керівництва, ринкової стратегії підприємства, наявності і доступності ресурсів.

•4 25 ►

 

4. Розподіл внесків різних СЗГ у досягнення контрольних цифр з урахуванням необхідності балансування за фазами життєвого циклу.

5.         Розподіл наявних капітальних вкладень за фазами життєвого циклу.

6.         Перевірка забезпеченості ресурсами.

7.         Визначення необхіднихзмін у наборі СЗГ.

Таблиця 2.8 Матриця Хофера для балансування набору СЗГ

 

Стратегічна гнучкість підприємства

Гнучкість характеризується стійкістю діяльності підприємства незалежно від всіх можливих зовнішніх впливів. Оцінка стратегічної гнучкості набору СЗГ здійс-нюється за допомогою допоміжної таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 Оцінка стратегічної гнучкості підприємства

 

Несподіванка Імовірність (0-10)      СЗГ-1 СЗГ-2 СЗГ-n  Сумарна значимість

 

           

            Рівень впливу (Р)      Значимість (3)           Р          3          Р          3         

 

Війна

Землетрус Митні зміни Неврожай ... тощо                                                                                             

•4 26 ►

 

У стовпці «Несподіванка» фіксуються всі можливі події, які можуть вплинути на бізнес у будь-якій СЗГ. У стовпці «Імовірність» здійснюється оцінка ймовірності цих подій. У стовпці «Рівень впливу» у балах від 0 до 10 оцінюється вплив події на діяль-ність у конкретній СЗГ. Стовпець «Значимість» розраховується як добуток поперед-ніх двох стовпців (імовірність х рівень впливу). Подібна оцінка здійснюється для всіх СЗГ. Сумарна оцінка за стовпцями для кожної СЗГ дає представлення про стій-кість конкретної СЗГ до всіх можливих зовнішніх впливів, а сума рядків «Значи-мість» по горизонталі дає представлення про стійкість всього набору СЗГ стосовно конкретної несподіванки. Такий алгоритм дає можливість здійснити оцінку будь-яких наборів СЗГ за критерієм максимуму стратегічної гнучкості підприємства.

Оцінка синергізму набору СЗГ

Синергізм - це термін, запозичений з фізіології, який означає взаємодію гру-пи м'язів. У менеджменті підприємства він відтворює взаємодію різних сфер біз-нес-діяльності підприємства. Наприклад, різні СЗГ можуть використовувати зага-льні виробничі потужності, спільні внутрішні служби, науково-дослідні підрозділи, мережі товароруху тощо. Таким чином, синергізм представляє собою ефект взає-модії, що забезпечує ефективність бізнесу, більшу, ніж проста арифметична сума діяльності окремих СЗГ (в математичних термінах це виглядає як: 2 + 2 = 5).

Оцінка синергізму здійснюється у балах за «шаховою» таблицею 2.10.

Таблиця 2.10 Таблиця оцінки синергізму підприємства

 

            СЗГ-донори   Сумарна залежність

 

            СЗГ-1 СЗГ-2 СЗГ-3

 

СЗГ- реципієнти       СЗГ-1 X                                

 

            СЗГ-2             X                    

 

            СЗГ-3                         X        

 

            Сумарний внесок                                        

Алгоритм оцінки синергізму включає таку послідовність етапів:

1.         Визначення в балах (0-10) рівнів синергізму і заповнення відповідних кліти-нок «шахової» таблиці (табл. 2.10).

2.         Визначення сум за рядками і стовпцями.

3.         Оцінка ступеня залежності пар СЗГ.

4.         Визначення найважливіших для підприємства наскрізнихліній синергізму.

5.         Повторення зазначених етапів для визначення довгострокової перспективи.

Комплексна оцінка набору СЗГ здійснюється за схемою, наведеною в табл. 2.11. При виборі та управлінні набором СЗГ варто враховувати наступні фактори:

-          короткострокові перспективи росту;

-          довгострокові перспективи росту;

-          короткострокові перспективи рентабельності;

•4 27 ►

 

довгострокові перспективи рентабельності; стратегічну гнучкість набору СЗГ; синергізм набору СЗГ.

Таблиця 2.11 Комплексна оцінка набору СЗГ

 

Фактори         Зростання      Рентабель-ність        Гнучкість        Синер-гізм     Оцінка набору

 

            Коротко-строкова перспек-тива(КП)        Довгострокова перспектива

(ДК)    КП      ДП      КП      ДП     

           

 

            Рі         Р2        Рз        Рл        Р5        Рб        р7       

 

Оцінка факторів у балах       R-iP-i   R2P2   R3P3   R4P4   R5P5   RePe    R?P?    7

і-1

Оцінка альтерна-тивних наборів                                                                                     

Сумарна оцінка                                                                                          

Алгоришм комплексноїоцінки має таку послідовність:

1.         Визначення пріоритетів зазначених вище факторів (Р) у короткостроковій (КП) і довгостроковій (ДП) перспективі.

2.         Балансування набору СЗГ за фазами життєвого циклу.

3.         Оцінка перспектив росту, рентабельності, гнучкості і синергізму (Rn) дослід-жуваних наборів СЗГ.

4.         Нормування (у разі потреби) вихідних величин.

5.         Розрахунок оцінок наборів за допомогою табл. 2.10.

6.         Дослідження альтернативних наборів СЗГ при незадовільному результаті.

7.         Перевірка обраного набору на здійсненність за наявними ресурсами.

 

*