Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

2.4. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

 

Привабливість стратегічних зон господарювання підприємства визна-чається за формулою (2.1):

n = aG + pR-yT,          (2.1)

 

де G - оцінка перспективи росту в СЗГ;

R - оцінка перспективи рентабельності в СЗГ;

Т - оцінка нестабільності бізнесу, здійснювана за допомогою схеми, яка

показує вплив характеру змін світового ринку у часі на діяльність підприємства (рис. 2.5);

a, /3, у - питомі коефіцієнти, які відбивають індивідуальний підхід підприємства до вибору ринкової стратегії господарювання, тобто a + /3 + у = 1.

Як демонструє рис. 2.5, основна тенденція розвитку ринку полягає в безпере-рвному збільшенні його мінливості і нестабільності. Узагальнена оцінка стану рин-ку на діаграмі представлена у вигляді шкали нестабільності в балах, де найбільша кількість балів відповідає найвищому рівню нестабільності. Ця шкала наведена з урахуванням того, що ряд підприємств і галузей можуть працювати в умовах від-носної стабільності (газова, нафтова, лісова промисловість - індекс 2+2,5), а інші -в умовах нестабільності (харчова, радіотехнічна, автомобільна галузі - відповід-ний індекс4-!-5).

Отже, користуючись рис 2.5, можна констатувати, що одні підприємства пра-цюють сьогодні в умовах 1930-1940 pp., а інші - в умовах кінця дев'яностих років минулого століття.

Суттєвим зауваженням буде констатація того факту, що часовий аспект діаг-рами, наведеної на рис. 2.5, характеризує економіку США. Для країн Західної Єв-ропи відповідні зрушення дорівнюватимуть запізненню приблизно в п'ять років.

•4 19 ►

 

Рік       1900    1930    1950    1970 1990

 

Звичність події          звичні події    в межах екстраполяції          несподівані,

але мають

аналоги          несподівані

і абсолютно

нові

Темп змін       повільніший

за реакцію

підприємства порівняний з реакцією підприємства        швидший за реакцію підприємства

Передбачува-ність май-бутнього    за аналогією з минулим       шляхом екстраполяції           передбачувані

нові проблеми

і можливості  часткова

передбачуваність

Методи управління  на основі контролю  на основі екстраполяції        на основі

передбачення

змін     на основі гнучких термінових рішень

Шкала Т нестабільно-сті (в балах)  1 2 3 4 5

 

            час

Рис. 2.5. Основні тенденції розвитку світового ринку в XX столітті

Найсуттєвішою характеристикою світового ринку, яка визначає характер ме-неджменту підприємств, є темп змін у зовнішньому середовищі в порівнянні з реак-цією підприємства. Якщо на початку століття більшість підприємств за умов будь-яких змін мали час на обмірковування, розробку і реалізацію необхідних заходів як реакцію на зміни, то сьогодні основне завдання менеджменту полягає в тому, щоб передбачити будь-які зміни і підготувати заздалегідь реакцію підприємства.

Показники G і R визначаються за спеціальними шкалами бальних оцінок фак-торів, що впливають на ці показники (табл. 2.4-2.5).

Таблиця 2.4

Оцінка змін у прогнозованому зростанні СЗГ (G)

 

ФАКТОР       ШКАЛА ІНТЕНСИВНОСТІ

 

            -5                    +5

1. Темп зростання відповідної галузі          знизиться       ^_        підвищиться

2. Динаміка географічного розши-рення ринку    знизиться      

            підвищиться

3. Ступінь старіння продукції          знизиться      

            підвищиться

4. Ступінь відновлення продукції   знизиться      

            підвищиться

5. Ступінь відновлення технології  підвищиться 

            знизиться

6. Рівень насичення попиту            підвищиться 

            знизиться

7. Державне регулювання   посилиться   

            ослабне

8. Інші фактори          у несприятливий бік

            у сприятливий бік

Загальна оцінка         Сума впливу факторів (Z 1÷8)

•4 20 ►

 

Таблиця 2.5 Оцінка передбачуваних змін рентабельності (R)

 

ФАКТОРИ     ШКАЛА ІНТЕНСИВНОСТІ

 

            -5                    5

1. Коливання рентабельності         високі —        відсутні

2. Коливання обсягу продажів        високі

            відсутні

3. Коливання цін      високі

            відсутні

4. Циклічність попиту          велика           

            відсутня

5. Рівень попиту щодо виробничих потужностей           низький         

            високий

6. Географічна концентрація ринку            низька

            висока

7. Відновлення складу продукції     періодичне    

            рідке

8. Тривалість життєвих циклів товару       низька

            висока

9. Витрати на науково-дослідні розробки високі

            низькі

10. Час розробки нової продукції    значний        

            незначний

11. Ступінь конкуренції        висока           

            низька

12. Необхідність післяпродажного обслуговування         велика           

            відсутня

13. Конкуренція на ринку ресурсів значна           

            незначна

14. Державне регулювання жорстке         

            відсутнє

Загальна оцінка         Сума впливу факторів (Z 1÷14)