Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. КИСЛОТНАДЕГРАДАЦІЯ (ДЕКАЛЬЦИНАЦІЯ) ҐРУНТІВ : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.3. КИСЛОТНАДЕГРАДАЦІЯ (ДЕКАЛЬЦИНАЦІЯ) ҐРУНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Зростаюча кислотність Грунтового покриву — одна з найгостріших екологічних проблем сучасності та найближчого майбутнього. Процес підкислення Грунтів набуває глобальних масштабів, спричинюючи не-гативні агро-геохімічні наслідки.

Особливо турбує те, що явище підкислення Грунтів має прихова-ний і в багатьох випадках вторинний характер. Спочатку відбувається процес декальцинації, а потім, значно пізніше, спостерігається підкис-лення Грунту. Нерідко вже провапновані ґрунти знов стають кислими. З'являються кислі Грунти і в районах, де їх раніше не було.

Причин, що обумовлюють підкислення, багато. Найістотнішими з них є кислотні дощі, низький рівень внесення в Грунт органічних доб-рив, необґрунтовано інтенсивне застосування засобів хімізації в зем-леробстві. Отже, вторинне підкислення Грунтів має переважно антро-погенне походження. За даними ЮНЕСКО, в атмосферу щороку надходить 109 кислотних агентів газового та аерозольного характеру. Це насамперед сполуки сірки, азоту, вуглецю і хлору. За їх окиснення та конденсації утворюються сірчана, соляна, вугільна й азотна кисло-ти, що надходять до ґрунту з атмосферними опадами. Найбільше кис-лотних дощів випадає у країнах Скандинавського півострова. Нині до-бре відомо, що підкислення ґрунтів — це проблема східних районів США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Польщі, України, Молдови, країн Прибалтики, низки областей Росії.

Кислотнідощі- це опади з підвищеним вмістом кислот (сірчана, азотна) та інших хімічних сполук сірки та азоту (двоокис сірки тощо). Термін «кислотні дощі» вперше ввів британський учений Роберт Аг-нус Сміт. Джерелом кислотних дощів є гази, що значно змінюють свою концентрацію — сірководень та окиси азоту (окис і двоокис). За-значені гази потрапляють в атмосферу природним шляхом та в резуль-таті життєдіяльності людини. Отже, основу цих газів формують сірка і

азот. Сірка потрапляє в атмосферу в результаті руйнування біосфери, вулканічної діяльності, випаровування води з поверхні океанів. Азот надходить в атмосферу внаслідок ґрунтової емісії окисів азоту, грозо-вих розрядів (що переводять молекулярний азот та кисень в оксиди азоту), горіння біомаси, спалювання природного палива, роботи дви-гунів внутрішнього згоряння, активності транспорту. Всі ці сполуки поширюються у вертикальних і горизонтальних напрямках. Слід за-значити, що з рухом угору від поверхні Землі температура повітря зменшується приблизно на 0,6°С через кожні 100 м. На висоті 8—10 км відбувається потепління; цей шар називають тропопаузою. Тут припиняється змішування забруднюючих речовин. Крім того, можливі горизонтальні пересування останніх — за допомогою вітру або за ра-хунок невпорядкованого руху повітря. Можна стверджувати про сере-дні відстані (орієнтовано 1000 км), які можуть подолати молекули у процесі цих переміщень (Хорват Л., 1990). Під час вертикальних і го-ризонтальних переміщень забруднювальні речовини зазнають певних фізико-хімічних перетворень, що пов'язані з індукованими світлом хі-мічними реакціями. В основі таких реакцій лежить взаємодія двоокису сірки чи двоокису азоту з радикалом гідроксилу, в результаті чого утворюється сірчана або азотна кислота відповідно: SC>2 + ОН —> HS03; HSO3 + OH -> H2S04; N02 + OH -> HNO?. Кислотні сполуки сі-рки та азоту потрапляють на поверхню Землі внаслідок випадання опадів чи сухої седиментації. Вплив кислотних дощів на ґрунт та во-дойми призводить до зростання у них концентрації важких металів, оскільки зміни рН середовища впливають на їхню розчинність.

Важкі метали, що легко поглинаються, є токсичними для рослин. Опади, які містять сполуки азоту, спочатку сприяють росту дерев, проте після перенасичення рослинності азотом збільшується вимиван-ня нітратів, спостерігається підкислення Грунту. Підвищення кислот-ності ґрунту гальмує надходження до рослин необхідних елементів (Са, Mg, К), що зумовлює затримку росту і розвитку рослин. Можлива й безпосередня дія хімічних сполук, наявних в опадах, на рослини. Двоокис сірки адсорбується на поверхні листя, проникає в організм рослини, бере участь у хімічних реакціях з утворенням вільних ради-калів. Вн