Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. ПРОБЛЕМИ I НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГОЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.2. ПРОБЛЕМИ I НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГОЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

В умовах широкомасштабного здійснення земельної реформи від-буваються значні перетворення, які змінюють організаційно-правові форми власності на землю, земельні відносини, організацію виробниц-

тва й управління, впливають на ефективність використання земельних ресурсів. Збільшилась кількість сільськогосподарських та інших зем-леволодінь і землекористувань, змінились межі й площі, організація території. Поява великої кількості нових користувачів і власників зем-лі ускладнила регулювання земельних відносин, а непродумані зміни організації території сільгосппідприємств призвели до далекоземелля, черезсмужжя, вклинення та неправильного встановлення меж ново-створених агроформувань.

Понад 19 тис. приватних підприємств не мають юридично сформо-ваних, технічно оформлених і закріплених у натурі (на місцевості) меж землеволодінь та землекористувань. Це не дає їм змоги планувати гос-подарську діяльність на землях, які знаходяться в їхній власності, по-стійному користуванні й в оренді. Стан землекористування ускладню-ється ще й тим, що орендодавцями є громадяни та юридичні особи, місцеві ради; в оренду передаються земельні ділянки на різні строки.

Крім того, на частину земель, які використовуються новостворе-ними приватними підприємствами, немає правовстановлюючих доку-ментів, у тому числі на землі спільної власності колишніх недержав-них сільськогосподарських підприємств, а також на частину земель колишньої колективної власності, права на які не посвідчені сертифі-катами на право на земельну частку (пай), або місцезнаходження влас-ників цих сертифікатів не встановлено (невитребувані паї).

Основні проблеми в землекористуванні, які не розв'язуються і стають хронічними, такі:

•          відсутність державної стратегії у створенні сталого землекористу-вання та охорони земель, порушення законів землеробства, екологічної рівноваги, зневажання концепцією сталого природокористування;

•          відсутність дійових національних, галузевих і регіональних про-грам з охорони земель;

•          нехтування технологіями раціонального використання земель;

•          екстенсивність використання земель, забур'яненість полів, низь-ка ефективність використання меліорованих земель, лук, пасовищ, за-плавних земель;

•          відсутність протягом останніх 15 років конкретних кроків щодо раціоналізації землекористування: виведення ріллі, площа якої надмі-рна і не обґрунтована як з економічного, так і екологічного погляду; консервації деградованих земель; впровадження агролісомеліоратив-них заходів, гідротехнічних меліорацій, реконструкції осушувальних і зрошувальних систем, хімічних меліорацій; рекультивації; розширен-ня природно-заповідних територій; налагодження постійно діючої ін-формаційної системи про стан і динаміку ґрунтів (моніторинг) навіть у зонах із кризовим станом; впровадження ефективних екологічних ва-желів у землекористуванні, вдосконалення нормативно-правової бази; застосування стабільного й ефективного механізму фінансування за-

ходів з охорони земель; галузевого підходу до використання земель, закріплення землі за різними власниками; підвищення рівня керовано-сті у землекористуванні. Перелічені проблеми стали основними при-чинами деградації Грунтів та екологічних негараздів у землеробстві. Адже спочатку треба мати чіткі закони про охорону земель, навчитися їх виконувати, а потім змінювати форму власності на землю.

Через відсутність коштів Держкомземом України не проводиться передбачений Земельним кодексом України облік якості земель (останні дані за 1996 рік), не здійснюються їхній моніторинг, а також роботи з інвентаризації земель. Починаючи з 1992 p., колишнім Інсти-тутом землеустрою УААН (нині ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою») майже повністю припинено роботи з обстеження Грунтів, дані якого покладені в основу обліку якісного стану останніх.

В основу оцінки якості ґрунтів, що має велике значення для визна-чення