Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
         ВСТУП : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

         ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Запорукою успішної розбудови сильної Української Соборної Самостійної Національної держави, її економіч-ного і соціального розвитку є втілення змісту Української національної ідеї на кожному відтинку суспільного життя.

Зміст національної ідеї в аграрному секторі економіки України обумовлений об'єктивними особливостями цієї галузі та потребами ефективного її використання для задо-волення національних інтересів українського народу.

Унікальною особливістю галузі є енергетичний зв'язок її технологій з космосом, внаслідок якого підсумком виро-бничого процесу, зокрема в землеробстві, стає приріст енергії в продуктах урожаю щонайменше у 2—3 рази порі-вняно із затратами її людиною на вирощування цього уро-жаю. Цей підсумок виникає завдяки сонячній енергії, яка надходить із космосу і уможливлює створення первинної додаткової вартості лише в галузі землеробства. Створена в землеробстві первинна абсолютна додаткова вартість по-тім використовується для одержання відносних додатко-вих вартостей у тваринництві, промисловості, розвитку ін-телектуальної сфери суспільства тощо. Отже, первинним капіталом у суспільстві об'єктивно виступає створена в землеробстві додаткова вартість. Вона ж є і енергетикою прогресу людського суспільства. Ця особливість аграрного сектору економіки є підставою безумовної пріоритетності його розвитку для успішного функціонування економічно-го організму суспільства.

Ефективне стабільне створення первинної додаткової вартості в сільському господарстві відбувається за прин-ципом генератора і акумулятора. Генератором виступає ві-льна праця людини — дбайливого господаря на землі, який подбає не лише про раціональне використання ви-робленої продукції, але і про накопичення енергії у вигляді

ґрунтового гумусу в ролі акумулятора в системі. Позитивний зв'язок між людським і гумусним факторами — безальтернативна підстава для інтенсивного розвитку сільського господарства. При цьому всі га-лузі економіки повинні обслуговувати прямо чи опосередковано по-треби землі. Якщо надавати пріоритет промисловості за рахунок сіль-ського господарства, тоді настає крах злагодженої економічної системи. В минулому столітті, нарощуючи промисловий потенціал, тоталітарна система в Україні «вбивала» живе — людей і гумус, заби-раючи в селянина урожай і позбавляючи його зацікавленості і можли-вості розширеного відтворення ґрунтової родючості. У цих умовах не працював генератор, а відтак виснажувався акумулятор, падала родю-чість ґрунту, економічна міць суспільства, що було однією із причин краху тоталітарних держав.

Україна володіє неоціненним національним багатством — найро-дючішими ґрунтами, що становлять 70 % ґрунтового покриття країни. Займаючи 4 % світового суходолу, вона має 12 % світових площ чор-ноземних Грунтів. Ця особливість визначає об’єктивний статус Украї-ни як розвиненої аграрно-промислової держави. За біокліматичним потенціалом за належних технологій на українських Грунтах можна отримувати в середньому 6—7 т/га зернових культур, 60—70 т/га цук-рових буряків та відповідні урожаї інших культур. Фактично ці потен-ціальні можливості використовуються тепер на 30—50 % через пору-шення екологічної відповідності сучасних агротехнологій, нехтування вимог законів природи. Особливу тривогу викликає кризовий екологі-чний стан агроландшафтів в Україні, результатом якого є зниження родючості ґрунтів. Необхідні термінові системні заходи оптимізації природокористування, приведення природної системи до рівноваги.

Зовнішні дії людини на природу з певною силою стимулюють в ній процеси, які прагнуть повернути систему до рівноваги. Цей принцип вченого-еколога Ле-Шательє діє в певних межах антропогенного на-вантаження на природу. Існує поріг, вище якого принцип перестає працювати, і результати впливу людини посилюються, спричинюючи руйнування системи. Починаючи із середини XX століття, наприклад, сильно розбалансована людиною біота суші планети перестала підко-рятися вимогам замкнутості біологічного циклу. Вона не лише не по-глинає надлишку техногенної вуглекислоти в атмосфері, але і сама ви-кидає її в атмосферу в кількості, що дорівнює