Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5efc595602714ecee0b91c30f57b3eb1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

1.         Альбощий Ю.М., КривовВ.М., Осинчук С.О. Концешуальні підходи до сталого розви-тку землекористування України. // Землевпорядний вісник, 2003, № 4. — С. 49—59.

2.         Белослудцева В.М., Дмитренко В.Л. Методичні підходи до екологічної та еколо-го-економічної оцінки проектів землеустрою // Землевпорядний вісник 2003. № 4. — С. 59—63.

3.         Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та прак-тика: Навч. посібник. — К.: Лібра, 2002. — 352 с.

4.         Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього се-редовища: Навч. посібник. — 2-ге вид. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. — 284 с.

5.         Бур'яни в землеробстві України: прикладна гербологія / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, С.П. Танчик та ін.; За ред. І.Д. Примака та Ю.П. Манька. — Біла Церква, 2005 — 664 с.

6.         Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е.Г. Детодюк, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук та ін. За ред. Е. Г. Дегодюка. — К.: Урожай, 1992. — 320 с.

7.         Гордієнко В.П. Ґрунтова волога. — Сімферополь: ЧП «Предприятие Феникс», 2008. — 368 с.

8.         Городний Н.М., Городняя М.Я., Бьікин А.В., Олийниченко В.Г. Биологически цен-ная овощная продукция на страже здоровья. — К.: Quick Print, 1997. — 389 с.

9.         Горьішина Т.К. Зкология растений. — М.: Вьісшая школа, 1979. — 368 с.

 

10.       Гроздинский М. Д. Основьі ландшафтной зкологии. — К.: Либідь, 1993. — 274 с.

11.       Гроздинский М. Д., Мшценко П.Г. Ландшафтно-зкологический анализ в мелиора-тивном землепользовании. — К.: Либідь, 1993. — 224 с.

12.       Ґудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний Ю.В. Землеробство. — К.: Урожай, 1996. — 384 с.

13.       Двораковский М.С. Зкология растений. — М.: Вьісшая школа, 1983. — 190 с.

14.       Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е. Еколого-техногенна безпека України. — К.: ЕКМО, 2006. — 306 с.

15.       Дмитренко В.П. Зміни клімату і проблеми сталого розвитку України // Проблеми сталого розвитку України. — К.: БМТ, 2001. — С. 371—384.

16.       Дмитренко В.П., Дячук В.А.  Кліматичні аспекти  проблеми  сталого розвитку України // Проблеми сталого розвитку України. — К.: БМТ, 1998. — С. 283—293.

17.       Довідник з гербології / І.Д. Примак, М.П. Косолап, П.У. Ковбасюк та ін.; За ред. ІД. Примака — К.: Кондор, 2006. — 370 с.

18.       Ерозія   і   дефляція   ґрунтів   та   заходи   боротьби   з   ними   /   І.Д.    Примак, С.П. Вахній, М.Я. Бомба та ін.; За ред.. І.Д. Примака. — Біла Церква, 2001. — 391 с.

19.       Жарінов В.І., Довгань С.В. Агроекологія: термінологічний та довідко-вий матеріал: Навчальний посібник. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. — 328 с.

20.       Защита орошаемьгх земель от зрозии, подтопления и засоления / Т.Н. Хруслова, И.К. Срибньш, И.И. Андрусенко и др.; Под ред. Т.Н. Хрусловой. —К.: Урожай, 1991. — 208 с.

21.       Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. — Суми: Університетська книга, 2003. — 416с.

22.       Изразль Ю.К. Зкология и контроль состояния природной средьі. — М.: Гидро-метеоиздат, 1984. — 560 с.

23.       Кирюшин В.И. Екологические основьі земледелия. — М.: Колос, 1996. — 366с.

24.       Кисель В.И. Биологическое земледелие в Украине: проблемьі и перспективьі / Харьков: Штрих, 2000. — 162 с.

25.       Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. — 3-тє вид., пе-рероб. і доп. — К.: МАУП, 2002. — 296 с.

26.       Косарев В.П., Таранов В.И. Лесная метеорология. —М.: Зкология, 1991. — 176 с.

27.       Косолап М.П. Гербологія: Навчальний посібник. — К.: Арістей, 2004. — 364 с.

28.       Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Зрозия и охрана почв: Учебник. — 2-е изд., пере-раб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. — 352 с.

29.       КучерявийВ.П. Екологія. —Львів: Світ.,2001. — 500 с.

30.       Кучерявий В.П. Фітомеліорація: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2003. — 540 с.

31.       ЛархерВ. Зкология растений. —М.: Мир, 1978. — 348 с.

32.       Леонець В.О. Екологічні наслідки сучасної деградації природних і антропоген-них ландшафтів та основні напрями охорони земель. // Землевпорядний вісник, 1998, № 3. — С. 26—28.

33.       ЛосевА.П., ЖуринаЛ.Л. Агрометеорология. —М.: КолосС, 2004. — 301 с.

34.       М'якушко В.К. Сільськогосподарськаекологія. — К.: Вища школа, 1993. — 350 с.

35.       Манько Ю.П., Веселовський І.В., Орел Л.В., Танчик С.П. Бур’яни та заходи бо-ротьби з ними. — К.: Лібра, 1998. — 240 с.

36.       Медведев В.В. Агрозкологическая оценка земель Украиньі и размещение сель-ськохозяйственньіх культур. —К.: Аграрная наука, 1997. — 162 с.

 

37.       Медведев, В. В. Лактионова. Т. Н. Почвенно-технологическое районирование пахотньіх земель Украиньі. — Харьков: Изд-во «13 типография», 2007. — 395 с.

38.       Медведев. В. В. Структура почвьі (методьі, генезис, классификация, зволюция, география, мониторинг, охрана). —Харьков: Изд-во «13 типография», 2008. — 406 с.

39.       Медведєв, В. В. Лактіонова. Т. М. Ґрунтово-технологічні вимоги до ґрунтооб-робних знарядь і ходових систем машинно-тракторних агрегатів/ ННЦ «Інститут Грун-тознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського». — Харків: КП «Друкарня № 13», 2008. — 68 с.

 

40.       Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, В.Г. Рошко, В.П. Ґудзь та ін.; За ред. І.Д. Примака. — Біла Церква, 2002. — 320 с.

41.       Минеев В.Г. Агрохимия: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. — 720 с.

42.       Минеев В.Г. Зкологические проблемьі агрохимии: Учеб. пособие. —М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. — 285 с.

43.       Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и зкология почвьі. — М.: Росаг-ропромиздат, 1990. — 206 с.

44.       Митчерлих З.А. Почвоведение / Пер. с нем. —М.: ИЛ, 1957. — 416 с.

45.       Надточій П.П., Вольвач Ф.В., Гермашенко В.Г. Екологія ґрунту та його забруд-нення. — К.: Аграрна наука, 1997. — 286 с.

46.       Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. — Біла Церква, 2005. — 408 с.

47.       Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, І.В. Лотоненко, Ю.П. Манько; За ред. І.Д. Примака. — К.: КВІЦ, 2008. — 192 с.

48.       Научньіе основьі зкологического земледелия / В.М. Круть, Г.П. Фесенко, Т.С. Алексеенко и др. — К.: Урожай, 1995. — 176 с.

49.       Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, П.У. Ковбасюк та ін.; За ред. І.Д. Примака. — К.: Кондор, 2006. — 314 с.

50.       Патика В.П., Макаренко Н.А., Моклячук Л.І. Агроекологічна оцінка мінераль-них добрив та пестицидів. — К.: Основи, 2005. — 300 с.

51.       Почвенно-зкологические условия воздельівания сельскохозяйст-венньіх куль-тур / В. В. Медведев, А.Я. Бука, Д.Н. Губарева и др.; Под ред. В.В. Медведева. — К.: Урожай, 1991 — 176 с.

52.       Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві / І.Д. Примак, В.Г. Рошко, Г.І. Де-мвдась та ін.; За ред. І.Д. Примака. — Біла Церква, 2003. — 384 с.

53.       Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. —М.: Мьісль, 1990.

—        638 с.

54.       Реймерс Н. Ф. Зкология. — М.: Молодая Россия, 1994. — 367 с.

55.       Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку ґрунту в сучасному земле-робстві України / І.Д. Примак, В.О. Єщенко, Ю.П. Манько, М.І. Трегуб, О.І. Примак. — К.:КВЩ, 2007. — 272 с.

56.       Риклефс Р. Основьі общей зкологии. — М.: Мир, 1979. — 424 с.

57.       Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. — Біла Церква, 2004. — 528 с.

58.       Сівозміни в землеробстві України / І.Д. Примак, В.О. Єщенко, Ю.П. Манько; За ред. І.Д. Примака. — К.: КВІЦ, 2008. — 288 с.

59.       Статівка A.M., Курлюк І.В. До питання про раціональне використання сільсь-когосподарських угідь у процесі аграрного виробництва // Екологічний вісник, 2004, №1. —С. 15—16.

60.       Тараріко О.Г. Формування сталих агроекосистем: теорія і практика. — К.: Аг-рарна наука, 2005. — 508 с.

61.       Технологія відтворення родючості ґрунтів у сучасних умовах / За ред. С.М. Ри-жука і В.В. Медведєва. — Харків, 2003. — 214 с.

62.       Тлумачний словник із сільськогосподарської метеорології / ІД. Примак, В.А. Вер-гунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. — Біла Церква, 2007. — 308 с.

63.       Тооминг Х.Г. Зкологические принципьі максимальной продуктивности посева.

—        Л.: Гидрометеоиздат, 1984. — 264 с.

64.       Троян П. Зкологическая биоклиматология. — М.: Вьісшая школа, 1988. — 208 с.

65.       Тьішкевич Г. Л. Зкология и агрономия. — Кишинев: Штиинца, 1991. — 266 с.

66.       Уатпптп К. Зкология и управление природньіми ресурсами. — М.: Мир, 1971. — 464 с.

67.       Фермерське землеробство (в таблицях) / ІД. Примак, В.М. Ткачук, С.П. Васильків-ський та ін.; За ред. ІД. Примака. — Біла Церква, 2006. — 360 с.

68.       Храмцов Л.И., Храмцов В.Л. / Ландшафтное растениеводство: Монография. — Днепропетровск:Пороги, 2007. — 372 с.

69.       Хромов С.П., Петросянц М.А. / Метеорология и климатология: Учебник — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. — 582 с.

70.       Чернишов И.И. Агроекологія — М.: Колос, 2002. — 400 с.

71.       Чистик О. В. Зкология: Учебное пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 248 с.

72.       Шматько В.Г., Нікітін В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 304 с.

73.       Шувар I., Бегей С. Екологічне землеробство. — Львів, 2008. — 400 с.

74.       Шульгин A.M. Климат почвьі и его регулирование. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — 299 с.

75.       Шульгин И.А. Растение и солнце. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973. — 252 с.

Навчальне видання

ПРИМАК Іван Дмитрович

МАНЬКО Юрій Прокопович

РІДЕЙ Наталія Михайлівна

МАЗУР Віктор Анатолійович

ГОРЩАР Владислав Іванович

КОНОПЛЬОВ Олексій Володимирович

ПАЛАМАРЧУК Світлана Петрівна

ПРИМАК Олена Іванівна

ЕКОЛОГІЧНІ

ПРОБЛЕМИ

ЗЕМЛЕРОБСТВА

За редакцією

доктора сільськогосподарських наук,

професора І. Д. Примака

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 24.12.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 25,65.

Наклад 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5efc595602714ecee0b91c30f57b3eb1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0