Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОПЧНОГО МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ У СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

8.ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОПЧНОГО МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ У СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

 

Земельний фонд України нині складається із земель, що мають різ-не функціональне використання, якісний стан та правовий статус. Вла-сне земельна площа суходолу України на 01.06.2005 р. становила 57 933,7 тис. га, а її сільськогосподарська освоєність дорівнювала 72,1 %, розораність — 56,1, частка ріллі в загальній площі сільського-сподарських угідь сягала 79 %.

Сільськогосподарська освоєність земель в Україні перевищує еко-логічно обґрунтовані межі. Зростання народонаселення нашої планети зумовлює загальне збільшення та просторову диспропорцію антропо-генного навантаження на земельні ресурси. Ці процеси є домінуючими у визначенні майбутньої взаємодії соціальних, політичних, економіч-них, екологічних, правових та інших факторів існування людського суспільства.

Надмірна розораність і, особливо, екстенсивний характер викорис-тання ґрунтового покриву спричинили його деградацію, порушили природні процеси Грунтоутворення. Ґрунти втратили самовідновлюва-льну здатність. Необґрунтовано багато земель знаходиться під спору-дами, шляхами тощо. Чинні в Україні нормативи відведення земель-них ділянок для потреб промисловості, транспорту, енергетики в 2,5— 2,7 рази перевищують нормативи, прийняті в країнах Західної Європи. Поширений нині відкритий спосіб добування корисних копалин при-зводить до знищення Грунтового покриву на великих площах. На по-чаток 2005 р. було 151,1 тис. га порушених земель, з яких 53,3 тис. га — відпрацьованих під час добування корисних копалин, їхньої пере-робки, проведення геологорозвідувальних робіт, торфорозробок тощо. Неефективно або недостатньо ефективно використовується 2,41 млн га земель, що вкриті водою. Водосховища, водотоки, канали та інші гід-ротехнічні споруди займають 1,4 млн га земель. У зонах впливу водо-сховищ підтоплені від 200 до 500 тис. га сільськогосподарських зе-мель. Значні території зайняті відходами виробництва, відвальними породами, звалищами тощо. Площа продуктивних земель постійно скорочується.

Для зменшення загрози ерозії в Україні впроваджується контурно-меліоративна організація території. Однак виконання комплексних протиерозійних заходів, зокрема агротехнічних, щодо захисту ґрунтів від ерозії в останні роки майже припинилось у зв'язку з неефективним моніторингом земельних ресурсів та проблемами фінансування цих робіт. Також скоротились роботи з рекультивації порушених земель.

Другий за поширенням і перший за важливістю екологічний аспект землекористування в Україні пов'язаний із токсикацією, інтенсивним забрудненням Грунтів залишками засобів захисту рослин — пестици-дами і добривами. Найшкідливішими є забруднення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами, зокрема радіонуклідами та важкими металами, пестицидами, збудниками інфекційних хвороб. Землі на значних площах радіоактивно забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Достовірна інформація про реальні просторово-часові зміни впли-ву суспільства на земельні ресурси є одним з найважливіших чинників гуманної оптимізації багатогранної системи людина — довкілля. Ви-вчення сучасного стану та прогнозу розвитку цих процесів, їх взаємо-дії з іншими факторами є пріоритетом більшості суспільних та приро-дничих наук. Вагоме значення для вирішення поставлених проблем має моніторинг земельних ресурсів та оптимізація його структури і функціональних зв'язків.

Сучасні проблеми здійснення моніторингу земель в Україні пов'я-зані, насамперед, з його організацією, що могла б забезпечити прове-дення всебічного і систематичного обліку й оцінки стану земель з ме-тою захисту і поліпшення якості ґрунтів сільськогосподарського при-значення. Виникає необхідність у створенні постійно діючої системи обліку, спостереження, порівняння, вимірювання, інвентаризації і про-гнозування екологічного стану земель з виявленням і реєстрацією змін на тлі природних і антропогенних процесів, тобто в постійному функ-ціонуванні служби екологічного моніторингу земель.

Динамічний характер стану навколишнього серед