Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.ЕКОЛОПЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

7.ЕКОЛОПЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

 

Системою землеробства називають науково обґрунтований комплекс взаємопов'язаних агротехнічних, меліоративних, ґрунтозахисних і органі-заційно-економічних заходів, спрямованих на ефективне використання ґрунту, кліматичних ресурсів, біологічного потенціалу рослин з метою отримання стабільних і економічно доцільних урожаїв сільськогоспо-дарських культур належної якості за умов підвищення родючості ґрунту і дотримання екологічної безпеки довкілля та вирощеної продукції. Кожна система землеробства характеризується двома найважливішими агроно-мічними ознаками: способом використання землі, вираженим співвідно-шенням земельних угідь та структурою посівних площ, і способом збере-ження та підвищення родючості ґрунту. Рушійною силою безперервного розвитку систем землеробства є протиріччя між консервативністю приро-дних властивостей ґрунту як основного засобу виробництва в галузі і об'єктивною необхідністю підвищення його продуктивності. У процесі розв'язання цього протиріччя в суспільстві змінюються і вказані основні агрономічні ознаки системи землеробства.

У структурі посівних площ ці зміни стосуються, головним чином, спів-відношення між посівами зернових, кормових і технічних культур, між культурами вузькорядного способу сівби і просапними. 3 розвитком науки, економічних ресурсів суспільства вдосконалення зазнає і спосіб підвищен-ня родючості ґрунту: поряд із засобами її природного відтворення (травосі-яння, впровадження парів) широкого застосування набувають промислові (мінеральні добрива, меліорація, механічний обробіток ґрунту і т.д.).

Поступальний розвиток систем землеробства відбувається за відо-мими законами землеробства. Окрім того, є і спеціальні закони, яким підпорядковується цей розвиток:

1. Закон біотехнологічного пріоритету в розвитку землеробства поля-гає в обумовленості кількісних меж продукційного процесу в конкретних зональних умовах екологічними та біологічними факторами — кліматом, зокрема фотосинтетично активною радіацією, родючістю ґрунту, біологі-чним потенціалом вирощуваних рослин. Кожній Грунтово-кліматичній зоні відповідає абсолютно конкретна потенційна величина створюваного землеробського продукту, яка має незначні кількісні коливання і може бу-ти прийнята за константу. Цей закон регламентує зональність систем зем-леробства з відповідною структурою посівних площ.

2.         Закон детермінації реальної продуктивності ріллі в межах ґрун-тово-кліматичної зони екологічномим потенціалом конкретного агро-ландшафту обґрунтовує об’єктивну необхідність адаптивних систем землеробства, для побудови яких враховують інформацію про основні його екологічні нормативи, що дозволять досягти зональної потенціа-льної величини якісного землеробського продукту. Такими нормати-вами є допуски балансу гумусу, агрофільних елементів, твердого стоку і дефляції ґрунту, фітосанітарного стану, забруднення ландшафту ксе-нобіотиками тощо.

3.         Закон адекватності розвитку землеробства і тваринництва зо-бов’язує для відтворення родючості ґрунту повернути в нього до 3/4 біомаси створеного урожаю після використання її у тваринництві. На виконання вимог перелічених законів та за основними агрономічними ознаками сучасні системи землеробства в Україні мають наступну аг-рономічну класифікацію (табл. 54)

Таблиця 54

ВІТЧИЗНЯНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 

Системи землеробства        Структура посівних площ    Способи відтворення родючості ґрунту    Зони поширення

1. Плодозмінна          До половини площі ріллі займають зер-нові,.    а    решта    її площі   —   бобові   і просапні   культури, а також технічні не-просапні           Поєднання    природ-них   (органічні  доб-рива,. посіви багато-річних трав  і сиде-ральних   культур)   і промислових засобів (мінеральні добрива, меліоранти)            Полісся, Лісостеп

2. Травопільна           До половини площі ріллі під багаторіч-ними травами, реш-та — під  посівами зернових,    зернобо-бових   і   техні