Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОГО I ЕКОЛОПЧНО БЕЗПЕЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАБУР'ЯНЕ-НОСТІ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

6.ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОГО I ЕКОЛОПЧНО БЕЗПЕЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАБУР'ЯНЕ-НОСТІ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Однією з найбільш актуальних проблем вітчизняного землеробства залишається значна забур'яненість посівів сільськогосподарських культур. У повсякденному житті шкода від бур'янів у посівах часто буває зовні малопомітною. На забур'яненому полі культурні рослини живі і навіть формують урожай. Видимих пошкоджень немає, як це можна спостерігати, наприклад, на посадках картоплі за наявності фі-тофагів, зокрема, колорадського жука. Немає відмирання листя, або плямистості, як за хвороб. У такій ситуації захист культурних рослин від бур'янів господарники не завжди вважають пріоритетним. Механі-чне знищення бур'янів у період, коли вони вже досягли великих роз-мірів, часто сприймається як радикальний і достатній засіб забезпе-чення отримання урожаю. Практика такі надії мало підтверджує. Про це свідчать і середні показники урожайності сільськогосподарських культур на забур'янених полях, їх рівень значно поступається урожай-ності на полях, де були використані надійні й високоефективні систе-ми захисту від бур'янів.

Зниження урожайності культурних рослин через негативну дію бур'янів (за відсутності захисних заходів) у світі може досягати, у серед-ньому: озимої пшениці — на 25 %, гороху — 30, сої — 36, цукрової трос-тини — 39, капусти — 44, кукурудзи — 41, сорго — 48, розсадного рису

—        49, льону — 58, арахісу — 61, тютюну — 66, столових буряків — 71, рису посівного — 75, цукрових буряків — 77, часнику — 88, бавовнику

—        88, цибулі — 100, моркви — на 100 % (Іващенко О.О., 1999).

Висока забур'яненість посівів сільськогосподарських культур є ін-тегрованим результатом впливу багатьох факторів: потенційного за-смічення орного шару ґрунту насінням бур'янів і органами їх вегета-тивного розмноження; місця культури в сівозміні; рівня контролю-вання бур'янів у посівах попередніх культур; якості виробництва і внесення органічних добрив; кількості і способу внесення мінеральних добрив, особливо азотних; глибини, способів і якості основного обро-бітку Грунту; строку і способу сівби сільськогосподарських культур; комплексу агротехнічних заходів щодо догляду за посівами; біологіч-

 

них і морфологічних особливостей культурних рослин, їх конкурент-ної здатності; оптичної щільності посівів культури під час вегетації; застосування системи хімічного захисту посівів від бур'янів.

Усього в Україні потенційно здатні бути бур'янами більш як 1500 видів трав'янистих рослин. До актуальних бур'янів відносять 800 ви-дів, з яких понад 300 є найбільш масовими і шкодочинними.

Є істотні відмінності у видовій структурі бур'янів у різних кліматич-них зонах України. Такі природні зональні комплекси диких рослин, що склалися на полях адекватно екологічному середовищу, називають бур'яновими асоціаціями. Вони є еволюційно чіткими індикаторами пев-них ґрунтово-кліматичних умов конкретного регіону і отримали назву, відповідну домінантним видам бур'янових асоціацій.

На дерново-підзолистих Грунтах Полісся й Лісостепу на сільсько-господарських угіддях склалась глухокропивно-метлюгова асоціація бур'янів, на сірих лісових Грунтах Лісостепу й Полісся — зірочниково-макова, опідзолених чорноземах Лісостепу — червецево-волошкова, типових чорноземах Лісостепу — ромашково-лободова, чорноземах звичайних Степу — амброзієво-лободова, південних чорноземах і ка-штанових Грунтах Степу — жовтушниково-дейскурайнієва, а на пів-денних супіщаних чорноземах і ґрунтах півдня Степу — ромашково-дейскурайнієва.

Культурні рослини, вирощувані на полях, також здатні істотно впливати на видовий склад бур'янів, що вегетують у посівах, визна-чаючи бур'янове угруповання, що отримало назву бур'янової синузії. Наприклад, у посівах озимої пшениці (особливо в Чернігівській, Пол-тавській, Сумській областях) масово розвивається злісний бур'ян — метлюг звичайний. На посівах ярих культур, зокрема цукрових буря-ків, у тому ж регіоні названий вище бур'ян практично відсутній. Таке явище вчені пояснюють, насамперед, особливостями його біології і аг-ротехнікою вирощування культурних рослин. Метлюг звичайний є ти-п