Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ У СИСТЕМАХ ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

2.4. КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ У СИСТЕМАХ ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Проектування і розміщення лінійних рубежів — просторової осно-ви Грунтозахисного упорядкування агроландшафтів — обумовлюють-ся типом і підтипом схилів.

Для проектування контурної організації території вченими запро-понована класифікація форм рельєфу. В її основу покладено морфоло-гічні ознаки, що характеризуються поздовжнім і загальним попере-чним профілями та станом їх поверхні (рис. 18).

Виділяють такі типи і підтипи схилів:

Поперечнопрямий тип має єдиний характер поперечного профілю — прямий. Експозиція всього схилу, як правило, однакова. За характе-ром крутизни у поздовжньому напрямку виділяють два підтипи — по-здовжньоввігнутий і поздовжньоопуклий.

Поперечноопуклий тип має зростаючу крутизну поперечних скатів від водорозділу до основи, і через опуклість поперечного профілю схил в різних своїх частинах має різну експозицію. Цей тип схилу складається із трьох підтипів: поздовжньопрямого, поздовжньоввігну-того і поздовжньоопуклого.

Поперечноввігнутий тип являє собою велике приверпшнне пони-ження — водозбори верхів'я балок і ярів. Схили цього типу мають дві і більше експозицій і є найбільш ерозійно небезпечними. Цей тип схи-лу складається із трьох підтипів: поздовжньопрямого, поздовжньовві-гнутого і поздовжньоопуклого.

Поперечноопуклий і поперечноввігнутий типи схилів підрозділяються на такі різновидності: з паралельними горизонталями і з непаралельними горизонталями, з однаковою крутизною схилу, з наростаючою крутизною поперечних схилів від водорозділу до їх основи, зі зменшувальною крути-зною поперечних схилів від водорозділів до основ.

Під час проектування лінійних рубежів за контурної організації те-риторії враховується просторове поєднання і взаємозв'язок різних ти-пів форм рельєфу. Найбільший вплив на розвиток ерозійних процесів

має поперечний профіль, від якого залежить концентрація стоку. Фор-ми поздовжнього профілю схилів по-різному впливають на величину ерозійних процесів. Для визначення величини змиву зі схилів форма поздовжнього профілю враховується через коефіцієнти: поздовжньо-прямий схил — 1,0; поздовжньоопуклий — 0,75—0,80; поздовжньо-ввігнутий — 1,20—1,25.

Основними морфологічними параметрами схилів, зміна яких від-бивається на інтенсивності змиву Грунтів, є крутизна, довжина, форма і експозиція.

Підходи до організації території за різних форм рельєфу різні. На про-стих схилах поперечнопрямого і поздовжньопрямого профілей, опуклої або ввігнутої форми розміщення меж полів і робочих ділянок проекту-ються прямолінійно. На схилах поперечноопуклого і поперечноввігнутого типів з їх підтипами за різного просторового поєднання і взаємодії форм рельєфу межі лінійних рубежів проектуються контурно.

Типи схилів (поперечний профіль)

 

Поперечнопрямі

 

Поперечноопуклі

 

Поперечноввігнуті

 

Різновидності схилів

 

3 паралельними горизонталями

 

3 непаралельними горизонталями

 

3 паралельними горизонталями

 

3 непаралельними горизонталями

 

Підтипи схилів (поздовжній профіль)

Поздовжньопрямі     Поздовжньоввігнуті        Поздовжньоопуклі

Рис. 18. Класифікація схилів для протиерозійного проектування (Лопьірев М.И., Рябов Е.И., 1989)

За контурного розміщення меж полів і робочих ділянок врахову-ються тип схилів і радіуси поворотів технологічних агрегатів.

У разі розміщення контурних рубежів витримуються умови їх па-ралельності з дотриманням допустимих відхилень від напрямку гори-зонталей, величина яких залежить від крутизни схилів, кількості опа-дів, ерозійної стійкості Грунтів і агрофону. Протяжність і ухил рубежів не повинні створювати умов для накопичення розмиваючої маси води і перевищення допустимої швидкості стоку.

Ha схилах з рівномірним одностороннім зниженням межі полів, лі-сосмуги, дороги, вали та інші лінійні рубежі розміщуються прямолі-ній