Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. ВОДНАЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ 2.1.1. Сутність, форми прояву і види водної ерозії ґрунтів : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

2.1. ВОДНАЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ 2.1.1. Сутність, форми прояву і види водної ерозії ґрунтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Водна ерозія ґрунтів — це руйнування їх під дією поверхневих во-дних потоків. Вона відбувається внаслідок розмивання поверхні ґрун-тів, переходу зміщених частинок у завислий стан і перенесення їх на інші ділянки. У місцях, де швидкість потоку знижується, мінеральні

частинки осідають, утворюючи перевідкладені пролювіальні й делюві-альні наноси та намиті ґрунти.

Явище змивання ґрунтів пов'язане з відривом від поверхневого шару окремих частинок і цілих агрегатів. Механізм його можна уявити як взаємодію еродуючої сили стоку Fep, що діє на частинку із силою зчеплення частинки з ґрунтом F34. Еродуюча сила потоку залежить від швидкості потоку V, товщини шару води h і відношення маси частин-ки m до площі її поперечного перерізу S:

V         *-> )

_,        „           .    _.    т.. ,      .           т    _,

Сила Fep зростає зі збшьшенням V і п та зі зменшенням —. Сила

S

зчеплення Грунтової частинки F34, у свою чергу, залежить від щільнос-

ті частинки р та міцності її зв'язку з іншими частинками F3B, яка зале-

жить від вмісту в ґрунті колоїдів і багатьох інших факторів:

^зч ~f (fi ' ^зв)-

У поширених рівняннях для визначення розмиваючої сили потоку товщина шару води, як правило, не зазначається. Однак, очевидно, що сила бокового тиску на частинку в приземному шарі води за однієї й тієї ж швидкості зростає зі збільшенням рухомої маси води.

Ерозія відбувається тоді, коли Fep стає більшою за F34. Швидкість водного потоку, за якої починається відривання твердих частинок від поверхні ґрунту, називається критичною швидкістю потоку VKp.

За однієї й тієї ж щільності сумарний поперечний переріз частинок на одиницю об'єму зростає зі зменшенням їх розмірів, тому критична швид-кість потоку менша на ґрунтах із дрібнішими мікроагрегатами та грану-лометричними частинками, ніж на Грунтах із крупними частинками.

Отже, інтенсивність відриву поверхневим стоком Грунтових части-нок і агрегатів залежить від текстури і гранулометричного складу ґру-нтів та ґрунтотворних порід і від того, наскільки донні швидкості по-верхневого стоку перевищують критичні (нерозмивні) значення для даного ґрунту.

Крім зазначених факторів, на інтенсивність відриву частинок від Грунту значною мірою впливає турбулентність потоку, пов'язана з не-рівностями поверхні Грунтів. У турбулентному потоці частинки, які відірвалися, інтенсивніше піднімаються до поверхні потоку і перено-сяться далі.

Види ерозії ґрунтів спеціалісти розглядають з двох позицій: за ха-рактером впливу на ґрунт, тобто за формою прояву, і за походженням води, що надходить на ґрунт.

За формою прояву розрізняють ерозію поверхневу (площинну), або змив ґрунту; струменеву; розмивання ґрунту, або яружну ерозію. Ре-зультати прояву цих форм ерозії можна бачити на окремих масивах земель, проте вони часто спостерігаються і сумісно.

Поверхнева (площинна) ерозія спостерігається на вирівняних схи-лах, що характеризуються рівномірним розподілом стоку. Вона при-зводить до рівномірного по території змиву ґрунту. Внаслідок пло-щинної ерозії відбувається «зрізання» верхніх родючих шарів і вкорочення профілю ґрунтів.

Інтенсивність ерозії (Q) вимірюють за втратою ґрунтом його маси (т) з одиниці площі (S) за одиницю часу (t) і виражають у тоннах на гектар (т/га), або міліметрах зарік (мм/рік):

^.     т

(J =     

St

У цих одиницях вимірюють також швидкість Грунтоутворення, то-му порівняння швидкості ерозії та швидкості Грунтоутворення вказує на ступінь ерозійної загрози Грунтам. Ерозійно загрозливими Грунти вважають тоді, коли швидкість ерозії перевищує швидкість розвитку ґрунтового профілю вглиб. Якщо швидкість ерозії ґрунтів менша за швидкість ґрунтоутворення, ґрунти не є ерозійно загрозливими, a еро-зію називають нормальною.

Швидкість збільшення гумусового профілю за формування різних ґрунтів є неоднаковою, проте за середню вважають 0,2 мм/рік. Вихо-дячи з цього, за інтенсивності ерозії, яка не перевищує 0,2 мм/рік, або 2—3 т/га за рік, її вважають нормальною і не беруть до ув