Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5.3. Можливості мінімального і нульового обробітку ґрунту в землеробстві : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.5.3. Можливості мінімального і нульового обробітку ґрунту в землеробстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Розрахунки свідчать, що ґрунт, який складається із пе3инних еле-ментів, теоретично може ущільнюватися до 1,8—2,0 г/см ; мікроагре-гати Грунту «самоущільнюються» до 1,5—1,6 г/см3, макроагрегатні Грунти мають верхню межу ущільнення 1,1—1,2 г/см . Отже, залежно від вмісту в ґрунті макроагрегатів самоущільнення Грунту, або так зва-на «рівноважна щільність будови ґрунту», змінюється в широких ме-жах. Сіроземи і багато відмін підзолистих, солонцюватих, каштанових

ґрунтів самоущільнюються до об’ємної маси 1,4—1,6 г/см3 і вище. Решта ґрунтів має меншу здатність ущільнюватися.

Тому у світовому землеробстві почався крутий поворот від практи-ки багаторазових обробітків Грунту до їх можливого скорочення аж до повної відмови від них. З'явилися ідеї так званого «мінімального» і навіть «нульового» або хімічного обробітку.

Мінімальним вважають такий обробіток ґрунту, який забезпечує зни-ження енергетичних затрат шляхом зменшення кількості і глибини обробі-тків, поєднання операцій в одному робочому процесі або зменшення обро-блюваної поверхні поля. За «нульового» обробітку насіння рослин спеціальними сівалками висівається в необроблений ґрунт, а бур'яни зни-щуються гербіцидами, які і обумовлюють його іншу назву — «хімічний».

Вперше мінімальний обробіток був випробуваний у США, а потім почав поширюватися в Канаді, Англії та інших країнах. Нині мініма-льний і «нульовий» обробіток ґрунту широко вивчається і впроваджу-ється в багатьох країнах. У багатьох дослідах в Україні щодо виявлен-ня можливостей мінімізації обробітку ґрунту були одержані позитивні результати.

В екологічному землеробстві мінімізацію обробітку слід розгляда-ти як важливу умову збереження потенціальної і підвищення ефектив-ної його родючості, а також захисту ґрунту від ерозії, поліпшення гу-мусового балансу і будови Грунту, зменшення непродуктивних втрат поживних речовин і вологи. Крім того, вона забезпечує скорочення строків виконання польових робіт.

У нашій країні визначилися такі основні напрямки мінімізації обро-бітку: зменшення кількості та глибини зяблевого, передпосівного і між-рядного обробітків ґрунту в сівозміні за використання гербіцидів для контролювання бур'янів; заміна глибоких обробітків поверхневими і мілкими, особливо під час підготовки ґрунту під озимі культури, 3 вико-ристанням широкозахватних плоскорізів, важких борін, лущильників, фрез, які забезпечують високоякісний обробіток за один прохід агрега-ту; поєднання декількох технологічних операцій і заходів в одному ро-бочому процесі способом застосування комбінованих ґрунтообробних та посівних агрегатів; зменшення оброблюваної поверхні поля методом впровадження смугового (колійного) передпосівного обробітку під час вирощування просапних культур і використання гербіцидів.

Мінімальний обробіток ґрунту, в першу чергу, слід застосовувати на чорноземних і каштанових та інших типах добре окультурених ґрунтів зі сприятливими для рослин агрофізичними властивостями, а також на чистих від бур'янів полях або за систематичного використання гербіцидів.

Найважливіші та загальні для всіх зон країни умови ефективного за-стосування мінімального обробітку ґрунту — високий рівень агротехніки, чітка технологічна дисципліна на полях, проведення всіх польових робіт в оптимальні строки і високоякісно, широке використання системи ефекти-

вних заходів захисту рослин, застосування добрив із врахуванням запла-нованого урожаю і висока технічна оснащеність господарства.

Теоретичною основою мінімізації обробітку є нові положення сіль-ськогосподарської науки про вплив людини і природних факторів на ґрунтові процеси, родючість ґрунту та вимоги культурних рослин до Грунтового середовища. Наукою встановлено, що надмірна інтенсив-ність обробітку прискорює розклад гумусу в ґрунті, призводить до збі-льшення втрат поживних речовин, розпилювання Грунту, зростання за-грози ерозії. Неоднаково реагують на щільність будови Грунту окремі культури. Краще переносять підвищену щільність зернові, гірше — просапні культури, особливо корене- та бульбоплоди.

Під дією зовнішніх умов розпушений ґрунт через певни