Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5.2. Фізична будова ґрунту і шляхи її поліпшення : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.5.2. Фізична будова ґрунту і шляхи її поліпшення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Значно повніше фізичний стан ґрунту характеризує його будова, під якою розуміють співвідношення об'ємів твердої фази його і різних видів nop, виражене у відсотках до об'єму ґрунтового зразка, взятого в непо-рушеному стані. Будова відіграє надзвичайно важливу роль в житгі рос-лин, оскільки вона визначає середовище, де знаходиться вода, повітря, поживні речовини, мікроорганізми і коренева система рослин.

Будова Грунту характеризується багатьма показниками. Найбільш часто про будову ґрунту судять за її щільністю, що вимірюється об'ємною масою. Остання впливає на розвиток кореневої системи ро-слин як через пряму дію шляхом механічної перешкоди, так і непрямо, змінюючи шпаруватість ґрунту.

Реакція рослин на об'ємну масу ґрунту пояснюється також впли-вом останньої на водний і повітряний режими, рухомість ґрунтового розчину, ефективність мінеральних добрив, тепловий режим ґрунту та інші показники.

За оптимальної щільності будови створюється сприятливе співвід-ношення між твердою, рідкою і газоподібною фазами ґрунту, забезпе-чується найбільш ефективне використання вологи за посушливих умов, нормальні умови для розвитку кореневої системи рослин, необ-хідний контакт між Грунтом і насінням.

Слід мати на увазі, що дані оптимальної об'ємної маси ґрунту для різних культур не є в повному розумінні константами. Вони зміню-ються під дією кліматичних факторів і агротехнічних заходів, що за-стосовуються під час вирощування культур. За високого зволоження оптимум у межах встановленого діапазону зміщується до більш низь-

ких значень щільності будови, а за недостатнього зволоження — до більш високих. Фізична суть цієї закономірності пов'язана з умовами випаровування води, її рухом у ґрунті, аерацією. За високого вмісту води, близького до НВ, швидкість її пересування зменшується в пух-ких ґрунтах і збільшується в ущільнених, а необхідний рівень аерації підтримується лише за рахунок некапілярних проміжків. За низького вмісту води, близького до значення вологості розриву капілярних зв'язків, аерація не є лімітуючим фактором. Втрати води на фізичне випаровування в цьому разі зі щільного ґрунту значно менші, ніж із розпушеного, і, перш за все, за рахунок зниження рівня конвекційно-дифузних процесів її пересування в пароподібному стані.

Оцінка ступеня сприятливості Грунтових умов за показниками щільності будови більш об'єктивна для ярих культур, а для озимих культур помітну роль відіграють умови перезимівлі (Пабат І.А., 1992).

За оптимальних умов для сходів і подальшого росту рослин озимі на високоущільнених Грунтах можуть загинути від притертої льодової кірки після зимових відлиг. За даними Інституту землеробства УААН, за зміни щільності будови дерново-підзолистого супіщаного ґрунту від пухкого до сильноущільненого загибель озимих у ЗИМИ 3 льодяною кі-ркою зростала від 29 до 42 % (Малієнко A.M., 1989).

За зведеними даними науково-дослідних установ України, оптима-льна щільність будови орного шару в умовах середнього за зволожен-ням року становить, г/см : на дерново-підзолистих Грунтах важкого і се-реднього гранулометричного складу — для зернових колосових — 1,22, кукурудзи — 1,15, соняшнику — 1,08, кормових бобів — 1,21, картоплі — 1,11, цукрових буряків — 1,25; на дерново-підзолистих ґрунтах лег-косуглинкового і супіщаного гранулометричного складу — для зерно-вих колосових — 1,27, кукурудзи і кормових бобів — 1,22, цукрових буряків, льону і гороху — 1,20; на чорноземах типових і сірих лісових ґрунтах важко- і середньосуглинкового гранулометричного складу — для зернових колосових і гороху — 1,21, кукурудзи — 1,15, кормових бобів — 1,0, цукрових буряків — 1,14, картоплі — 1,1, гречки — 1,25; на чорноземах типових і сірих лісових ґрунтах легкосуглинкового гра-нулометричного складу — для зернових колосових — 1,23, кормових бобів — 1,12, цукрових буряків і кукурудзи — 1,25, вико-вівсяної сумі-шки — 1,35; на чорноземах звичайних і південних, каштанових ґрунтах важкосуглинкового гранулометричного складу — для зернових колосо-вих і кукурудзи — 1,19, цукрових буряків — 1,16 і соняшнику — 1,23 (Круть В.М., Медведєв В.В., Грабак Н.Х., Оз