Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5.1. Структурний стан ґрунтів і шляхи його поліпшення : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.5.1. Структурний стан ґрунтів і шляхи його поліпшення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Сприятливі фізичні властивості і режими Грунтів — одна з неод-мінних умов прояву Грунтової родючості, отримання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур.

Значення фізичних властивостей Грунту для його родючості ніколи не підлягало сумніву. На сьогодні, за умов затяжної економічної і еко-логічної кризи, їх значення ще більше зростає. Одна з причин цього — все більший прояв фактів погіршення фізичних властивостей Грунту в результаті різкого зменшення внесення органічних, мінеральних і бак-теріальних добрив, меліорантів, спрощення технологій, порушення строків і якості виконання агрозаходів та науково обґрунтованих сіво-змін, застосування важкої сільськогосподарської техніки тощо.

Друга причина — підтримання фізичних властивостей у сприятливо-му інтервалі значень є необхідною умовою отримання запланованої від-дачі від добрив, меліорантів і води, вартість яких на сьогодні дуже висока.

Обидві названі причини обумовлюють необхідність постійного підтримання оптимального для рослин фізичного стану Грунту. Особ-ливо це актуально для чорноземів, де найбільш високий рівень інтен-сифікації землеробства.

Початок фундаментальним дослідженням структурного стану ґру-нту було покладено в кінці XIX ст. німецьким агрофізиком Е. Вольні (1846—1901). Він розглядав будову ґрунту, головним чином, як спів-відношення в ньому агрегатів різної величини.

Родючість ґрунтів, особливо важких за гранулометричним скла-дом, великою мірою залежить від структури, яка визначає їх повітря-ний, водний, поживний та інші режими (Качинський Н.А., 1965; Ре-вутИ.Б., 1968).

Якщо врахувати, що структурні ґрунти не запливають, довше збе-рігають надану механічним обробітком будову, не переущільнюються, вимагають менше тягових зусиль під час обробітку, більш стійкі до водної і вітрової ерозії, то стане зрозуміло, що хоча структура і родю-чість і не тотожні, але між ними існує тісна залежність, тому землероб повинен її зберігати і покращувати.

Кращим розміром частинок здебільшого вважають 0,25—3 мм для чорноземних і каштанових та 0,5—5 мм — для дерново-підзолистих суглинкових ґрунтів. У районах достатнього зволоження структурні частинки в межах оптимальних розмірів (0,25—10 мм) повинні бути крупнішими, ніж у посушливих. Так, у посушливих і сухих степах із чорноземними і каштановими ґрунтами оптимальна будова забезпечу-ється вмістом частинок розміром 0,25—2 мм. Більші розміри вони по-винні мати і в районах попшрення вітрової ерозії.

За сучасними поглядами, агрономічно цінні властивості ґрунту зу-мовлюються не тільки наявністю в ньому частинок діаметром 0,25— 10 мм, тобто його макроструктурою (частинки діаметром понад 10 мм — це мега-, або брилиста структура), а й дрібніших (менше 0,25 мм), або його мікроструктурою. За розміром частинок мікроструктуру поділяють на грубу (частинки діаметром 0,25—0,01 мм) і тонку (частинки діаметром менше 0,01 мм).

Загальна пористість мікроструктурних ґрунтів, за підрахунками І.Б. Ревута (1972), становить близько 45 % від об'єму ґрунту, а щіль-ність будови — 1,45—1,55 г/см3.

Відомо, що мікроструктурний склад властивий сіроземним ґрунтам Узбекистану, на яких вирощують високі врожаї бавовнику та інших культур, а також підзолистим, на яких одержують високі врожаї кар-топлі, льону тощо. Істотним недоліком мікроструктурних Грунтів є їх здатність до ущільнення, внаслідок чого вони потребують більших за-трат енергії на обробіток. Крім того, такі ґрунти більшою мірою за-знають вітрової та водної ерозії. Важливою властивістю структурного стану Грунту є його водотривкість, тобто здатність протистояти розми-вній (руйнівній) силі води. Водотривка структура під дією води або не руйнується, або лише частково розпадається на мікроагрегати, як, на-приклад, структура цілинних чорноземів. Неводотривка структура під дією води розпадається на складові її частинки. За підсихання без-структурного ґрунту на поверхні ріллі утворюється кірка.

Проте не всяка водотривка структура є агрономічно цінною. Якщо водотривкі структурні окремості складені нещільно, а отже, ма