Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ПЕРША : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ПЕРША


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Реєстри аналітичного і синтетичного обліку малих підприємств за спрощеною формою

 

Назва реєстрів           Рахунки, які ведуть в цих реєстрах

Журнал обліку господарських операцій     Всі рахунки

Відомість 1М обліку готівки і грошових документів         30, 31

Відомість 2М обліку запасів 20, 26

Відомість 3М обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів   37, 55, 64, 66, 68, 69

Відомість 4М обліку необоротних активів та амортизації (зносу), капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів            10, 13, 14, 15, 18, 35

Відомість 5М обліку витрат, доходів і фінансових результатів, власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечення майбутніх витрат і платежів            23, 39, 40, 44, 47, 70, 79, 84 , 85

Оборотно-сальдова відомість         Всі рахунки

Облік податкових зобов’язань і податкового кредиту за подат-ком на додану вартість на підприємствах, які його сплачують, здійс-нюється в «Книгах обліку продажу товарів (робіт, послуг)» та «Кни-гах обліку придбання товарів (робіт і послуг)». При цьому аналітич-ний і синтетичний облік на малому підприємстві організовується у такій послідовності. На підставі первинних документів кожну госпо-дарську операцію записують одночасно у відповідну відомість фор-ми М1, М2 і т. д. та «Журнал обліку господарських операцій». Якщо кількість первинних документів за однорідними операціями значна, їх попередньо доцільно згрупувати у листках-розшифровках чи ін-ших допоміжних реєстрах, а потім записати підсумки з них у згадані форми М1, М2 і т. д. та Журнал. Наприклад, на малому підпри-ємстві, що здійснює транспортні перевезення декількома автомо-білями, доцільно дані подорожніх листів попередньо згрупувати у

 

нагромаджувальній відомості обліку роботи автотранспорту; на під-приємстві, яке щоденно реалізує товари, дані товарно-транспортних накладних варто згрупувати у реєстрі документів з реалізації товарів і т. д. Це дозволить значно полегшити ведення «Журналу обліку гос-подарських операцій». При наявності комп’ютера таке групування можна проводити у відповідних машинограмах відразу, без застосу-вання листків-розшифровок та інших допоміжних реєстрів. В цьому випадку машинограми замінюють відомості форми М1, М2 та інші.

Якщо ж на малому підприємстві обрано ведення обліку за жур-нально-ордерною формою, затвердженою наказом Міністерства фі-нансів України № 356 від 29.12.2000р., то в цьому випадку можна використовувати такі реєстри.

При застосування персональних комп’ютерів технологічний процес систематизації господарських операцій здійснюють заздале-гідь розробленими програмами, а результати виводять на дисплей комп’ютера чи тиражують за допомогою принтера у вигляді таб-лиць. Отримані на основі опрацювання первинних облікових доку-ментів в автоматичному режимі на персональних комп’ютерах таб-лиці є реєстрами аналітичного та синтетичного обліку.

Журнали, рекомендовані для малих підприємств

 

Номери журналів      Облік господарських операцій        Рахунки, які відображаються у журналах

1          Облік грошових коштів        30, 31

3          Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань     14, 37, 55, 64, 68, 69

4          Облік основних засобів, їх зносу, капітальних інвестицій           10, 13, 14, 15, 18, 35, 39, 66

5          Облік витрат та запасів        20, 26, 84, 85

6          Облік доходів і результатів діяльності        44, 70, 79

7          Облік власного капіталу       40, 472

            Головна книга           Всі рахунки

ЧАСТИНА ПЕРША

Перелік стандартних звітів за програмою «1С Бухгалтерія 7.7.»