Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Синтетичні рахунки Призначення

Код Назва     

 

47        Забезпечення

майбутніх витрат

і платежів       Облік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження

55        Інпгі довгострокові зобовязання     Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобовязання за облігаціями, довгострокові зобовязання з оренди та інпгі довгострокові зобовязання

64        Розрахунки за податками й платежами     Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обовязковимиплатежами, про податкові зобовязання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним стра-хуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна

66        Розрахунки з оплати праці  Облік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці

68        Розрахунки за інпшми операціями Облік та узагальнення Інформації про розрахунки з постачальни-ками і підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довго-строковими зобовязаннями і розрахунки за інпшми операціями

69        Доходи майбутніх періодів  Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

70        Доходи           Облік та узагальнення Інформації про доходи від реалізації, інпгі операційні, інпгі звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу

79 Фінансові результати Облік та узагальнення інформації про фінансові результати

 

84        Витрати операційної діяльності      Облік та узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відра-хувань, соціальні заходи, амортизацію, інпгі операційні витрати

85        Інпгі затрати  Облік та узагальнення інформації про неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Державна податкова адміністрація України

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України

від 29 жовтня 1999 р. № 599 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 листопада 1999 р. за № 752/4045

ПОРЯДОК

ВИДАЧІ СВІДОЦТВА

ПРО СПЛАТУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

1. Відповідно до Указу Президента України «Про спрощену сис-тему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприєм-ництва» в редакції від 28 червня 1999 року № 746/99 суб’єкти підпри-ємницької діяльності — фізичні особи, які займаються підприємниць-кою діяльністю без створення юридичної особи І у трудових відноси-нах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом календарного року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не перевищує 500 тис. гривень, мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку (далі — Свідоцтво) за встановленою формою.

Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа, яка спла-чує єдиний податок (далі — платник єдиного податку), звільняється від обов’язку нарахування, відрахування та перерахування до дер-жавних цільових фондів зборів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї.

Платник єдиного податку не звільняється від обов’язку нараху-вання, утримання та перерахування до бюджету прибуткового по-датку з громадян з доходів, які виплачуються найманим працівни-кам, включаючи членів сім’ї, та подання відомостей про виплачені їм доходи до органів державної податкової служби.

 

Доходи платника єдиного податку, отримані ним від проваджен-ня підприємницької діяльності, не включаються до складу його су-купного оподатковуваного доходу у разі, якщо вони обкладаються єдиним податком, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку його загальних податкових зобов’язань.

Плата (податок) за землю не сплачується платником, єдиного податку лише за земельні ділянки, які використовуються ним для здійснення підприємницької діяльності, зазначеної у Свідоцтві.

2. Підставою для видачі Свідоцтва є подання суб’єктом підпри-ємницької діяльності — фізичною особою письмової заяви згідно з додатком 1 до цього Порядку та платіжного документа (квитанція, ко-пія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про спла-ту (перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календар-ний місяць. Заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до почат-ку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єди-ним податком за умови сплати всіх установлених податків та обов’яз-кових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, облі-ку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за кален-дарний рік.

Орган державної податкової служби за місцем державної реєст-рації суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи за наяв-ності платіжного документа про сплату єдиного податку зобов’яза-ний протягом десяти робочих днів після отримання заяви безплатно видати Свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову.

Свідоцтво видається на зазначений в заяві термін, але в межах календарного року. У разі щомісячної сплати єдиного податку, його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку.

Якщо протягом терміну дії отриманого Свідоцтва відповідною місцевою радою змінюються (збільшуються чи зменшуються) став-ки єдиного податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена оплата, не провадиться.

 

Якщо платник єдиного податку здійснює кілька видів підприємни-цької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, то ним придбавається одне Свідоцтво і сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності, встановленою місцевою радою за місцем його державної реєстрації як суб’єкта підприємниць-кої діяльності незалежно від того, здійснює він підприємницьку діяль-ність на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації.

Якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку ді-яльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, яка пе-ребуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї, платнику єдиного податку видається довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі — Довідка) згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У разі збільшення чисельності працівників (відкриття додат-кових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного до-датково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки для цих працівників.

У разі зменшення чисельності працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен повернути отримані Довідки.

У разі втрати Довідки доплата за працівника може бути припи-нена лише, починаючи з наступного кварталу.

5. Свідоцтво (Довідка) повинно знаходитися на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи чле-нів його сім’ї) та пред’являтися працівникам контрольних органів, які мають відповідні працівникам контрольних органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки, Свідоцтво та Довідки, видані платнику єдиного податку, не можуть бути передані іншим особам, крім зазначених у них.

У разі втрати Свідоцтва (Довідки) орган державної податкової служби видає дублікат Свідоцтва (Довідки) на підставі письмової

 

заяви. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється за умови надання довідки органів Міністерства внутрішніх справ України.

6.         Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно підлягає поверненню разом з усіма Довідками в 5-денний термін до органу державної податкової служби, який їх видав.

У разі припинення діяльності (зняття з державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності) платник єдиного податку зо-бов’язаний подати в 5-денний термін до органу державної податко-вої служби письмову заяву про це, здати Свідоцтво та всі Довідки.

7.         Свідоцтво та Довідка є документом суворої звітності. Виготовлення й розповсюдження бланків Свідоцтв та Довідок здійснюється

централізовано Державною податковою адміністрацією України.

Бланк Свідоцтва (Довідки) заповнюється, уповноваженою на те, посадовою особою органу державної податкової служби, підпи-сується керівником або його заступником і засвідчується печаткою. Записи у Свідоцтві (Довідці) здійснюються комп’ютером, друкар-ською машиною або кульковою ручкою з пастою темного кольору. У тексті Свідоцтва (Довідки) виправлення не допускаються.

Орган державної податкової служби, що видає Свідоцтво та Довід-ки, реєструє їх у журналі обліку видачі Свідоцтв, де вказуються прізви-ще, ім’я та по батькові платника єдиного податку, номер та серія Свідоц-тва, дата його видачі, терміни дії, дата його повернення, прізвища, імена та по батькові найманих працівників, номери та серії виданих на них До-відок, дата їх видачі та повернення, сплачені суми єдиного податку.

Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображенні здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку до-ходів і витрат згідно із додатком № 10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної подат-кової інспекції України від 21.04.93 № 12 та зареєстрованої в Мініс-терстві юстиції Україні 09.06.93 за № 64. При цьому обов’язковому заповненню підлягають лише графи «період обліку», «витрати на ви-робництво продукції», «сума виручки (доходу)», «чистий доход».

 

Протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу.

Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єди-ного податку подає звіт згідно з додатком до цього Порядку, який залишається у справі платника єдиного податку.

Звіт подається особисто платником єдиного податку або надси-лається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб’єкта підприємницької діяльності. При особистому поданні звіту датою подання вважається дата реєст-рації його в органі державної податкової служби, а при надсиланні звіту поштою — дата відправки на штампі відділення зв’язку.

Начальник Головного управління С. І. Лекарь

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України

від 29 жовтня 1999 р. № 599

(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України

від 28 грудня 2001 р. № 521)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2002 р. за 49/6337

КОРІНЕЦЬ СВІДОЦТВА

Серія № 000000

(нумерація друкарським способом)

Свідоцтво видане      (ідентифікаційний номер)

           

(прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи)

на підставі документа від___№        , що засвідчує сплату            грн

єдиного податку.

Свідоцтво одержано «___»  200_року.

           

(підпис платника єдиного податку)