Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ПЕРША Розділ 1 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ПЕРША Розділ 1 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Бухгалтерський облік забезпечує сукупність уявлень про діяль-ність підприємства, на основі чого можна вживати дійових заходів щодо забезпечення повнішого використання нереалізованих можли-востей для підвищення її ефективності у майбутньому. Як зазначав Вінченцо Джітті (1856–1945), рахівництво — це дзеркало минулого, керівник майбутнього, порядок у всіх сферах господарства, статис-тика та історія підприємства. Першим етапом організації облікового процесу на будь-якому новоствореному підприємстві є докумен-тальне оформлення його реєстрації в органах виконавчої влади. До цього треба ставитись дуже відповідально, бо наступна робота з об-ліку діяльності підприємства багато в чому залежить від того, як са-ме оформлено реєстраційні документи. Насамперед, мова йде про організаційно-правовий статус підприємства, адже вимоги щодо ве-дення бухгалтерського обліку залежать від того, віднесено воно до категорії малих, чи зареєстровано як діяльність підприємця без ство-рення юридичної особи. Важливим є визначення у статуті видів дія-льності малого підприємства, які воно буде здійснювати в майбут-ньому, оскільки це пов’язано з особливостями податкового обліку: отриманням ліцензій, дозволів, патентів, тощо.

Таким чином, для реєстрації малого підприємства в першу чер-гу необхідно мати статут. Його завіряють нотаріально, причому тре-ба подбати про наявність декількох примірників — не менше п’яти, оскільки його оригінали або копії, засвідчені нотаріально, подають-ся в органи виконавчої влади, де реєструється мале підприємство.

 

Зокрема, виконкому міської ради народних депутатів (в містах де є райони — районної ради) необхідно подати два оригінали й од-ну копію статуту. Разом із ним в оригіналі та копії треба подати й документ, що засвідчує наявність приміщення, де буде розміщене підприємство (договір оренди, акт на право власності тощо), оригі-нал та чотири копії реєстраційної картки (її отримують в цьому ж органі), дві квитанції про внесення плати за державну реєстрацію. Якщо мале підприємство розміщене в інших населених пунктах (се-лах, селищах), ці документи подаються у відповідну районну дер-жавну адміністрацію. В цих же органах проводиться державна реєстрація підприємців, які не створюють малого підприємства — т. зв. фізичних осіб. Оскільки статут для фізичної особи не потріб-ний, то для реєстрації подаються лише ксерокопія довідки про вне-сення до Державного реєстру фізичних осіб, оригінал і чотири копії згаданої реєстраційної картки, дві фотографії 3х4, два примірники квитанції про оплату за державну реєстрацію. При поданні цих до-кументів треба пред’явити паспорт.

В органі державної реєстрації (виконкомі відповідної ради на-родних депутатів або районній держадміністрації) відразу ж треба записати присвоєний підприємству ідентифікаційний код, який не-обхідно отримати в обласному управлінні статистики, яке видає до-відку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Для цього тут заповнюється спеціальна облікова картка, до якої додається оригінал статуту малого підприємства, оригінал та ксеро-копія свідоцтва про державну реєстрацію, отриманого у виконкомі чи держадміністрації, а також квитанція про сплату послуг за видачу довідки про включення малого підприємства до згаданого Єдиного реєстру (ЄДРПОУ).

Якщо мале підприємство чи фізична особа — підприємець буде торгувати за готівку, упродовж 10 днів з моменту отримання свідоц-тва про державну реєстрацію, треба стати на облік у районній (між-районній) податковій інспекції, до якої вони територіально належать.

 

Для цього подається заява належної форми: малим підприємством — ф. № 1-00П, підприємцем — фізичною особою — ф. № 5-0ПП, до якої додається оригінал та копія свідоцтва про державну реєстрацію. Мале підприємство, окрім цього, подає оригінал та копію статуту з відміткою виконкому ради народних депутатів (райдержадміністра-ції) про реєстрацію, оригінал та копію документа, що підтверджує його юридичну адресу, копію довідки про внесення до Єдиного дер-жавного реєстру підприємств і організацій України.

Необхідно також пред’явити паспорт, ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (якщо на малому підприємстві, крім засновника, є директор та головний бухгалтер — вони теж по-винні пред’явити такі документи).

Проте на облік у податковій інспекції повинні стати також ті підприємці (юридичні й фізичні особи), у яких обсяг оподатковува-них операцій (виручки від продажі) за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (хоч такий міні-мум починаючи з 1 січня 2004 р. не існує, до уваги беруть колишню його суму — 17 грн х 3600 = 61.2 тис. грн). Термін подання заяви ф. № 1-ОПП чи № 5-ОПП в цьому випадку — не пізніше 20 днів піс-ля досягнення такого обсягу виручки за попередні 12 місяців.

Водночас будь-який підприємець може зареєструватись як плат-ник податку на додану вартість за власним бажанням, що нерідко є на практиці, адже в такому разі він має право виписувати податкові накладні, що є суттєвою приваблюючою перевагою у взаємовідно-синах з покупцями, особливо тоді, коли здійснюється продаж това-рів, отриманих від постачальників.

Хоч для реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності цього поки що достатньо, перед її початком треба визначитися, як вона буде оподатковуватись. Якщо підприємець обирає спрощену систему опо-даткування (це можна зробити при чисельності працівників не більше 10 осіб та виручки не більше 500 тис. грн на рік) шляхом сплати єдиного податку, він повинен подати податковій інспекції заяву вста-новленої форми на отримання Свідоцтва про сплату Єдиного податку,

 

у якій вказати прізвища, ім’я, по батькові членів своєї сім’ї, які будуть працювати з ним, а також найманих працівників, і отримати на них до-відки про трудові відносини (бланки заяв та довідок є в податковій ін-спекції). Щороку, не пізніше, як за 15 днів до початку кварталу треба подавати заяву на продовження терміну дії Свідоцтва про сплату Єди-ного податку. Якщо термін його дії закінчився, Свідоцтво разом із До-відками не пізніше 5-ти днів треба повернути в податкову інспекцію.

Поряд із цим підприємці — платники податку на додану вар-тість повинні зареєструватись у податковій міліції, куди подають та-кі ж документи, що й у податкову інспекцію та ксерокопії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів з ДРФО дирек-тора, головного бухгалтера чи підприємця — фізичної особи.

Далі мале підприємство, підприємець — фізична особа, неза-лежно від того, використовує він чи ні найманих працівників, реєст-рується в Пенсійному фонді. Для цього подаються такі документи:

•          заява встановленої форми (її отримують у Пенсійному фонді);

•          копія свідоцтва про державну реєстрацію, отримана у виконко-мі ради народних депутатів чи райдержадміністрації і завірена нотаріусом;

•          копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, отримана в облстат-управлінні (замість неї підприємець — фізична особа подає ко-пію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО), завірену нотаріусом. Додатково підприємець — фізична особа, який використовує

найманих працівників, повинен подати копії трудових контрактів, укладених з ними.

Варто мати на увазі, що кожний найманий працівник (включаю-чи членів сім’ї підприємця) повинен мати на робочому місці Довід-ку про трудові відносини з підприємцем — платником Єдиного по-датку, яка встановлена наказом ДПА України «Про затвердження змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату Єдиного податку та Порядку його видачі» від 28. XII.2001 р. Такі довідки отримують у податковій інспекції.

 

Аналогічний порядок реєстрації у Фонді соціального страху-вання з тимчасової втрати працездатності, Фонді соціального стра-хування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-хворювань, куди подаються такі ж самі документи. Однак підприєм-ці — фізичні особи, які не використовують найманих працівників, тут реєструються лише добровільно. Причому копії свідоцтв та дові-док можна завірити в цих фондах безпосередньо (приймаються та-кож нотаріально засвідчені).

Для реєстрації в останніх двох фондах підприємець — фізична особа, який не використовує найманих працівників, але вирішив за-реєструватись добровільно, подає заяву встановленої форми та ко-пію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО.

Малі підприємства, а нерідко й підприємці — фізичні особи по-требують для здійснення своєї діяльності виготовити печатку та штампи. Для цього треба подати заяву на отримання дозволу рай-(міськ) відділу міліції, у якій вказують юридичну адресу малого під-приємства (місце знаходження підприємця — фізичної особи), прі-звище, ім’я, по батькові, інші паспортні дані особи, уповноваженої отримати дозвіл на виготовлення печатки та штампів, їхню кіль-кість, а також уперше чи ні вони виготовляються. Якщо це робиться не вперше, вказують причину наступного виготовлення.

Заяву підписує директор малого підприємства, тут вказують прізвище, ім’я, по батькові та інші його паспортні дані (це ж саме стосується підприємця — фізичної особи).

До заяви додаються завірена нотаріусом копія свідоцтва про державну реєстрацію малого підприємства (підприємець — фізична особа додає копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номе-ра з ДРФО), а також ескізи печатки і штампів у двох примірниках, затверджені підприємцем та квитанція про оплату видачі дозволу на їх виготовлення.

Наступним кроком є відкриття поточного рахунка в банку (обо-в’язкове для малого підприємства, за власним бажанням — для під-приємця — фізичної особи). При цьому треба мати на увазі, що мова

 

йде про рахунок для проведення операцій з грішми, що пов’язані з підприємницькою діяльністю, бо з відкритого для особистих коштів, здійснювати розрахунки за нею не можна. Отже, в заяві на відкриття поточного рахунка підприємець повинен підтвердити своїм підписом факт ознайомлення з такою вимогою, встановленою Інструкцією «Про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та інозем-них валютах», затвердженою правлінням Національного Банку Украї-ни від 12. XI.2003 р. № 49. Бланк заяви, як і картку із зразками підпи-сів та відбитком печатки (при її наявності) отримують у банку.

До заяви додають копію свідоцтв про державну реєстрацію ма-лого підприємства або фізичної особи — підприємця у виконкомі ради народних депутатів (райдержадміністрації), районній (міжра-йонній) податковій інспекції, міському (районному) Пенсійному фонді (при використанні найманих працівників — також у фонді со-ціального страхування від нещасних випадків та професійних захво-рювань. Якщо ж підприємець — фізична особа не використовує пра-ці найманих осіб, зазначеного свідоцтва він не подає, але зазначає це у рядку «Додаткова інформація» заяви на відкриття поточного рахунка. Всі копії треба завірити у працівника банку чи нотаріуса.

Якщо поточний рахунок відкривається на мале підприємство, треба подати також копію його статуту, завірену нотаріусом. Під-приємець — фізична особа повинен подати копію паспорта та іден-тифікаційний номер з ДРФО.

У випадку, коли, крім вже наявного поточного рахунка для здійснення операцій, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, виникла потреба відкрити в цьому ж банку інший (наприклад, в іно-земній валюті), достатньо подати заяву і картку із зразками підписів та відбитком печатки (для підприємців — фізичних осіб, які печатки не мають, достатньо власноручного підпису).

Номер відкритого поточного рахунка треба повідомити подат-ковій інспекції на спеціальному бланку (його можна отримати там же) та Пенсійному фонду, іншим фондам соціального страхування, в яких зареєструвався підприємець.

 

Аналогічним є оформлення діяльності інших підприємств, які за своїм статусом не належать до суб’єктів малого бізнесу, що у су-часних умовах здебільшого відбувається внаслідок реформування власності вже діючих. Хоча таке підприємство й було зареєстроване, однак при будь-яких змінах, включаючи навіть зміну назви, оформ-лення документів здійснюється за викладеним порядком.