Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА Розділ 1 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА Розділ 1 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Загальною основою організації бухгалтерського обліку на під-приємстві є План рахунків і подвійний запис господарських опера-цій, який ґрунтується на суцільному документальному фіксуванні останніх. Процес групування і систематизації даних про господар-ські операції, зафіксовані у первинних документах, у кожному кон-кретному випадку має свою специфіку. Проте загальний принцип групування і систематизації даних первинних документів має досить просту і, водночас, чітку логічну схему.

Так, за рахунком 30 «Каса» дані первинних документів спочат-ку групують у касовій книзі, яку можна розглядати як реєстр зведе-ного обліку, і на основі відривного аркуша — звіту касира — пере-носять у реєстр аналітичного обліку — журнал-ордер № 1 за креди-том рахунка, звідки загальні підсумки, синтезовані (узагальнені) у розрізі кореспондуючих рахунків, записують у реєстр синтетичного обліку — Головну книгу.

Така логічна схема побудови обліку діє при будь-якій формі, в тому числі й із застосуванням комп’ютерів на автоматизованих ро-бочих місцях (АРМ) бухгалтерів.

У Плані рахунків визначено нумерацію і назву синтетичних рахунків, тобто призначених для обліку найбільш узагальнених (синтезованих) даних

ЧАСТИНА ДРУГА

про економічно однорідні групи активів, джерела їх утворення або госпо-дарські процеси, а також субрахунків, які мають менший ступінь узагаль-нення і є проміжними між синтетичними і аналітичними. Субрахунки дета-лізують облікову інформацію, але тільки за групою аналітичних рахунків, на яких обліковують однорідні види активів, джерел чи господарських про-цесів. Будь-які субрахунки, крім затверджених, підприємства можуть вво-дити додатково, виходячи з власних потреб, вони визначають кількість та назву аналітичних рахунків, тобто деталізованіших, що відкриваються до певних синтетичних рахунків, на яких обліковують окремі види активів, джерел, процесів. Наприклад, до синтетичного рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» за субрахунком 661 «Розрахунки за заробітною платою» ана-літичних рахунків може бути кілька сотень, залежно від того, скільки пра-цівників на підприємстві. Аналітичні рахунки у цьому випадку відкривають на прізвище кожного працівника. В окремих випадках до субрахунку від-кривають один аналітичний рахунок, якщо вони співпадають за змістом.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код назва        код      назва  

Клас 1. Необоротні активи

10        Основні засоби         101      Земельні ділянки      

 

           

            102      Капітальні витрати на поліпшення земель           

 

           

            103      Будинки та споруди

 

           

            104      Машини та обладнання      

 

           

            105      Транспортні засоби 

 

           

            106      Інструменти, прилади та інвентар

 

           

            107      Робоча і продуктивна худоба         

 

           

            108      Багаторічні насадження      

 

           

            109      Інші основні засоби 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

11        Інші необоротні

матеріальні

активи            111      Бібліотечні фонди    

 

           

            112      Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

           

            113      Тимчасові (нетитульні) споруди    

 

           

            114      Природні ресурси    

 

           

            115      Інвентарна тара       

 

           

            116      Предмети прокату   

 

           

            117      Інші необоротні матеріальні активи          

 

12        Нематеріальні активи           121      Права користування природними ресурсами      

 

           

            122      Права користування майном         

 

           

            123      Права на знаки для товарів і послуг          

 

           

            124      Права на об’єкти промислової власності 

 

           

            125      Авторські та суміжні з ними права

 

           

            126      Гудвіл

 

           

            127      Інші нематеріальні активи  

 

13        Знос

необоротних

активів           131      Знос основних засобів        

 

           

            132      Знос інших необоротних матеріальних активів   

 

           

            133      Накопичена амортизація нематеріальних активів           

 

14        Довгострокові фінансові інвестиції 141      Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі          

 

           

            142      Інші інвестиції пов’язаним сторонам        

 

           

            143      Інвестиції непов’язаним сторонам

 

15        Капітальні інвестиції            151      Капітальне будівництво     

 

           

            152      Придбання (виготовлення) основних засобів     

 

           

            153      Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

 

           

            154      Придбання (створення) нематеріальних активів 

 

           

            155      Формування основного стада