Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 15 ОБЛІК НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 15 ОБЛІК НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

•          цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово пере-бувають у його користуванні, розпорядженні або зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

•          умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, зо-бов’язання тощо);

•          бланків суворого обліку;

•          списання активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгова-ність) для спостереження за можливістю їх відшкодування вин-ними особами (боржниками);

•          амортизаційних відрахувань.

Бухгалтерський облік вказаних цінностей, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження і вибуття цінностей, бланків суворого обліку утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі,

псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних

 

актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суво-рого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права і зобов’язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов’язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахун-ках відповідного класу.

На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковують-ся активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою (залишковою) і первісною вартіс-тю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 «Орендовані необоротні акти-ви» відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематері-альних активів, інших необоротних активів, що отримані в опера-тивну оренду, зменшення — при їх поверненні орендодавцю та у ви-падках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендо-вані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами активів.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призна-чено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприєм-стві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік ведеться за цінами, що перед-бачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі то-варно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, ін-вентаризуються в порядку і строки, передбачені для власних об’єктів.

 

На рахунку 03 «Контрактні зобов’язання» ведеться облік по деривативах (форвардних і ф’ючерсних контрактів, опціонів) та ін-ших контрактів, розкриття інформації щодо яких передбачено відпо-відним положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Дери-ватив — стандартний документ, що засвідчує право або зобов’язан-ня придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріаль-ні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляють на фондові, валютні, товарні.

Облік зобов’язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов’язання з рахунку у разі виконан-ня, передачі або продажу зобов’язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведеться за видами зобов’язань.

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» викорис-товується для накопичення інформації про наявність непередбаче-них (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’я-зань. Ці активи або зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основні характеристики непередбачених активів та зобов’язань:

1)         наявна обставина;

2)         невизначеність кінцевого результату цієї обставини;

3)         вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбут-ніх подій. Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» передбачено

для узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприєм-ством гарантій та забезпечень виконання як власних зобов’язань та платежів, так і зобов’язань та платежів інших підприємств (за дого-ворами поруки).

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в доку-ментах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку об-ліковується:

 

•          вартість активів підприємства, які оформлено договорами за-стави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;

•          вартість прийнятих на себе зобов’язань за договорами поруки;

•          вартість інших гарантій та забезпечень ведеться за кожною на-даною гарантією та забезпеченням. Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення

надані» відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшен-ня — при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов’язань за ними на баланс.

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гаран-тій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік забезпечення проводиться за вартістю, вказаною в доку-ментах про гарантії та забезпечення. Зокрема на цьому рахунку об-ліковуються:

•          гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

•          вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в де-позиті нотаріальної контори чи банку), що становлять предмети застави;

•          вартість інших гарантій та забезпечень. Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною

отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані» відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення — при їх списані внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони видані та при перенесенні заборгованості за ними на баланс.

Рахунок 07 «Списані активи» призначено для узагальнення ін-формації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшко-дованих нестач і втрат від псування цінностей.

 

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно із списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості за витрати підприємства.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

На рахунку 08 «Бланки суворого обліку» ведеться облік наяв-ності та рух бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей на одержання цінностей та інших.

Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встанов-люються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунка 08 «Бланки суворого обліку» від-бувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення — після використання або списання як непридат-них чи таких, що не є в наявності. Аналітичний облік ведеться за кожним видом бланків та місцями їх зберігання.

Для забезпечення контролю за цільовим використанням амор-тизації Міністерство фінансів України доповнило План рахунків бухгалтерського обліку позабалансовим рахунком 09 «Амортизацій-ні відрахування».

На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Збільшення залишку на рахунку 09 «Амортизаційні відрахуван-ня» (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації не-оборотних активів.

Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму ви-користаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отри-маних на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми

 

використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капі-тальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) фон-ду (капіталу) підприємства тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання амортизації на:

•          будівництво об’єктів;

•          придбання (виготовлення) основних фондів;

•          поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнан-ня, реконструкція тощо) основних засобів;

•          придбання (створення) нематеріальних активів;

•          інші капітальні роботи;

•          погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.