Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 12 ОБЛІК КРЕДИТІВ БАНКУ І ФІНАНСУВАННЯ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 12 ОБЛІК КРЕДИТІВ БАНКУ І ФІНАНСУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Нерідко підприємець потребує для здійснення своєї діяльності отримати позику. Для цього він повинен у банк, де відкрито його поточний рахунок, подати такі документи:

•          заяву встановленої форми;

•          бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням необхіднос-ті й доцільності кредитування;

•          баланс та звіт про фінансові результати;

•          гарантії забезпечення позики.

Інформація, що наводиться в заяві, повинна відображати необхідну суму позики, термін користування нею, на що планується використати кредит: придбання товарів, обладнання тощо з метою розширення виробництва (чи його заснування).

Особливу увагу слід звернути на техніко-економічне обґрунту-вання доцільності видачі кредиту, яке наводиться у бізнес-плані. Як правило, бізнес-плани підприємців довільної форми. А обсяг їх не ре-гламентований. Однак певних вимог все ж таки треба дотримуватись.

Насамперед треба оформити титульну сторінку, на якій вказу-ється назва малого підприємства (прізвище, ім’я, по батькові під-приємця), його юридична адреса, номер телефону/факсу. Наступна сторінка — зміст, де вказані розділи та розміщення їх за сторінками, з яких складається бізнес-план. Вони можуть бути такими:

1.         Основна частина (діяльність підприємця й управління, його юридичний статус;

2.         Продукція (або вид послуг) підприємця;

3.         Мета і стратегія діяльності;

4.         Опис ринку продукції (робіт, послуг);

5.         Конкуренти;

 

6.         Маркетингова стратегія;

7.         План виробництва;

8.         Фінансовий план;

9.         Програма інвестування;

10.       Уникнення ризику і страхування;

11.       Вплив на довкілля. У першому розділі «Основна частина», по суті, наводяться ко-роткі висновки, що містять стисле обґрунтування доцільності креди-тування підприємця на визначені в заяві мету, які ґрунтуються на роз-рахунках, детально висвітлених в наступних розділах. Тут наводяться також короткі відомості про реєстрацію діяльності підприємця.

У другому розділі «Продукція, послуги підприємця» вказується характеристика продукції (робіт, послуг), яка тут виробляється, її переваги й можливості конкурувати на ринку. Потрібно навести дані про собівартість одиниці продукції, можливу ціну реалізації, прибу-ток (ці дані базуються на інформації, що детально викладається в розділах 6, 7, 8).

У третьому розділі «Мета і стратегія діяльності» обґрунтову-ються заходи по збільшенню частки на ринку продукції за рахунок підвищення якості продукції в порівнянні з відомими аналогами (чи створення нового виду або різновидності), зниження витрат вироб-ництва за рахунок удосконалення технології, зниження його енерго-ємності, зменшення непродуктивних втрат сировини і т. п.

У четвертому розділі «Опис ринку (робіт, послуг)» необхідно навести короткий огляд кон’юнктури (попиту-пропозиції) на ринку подібної продукції в регіоні, де буде здійснюватись діяльність під-приємця. Такий опис варто підкріпити цифровими викладками (на основі статистичних чи маркетингових спостережень) щодо потреби в цій продукції на орієнтовну перспективу 3–5 років, її забезпечення вітчизняними виробниками чи імпортом, можливостями внутріш-ньої реалізації чи експорту продукції, що буде вироблятись підпри-ємцем, визначенням кола клієнтів та способів її продажу: оптом чи у роздріб.

 

У п’ятому розділі «Конкуренти» необхідно навести об’єктивні дані про виробників аналогічної продукції в регіоні, де здійснюється діяльність підприємця: обсяги поставок на ринок; ступінь задово-лення ними попиту на ринку; якість; ціна; віддаль доставки тощо, та порівняння з такими показниками власних. Тут обґрунтовуються тактичні і стратегічні кроки підприємця щодо поведінки на ринку у прогнозованому періоді 3–5 років.

У шостому розділі «Маркетингова стратегія» обґрунтовуються дії підприємця щодо просування продукції на ринку за роками. Якщо продукція (роботи, послуги) мають сезонний характер споживання, обов’язково треба навести відповідні розрахунки з урахуванням цього чинника, який суттєво впливає на обсяги реалізації продукції за пе-ріодами року. Необхідно вказати конкретні маркетингові заходи, які забезпечать обрану підприємцем стратегію поведінки на ринку: зниж-ки цін при оптових закупівлях, митне оформлення при експорті, до-ставка власним транспортом, рекламні заходи, дегустації, виставки і ін.

У сьомому розділі «План виробництва» треба викласти органі-заційно-технічні заходи, які забезпечать виробництво продукції у визначеному обсязі. На основі даних про вартість використовуваних для цього ресурсів: фонду оплати праці найманих працівників та відрахувань на соціальні заходи, вартості необхідної сировини, суми амортизації обладнання та інших витрат (в тому числі й на сплату відсотків за кредитом), пов’язаних з виробництвом продукції (вико-нанням робіт, наданням послуг), необхідно визначити загальну суму виробничих витрат і розрахувати собівартість одиниці продукції (робіт, послуг). Саме ці дані є визначальними насамперед для під-приємця щодо доцільності отримання кредиту на таку мету. Адже лише за умови, що собівартість продукції (робіт, послуг) буде ниж-чою від ціни реалізації на ринку, можливе отримання прибутку у пер-спективі, що робить виправданим отримання кредиту в банку. Тому такі витрати треба визначати об’єктивно і рахувати із скрупульоз-ною точністю, не допускаючи нехтування будь-якою їх складовою, приміром, транспортно-заготівельними витратами чи іншими.

 

Восьмий розділ «Фінансовий план» являє собою, по суті, аналіз показників фінансової звітності підприємця за період, що передує отриманню кредиту. Тут, як правило, у таблицях наводяться дані про вартість виробленої продукції (робіт, послуг), доходи від реалі-зації, фактичні витрати за їх видами (статтями), фінансові результа-ти та порівняння з можливими значеннями цих показників при умові отримання кредиту на заплановану підприємцем мету. Таким чином, у цьому розділі проводиться обгрунтування зведених воєдино даних обсягів виробництва продукції, витрат на плановану кількість, дохо-дів від реалізації за критерієм раціональності використання необхід-ної підприємцеві суми кредиту.

У дев’ятому розділі «Програма інвестування» наводяться кон-кретні напрями та суми використання кредиту, виходячи із програми, викладеної у розділі 7 «План виробництва»: придбання обладнання, сировини, матеріалів, оплата праці, витрати на енергоносії тощо з ви-значенням термінів окупності вкладень та повернення позики банку.

У бізнес-плані повинні бути висвітлені заходи щодо послаблен-ня наслідків негативного впливу непередбачуваних обставин шля-хом страхування майна чи інших ризиків. Тут треба детально висвіт-лити, які заходи здійснить підприємець щодо подолання можливих ризиків псування продукції, її втрат при зберіганні чи транспорту-ванні, запобігання зниженню попиту на неї, зупинки виробництва через відсутність сировини, подачі електроенергії тощо. Такі заходи обґрунтовуються у розділі 10 «Уникнення ризику і страхування».

Доцільно викласти у бізнес-плані також заходи щодо охорони довкілля, зважаючи на актуальність цього в сучасних умовах. Не ди-влячись, що отримання кредиту досить часто здійснюється за спро-щеним варіантом бізнес-плану, в якому відсутні не тільки розділ 11 «Вплив на довкілля», але й інші (приміром, 3, 4, 5, 10), на практиці може виявитись, що всі зусилля підприємця зійшли нанівець саме через нехтування заходами щодо охорони довкілля, коли діяльність доводиться ліквідовувати внаслідок припису відповідних контролю-ючих органів.

 

Окрім того, банку подають також фінансову звітність: «Баланс» ф. № 1М за «Звіт про фінансові результати» ф. № 2М, на основі яких розраховують платоспроможність підприємця за коефіцієнтами швид-кої, поточної й загальної ліквідності, маневреності власних коштів, незалежності, рентабельності активів і продажу та ін.

Вивчення обліку за цим розділом також необхідно розпочинати з запам’ятовування номерів і назви рахунків.

 

№ рахунка      Найменування рахунка

60        Короткострокові позики

50        Довгострокові позики

Схема обліку тут така. Використовуються позики шляхом пере-рахування їх платіжними дорученнями постачальникам в оплату за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги або отриманням го-тівки в касу за грошовими чеками. Погашення позик відбувається на основі платіжних доручень про перерахування коштів на цю мету з рахунків банку. Видаються і погашаються позики на основі кредит-ного договору.

За рахунком 60 «Короткострокові позики» операції відобра-жаються у такій кореспонденції.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

60        31, 30  Погашення заборгованості за одержаними позиками

30, 31, 63        90        Отримання позики

За рахунком 50 «Довгострокові позики» відображають у на-ступній кореспонденції

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

50        30, 31  Погашення заборгованості за довгостроковими позиками

30, 31  50        Отримання довгострокової позики

 

Отже, отримані позики відображають за кредитом цих рахунків, а їх погашення — за дебетом. Якщо підприємець використовує спрощений план рахунків, то для обліку кредитів використовується окремий субра-хунок синтетичного рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями».

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

31        68        Отримано позику в банку

84        68        Нараховано відсотки за користування позикою

68        31        Оплата заборгованості банку (за відсотками та при погашенні кредиту)