Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 9 ОБЛІК ІНШИХ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 9 ОБЛІК ІНШИХ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Крім доходів від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг, підприємства отримують інші доходи, для яких за повним планом передбачено декілька синтетичних рахунків. Для малих підпри-ємств, зважаючи на особливості їхньої діяльності такі доходи облі-ковуються на одному синтетичному рахунку 70 «Доходи». Таким чином, його зміст як і назва за скороченим планом рахунків відріз-

няється від ужитої в повному 70 «Доходи від реалізації». Водночас методика обліку таких доходів однакова, незалежно від того, обліко-вуються вони на одному чи окремих синтетичних рахунках. Але, зважаючи, що за повним планом рахунків для кожного виду доходів встановлено окремий синтетичний рахунок, назва якого відповідає економічному змісту, почати слід з вивчення рахунків, оскільки суть обліку за цим розділом можна зрозуміти лише при цій умові.

 

№ рахунка      Найменування рахунка

71        Інший операційний дохід

72        Дохід від участі в капіталі

73        Інші фінансові доходи

74        Інші доходи

75        Надзвичайні доходи

76        Страхові платежі

79        Фінансові результати

На рахунку 71 «Інший операційний дохід» обліковують інші доходи, отримані підприємствами, крім виручки за реалізовану про-дукцію, товари, роботи і послуги, яка обліковується на рахунку 70 «Доходи від реалізації». Зокрема це виручка за реалізовану іноземну валюту, доходи від операційної оренди, курсова різниця при її підви-щенні, нарахована на іноземну валюту, одержані штрафи, пені, не-устойки, вартість нестач, втрат і крадіжок, віднесених на винних осіб, сума кредиторської заборгованості, що списується з балансу та ін.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі документів про продаж валюти (прибуткових касових ордерів, платіжних доручень), розрахунку орендних платежів чи курсової різниці за іноземною ва-лютою, актів чи інвентаризаційних описів або вироків суду за неста-чами і втратами або крадіжками, довідок бухгалтера про списання кредиторської заборгованості відображають дохід за кредитом рахун-ку, а на основі відомості закриття проводять записи за його дебетом.

 

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

71        79        Закриття рахунка і зарахування іншого операційного доходу до фінансових результатів

37        71        Нараховано орендну плату, відображено вартість втрат, крадіжок віднесених на винних

31, 63  71        Нараховано курсову різницю за іноземною валютою

На рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі» обліковують доходи від інвестицій та спільної діяльності. За кредитом ра-хунку відображається сума доходу на основі окремих аркушах-розшифровках. За дебетом — закриття рахунку і зарахування доходу до фінансових результатів на основі відомості закриття рахунків.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

72        79        Закриття рахунка

14        72        Відображення доходів

На рахунку 73 «Інші фінансові доходи» обліковують нара-ховані підприємству дивіденди від інших підприємств, відсотки за облігаціями, доходів від фінансової оренди тощо. Сума дохо-дів за кредитом рахунка відображається на підставі платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, якщо вони перераховані (виплачені) підприємству грішми, або за товарно-транспортними накладними — коли такі доходи надходять матеріальними цін-ностями, чи на основі рахунків фактур (розрахунків) — при ві-дображенні цих доходів як дебіторської заборгованості, платни-ків. За дебетом на основі відомості закриття рахунків відобража-ють зарахування інших фінансових доходів до фінансових ре-зультатів.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

74        79        Закриття рахунка

10, 11, 12, 20, 21, 22, 28       74        Надходження інших фінансових доходів матеріальними цінностями

30, 31  74        Надходження інших фінансових доходів грішми

63, 67, 68        74        Відображення інших фінансових доходів як дебіторської заборгованості

Облік балансового прибутку або збитку ведуть на рахунку 79 «Фінансові результати». Тут спочатку відображають фінансові ре-зультати від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, доходи і витрати від позареалізаційних операцій, штрафи, пені, неустойки та ін. На основі підсумків прибутків та збитків за наведеним переліком на цьому рахунку визначають загальний фінансовий результат гос-подарювання — прибуток чи збиток.

Схема обліку за цим рахунком така. Фінансові результати від ре-алізації продукції, робіт і послуг та основних засобів і товарно-мате-ріальних цінностей визначають як різницю між кредитовими і дебето-вими обігами у відомості аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг, яка відкривається за рахунком 70 «Доходи від реалізації». З цієї відомості дані переносять у відомість закриття рахунків бухгалтерського обліку, яка є основою для запису прибутків і збитків від реалізації за рахунком 79 у журналі-ордері № 15.

Фінансові результати від позареалізаційних операцій записують тут на основі первинних документів, які їх засвідчують — платіж-них доручень про перерахування пені, штрафів, договорів, актів, розрахунків, тощо.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

79        90        Списання виробничої собівартості реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг)

70        79        Відображенні доходів (виручки) від реалізованої продукції, товарі (робіт, послуг)

79        44        Закриття рахунка (прибуток)

44        79        Закриття рахунка (збиток)