Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 8 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Ефективною діяльність підприємця може бути при умові, що тут, поряд із належною організацією виробництва, забезпечено своєчасні і точні розрахунки з покупцями (замовниками), постачальниками (під-рядниками), за податками, з оплати праці, соціального страхування тощо. Довіра до підприємця його партнерів у першу чергу залежить від того, як він здійснює з ними розрахунки. Тому облік розрахунків

 

повинен бути чітким, а для його організації необхідне знання певних особливостей відображення розрахункових операцій.

Отже, вивчення слід розпочати з запам’ятовування синтетичних рахунків, на яких обліковують розрахунки.

 

№ рахунка      Найменування рахунка

36        Розрахунки з покупцями та замовниками

37        Розрахунки з різними дебіторами

62        Короткострокові векселі видані

63        Розрахунки з постачальниками і підрядниками

64        Розрахунки за податками і платежами

65        Розрахунки за страхуванням

66        Розрахунки з оплати праці

67        Розрахунки з учасниками

68        Розрахунки за іншими операціями

За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовни-ками» відображають вартість відвантажених продукції, товарів, виконаних робіт чи наданих послуг за відповідними цінами, вклю-чаючи податок на додану вартість незалежно від того, здійснена оплата за них чи ні. За кредитом цього рахунку відображають над-ходження коштів від покупців і замовників в оплату за товари, продукцію.

Схема обліку за цим рахунком така. Оскільки тут ведуть облік розрахунків за реалізовану продукцію, роботи і послуги, первинні документи і реєстри тут ті ж самі, що і за рахунком 90 «Собівар-тість» чи 70 «Доходи від реалізації». Це товарно-транспортні наклад-ні, рахунки-фактури, приймальні квитанції, акти на виконані роботи, на основі яких проводять записи за дебетом рахунку 90 «Собівар-тість» та кредитом 70 «Доходи від реалізації» і дебетом 36 «Розра-хунки з покупцями і замовниками». Первинними документами про

 

оплату є платіжні доручення (зведені платіжні доручення) покупців, розрахункові чеки, векселі — при безготівкових розрахунках або прибуткові касові ордери, якщо розрахунки проводилися готівкою чи квитанції — на підприємствах зв’язку. Далі записи проводять у журналі-ордері № 3 та Головній книзі, або Відомості 3М.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

36        70        Нарахування покупцям і замовникам за реалізовану продукцію, роботи і послуги за відпускними цінами

30, 31  36        Оплата покупцями та замовниками вартості реалізованих товарів, продукції, робіт і послуг включно з сумою податку на додану вартість чи акцизного збору

На субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» обліко-вують операції з виданих авансів від постачання матеріалів, вико-нання робіт, надання послуг. Найчастіше тут обліковуються розра-хунки за авансами при виконанні підрядникам будівельно-монтаж-них робіт і оплаті їх по частковій готовності.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі договорів з під-рядними будівельними організаціями проводиться перерахування авансів платіжними дорученнями. Дані первинних документів запи-сують у журнал-ордер № 8, звідки кредитовий обіг переносять у Го-ловну книгу, або Відомість 3М.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

371      31, 50, 60        Перерахування авансів підрядникам і постачальникам

63        371      Зарахування авансів в оплату підрядникам і постачальникам

Водночас треба мати на увазі, що кореспонденція рахунків для платників податку на додану вартість тут ускладнюється, оскільки тут першою подією є оплата постачальникам (підряд-никам).

 

Дебет  Кредит           Найменування операції        Сума, грн

371      31        І подія

Перераховано аванси (вартість) матеріалів чи робіт плюс ПДВ)           6000

6411    644      Відображено податковий кредит за ПДВ  1000

20, 15  63        ІІ подія

Отримано від постачальника (підрядника) матеріали (виконані роботи)         5000

644      63        Відображено ПДВ (до податкового кредиту не включається)    1000

63        371      Зараховано аванс в оплату заборгованості           6000

Розрахунки зі службовими особами за виданими їм коштами на відрядження чи придбання товарно-матеріальних цінностей, канце-лярських товарів тощо ведуть на субрахунку 372 «Розрахунки з під-звітними особами».

На основі наказу про відрядження підзвітним особам для по-криття витрат на проїзд, проживання тощо видають аванс з ураху-ванням вартості проїзду, добових. Видача готівки під звіт відобра-жається на основі видаткових касових ордерів чи платіжних відомо-стей. При видачі продукції для реалізації на ринку виписують на-кладні. Зазначені в цих документах суми записують за дебетом від-повідних аналітичних рахунків, що відкриваються на кожну підзвіт-ну особу. Записи за кредитом проводять згідно з авансовими звіта-ми, які складають після повернення з відрядження чи придбання за готівку товарно-матеріальних цінностей або оплати вартості послуг і робіт. На основі цих документів проводять записи у журнал-ордер № 3 та Головній книзі, або Відомості 3М.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

372      30, 31, 50        Видача під звіт авансу готівкою чи в безготівковому порядку

20, 28  372      Придбання матеріалів через підзвітних осіб за готівку

23, 91, 92, 93  372      Нараховано з відрядження

30        372      Повернення невикористаного авансу

 

Якщо при взаємовідносинах із постачальниками чи підрядниками (покупцями чи замовниками) виникло порушення договорів, підприєм-ство може пред’явити їм претензію. Претензії можуть виникнути з при-воду недопоставки товарно-матеріальних цінностей, завищення їх ціни проти обумовленої у договорі, постачання неякісних товарів, нестач і псування їх при транспортуванні, простою або браку з вини постачаль-ників, помилково списаних банком сум з рахунків підприємства, пені тощо. Для обліку сум претензій, пред’явлених постачальниками чи під-рядниками, транспортним організаціям, покупцям і замовникам вико-ристовують субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями».

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

374      20, 21, 22, 23, 31 та ін.          Пред’явлено претензії

20, 21, 22 30, 31, 50, 60        374 374           Надходження товарно-матеріальних цінностей чи оплати за претензіями

Для обліку заборгованості за нестачами і крадіжками товарно-матеріальних цінностей, тварин, грошей та погашення її невинними особами використовують субрахунок 375 «Розрахунки за відшкоду-ванням завданих збитків», за дебетом якого на них відносять вар-тість виявлених нестач і крадіжок, застосовуючи встановлений по-рядок визначення розміру збитків.

Схема обліку за цим рахунком така. Після розгляду причин не-стач та списання їхньої частини, яка не перевищує норм природних втрат, на витрати виробництва, решту відносять на винних. На дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» відносять повну вартість нестач, визначену з застосуванням встано-вленого порядку, у кореспонденції з субрахунком 716 «Відшкоду-вання раніше списаних активів». Підставою для віднесення на вин-них осіб вартості нестач, втрат і крадіжок товарно-матеріальних цін-ностей, худоби чи грошей є відповідні рішення керівництва під-приємства чи вирок суду.

 

Погашення заборгованості відображається на основі прибутко-вих касових ордерів — при сплаті її готівкою, бухгалтерських дові-док — при віднесенні в рахунок оплати праці або виписок банку — при погашенні через банк. Записи проводять у журнал-ордер № 3 та Головній книзі, або Відомості 3М.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

375      716      Віднесення на винних вартості нестач і крадіжок:

30, 31 66         375 375           Утриманні вартості нестач і крадіжок:

– грішми;

– за рахунок оплати праці

Детальніша кореспонденція з відображення розрахунків за не-стачами викладена у розділі 6.

Облік розрахунків за продані в кредит товари, видані на індиві-дуальні потреби позики, форменний одяг, акції трудового колекти-ву, доходи, пайовий фонд членів організацій орендарів та ін. здійс-нюють на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Зокре-ма, при купівлі працівниками підприємства товарів у кредит під йо-го гарантію таким працівникам видається довідка встановленої фор-ми. На вартість придбаних за цією довідкою товарів (з відсотками за розстрочку платежів) працівник підписує доручення-зобов’язання про утримання з його оплати праці наступних платежів. Продаж товарів працівникам може також відбуватись за рахунок отриманої з цією метою позики банку. В цьому випадку на основі кредитного договору проводиться перерахування позики торговельним підпри-ємствам повної вартості товару відразу, а зі своїх працівників посту-пово утримуються суми заборгованості за позикою разом з відсотка-ми за користування нею, які перераховують в банк. В такому випад-ку, крім субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», вико-ристовують рахунок 60 «Короткострокові чи довгострокові позики». Перераховану банком, згідно з платіжним дорученням, суму позики

 

за товари для працівників підприємства відображають одночасно як їхню заборгованість перед підприємством за дебетом рахунку 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» на окремих аналітичних рахун-ках за прізвищами працівників, які придбали товари та загальну су-му — за кредитом рахунка 60, як заборгованість підприємства пе-ред банком.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

375      30, 31, 50, 60  Видача працівникам підприємства позик

30, 31, 66        375      Погашення заборгованості

На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» обліковують видані векселі постачальникам, підрядникам, іншим підприємствам в оплату за одержані від них матеріальні цінності, виконані ними роботи і послуги. Отримані векселі тут не обліковують, оскільки для цього призначений рахунок 34 «короткострокові векселі одержані».

Схема обліку за цим рахунком така. Підприємство виписує век-сель на суму поставлених йому товарно-матеріальних цінностей чи ви-конаних робіт і наданих послуг та передає його підприємству, перед яким виникла заборгованість з цього приводу. Видані векселі реєстру-ються у спеціальному описі. Кожний вексель записують окремо, як за-боргованість певному підприємству у журналі-ордері № 3. Загальний підсумок виданих за місяць векселів є кредитовим обігом за вказаним рахунком, який з журналу-ордера переносять до Головної книги.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

63        62        Видача векселів на суму заборгованості за поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги

62        31, 50  Оплата заборгованості за виданими векселями

Розрахунки з постачальниками та підрядниками здійснюються з дотриманням певних особливостей. Зокрема взаємовідносини із

 

постачальниками і підрядниками підприємства здійснюють на під-ставі укладених між ними договорів постачання чи підряду.

Крім того, обов’язковою умовою є виписування довіреностей типової форми при одержанні товарно-матеріальних цінностей від постачальників або при видачі продукції представникам підприєм-ства — постачальника, якщо оплату за них проводять шляхом бар-терного обміну.

Довіреності виписують в одному примірнику на прізвище осо-би, якій дається право на одержання відповідних матеріалів чи продукції.

У довіреності вказують необхідні реквізити: номер, дату видачі, термін дії, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій воно видане, назву постачальника, найменування матеріалів, їх кількість. Підписують доручення керівник підприємства та головний бухгалтер або упов-новажені ними особи.

На основі довіреності постачальники виписують товарно-транс-портну накладну встановленої форми, за якою видають вказані у ній товарно-матеріальні цінності. Як доручення, так і товарно-транспор-тні накладні є документами суворої звітності. Кожна довіреність ви-дають під розписку вказаній у ньому особі у спеціальному журналі. Після використання доручень у цьому журналі зазначають номер і дату товарно-транспортної накладної, виписаної за ним постачаль-ником. Невикористані довіреності мають бути повернуті у бухгалте-рію підприємства, про що теж роблять відмітку у журналі.

При цьому треба мати на увазі, що вартість зіпсованих чи за-гублених довіреностей відшкодовується винними особами. Ця вар-тість визначається із застосуванням коефіцієнта 5 до облікової вар-тості бланків (вона приймається 1,5 грн незалежно від фактичних витрат на придбання довіреностей за одну штуку), тобто, складає 7,5 грн за один бланк.

На рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядника-ми» обліковують розрахункові операції за одержані товарно-матері-альні цінності, виконані роботи і послуги іншими підприємствами

 

та оплату за них. Аналітичні рахунки відкривають окремо для кож-ного постачальника чи підрядника.

При виконання робіт і послуг довіреностей, як правило, не ви-дають, а їх виконання проводиться згідно договорів (наприклад, бу-дівельно-монтажні роботи). На виконані роботи та надані послуги складають акт встановленої форми.

Оплату постачальникам і підрядникам проводять платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акреди-тивами, векселями, податковими накладними.

Дані цих первинних документів групують у додатку до журна-лу-ордера № 6 — «Реєстрі операцій по розрахунках з постачальни-ками і підрядниками» окремо за кожним постачальником чи підряд-ником, а звідти підсумки переносять у згаданий журнал-ордер, кре-дитовий обіг з якого записують у Головну книгу.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

63        31, 34, 50, 60  Оплата постачальникам і підрядникам

20, 23  63        Отримання від постачальників товарно-матеріальних цінностей або робіт і послуг від підрядників

64        63        Відображення податку на додані вартість згідно з документами постачальників і підрядників

Важливішим видом розрахунків є здійснювані за податками і платежами, бо нехтування цим призводить до застосування відчут-них фінансових санкцій, або навіть відкриття кримінальних справ, якщо допущено значні порушення. Причому навіть при відсутності облікових даних податки все одно доведеться сплачувати, але в цьо-му випадку вони визначаються податковою інспекцією за «Методи-кою визначення податкових зобов’язань за непрямими методами», затвердженою постановою КМУ від 27.05.2002р. № 627. Для цього використовуються інформація та документи: • про державну реєстрацію, фактичне місцезнаходження, кількість

найманих працівників, види діяльності, джерела походження

 

доходів, взаєморозрахунки з постачальниками та споживачами, рахунки у банках і рух коштів на них, обсяги готівкових розра-хунків, суми наданих та одержаних позик;

•          про виявлені та задокументовані під час перевірок незадекларо-вані та/або не зазначені у розрахунках доходи і витрати платни-ка податків;

•          про результати обстежень будь-яких виробничих, складських, торговельних та інших приміщень підприємств, установ та ор-ганізацій незалежно від форми власності та житла громадян, як-що воно використовувалось як реєстраційна адреса суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи та для одер-жання доходів;

•          письмові пояснення і відомості керівників, інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, діяльність яких пере-віряється;

•          вилучені документи, що свідчать про приховання (зниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язко-вих платежів), та вилучені у суб’єктів підприємницької діяль-ності — фізичних осіб реєстраційні свідоцтва або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо), які порушили порядок провад-ження підприємницької діяльності;

•          відомості та документи, отримані внаслідок проведеної опера-тивно-розшукової діяльності.

Визначення сум податкових зобов’язань за непрямими метода-ми може здійснюватися органами державної податкової служби ли-ше стосовно податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб (щодо суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб), податку з реклами, рентних платежів, збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, готельного збору, збору за спеціальне використання природних ресурсів і збору за забруд-нення навколишнього природного середовища з використанням ме-тоду економічного аналізу. Метод економічного аналізу базується

 

на взаємозв’язку і взаємозалежності різних економічних показників (валові доходи, валові витрати та інші), які характеризують госпо-дарську діяльність платника податків, і застосовується для оцінки таких елементів податкової бази:

•          обсягів виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), які розраховуються виходячи з характеристики стану виробничих потужностей, кількості використаних сировини, матеріалів, електричної і теплової енергії, воли, тари і продукції оздоблен-ня, чисельності працівників, розміру виплаченої заробітної пла-ти та інших елементів витрат виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг), а також кількості одержаних марок акцизного збору, виданих податкових векселів, що підтверджують зобо-в’язання зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), та інших показників;

•          матеріальних та нематеріальних витрат, при розрахунку яких можуть використовуватися експертна оцінка та висновки відпо-відних уповноважених органів;

•          приросту активів платника податків, який визначається шляхом перевірки та порівняння активів у процесі провадження госпо-дарської діяльності такого платника податків;

•          витрат на оплату праці, які визначаються виходячи з установле-ної участі працівників у господарській діяльності платника по-датків, підтвердженої документально, або на підставі письмо-вих пояснень працівників про фактично одержані доходи;

•          валових доходів і валових витрат, які розраховуються з ураху-ванням оцінки інформації про провадження господарської ді-яльності платника податків, отриманих з інших джерел згідно із законодавством;

•          обсягів реалізації та придбання продукції, які можуть також розраховуватися на підставі аналізу інвентаризації запасів цієї продукції на початок та кінець звітного періоду;

•          методу розрахунку грошових надходжень базується на визна-ченні показника доходів, одержаних платником податків від

 

провадження господарської діяльності. Для розрахунку цього показника використовується інформація про надходження кош-тів на банківські рахунки платника податків, яка підтверджу-ється банківськими документами, та інша інформація (докумен-ти), що підтверджують одержання коштів платником податків;

•          методу контролю витрат та доходів суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб. Даний метод базується на аналізі показників (доходи, витрати та інші), які характеризують під-приємницьку діяльність суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи. Якщо орган державної податкової служби вста-новлює перевищення суми витрат суб’єкта підприємницької ді-яльності — фізичної особи над сумою задекларованого доходу і такий суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа не підтверджує документально або відмовляється надати інформа-цію щодо джерела такого доходу, орган державної податкової служби визначає суму перевищення для включення її до бази оподаткування;

•          методу аналізу інформації про доходи та витрати платників податків. Даний метод базується на оцінці інших елементів по-даткової бази, які можуть визначатися органами державної податкової служби на основі оцінки інформації, передбаченої цією методикою.

Результати перевірки, здійсненої з метою визначення сум по-даткових зобов’язань за непрямими методами, оформляються актом, що затверджується особою, яка прийняла рішення про застосування непрямих методів.

Платнику податків у встановленому порядку надсилається подат-кове повідомлення, в якому зокрема зазначаються нарахована за не-прямими методами органом державної податкової служби сума по-даткового зобов’язання, належна до сплати, опис методів, які при цьо-му були застосовані, а також сума штрафних санкцій (за їх наявності).

Непрямі методи визначення податкових зобов’язань застосову-ють, якщо платник податків не веде податкового обліку або у нього

 

немає визначених законодавством первинних документів, чи під час перевірки декларації він не може підтвердити наведені в ній показ-ники відповідними документами. Підставою для їх застосування може бути також ухиляння від надання податковій інспекції відо-мостей, передбачених законодавством, чи у зв’язку з тим, що не встановлене фактичне місцезнаходження підприємця.

Розрахунки за податками і платежами до бюджету: акцизний збір, прибутковий податок з громадян, податок на додану вартість, податок на прибуток та ін., а також за місцевими податками і зборами обліковують на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежа-ми». При цьому на субрахунках 643 «Податкові зобов’язання» та 644 «Податковий кредит» податкові розрахунки податок на додану вар-тість у розрізі податкових зобов’язань і податкового кредиту, як, вла-сне, й за рахунком 64 «Розрахунки з бюджетом», але це не означає, що методика записів тут ідентична. Як відомо, після 01.10.98 р. дати настання податкових зобов’язань і права на податковий кредит визна-чаються, виходячи з того, яка подія є першою: відвантаження (отри-мання) товару чи оплата покупців (постачальникам) за нього. Тому кореспонденція рахунків з урахуванням того, яка подія перша, відріз-няється. Зокрема, якщо перша подія — відвантаження товарів, про-дукції чи виконання робіт, послуг, субрахунки 643 та 644 не викорис-товується, а податок на додану вартість у цьому випадку відобража-ється за традиційною кореспонденцією рахунків: дебет 70 «Доходи від реалізації», кредит 6411 «З податку на додану вартість».

Коли перша подія — надходження попередньої оплати від покуп-ців — загальну суму коштів, які вони оплатили, треба записати за дебе-том рахунків 30, 31, 34 і кредитом субрахунка 681 «Розрахунки за аван-сом одержаним» — 6000 грн. Суму податку, яка є в тому числі, необ-хідно відобразити за дебетом субрахунка 643 «Податкові зобов’язання» і кредитом субрахунка 6411 — 1000 грн. Після відвантаження товарів, продукції, виконання робіт чи послуг, що розглядається в даному ви-падку вже як друга подія, податок на додану вартість відображають у кореспонденції дебет рахунка 70, кредит рахунка 643 — 1000 грн.

 

Відповідно, коли першою подією є надходження матеріалів від постачальників, кореспонденція рахунків простіша, оскільки субра-хунок 644 «Податковий кредит» не використовується:

дебет 20 «Виробничі запаси», кредит 63 «Розрахунки з поста-чальниками та підрядниками» — оприбуткування запасів — 200 грн (вартість без ПДВ);

дебет 6411 «Розрахунки за податком на додану вартість», кре-дит 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — 400 грн (сума ПДВ).

Але коли першою подією є попередня оплата постачальникам (підрядникам), доводиться застосовувати субрахунок 644 «Податко-вий кредит»:

дебет 63, кредит 30,31 — 2400 грн (оплата постачальникам);

дебет 6411, кредит 644 — 400 грн (сума ПДВ);

дебет 20, кредит 63 — 2000 грн (вартість отриманих мате-ріалів);

дебет 644, кредит 63 — 400 грн (сума ПДВ).

Отже, назва субрахунків 643 та 644 не відповідає суті записів на них, бо відображені тут суми ПДВ до податкової декларації — не включаються. Насправді податкові зобов’язання записують за кре-дитом аналітичного рахунка 6411 «З податку на додану вартість», а податковий кредит — за його дебетом.

На цьому субрахунку відображають також розрахунки по сплаті податку на додану вартість векселями при імпортних опе-раціях. Схема обліку за субрахунками 643 та 644 така. На під-ставі платіжних доручень про перерахування авансів постачаль-никам чи отримання попередньої оплати від покупців і замовни-ків, або товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, на-кладних у випадку одержання товарно-матеріальних цінностей чи відвантаження продукції до оплати їхньої вартості складають податкові накладні, і на їх основі проводять записи за вказаним рахунком.

 

Дебет Кредит            Найменування операції

643 70 6411 643         Відображення податкових зобов’язань:

– у випадку попередньої оплати покупцями вартості продукції, матеріалів, товарів, робіт і послуг, що підлягають відвантаженню (виконанню); – при відвантаженні (виконанні) попередньо оплаченої продукції, матеріалів, товарів, робіт і послуг

6411 644         644 63 Відображення податкового кредиту:

– у випадку попередньої оплати постачальникам і підрядникам за

сировину, матеріали, товари, які повинні бути відвантажені;

– після одержання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які були

попередньо оплачені

Облік розрахунків ведуть окремо з кожного податку чи плате-жу. Причому малі підприємства, які сплачують єдиний податок за ставкою 10 % відкривають лише один рахунок — для відображення за його кредитом нарахованої суми, а за дебетом — погашення за-боргованості. Для визначення суми такого податку складають відпо-відний розрахунок.

Необхідно мати на увазі, що новостворені та зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності (малі підприємства чи фізичні особи), які подали податковій інспекції заяву про перехід на спро-щену систему оподаткування за єдиним податком, одночасно з доку-ментами на реєстрацію переводяться на неї в тому ж кварталі, в яко-му вона проведена. Всі інші повинні подавати такі заяви на наступ-ний рік — не пізніше 16 грудня попереднього року.

Складається цей розрахунок за даними Книги обліку доходів і витрат, або інших реєстрів з їх обліку, залежно від застосовуваної форми. Причому, в разі допущеної помилки, чи при зміні бази опо-даткування (приміром, при поверненні отриманого або сплаченого авансу), треба зробити відповідні виправлення в цих реєстрах (мето-дом «червоне сторно», додаткової проводки) і подати податковій ін-спекції уточнений розрахунок Єдиного податку.

 

Якщо ж мале підприємство сплачує єдиний податок за ставкою 6 відсотків, то тут треба відкрити ще один рахунок — для обліку по-датку на додану вартість і скласти Розрахунок та Податкову декла-рацію з ПДВ.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних первинних документів: податкових накладних з податку на додану вартість, розрахунків встановленої форми з інших податків і плате-жів проводять записи у розрізі кожного податку чи платежу у реєст-рах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку подат-ку на додану вартість, крім того, використовують книги обліку про-дажу і придбання товарів (робіт, послуг) записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вар-тість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про оплату покупцям вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачаль-ників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

70, 643            6411    Нарахування податку на додану вартість

6411    644      Відображення податкового кредиту

66        641      Нарахування прибуткового податку з оплати праці

64        30, 31, 50        Перерахування заборгованості із платежів у бюджет

На підприємствах здійснюються операції з обов’язкового і доб-ровільного страхування майна (основних засобів, виробничих запа-сів, незавершеного виробництва) ризиків при перевезенні пасажирів і вантажів; вони проводять відрахування у Пенсійний фонд, на обо-в’язкове соціальне страхування, в тому числі й на випадок безробіт-тя, у фонд України соціального захисту інвалідів. Для обліку таких операцій призначений рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням». За скороченим планом рахунків такі операції відображаються на 68 «Розрахунки за іншими операціями».

 

При цьому треба мати на увазі: що підприємці — фізичні осо-би, які не використовують найману працю, не є платниками зборів до фондів соціального страхування, але вони можуть зареєструва-тись тут добровільно. Завдяки цьому вони матимуть право на випла-ту допомоги за тимчасовою непрацездатністю, вагітністю й полога-ми. В цьому випадку треба сплачувати внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у розмірі 3,4 % від суми доходу, визначеного для оподаткування фіксованим податком. При виплаті допомоги внаслідок страхового випадку саме з цього доходу буде визначатись середньоденний (сума оподаткованого до-ходу поділена на кількість календарних днів розрахункового пе-ріоду, без урахування вихідних і святкових днів).

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі договорів стра-хування та карточок розрахунків страхових платежів визначають су-му платежів за обов’язковим та добровільним страхуванням майна. Суму відрахувань у Пенсійний фонд, на соціальне страхування ви-значають у відомості обліку витрат на виробництво, виходячи з на-рахованого фонду оплати праці за аналітичними рахунками з обліку витрат, також розрахунково-платіжних відомостей, та встановлених відсотків відрахувань. Загальну суму цих платежів визначають за кредитом рахунку. Сплату заборгованості за платежами зі страху-вання і Пенсійного фонду відображають на основі платіжних дору-чень, а зарахування витрат на зменшення заборгованості за внеска-ми на соціальне страхування — на основі розрахунків встановленої форми. Записи проводять у журналі-ордері № 3 та Головній книзі.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

39, 66, 23, 91, 92, 93 65        Нарахування страхових платежів

65        30, 31, 50        Сплата відрахувань органам страхування

Для обліку нарахування і видачі оплати праці використовують рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці».

 

Для кожного працівника відкривають окремий аналітичний ра-хунок (за прізвищами) у Розрахунково-платіжній відомості чи Книзі обліку розрахунків з оплати праці.

Облік праці та її оплати здійснюють у такому порядку. Прий-мання працівників на роботу проводять за їхніми заявами на підста-ві наказу керівника підприємства, укладеного безстрокового трудо-вого договору або контракту. Новоприйнятим працівникам видають трудову книжку, якщо вони не мають стажу роботи, або записують номер наказу та дату зарахування у пред’явлену з попереднього міс-ця роботи. При цьому вартість виданої трудової книжки треба відне-сти до доходу (виручки), що враховується при оподаткуванні, та утримати її з працівника як реалізовану.

Слід мати на увазі, що прийняття і звільнення працівників у

трудовій книжці підприємці-фізичні особи записують за датами реєстрації трудового договору (чи зняття з неї) у державній службі

зайнятості. Найменування професії (посади) повинно відповідати

вказаному у класифікаторі професій, затвердженому Держстандартом України від 27.07.1995 р. № 257. Саме ж формулювання запису

може бути таким: «Прийнятий на роботу бухгалтером за трудовим

договором (чи контрактом) № 1 від 01 лютого 2004 року, зареєстрованим у Збаразькій службі зайнятості. Трудовий договір зареєстровано 01.02.2004 р. «Причину звільнення вказують із визначенням

конкретної статті та пункту за Кодексом Законів про працю: «Звільнений за власним бажанням — ст. 38 КЗ пП»; «Звільнений у зв’язку

з переведенням на … (п. 5, ст. 36 КЗ пП)» і т. п. із зазначенням у гр.

«Трудовий договір № 1 знято з реєстрації 20.08.2005 р.». Якщо ж у

трудовій книжці допущено помилку, її анульовують формулюванням: «Запис за № від          року не дійсний». Далі записують

правильний текст. Жодних закреслень тут не допускається за винят-ком зміни прізвища, ім’я чи по батькові, дати народження, одружен-ня чи розлучення та ін. Колишнє прізвище (дату) тощо закреслюють однією лінією, вписують нові зверху і обов’язково вказують підста-ву для цього з посиланням на номери й дати свідоцтва чи інших

 

документів на внутрішній стороні обкладинки за підписом підпри-ємця, завіреним печаткою.

При втраті трудової книжки (або її непридатності) виписують її дублікат, зазначаючи це на першій сторінці зверху праворуч. Віднов-лення записів про роботу на інших підприємствах проводять за да-ними документів працівника (якщо вони належно оформлені, причо-му за кожним окремо), або ж вказують загальний трудовий стаж на підставі даних картки особового обліку працівника, яка повинна бу-ти на підприємстві, а потім виписують всі дані про роботу на підста-ві наказів підприємця про зарахування, переведення з однієї посади на іншу, преміювання, заохочення і т. п.

За бажанням працівника підприємець може вписати у трудову книжку роботу за сумісництвом на основі довідки підприємства, де його робота є не основним місцем.

Всі записи у трудовій книжці, які ведуть підприємці-фізичні особи, повинні бути засвідчені посадовою особою служби зайнятос-ті та печаткою цією установи.

Трудова книжка зберігається у працівника протягом терміну роботи у приватного підприємця, на відміну від підприємств, де ці книжки знаходяться у відділі кадрів.

Підтвердження роботи таких працівників саме у приватного підприємця можна довести при перевірках «Довідками про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку», які вида-ються податковою інспекцією на кожного прийнятого працівника на підставі Заяви приватного підприємця. Ці довідки мають знаходи-тись на робочих місцях найманих працівників, де їхня дійсність під-тверджується документами, що засвідчують їхню особу (при торгів-лі реквізити цих довідок: серія №, прізвище, ім’я, по батькові найма-них працівників мають бути внесені у Книги обліку доходів і ви-трат, зареєстровані у податковій інспекції на кожного з них).

Схема обліку за цим рахунком така. Нараховану в первинних документах оплату праці записують у розрізі кожного працівника за кредитом окремих аналітичних рахунків у книгах обліку розрахунків

 

з оплати праці чи розрахунково-платіжних відомостях. Видані суми записують за дебетом рахунків на підставі платіжних відомостей, видаткових касових ордерів, або ж безпосередньо у розрахунково-платіжних відомостях при наявності підприємства працівника про отримані оплату праці, коли застосовують останній варіант обліку розрахунків.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

23, 39, 91, 92, 93, 44...          66        Нараховано оплату праці за виконані роботи

66        30        Видано оплату праці готівкою

66        31, 50  Перераховано оплату праці в ощадбанк

66        70        Реалізовано в рахунок оплати праці продукцію, роботи і послуги та видано оплату праці натурою

661      662      Депоновано оплату праці

Депоновану оплату праці записують у картки обліку розрахунків з депонентами. Виплачують заробітну плату працівникам на малих підприємствах, що оподатковуються єдиним податком лише грішми.