Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6 ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ І РЕАЛІЗАЦІЇ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 6 ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ І РЕАЛІЗАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Як за попередніми розділами, тут також слід почати з вивчення назви синтетичних рахунків.

 

№ рахунку      Найменування рахунку

26        Готова продукція

27        Продукція сільськогосподарського виробництва

28        Товари

93        Витрати на збут

90        Собівартість реалізації

70        Доходи від реалізації

Готовою продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені технологією виробництва стадії і процеси, оприбуткована на склад або прийнята замовником. До готової продукції зараховують також виконані для замовників роботи і послуги автотранспорту, ремонт-ного виробництва, будівельно-монтажні роботи.

 

Оприбутковують готову продукцію з виробництва на склади за накладними (приймально-здавальними накладними) або відомостя-ми здачі продукції. На підприємствах сільського господарства гото-ву продукцію оприбутковують за специфічними первинними доку-ментами. Так, надходження зерна від урожаю відображають на ос-нові талонів або путівок про вивезення продукції з поля чи реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля. Продукцію тваринництва оприбутковують за такими документами: молоко — за журналами обліку надою молока, мед, вовну, рибу, яйця — за щоденниками надходження сільськогосподарської продукції. Ці документи слу-жать основою для записів у журналі-ордері № 10 та Головній книзі.

 

Дебет Кредит            Найменування операції

26, 27 26, 27   23 71   Оприбуткування готової продукції:

– від виробництва;

– надлишків, виявлених при інвентаризації

26, 27  26, 27  Внутрішнє переміщення готової продукції (видача під звіт)

90        26, 27  Реалізація готової продукції

27        23        Списання «мертвих відходів» при сортуванні методом «червоне сторно»

94        26, 27  Нестача готової продукції

На рахунку 28 «Товари» обліковують товарно-матеріальні цін-ності, які закуплені з метою реалізації та продукцію і сировину в їдаль-нях, а також закінчені індивідуальні житлові будинки з надвірними будівлями, що призначені для реалізації працівникам господарства.

Товари обліковуються за видами, найменуваннями сортами за ку-півельною вартістю та повною вартістю, яка включає торгову націнку.

Схема обліку товарів така. Їхнє надходження відображається на основі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, на-кладних, в яких має бути вказана назва, кількість, маса товарів, ці-на, вартість, сума податку на додану вартість. В необхідних випад-ках вказують якісні параметри, суму націнки чи скидки, додають

 

сертифікати якості тощо. При оприбуткуванні товарів складають розрахунок націнки на них і під звіт матеріально-відповідальним особам відносять повну вартість. Реалізацію товарів проводять на основі накладних, в яких зазначено назву, кількість (масу) товарів, ціну, ПДВ, загальну вартість. Якщо торгівля проводиться стаціонар-но, застосовують електронні касові апарати. При реалізації товарів з лотків чи автомашин використовують товарно-касові книги. На ос-нові документів на отримання та реалізацію товарів матеріально-від-повідальні особи (продавці, зав. їдальнею) складають звіт про рух матеріалів, на основі якого проводять записи в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. При цьому складають розрахунок розподілу торгової націнки між реалізованими товарами і їх залишком.

Далі проводять записи у сальдові відомості, відомість обліку матеріальних цінностей, товарів і тари та журнал-ордер № 6 і Го-ловну книгу.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

28        63        Оприбуткування товарів від постачальників

282      285      Торгова націнка

28        42        Дооцінка товарів

42        28        Уцінка товарів

90        28        Реалізація товарів

99        28        Втрати товарів від стихійного лиха

94        28        Нестача товарів

На субрахунку 285 «Торгова націнка» обліковують торгові на-цінки на товари, що призначені для детальної реалізації в магазинах або інших торгових закладах. Торгову націнку визначають на під-приємстві і включають у вартість товару. Таким чином за дебетом рахунком 28 «Товари» відображають повну вартість товару, яку і за-носять під звіт матеріально-відповідальним особам. Схема обліку за цим субрахунком ідентична тій, що і за рахунком 28 «Товари».

 

ЧАСТИНА ПЕРША

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

282      285      Відображення суми націнок (скидок) та податку на додану вартість

Підприємці, що застосовують спрощений план рахунків відо-бражають собівартість реалізованих товарів без застосування рахун-ків класу 9. Замість рахунка 28 «Товари», їх облік можна вести на рахунку 26 «Готова продукція».

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

26        26        Відображено торгову націнку за реалізованими товарами методом «червоне сторно»

84        26        Списано реалізовані товари за собівартістю

30        70        Оприбутковано готівку від реалізації товарів за їхньою вартістю

70        64        Нараховане податкове зобов’язання за ПДВ

70        79        Зараховано доходи від реалізації товарів на збільшення фінансових результатів (прибутку)

79        84        Списано собівартість реалізованих товарів на зменшення фінансових результатів (прибутку)

Інколи проводиться повернення придбаної покупцями продук-ції (товарів) внаслідок виявленого прихованого браку чи ін. Видача готівки проводиться на підставі заяви покупця (інколи з прикладен-ням експертної оцінки якості товару) з оформленням видаткового касового чека, роздрукованого із знаком «мінус». На малих підпри-ємствах, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій, торгують продукцією власного виробництва на своїй території (це не стосується підприємств торгівлі та громадського харчування) по-вернення готівки проводиться за видатковими касовими ордерами.

Незалежно від того, за яким документом повертаються гроші покупцеві, якщо сума повернення перевищує 85 грн, складають акт про видачу коштів установленої форми, у якому зазначають:

 

•          дані паспорта покупця, який повертає товар;

•          назву, кількість (масу), ціну і вартість товару;

•          суму виданих покупцеві коштів на повернений товар;

•          номер, дату і час видачу фіскального касового чека, який за-свідчує придбання товару, що повертається;

•          дату складання акта;

•          підпис касира, що провів видачу грошей.

При цьому треба провести коригування доходів і витрат, які були проведені за реалізацією продуктів (товарів):

дебет 84, кредит 26 — методом «червоне сторно» на собівар-тість продукції (товарів);

дебет 70, кредит 30 — видача готівки;

дебет 70, кредит 64 — методом «червоне сторно» на суму ПДВ;

дебет 84, кредит 79 — списано собівартість повернення товарів та відкореговано фінансові результати.

На рахунку 93 «Витрати на збут» обліковують витрати, пов’я-зані з реалізацією продукції, а саме витрати на тару і упаковку про-дукції, витрати із поставки продукції на станцію відправки, комісій-ні збори при реалізації продукції, оплату при реалізації продукції, оплату праці продавців, оплату вартості сертифікатів та аналіз в яко-сті реалізованої продукції.

Схема обліку за цим рахунком така. Витрати відображають на основі таких первинних документів. Списання тари і матеріалів для упаковки проводять з використанням актів на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів. Витрати на доставку відображають на основі нагромаджувальних відомостей обліку роботи вантажного автотранспорту чи використання машинно-тракторного парку, або товаро-транспортних накладних, коли транспорт залучений. Суму комісійного збору записують на основі квитанцій, орендної плати, оплати за аналізи — на підставі рахунків-фактур чи квитанцій, опла-ти праці продавців — на основі окремих розрахунків і табель обліку робочого часу. Дані переносять у журнал-ордер № 6, а з нього — у Головну книгу.

 

ЧАСТИНА ПЕРША

Дебет  Кредит           Найменування операції

 

93 93   20, 22, 13 23   Списання:

– вартості матеріалів і тари на упаковку реалізованої продукції;

– робіт і послуг із транспортування реалізованої продукції

93        66, 65  Оплата праці продавцям з нарахуваннями

93        37        Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією через підзвітних осіб

93        63        Оплата транспортних і інших послуг сторонніх організацій

79        93        Списання витрат на збут

Крім оплати вартості товарів, при їх придбанні підприємства, що проводять торговельну діяльність, здійснюють також інші витра-ти, пов’язані з доставкою товарів. Зокрема це витрати на перевезен-ня, охорону, розвантаження, зберігання товарів тощо. Такі витрати також відносять на рахунок 93 «Витрати на збут» за різними доку-ментами: подорожніми листами, авансовими звітами, нарядами то-що. Операції відображають у такій кореспонденції рахунків.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

93        13        Нарахування амортизації основних засобів

93        20, 22, 13        Списання витрат матеріалів на рекламу та ін.

93        23        Відображення послуг допоміжних виробництв

93        63        Роботи і послуги інших підприємств по транспортуванню товарів та ін.

93        66, 65  Оплата праці з нарахуваннями

93        37        Нараховано за відрядження

93        37        Нарахування орендної плати

79        93        Списання витрат на збут

На рахунку 90 «Собівартість реалізації» обліковують реалі-зацію продукції власного виробництва, куплених товарно-матеріаль-них цінностей, включаючи і товари, виконаних для капітального будівництва і капітальних ремонтів та на сторону робіт і послуг,

 

вартість сировини власного виробництва, використаної для перероб-ки на підсобних промислах для обслуговуючих виробництв і для пе-реробки на давальницьких умовах. Схема обліку за цим рахунком така. Дані товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, на-кладних групують за кожний місяць в розрізі покупців, реєстрах до-кументів з реалізації готової продукції чи товарно-матеріальних цін-ностей, робіт і послуг. Підсумки з них переносять у відомість обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт, послуг, звідки дані записують у журнал-ордер № 6, а потім у Головну книгу.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

90, 84  20, 23, 26, 27, 28       Реалізація товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг

79        90,84   Списання собівартості реалізованої продукції на фінансові результати

Облік виручки від реалізації товарів, продукції, робіт чи послуг ведуть на рахунку 70 «Доходи від реалізації». Схема обліку за цим ра-хунком ґрунтується на використанні первинних документів бухгал-терського обліку, в яких відображено виручку за реалізовані товари, продукцію, роботи чи послуги (товарно-транспортні накладні, прий-мальні квитанції, накладні, рахунки-фактури, акти на виконані робо-ти), або попередню оплату за товари, продукцію, роботи чи послуги, які будуть реалізовані у майбутньому (прибуткові касові ордери, пла-тіжні доручення) та інших первинних документів (розрахунків курсо-вих різниць по валюті, відшкодувань при нестачах тощо). Оскільки реєстрів для відображення валових доходів не встановлено, то для цього можна пристосувати багатографну книгу, або інший реєстр, звідки дані переносять у журнал-ордер № 6 та Головну книгу.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

36        70        Відображення доходів від реалізації

70        641      Нарахування ПДВ

70        79        Зарахування доходів до фінансових результатів

 

На малих підприємствах, що сплачують податок з доходів за 6-ти відсотковою ставкою, треба вести облік податкових зобов’язань за податком на додану вартість, тобто, його суми, яка вноситься у бюджет у зв’язку з продажем продукції, товарів, робіт, послуг. Ана-логічно, як і за податковим кредитом, тобто, сумою податку на дода-ну вартість, яка відшкодовується підприємцям із бюджету у зв’язку з придбанням сировини й матеріалів, товарів, робіт і послуг, основ-них засобів у постачальників, тут треба враховувати черговість по-дій відвантаження покупцям продукції і т. п. та отримання від них оплати, оскільки від цього залежить кореспонденція рахунків та ви-користання субрахунка 643 «Податкові зобов’язання».

Так, коли першою подією є власне реалізація продукції, това-рів, робіт, послуг, основних засобів, виробничих запасів цей субра-хунок не застосовується і в такому випадку достатньо субрахунка 641 «Розрахунки за податками», у складі якого відкривають аналі-тичний рахунок «Розрахунки з ПДВ» для відображення податкових зобов’язань із ПДВ за його кредитом.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції        Сума, грн

                        Перша подія – відвантаження продукції, товарів і т.п., або виконання робіт, надання послуг           

90, 84  26, 28, 22, 23 та ін.    Списано собівартість продукції і т.п., реалізованих покупцям (замовникам)   2000

36        70        Віднесено на покупців (замовників) повну (разом із ПДВ) вартістю продукції і т.п.   3000

70        6411    Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за податковою накладною            500

30,31   36        Друга подія – оплата покупцями вартості придбаної продукції і т.п.     3000

У тих же випадках, коли від покупців спочатку надходять гроші як аванс під майбутню реалізацію продукції, товарів, робіт чи

послуг, доводиться використовувати субрахунок 643, хоч податкові зобов’язання з податку на додану вартість незмінно обліковують за кредитом аналітичного рахунка 6411 «Рахунки з ПДВ».

 

Дебет  Кредит           Найменування операції        Сума, грн

                        Перша подія – отримання попередньої оплати (авансу) від покупців  

30, 31  36        Надійшли гроші на рахунок – вартість продукції і т.п. разом із сумою ПДВ      2400

643      6411    Відображено податкові зобов’язання за податком на додану вартість  400

                        Друга подія –реалізація (відвантаження) продукції і т.п. покупцям       

90, 84  26, 28, 22, 23 та ін.    Списано собівартість реалізованої продукції і т.п.           1500

36        70        Віднесено повну вартість (разом з ПДВ) продукції і т.п. на покупців    2400

70        643      Списано суму нарахованих податкових зобов’язань на зменшення доходів від реалізації     400

Таким чином, в цьому випадку застосування субрахунка 643 теж зумовлено подвійним записом операцій. Оскільки при отриманні авансу доходу від реалізації ще нема, суму податкового зобов’язання не можна відразу віднести на його зменшення, а тому доводиться ві-дображати його тимчасово за дебетом згаданого субрахунка.

При зберіганні, транспортуванні й реалізації продукції та това-рів часто виникають нестачі. Вони зумовлені як природнім збитком (усушкою, розсипанням, розливанням тари тощо), так і недбалістю працівників, або й крадіжками.

Такі нестачі виявляють під час приймання товарів від поста-чальників шляхом звіряння даних товарно-транспортних накладних та фактичної кількості (маси) отриманих товарів. Інколи трапляєть-ся т. зв. «пересортування», коли за одними товарами є надлишок, за іншими — нестача, а в цілому кількість (маса) сходиться з даними супровідних документів. У цих випадках складають акт про нестачу,

 

який підписує представник постачальника (його повідомляють теле-грамою) або відповідальні працівники місцевих органів самовряду-вання. Далі постачальнику виставляють претензію на вартість неста-чі понад норму природного збитку.

Нестачу продукції чи товарів при зберіганні чи реалізації (як і пересортування) визначають за наслідками інвентаризації, тобто по-рівняння фактичної наявності за видами із залишками за даними бухгалтерського обліку. При цьому надлишки треба оприбутковува-ти у кореспонденції рахунків дебет 26 кредит 70, а нестачі і втрати віднести на винних, оскільки причиною цього, як правило, є кон-кретні матеріально відповідальні особи. Порівняно рідко проводить-ся зарахування надлишків за одними видами ТМЦ у рахунок пога-шення нестач за іншими, бо це дозволено робити лише щодо подіб-них запасів, за якими легко припуститись помилок при видачі вна-слідок сплутування, яке й призводить до т. зв. пересортування.

Але спочатку треба визначити природний збиток товарів (продук-ції) за встановленими нормами (їх затверджено у директивному поряд-ку) з урахуванням кількості реалізованих у торговельних точках та тих, що зберігались на складах. При крадіжках товарів (продукції) природно-го збитку не враховують, а всю суму нестачі відносять на винних осіб.

Визначення вартості нестачі проводять за формулою, що наве-дена у «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, неста-чі, знищення (псування) матеріальних цінностей», затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 116.

Рз = [(Бв – А) х І інф + ПДВ + Азб] х 2,

де Рз — розмір збитків;

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкра-дання, знищення (псування) матеріальних цінностей; А — амортизаційні відрахування;

Іінф — загальний індекс інфляції, який розраховується на підста-ві щомісячно визначених Мінстатом індексів інфляції; Азб — розмір акцизного збору.

 

Припустимо, що виявлено недостачу товарів на складі за суму 600 грн за собівартістю, з яких 200 грн — природний збиток. Отже, на винну особу треба віднести: (400 грн х 1,2 (індекс інфляції) = (480 х х 20) : 100 (сума ПДВ) = 0 (сума акцизного збору) х 2 =1152 грн, тобто винна особа внесе більшу суму, ніж балансова вартість нестачі. Ця різ-ниця (1152 – 400) = 752 грн повинна бути перерахована до бюджету.

Отож, за цими даними треба провести такі записи на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Найменування операції        Дебет  Кредит           Сума

Відображено загальну балансову вартість нестачі товарів на складі      072      -          600

Скориговано податковий кредит за придбаними товарами від постачальників (за продукцією власного виробництва така операція не відображається): – методом «червоне сторно»; – додатковою проводкою  6411 84        644 644           120 120

Списано загальну балансову вартість нестачі на витрати          84        26        600

Закрито рахунок з обліку витрат операційної діяльності 79        84        720

Віднесено на винну особу:

– балансову вартість нестачі товарів;

– суму різниці, обчислену за формулою     375 375           70 70   400 752

Списано вартість нестачі із забалансового рахунка         -          072      600

Надійшли в касу кошти як погашення заборгованості винною особою            30        37        1152

Відображено різницю між сумою до стягнення і балансовою вартістю нестач як заборгованість перед бюджетом      70        64        752

Дораховано податок на доходи      85        64        345

Сплачено до бюджету:

– різницю у сумі податку на доходи;

– суму коригування ПДВ;

– різницю між сумою, утриманою з винної особи, і балансовою

вартістю нестачі товарів      64 6411 642    31 311 311      345 80 752