Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 3 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Підприємницька діяльність здійснюється з використанням основ-них засобів: будівлі офісу, автомобіля, приміщення складу тощо. Якщо вони належать підприємцеві, їх обліковують на відповідному рахунку. Водночас основні засоби в процесі експлуатації поступово втрачають свої первісні якості, тобто зношуються. Тому доводиться нараховувати за встановленими нормами суму такого зносу (амортизації), який відо-бражається на окремому рахунку. Придбання чи будівництво основних засобів записують спочатку як капітальні інвестиції, а потім оприбут-ковують до відповідної групи об’єктів, що також зумовлює викорис-тання окремого рахунка. Отож, у Плані рахунків клас 1 «Необоротні активи» об’єднує декілька з них. Тому для розуміння суті обліку основ-них засобів в першу чергу треба вивчити назву рахунків, на яких відо-бражаються операції з обліку основних засобів, їх зносу (амортизації). Лише за цієї умови можна засвоїти зміст операцій, їх взаємозв’язок.

 

№ рахунка      Найменування рахунка1

10        Основні засоби

11        Інші необоротні матеріальні активи

12        Нематеріальні активи

13        Знос (амортизація) необоротних активів

14        Довгострокові фінансові інвестиції

15        Капітальні інвестиції

16        Довгострокова дебіторська заборгованість

17        Відстрочені податкові активи

18        Інші необоротні активи

19        Гудвіл при придбанні

1 Для орієнтації в кореспонденції рахунків достатньо вивчити назву синтетичних рахунків. Тому перелік субрахунків тут не наводиться.

 

Облік основних засобів на підприємствах здійснюється у від-повідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «7» «Основні засоби». За ним до основних засобів належать матеріаль-ні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціа-льно-культурних функцій, очікуваний строк корисного викорис-тання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

За натурально-речовими ознаками до основних засобів відно-сять земельні ділянки, будинки, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробни-чий інвентар, робочу і продуктивну худобу, багаторічні насаджен-ня, капітальні витрати на покращення земель.

Облік на рахунку 10 «Основні засоби» ведуть у такій послі-довності, як це викладено на схемі. Тобто, дані первинних доку-ментів про надходження основних засобів (актів приймання-пере-дачі основних засобів з прикладеною технічною документацією, паспортами, рахунками-фактурами та товарно-транспортними на-кладними, актів на переведення тварин з групи в групу, актів прий-мання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію, на-кладних на виготовлений на підприємстві інвентар) записують у інвентаризаційні описи та заносять у інвентарні списки основних засобів за окремими матеріально-відповідальними особами, а та-кож відкривають на кожний об’єкт інвентарні картонки типової форми, спеціалізовані для кожного виду. Їх реєструють в описах інвентарних карточок з обліку основних засобів, які відкривають на кожну класифікаційну групу. На кожну таку групу, крім того, відкривають карточку обліку руху основних засобів, де відобра-жають всі зміни, що відбулись у даній групі у вартісному виразі. Підсумки всіх карток обліку руху основних засобів звіряють з даними журналу-ордера № 4, звідки кредитовий обіг переносять у

 

ЧАСТИНА ПЕРША

Головну книгу. На малих підприємствах, що використовують спрощену форму обліку, операції з основними засобами відобра-жають у відомості 4М.

Надходження основних відображається за дебетом рахунка 01 «Основні засоби», а їх вибуття — за кредитом цього рахунку, оскільки він активний за відношенням до балансу. Наприклад, під-приємство придбало комп’ютер, вартістю 91 тис. грн, в тому числі податок на додану вартість — 1,5 тис. грн. Це буде відображено у такій кореспонденції рахунків:

 

Дебет  Кредит           Найменування операції        Сума, тис. грн

15        63        Придбання основних засобів, витрати на будівництво підрядним способом  7,5

641      63        Податок на додану вартість 1,5

63        31        Оплата постачальникам чи підрядникам вартості придбаних основних засобів або витрат на будівництво   9,0

10        15        Введення об’єкта в експлуатацію   7,5

Малі підприємства (підприємці), що не зареєстровані, які плат-ники податку на додану вартість, відображають вартість об’єкта за повною сумою, оскільки ПДВ їм не компенсується. Тому тут записи будуть такими.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції        Сума, тис. грн

15        63        Придбання основних засобів, витрати на будівництво підрядним способом  9,0

63        31        Оплата постачальникам чи підрядникам вартості придбаних основних засобів або витрат на будівництво   9,0

10        15        Введення об’єкта в експлуатацію   9,0

Вибуття основних засобів внаслідок списання треба відобрази-ти у такій кореспонденції рахунків.

 

 

Дебет  Кредит           Найменування операції        Сума, тис. грн

13        10        Списано амортизовану вартість об’єкта   15,0

97        10        Списано залишкову (недоамортизовану) вартість об’єкта         3,0

20        74        Оприбутковано матеріали від ліквідації (металобрухт, будматеріали, тощо)    0,5

Наведені операції є найбільш типовими, хоч як і в кожному правилі, тут є винятки, зумовлені специфічними властивостями надходження чи вибуття основних засобів. Приміром, крім прид-бання чи будівництва, надходження може відбуватись у результаті внесків засновників до статутного капіталу. Вибуття може бути спричинене продажем об’єкта, заподіяні шкоди винною особою, чи крадіжкою, наприклад, легкового автомобіля. Тому й кореспонден-ція рахунків не завжди така спрощена. Але розуміння суті операцій допоможе підприємцю в пошуку відповіді на конкретну ситуацію, що можна порівняно легко зробити самому за рекомендованою у списку літератури книгою «Наскрізні блоки кореспонденції рахун-ків бухгалтерського обліку». Зрештою вже запис у реєстраційному журналі є гарантією того, що операції з обліку основних засобів будуть відображені.

На рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» обліко-вують бібліотечні фонди, малоцінні і швидкозношувані предмети зі строком служби більше одного року, чи інвентарну тару та ін. Над-ходження таких активів відображають за дебетом, вибуття — за кре-дитом рахунку.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

11        37        Придбання інших необоротних активів

13        11        Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком служби більше одного року

84, 85, 94, 97, 99       11        Списання інших необоротних активів

 

Як уже зазначалось, основні засоби поступово зношуються. На рахунку 13 «Знос необоротних активів» обліковують знос основ-них засобів підприємства, а в тих, де є нематеріальні активи, тут на окремому субрахунку обліковують знос таких активів. Оскільки су-ма зносу основних засобів дорівнює нарахованій амортизації, його визначають на підставі одного й того ж документа — розрахунку амортизації основних засобів.

Знос (амортизацію) основних засобів визначають за різними мето-дами, визначеними у П(С)БО 7 «Основні засоби», або за податковим методом — у відсотках від їх залишкової (балансової) вартості. Сума зносу по кожному об’єкту відображається в інвентарних карточках з обліку основних засобів щомісяця. Схема обліку зносу основних засо-бів ідентична загальній. Первинними документами, в яких визначаєть-ся сума зносу по кожному об’єкту основних засобів за місяць, є розра-хунок амортизаційних відрахувань по основних засобах, оскільки спе-ціальних документів саме для визначення зносу основних засобів не встановлено у зв’язку з рівністю його, як уже зазначалось, сумі аморти-зації. Зведеним реєстром можна вважати відомість (меморіальний ор-дер) нарахування амортизаційних відрахувань за місяць, де підрахову-ється загальна сума амортизації, а отже, зносу по всіх об’єктах. Цей підсумок переносять у журнал-ордер № 13, а звідти — у Головну кни-гу. Нарахування зносу відображається за кредитом цього рахунка, а списання — за дебетом, оскільки він є пасивним рахунком.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

13        10        Списання зносу при ліквідації і вибутті основних засобів

13        12        Списання нематеріальних активів

23, 91, 92        13        Нарахування зносу основних засобів і нематеріальних активів

На рахунку 12 «Нематеріальні активи» обліковують придбані права на користування землею, водою, іншими природними ресурсами, товарними знаками, місцем на товарній чи фондовій біржі, вартість

 

програмного забезпечення до комп’ютерів, вартість прав на корис-тування будівлями чи спорудами, що внесені вкладниками до ста-тутного фонду підприємства чи куплені в процесі його діяльності, включаючи і права власності на квартири у житлових будинках, ін-шими об’єктами промислової і інтелектуальної власності, здійснен-ня окремих видів діяльності (ліцензії) та оренду будівель і споруд.

Нематеріальні активи обліковують за первісною і залишковою вартістю, відображають їх знос, який обліковують на рахунку 13 «Знос необоротних активів». Нараховують знос за нормами, затвер-дженими керівником підприємства і визначеними на основі терміну використання нематеріальних активів. Аналітичний облік нематері-альних активів ведуть за їх видами.

Схема обліку нематеріальних активів не відрізняється від за-гальної. Дані первинних документів (накладних, квитанцій, рахун-ків-фактур та ін.) відображають у такій же послідовності, що і за ре-штою рахунків. Однак у діючій системі журнально-ордерної форми обліку не передбачено реєстрів зведеного, аналітичного і синтетич-ного обліку для цього рахунку. Вважаємо, що для цієї мети можуть бути пристосовані реєстри з обліку основних засобів, або малоцін-них і швидкозношуваних предметів, тобто, інвентарні картки чи картки складського обліку — для зведеного і аналітичного обліку, журнали ордери № 4 чи № 5 — для синтетичного обліку.

Операції за рахунком 12 «Нематеріальні активи» відображають у такій кореспонденції:

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

12        37        Надходження нематеріальних активів

12        74        Безплатне надходження нематеріальних активів

13        12        Списання нематеріальних активів

Для обліку вкладень у цінні папери та статутний капітал інших підприємств, облігацій державних та місцевих позик призначений

ЧАСТИНА ПЕРША

рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». За його дебетом відображають збільшення інвестицій, за кредитом — зменшення вартості та вибуття внаслідок списання.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

14        30, 31  Вкладено кошти у інвестиції

85, 96, 97, 99  14        Списано інвестиції

Облік витрат на будівництво, придбання основних засобів ве-дуть на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За його дебетом облі-ковують витрати на будівництво чи придбання, за кредитом — спи-сання витрат у зв’язку з введенням основних засобів в експлуатацію

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

15        20, 66, 65        Будівництво (капітальне вкладення) власними силами

15        63        Будівництво підрядним способом, придбання основних засобів

15        21        Переведення тварин в основне стадо

10        15        Введення основних засобів в експлуатацію і списання витрат

Для обліку розрахунків за фінансовою орендою, та ін. призна-чено рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість». За його дебетом відображається збільшення такої заборгованості, за кре-дитом зменшення (погашення)

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

16        10        Передано у фінансову оренду основні засоби

16        70        Отримано довгостроковий вексель в оплату за реалізовану продукцію, роботи, послуги

30, 31  16        Надійшли кошти в погашення заборгованості

Відстрочені податкові активи — це різниця між сумами податку на прибуток, обчисленими у бухгалтерському і податковому обліку,

якщо за даними податкового обліку він більший, ніж у звіті про фі-нансові результати. За дебетом рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» відображають таку різницю, за кредитом її списання.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

17        64        Відображення різниці за податком на прибуток, обчисленням фінансового результату та оподатковуваного прибутку

54, 64, 85, 98, 99       17        Списання (перенесення) різниці за податком на прибуток

Для обліку заблокованих коштів та поточних фінансових інвестицій, які не можна буде використати протягом 12 місяців, та ін. призначено ра-хунок 18 «Інші необоротні активи». За його дебетом обліковують суму заблокованих коштів, за кредитом їх — розблокування або списання.

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

18        31, 33, 35        Заблоковано кошти та поточні фінансові інвестиції

31, 35  18        Розблоковано кошти та поточні фінансові інвестиції

85, 97, 99        18        Списано заблоковані кошти та поточні фінансові інвестиції

Негативний гудвіл — перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних активів чи зобов’язань. За дебетом рахунку 19 «Гудвіл при придбанні» відображають суму негативно-го гудвілу, за кредитом зарахування її до доходу підприємства.