Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
№ з/п      Назва звітів   Зміст звітів : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

№ з/п      Назва звітів   Зміст звітів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1          Обігово-сальдова відомість Сальдо за синтетичними рахунками на початок і кінець місяця (періоду) місячні дебетові й кредитові обіги за ними

2          Шахова відомість за рахунком         Обіги за дебетом і кредитом синтетичних рахунків наво-дяться за шаховим принципом

3          Обігово-сальдова відомість за рахунком    Сальдо за аналітичними рахунками, відкритими до синте-тичного рахунка, на початок і кінець місяця (періоду), мі-сячні дебетові та кредитові обіги за ними і загальні підсумки

4          Аналіз рахунка          Сальдо на початок місяця (періоду), обіги за місяць, сальдо на кінець місяця за кожним аналітичним рахунком

5          Аналіз рахунка за датами     Те ж саме, але за кожною операцією

6          Аналіз рахунка за субконто  Те ж саме, але згруповано за кореспонденцією рахунків

7          Головна книга           Сальдо на початок і кінець місяця (періоду), дебетові та кредитові обіги за всіма синтетичними рахунками

Найбільшого поширення в Україні набуло програмне забез-печення «1С Бухгалтерія 7.7». За результатами опрацювання облі-кових документів із використанням цієї програми отримують такі реєстри.

За необхідності використовуються інші звіти — аналіз субкон-то, карточка субконто, карточка рахунку, обіги між субконто, звіт за проведеннями, зведені проведення, журнал-ордер субконто, розши-рений аналіз субконто, діаграму, які дають змогу отримати деталізо-вані дані про операції, що відбулися у бухгалтерському обліку.

Підприємці нерідко працюють за сумісництвом в інших підприєм-ствах та установах, отримують доходи з інших джерел (орендну плату, дивіденди, від продажу майна, включаючи квартиру тощо). Тому вони повинні щороку до 1 квітня подавати податковій інспекції Декларацію про отримані за минулий рік доходи фізичних осіб. Для підтвердження доходів, отриманих не за місцем основної роботи та пов’язаних з ним

витрат треба вести іншу Книгу, яка встановлена «Порядком ведення доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковува-ного доходу», затвердженим наказом ДПА від 16.10.2003р. № 490.

Платники податку повинні заводити Книгу самостійно. Книга може мати вигляд, як правило, зошита чи блокнота і купується плат-никами самостійно.

Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

Гураля Василя Степановича,

м. Тернопіль, вул. Мазепи, 165, ідентифікаційний номер — 14305804

 

Дата

(день місяця,

місяць, рік)

отримання

доходу або

понесених

витрат            Джерело отриманого доходу або понесених витрат (назва та код за ЄДРПОУ для юридич-ної особи, П.І.Б. та іден-тифікаційний номер для фізичної особи, їх адреси)          Загальний річний оподатковуваний дохід        Спла-чено (пере-рахо-вано) податку

 

           

            Місячний оподат-ковуваний дохід Іноземні доходи       

 

           

            Сума доходу  Сума витрат  Сума доходу  Сума витрат 

 

04.01.

200      p.         Подарунок від Гураль Оксани Василівни, Італія, м. Неаполь     -          -          500      -            Записи в графах Книги здійснюються безпосередньо платника-ми податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати такі записи (кульковою чи чорниль-ною ручкою, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) подат-ку, а також понесених витрат, які пов’язані з отриманням доходів.

Підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для цілей заповнення декларації, коли згідно з нормами цього Закону та інших законів таке подання є обов’язковим, або платники податку мають право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених

 

податків. Суми отриманих доходів, понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків відображаються в графах Книги в гривнях.

До граф 1 та 2 записуються відповідно дати отримання доходу, понесених витрат, сплати (перерахування) податку, назви та коди за ЄДРПОУ для юридичних осіб, прізвища, ім’я, по батькові та іденти-фікаційні номери за наявністю для фізичних осіб, а також їх юри-дичні і податкові адреси, де платники податку отримували доходи, які включаються до складу загального річного оподатковуваного до-ходу, та здійснювали витрати, безпосередньо пов’язані з отриман-ням зазначеного доходу.

До граф 3–6 записуються відповідно суми доходів, з яких скла-дається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми по-несених витрат, підтверджених документально, які безпосередньо пов’язані з отриманням зазначеного доходу.

У графу 7 записуються суми сплаченого (перерахованого) податку.

Облік документів і відомостей, пов’язаних з правом на отри-мання податкового кредиту платники податку можуть вести в реєст-рі документів, записи в якому проводяться в довільній формі.

Фактично понесені витрати, які включаються до складу подат-кового кредиту, повинні бути підтверджені платниками податку до-кументально, а саме: фіскальними або товарними чеками, касовими ордерами, товарними накладними, іншими розрахунковими доку-ментами або договорами, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Книга та, за наявності, реєстр документів знаходяться у платни-ків податку та повинні надаватись органам податкової служби на їх вимогу та у межах їх компетенції, визначеної законодавством.

Доходи і витрати, в тому числі й отримані за місцем основної роботи, повинні підтверджуватись документально. Варто мати за увазі, що на відміну від основної заробітної плати, у згадану Декла-рацію не включається дохід, отриманий від здійснення підпри-ємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, а сплачена

 

сума єдиного податку є остаточною і не включається до перера-хунку загальних податкових зобов’язань підприємця за сукупним оподатковуваним доходом звітного року. Отже, додаток № 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян (Довідка № 3) під-приємцеві видається тільки на суму сукупного доходу (заробітної плати, допомоги, вартості подарунків (призів) та вирахувань з нього (на дітей до 16-ти років, внески на пенсійні рахунки тощо).

Документальне підтвердження доходів, отриманих в Україні, зазвичай здійснюється тими підприємствами й установами, які проводили виплату шляхом надсилання в податкову інспекцію за місцем реєстрації фізичної особи, яка їх отримала, Податкового розрахунку суми доходу з нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ф.№ 1ДФ, за-твердженого наказом ДПА України від 29.09.2003р. № 451. Дохо-ди, отримані від інших джерел, можна підтвердити поштовими повідомленнями, виписками банку, касовими чеками (наприклад, на подарунки) та іншими документами. Так само повинні підтвер-джуватись витрати, пов’язані з отриманням цих доходів. Примі-ром, при продажі автомобіля, дачі, квартири тощо як дохід відо-бражають суму за актом продажу, а як витрати — сплачені суму при купівлі чи будівництві. В окремих випадках (їх перелік наве-дено в Інструкції про прибутковий податок) при неможливості документального підтвердження витрат їх визначають у встанов-лених відсотках до суми отриманого доходу. Наприклад, підпри-ємець отримав 2000 грн авторського гонорару за публікацію нау-кового, літературного чи художнього твору. В цьому випадку, за встановленою в Інструкції про прибутковий податок для такого виду діяльності нормою 15 % він може відобразити у цій Книзі, відтак у Декларації 300 грн, як витрати на його створення і за від-сутності підтверджуючих документів. Якщо ж у нього є квитан-ції, чеки тощо на оплату поліграфічних послуг, редагування твору та ін., вказується сума за цими документами.