Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

магниевый скраб beletage

25.       Культура ділового мовлення працівника ОВС (контр-ольні роботи): Навч. посіб. для ВНЗ//МВС України. Луган-ська акад. внутр. справ; Н. Є.Таран та ін. – Луганськ, 2005.

26.       Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посіб. – К: Вища шко-ла, 2001.

27.       Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в табли-цях: Довідник – К.: Вища школа, 1993.

28.       Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова: Під-руч. – Х.: Торсінг Плюс, 2007.

29.       Маркичева Т. Б. и др. Мастерство публичного выступле-ния. – Знание, 1989.

30.       Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професій-ного спілкування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2008.

31.       Олійник О. Б. Українська мова: Підруч. для 8–9 класів се-редньої школи – К.: Альфа, 1997.

32.       Онуфрієнко Г. С., Руколянська Н. В. Українська мова

в комплексних завданнях для юристів: Навч. посіб. – Запоріжжя: 1998.

33.       Паламар Л. М., Кацавець І. М. Мова ділових паперів. – К.:

Алерта, 2008.

34.       Пащук Р. І. та ін. Ділове мовлення правоохоронця: Навч. посіб.//МВС України. ЛАВС ім.10-річчя незалежності України; Авт.: Р. І.Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є.Таран. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002.

35.       Пащук Р. І. та ін. Ділове мовлення правоохоронця: Навч. посіб.//МВС України. ЛАВС; Авт.: Р. І.Пащук, Н. М. По-ліщук, Н. Є. Таран. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.

36.       Пащук Р. І., Таран О. С. Українська мова за професійним

спрямуванням: Навч.-метод. посіб. для слухачів ФЗДН//МВС

України. ЛАВС. – Луганськ, 2005.

 219

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

37.       Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

38.       Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976.

39.       Плотницька І. М. Ділова українська мова: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2008.

40.       Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення. – К.: МАУП, 1997.

41.       Прадід Ю. Ф. Українське ділове мовлення: Навч. по-сіб.//За ред. Ю. Ф. Прадіда. – Сімферополь: Реноме, 2003.

42.       Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової лю-дини. Короткий словник бізнесмена. – К.: Криниця, 1999.

43.       Степанов Є. М. Російське мовлення Одеси: Моногра-фія//За ред. Ю. О. Карпенка. – Одеса: АстроПринт, 2004.

44.       Сучасна українська мова: Підруч. для студ. гуманітар. спец. ВЗО//О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001.

45.       Токарська А. С. Позаструктурні і структурні умови до-сягнення логічності мовлення в діловому документі//Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. –1997. – Вип. 4. – С. 186– 189.

46.       Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008.

47.       Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Мистецтво,1989.

48.       Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1996.

49.       Українська мова: Практикум: Навч. посіб. //О. М. Па-зяк, О. А. Сербенська, М. І.Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. – К.: Ли-бідь, 2001.

50.       Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів. – К.: Рад. шко-ла, 1984.

 220

ЛІТЕРАТУРА

51.       Шевченко Л. Ю. та ін. Сучасна українська мова:

Довідник//Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; За ред.

О. Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1993.

52.       Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К.: Літера ЛТД, 2001.

53.       Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службов-ців. – К.: Літера ЛТД, 2004.

54.       Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч. – К.: Атіка, 2007.

55.       Шевчук С. В. Ділове мовлення (модульний курс): Під-руч. – К.: Арій, 2008.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПЕНТИЛЮК Марія Іванівна

МАРУНИЧ Ігор Іванович

ГАЙДАЄНКО Ірина Василівна

РОЖ СІШГОАИШ

ТАКУЖТОАМОИИШ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 08.12.2010. Формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.

Умовн. друк. арк. 12,6. Наклад – 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176

тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006