Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

магниевый скраб beletage

 

имущество,       подлежащее разделу          майно, що підлягає розподі-лу

к заявлению прилагаю         до заяви додаю

иметь на иждивении           мати на утриманні

на основании            на підставі

порвать отношения  розірвати стосунки

факт признания отцовства  факт визнання батьків-ства

частная собственность        приватна власність

в порядке исключения         як виняток

в следующем году     наступного року

вьідано для предьявления в            видано для подання до…

вьіписка из     витяг з

вьплата ссудьі           сплата позики

ставить в известность          доводити до відома

ходатайство о…        клопотання про…

зкземплярьі направленьі      примірники направлено

принять мерьі            ужити заходів

проживать по адресу           мешкати за адресою

просьба об освобождении   прохання про звільнення

устранить недочетьі в ра-боте        усунути недоліки в роботі

принести вред          завдати шкоди

винести благодарность        скласти подяку

данньій приказ          цей наказ

комиссия по  комісія з

 215

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

 

в зависимости от основа-ний        залежно від підстав

в пределах своих полномо-чий      у межах своїх повноважень

в связи с (тем, что; зтим)     у зв’язку з (тим, що; цим)

в случае необходимости      за необхідності

обязанность по контракту   обов’язок за контрактом

отдавать предпочтение       віддавати перевагу

по договоренности   за домовленістю

по инициативе         з ініціативи

по поручению           за дорученням

по собственному усмотре-нию      на власний розсуд

по требованию         на вимогу

по указанию  за вказівкою

потребляемие средства        споживчі кошти

полномочное собрание       повноважні збори

принимать участие   брати участь

срок действия           термін дії

смета  кошторис

обложение пошлиной          обкладення митом

оборотньій капитал  обіговий капітал

Пропоновані поради не вичерпують усіх складних випад-ків писемного ділового мовлення, адже якісний рівень його залежить від знання усіх чинних норм літературної мови (лек-сичних, граматичних, стилістичних, правописних) та практи-ки їх автоматичного й осмисленого застосування.

 216

Л

ІТЕРАТУРА

1.         Антисуржик/за загальною редакцією О. Сербенської.

– Львів: Світ,1994.

2.         Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – КМ Аcademia, 1994.

3.         Ачилова В. П., Прадід Ю. Ф. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. В 2-х частинах//За ред. Ю. Ф. Прадіда. – Сімфе-рополь: Доля, 2001.

4.         Бабич Н. Д. Основи культури мови. – Львів: Світ, 1990.

5.         Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі української мови): Навч. посіб. – К.: АртЕк, 2001.

6.         Вакалюк Я. Ю., Лесюк М. П. Українська мова. Збірник дик-тантів і вправ: Навч. посіб. для пед. інст. – К.: Вища школа, 1993.

7.         Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984.

8.         Гойхман О. Я., Наденна Т. М. Основы речевой коммуника-ции. – М.: ИНФРА. – М, 1997.

9.         Головин Б. Н. Основы культуры речи. – Высшая школа, 1988.

10.       Грамотність і культура українського мовлення: Практи-кум//НАВСУ. Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова; Укл.: В. М. Васильченко. – К., 2003. – 53 с.

11.       Громадські слухання щодо законодавчого забезпечення формування в Україні суспільного мовлення. 15.03.2005 р.//Ко-мітет ВР України з пит. боротьби з орг. злоч. та корупцією. – К., 2005.

 217

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

12.       Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб.//МОН України. Нац. аграр. ун-т. – К.: ЦНЛ,

2005.

13.       Ділова українська мова: Навч. посіб.//За ред. О. Д. Гор-була. – К.: Знання, 2000.

14.       Ділова українська мова: Навч.-метод. комплекс. Спец. 7.060101 – Правознавство. Денна форма навч.//МВС Укра-їни. НАВСУ. Навч.-науковий ін-т підгот. кадрів ОСМ. Навч.-науковий ін-т підгот. слідчих і крим. Каф. юрид. документове-дення; Укл.: А. В. Красницька. – К., 2003.

15.       Єрмоленко С. Я. та ін. Українська мова. Короткий тлу-мачний словник лінгвістичних термінів//С. Я.Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; За ред. С. Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001.

16.       Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлен-ня: професійне і непрофесійне спілкування – Донецьк: БАО, 2007.

17.       Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дро-гобич: Відродження, 1994.

18.       Інтонація мовлення/за редакцією Блізніченка А. А. – К.: Наукова думка, 1968.

19.       Коваль А. П. Ділове спілкування. – Либідь, 1992.

20.       Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування – К.: Вища школа, 1974.

21.       Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. по-сіб. – К.: Вища школа, 1993.

22.       Корж А. В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання //МВС України. НАВСУ. – К, 2002.

23.       Корж А. В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009.

24.       Красницька А. В., Чулінда Л. І. Ділова українська мова. – К.: 2002.

 218