Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Особливості усного мовлення : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Особливості усного мовлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

магниевый скраб beletage

Мовознавче дослідження

183. Уявіть ситуацію: Ви маєте передати повідомлення працівникові іншої установи, але він відсутній. Які ваші дії? Якими мовними чи позамовними засобами ви скористаєтеся?

! Прочитайте й запам’ятайте

Ділове мовлення обслуговує сферу офіційного усного й писемного спілкування: зв’язок органів влади, установ, орга-нізацій між собою та з населенням, міжнародні стосунки в га-лузі політики, економіки, культури, науки тощо.

Усний різновид ділового мовлення включає публічні та приватні бесіди, розмови, виступи офіційних осіб. Залежно від тематики і сфери ділового спілкування, усні форми його мають такі жанри:

– адміністративно-господарський – охоплює усні розпорядження, накази, оголошення, спілкування по телефо-ну, наради, виробничі збори, конференції тощо;

– законодавчий – відбиває усні повідомлення по радіо й телебаченню про важливі акти, закони, постанови, що мають державне значення;

– дипломатичний – уключає міжнародні зустрічі, кон-ференції, виступи офіційних осіб тощо.

 147

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

Офіційно-ділове усне мовлення – це складна система мов-них засобів, що можуть використовуватися і в інших стилях, проте там вони виконують інші функції.

Обставини, за яких відбувається усне ділове спілкування, досить різноманітні: розмова з одним співрозмовником, з кіль-кома; виступ перед великою аудиторією – на зборах, нараді, конференції; розмова по телефону та ін. У кожній ситуації ми створюємо висловлювання, послуговуючись різними мовни-ми засобами, і поводимося щораз по-іншому. Відповідно усне ділове спілкування поділяють на приватне й публічне за-лежно від кількості його завдань та учасників.

Усі види усного ділового спілкування реалізуються в різ-них жанрах мовлення: спілкування в колективі, прийом від-відувачів, ділові наради, збори, телефонна розмова, доповіді й лекції адміністративно-господарського, економічного, статис-тичного змісту. Таким чином, необхідно пам’ятати, що на усне мовлення впливають як мовні, так і позамовні чинники.

В усіх ситуаціях мовець повинен ураховувати специфіку усної форми мовлення. По-перше, вона, як відомо, є первин-ною формою мови; по-друге, інтонаційно й лексично багатою, різноманітною, що сприяє всебічному виявленню особистості мовця, його інтелекту тощо.

«Говори, щоб я тебе побачив» – ці слова Сократа дуже точ-но характеризують мовця не тільки як інтелектуальну особис-тість, але й мовну – людину, яка добре володіє усіма барвами усного слова й доречно ними користується. Розмовляючи, лю-дина швидко добирає необхідне слово, замінює його іншим, що потребує певного напруження й організації мозкової ді-яльності людини, оскільки часу на обдумування практично немає. Певні труднощі виникають у мовця при конструюванні висловлювань, що мають точно відбивати думки й при цьому бути різноманітними. Як засвідчують мовознавці й психоло-ги для оволодіння усним діловим мовленням сучасна людина повинна мати достатній словниковий запас і володіти нави 148

ІІІ. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

чками та вміннями легко й вільно створювати речення різної структури, поєднувати їх у тексті (висловлюванні) як діалогіч-ному, так і монологічному.

До позамовних особливостей усного мовлення відно-сяться ситуація, в якій відбувається ділове спілкування, – мета, завдання, кількість співрозмовників, посадова ієрархія тощо. Наші висловлювання залежать від того, з ким, де і з якою ме-тою ми розмовляємо, тобто від мовленнєвої ситуації.

Мовленнєве спілкування розглядається як процес впливу одного співрозмовника на іншого (інших), що здійснюється вербальними засобами, зокрема мовленням. Це стосується й ділового спілкування, яке має змістовий бік і формальний. Змістовий бік цього впливу – ретельно відібрані й певним чином організовані думки, а формальний – мовне оформ-лення думок. Останнє значною мірою залежить від специфіки впливу та від співрозмовника (адресата мовлення). Для розу-міння суті ділового спілкування необхідно відповісти на такі питання: чому я вступаю в спілкування? З ким я спілкуюся? Як я буду спілкуватися? Відповідь на перше питання розкри-ває причину потреби у спілкуванні: 1) проінформувати спів-розмовника (співрозмовників), висловити своє ставлення до цього; 2) щось довести, у чомусь переконати; 3) з’ясувати ставлення співрозмовника (співрозмовників) до перших пи-тань, проблем тощо.

Розкриваючи зміст другого питання, відзначимо, що вибір спілкування залежить від мовця. Однак у діловому спілкуван-ні цей вибір може бути зворотним – співрозмовником можуть вибрати самого мовця (прийом відвідувачів, звіт на зборах тощо). Та, коли вже спілкування відбувається, мовець мусить урахувати, хто його співрозмовник, що це за людина, яку по-саду займає, якого віку та ін. І відповідно до цього ми структу-руємо своє спілкування, добираючи спеціальні мовні засоби – формули мовної етики, звертання, конструкції речень тощо.

Відповідь на третє питання має кілька аргументів. По-перше, це залежить від того, хто є співрозмовником. По-друге,

 149

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

мовець обов’язково мусить урахувати мету спілкування. Від-повідно до мети витворюється зміст і форма нашого вислов-лювання. Тобто у спілкуванні необхідно враховувати адреса-та мовлення, оскільки основна мета ділового спілкування – вплив на співрозмовника. Щоб впливати, треба вступати з ним у контакт, тобто взаємодіяти. Вплив одного співрозмовника на іншого (інших) є складовою частиною їх взаємодії. Завдання для самоконтролю

184.     З’ясуйте, якими мовними формулами буде оперувати підлеглий, пояснюючи керівникові причини відхилення від плану роботи організації? Як має відповісти керівник? Наве-діть приклад розмови в такій ситуації.

185.     Дайте відповіді на запитання

1.         Назвіть жанри мовлення, властиві для усного ділового спілкування?

2.         Охарактеризуйте ознаки, за якими усне ділове мовлен-ня поділяється на приватне й публічне?

3.         Назвіть мовні й позамовні характеристики усного діло-вого мовлення?

4.         З’ясуйте, що впливає на вибір форми спілкування?