Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9. Логічність мовлення : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9. Логічність мовлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Мовознавче дослідження

94. І. Прочитайте текст. Дайте йому заголовок. Розбийте на абзаци. Складіть план тексту.

А жнива йшли своєю чергою… Поля горіли то росою, то срібно-золотими стернями, то зернистими вівсами… пере-пілки, як завжди, бурхливими ранками підпідьомкали, мор-гасті зайчики металися полями, зграї куріпок полохливо пе 65

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

релітали з долини до долини, яр Мозолянка лежав зеленою латою на золотому савані золотих нив.

Матвійове поле, як і завжди, пересічене вузькою дорож-ниною, справа й зліва вкрите пшеницею, житом, ячменем, ві-всом з широкою і щедрою благодаттю мудрого, загорілого, як обличчя женця, неба. Божа рука була щедрою, стебло порос-ло густо й високо, колос дзвенить в колос, в гущавинах вели-ке життя всілякого гомінкого цвірковіння. О, яке безпосеред-нє диво! Здійміть шапку, станьте на межі і послухайте… І хай вашу мокру від поту голову погладить вітер. Підніміть ваші втомлені груди, звільніть серце і беріть оберемками свіже, ба-дьоре, пересичене сонцем повітря.

Саме такого часу отам, на дорожині, раннім ранком, коли сходить з-за Мозолянки сонце, а на шпориші дорожини ра-зом з курявою бринить роса, на південному боці за пагорбком з’являються дві постаті. Це йдуть Матвій та його син Володь-ко. На плечах у них грабки. Ступають по звогченій за ніч землі рівним, широким кроком. Сонце ллє їм назустріч просто в за-горілі обличчя своє м’яке тепло, свою живучу радість, свою невсипущу бадьорість (У. Самчук).

ІІ. Усно перекажіть текст, дотримуючись логічності й по-слідовності викладу.

! Прочитайте й запам’ятайте

Логічність мовлення має багато спільного з точністю. Вона теж характеризує зміст висловлювання і забезпечує його смислову послідовність.

Логічним називається мовлення, що забезпечує смислові зв’язки між словами і реченнями в тексті.

Словесне вираження думки здійснюється за законами ло-гіки – науки про мислення. Логічність виявляється в точності вживання слів і словосполучень, у правильності побудови ре ^

І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

чень, у смисловій завершеності тексту. На основі логічнос-ті визначаються доступність, дієвість, доречність мовлення. Основою логічності мовлення є логічне мислення, що фор-мується запасом знань і вмінням їх передати співбесіднико-ві. Щоб мовлення було логічним, треба володіти знаннями мови і законами зв’язного мовлення. Логіку висловлювання людина удосконалює протягом усього життя. Умови логіч-ності, як і точності, бувають різні. Насамперед треба оволо-діти логікою висловлювання. Людина, яка хоче навчитися говорити і писати логічно, повинна навчитися логічно мис-лити. Тому треба виховувати в собі уміння чітко і послідовно мислити. Необхідно оволодіти логікою викладу, враховувати мовленнєву ситуацію. Дотримання логіки викладу позитив-но впливає на розуміння змісту висловлювання слухачем або читачем.

Найголовніші умови логічності такі:

1.         Сполучаючись, слова повинні утворювати смислову єд-ність. Наприклад: дуже приємний (а не страшенно приєм-ний), злюща баба-яга (а не злюща бабуся),

2.         Правильний порядок слів і речень, тобто послідовне розташування «даного» і «нового» в тексті, Наприклад: 3 роз-топленої штучної смоли («дане») одержують нитки («нове»). Ці нитки («дане») називають синтетичним волокном («нове»). Багато з таких волокон («дане») міцніші від сталі («нове»).

3.         Логічно правильна побудова тексту (вживання службо-вих, вставних слів як засобів зв’язку речень у тексті). Напри-клад: Як нестримно летить час! Здається, лиш вчора ми тіши-лися новорічними святами, а вже почався лютий – останній місяць зими.

Хоч за своїм характером він і найконозистіший, та одна-ково сонце повертає на весну (В. Скуратівський).

Для логічно правильної побудови тексту важливе значен-ня мають синоніми, займенники, повторення окремих слів, простих і складних речень, виділення абзаців.

 67

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

У мовленні часто трапляються логічні помилки. Це неви-правдані повторення спільнокореневих слів ( тавтологія), вжи-вання зайвих слів (плеоназми). Наприклад: Письменник зо-бразив образ ( треба змалював); місяць лютий ( треба лютий), моя автобіографія (автобіографія). Логічними помилками вважаються неправильна побудова речень з однорідними чле-нами, дієприслівниковими зворотами, порушення структури складних речень тощо.

Логічність властива текстам усіх типів і стилів мовлення. Однак у художньому мовленні логічність має певні особливос-ті, оскільки вона підпорядкована основному – змалюванню художнього образу. Тут можуть зустрітися порушення логіч-ності, наприклад: Бісова ніч… Голову з пліч буря зрива (П. Во-ронько) Ці порушення розглядаються як певні художні засо-би, стилістичні прийоми. Але алогізми, що зустрічаються в ху-дожніх творах, не повинні порушувати логічності мовлення, бо закони логіки мислення єдині для всіх типів і стилів мов-лення. Логічність мовлення залежить від способу мислення, рівня знань, життєвого досвіду людини.

Мовознавче дослідження

95. І. Прочитайте тексти. Визначте «дане» і «нове» в кож-ному реченні.

Народна література наша по праву посідає перше місце се-ред світової літератури. Творча продукція народу нашого дуже велика, – він утворив силу пісень, казок, переказів, оповідань, легенд, прислів’їв, загадок тощо.

Наукове дослідження нашої народної літератури стоїть дуже високо серед світового фольклору, і ми маємо тут силу поважних праць (І. Огієнко). Благослови, мати, Весну закликати! Весну закликати. Зиму проводжати!

 68

І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Весну закликати, Зиму проводжати! Зимочка – в возочку, Літечко – в човночку (Нар. творчість). ІІ. У чому виражається логічність викладу в кожному тек-сті?

96.       Поясніть, чому у наведених словосполученнях немає

логічності. Від чого це залежить? Виправте помилки.

Дуже синюватий, зовсім лисий, трохи чистісінький, над-звичайно злющий, забагато добрий, сильно смугастий, дуже далеченько, надто зеленуватий, білувата синява, цукрова сіль, солодкувата кислота.

97.       Знайдіть у реченнях порушення логічності. Відредагуйте речення й аргументуйте виправлення.

I.          1. Кожний герой має свої індивідуальні риси. 2. У мовленні він уживав місцеві слова і діалектизми. 3. Шевченко

подружився з друзями. 4. Він почав займатися малюванням

і намалював багато картин. 5. Він людина передових і прогресивних поглядів. 6. Ще зовсім молодими юнаками пішли

вони на заробітки. 7. У січні місяці багато релігійних свят.

8. На вулиці було чути крик дитячих голосів. 9. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє спортсмен. 10. В українській мові вимова не збігається з написанням.

II.        1. Ми радіємо і гордимося успіхами наших спортсменів.

2. Погода була холодна, сіра і пасмурна. 3. Роман чекав ранку

і коли всі прокинуться. 4. У святкуванні ювілею письменника

взяли участь учні і молодь. 5. Шевченко писав вірші, поеми,

повісті і прозу. 6. У селі побудовано не тільки нову школу, а також лікарню і бібліотеку. 7. Мене не тільки цікавлять тварини,

але і собаки. 8. Ці квіти пахнуть ніжно, але не різко. 9. Ти маєш

свою власну бібліотеку? 10. У святковий вечір багато людей

було на площах, бульварах, вулицях, провулках.

98.       Прочитайте речення. Спробуйте змінити порядок слів

у пропонованих реченнях. Що від цього зміниться? Обидва варіанти 2–3 речень запишіть.

 69

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

1. Вечірньою прохолодою вітає байрак гостей (М. Коцю-бинський). 2. Дарій прийняв посланців з парадною пишнотою (І. Сенченко). 3. Поставали над колодязем печеніги і аж роти пороззявляли од подиву (С. Плачинда). 4. Настала зима. Мо-рози скували Дніпро (І. Шаповал). 5. Під цим дубом любив колись сидіти Дмитро Іванович Яворницький (І. Шаповал). 6. Журно, одноманітно шелестіла на припічку материна пряд-ка (І. Микитенко). 7. Дивовижний світанок на лісовій галя-вині (В. Земляк). 8. Школа ця була незвичайна (В. Близнець). 9. Ген-ген до самого обрію скатертю-самобранкою простелив-ся лан (І. Чендей). 10. У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорозький дуб (І. Шаповал).

99.       Напишіть твір-розповідь на одну з тем за складним

планом.

1.         Квітнева ластівка день починає, а соловей кінчає (Нар. творчість).

2.         Люблю, мов сонце, материнську мову (С. Литвин).

100.     Дайте відповіді на запитання

1.         Що таке логічність мовлення?

2.         Що спільного в логічності і точності мовлення?

3.         Чому логічність мовлення залежить від логіки мис-лення?

4.         Як можна оволодіти логікою викладу?

5.         Які найголовніші умови логічності?