Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Ознаки культури мови : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Ознаки культури мови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

38. Розгляньте таблицю. Поміркуйте, чи всіма якостями мовлення ви володієте. Які з цих якостей вам треба удоскона-лювати?

Основні ознаки культури мови

 

Якості мовлення       Правила мовлення

1. Змістовність          Продумати текст й основну думку ви-словлювання; розкрити їх повно; ма-теріал підпорядкувати темі й основній думці; говорити й писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писа-ти зайвого, добирати матеріал, якого не вистачає.

2. Правильність і чистота    Дотримуватися норм літературної мови: в усному висловлюванні – орфо-епічних, лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, стилістич-них. У писемному – лексичних, фразео-логічних, словотворчих,

3. Точність     Добирати слова і будувати речення так, щоб найточніше передати зміст вислов-лювання; прагнути, щоб зміст сказано-го або написаного був переданий точно, зрозуміло

4. Логічність і послідовність            Говорити й писати послідовно, ви-діляючи мікротеми і встановлюючи зв’язок між ними; забезпечувати смис-лові зв’язки між словами і реченнями

 36

І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

 

            в тексті; скласти план (простий чи складний) висловлювання, система-тизувати зібраний матеріал, виділити «дане» і «нове» у висловлюванні, уни-кати логічних помилок

5. Багатство (різ-номанітність)        Використовувати різноманітні мовні засоби (слова, словосполучення, ре-чення), уникати невиправданого по-вторення слів, однотипних конструкцій речень

6. Доречність (до-цільність)            Ураховувати, сферу призначення ви-словлювання, його мету, обставини спілкування

7. Виразність і об-разність   Добирати слова і будувати речення так, щоб якнайкраще, найточніше переда-ти думку, бути оригінальним у вислов-люванні і впливати на співрозмовника (адресата мовлення)

! Прочитайте й запам’ятайте

Мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. Це виявляється в мовленні, коли виникають певні обставини спілкування. Щоб мовці розуміли один одного, їхнє мовлен-ня повинно бути якісним. Наша культура мовлення залежить від змісту й послідовності, точності й доречності висловлю-вання, багатства словника, досконалого володіння умінням поєднувати слова в реченні, будувати різноманітні структу-ри, активно застосовувати норми літературної мови. Тому найголовнішими ознаками культури мовлення є змістовність, послідовність, правильність, точність, багатство, доречність,

 37

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

виразність. Їх називають комунікативними якостями мовлен-ня, оскільки вони виявляються під час побудови висловлю-вань з метою спілкування.

Творячи висловлювання, люди враховують також логіч-ність, ясність, емоційність мовлення. Усі ці ознаки підпоряд-ковуються найголовнішій – правильності. Це основна комуні-кативна якість мовлення.

Правильність мовлення – дуже об’ємна і складна ділянка культури мовлення. Щоб забезпечити правиль-ність мовлення, треба досконало володіти нормами літе-ратурної мови. Відомо, що норма – це загальноприйнятий звичай вимовляти, змінювати, записувати слово, будувати речення, текст відповідно до стилю мовлення.

Правильне мовлення передбачає користування всіма мовними правилами, уміння будувати висловлювання, що відповідає його типу і стилю. Отже, щоб говорити правиль-но, треба добре знати усі розділи української мови, її чинні норми, володіти якостями мовлення.

Завдання для самоконтролю

39. Доберіть заголовок і перекажіть текст, доповнивши своїми міркуваннями про мову. Чи можна його назвати зміс-товним? Чого не вистачає для повноти змісту? Виправте цей недолік, дібравши закінчення тексту відповідно до його заго-ловка.

Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя, океан слів і граматику. Океан слів – це безмежжя, незліченність, найтісніший зв’язок із життям суспільства, найчутливіший нерв, найшвидша змінюваність, схильність до необмеженого поповнення. Він – велетенське громад 38

І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

дя, складники якого жодна людина не спроможна полічити (І. Вихованець).

40.       І. Складіть усну розповідь про слово кобзар, доберіть

заголовок. У розповіді скористайтеся таким планом:

1.         Первинне значення слова.

2.         Поява нового значення слова.

3.         Значення слова кобзар у сучасній українській мові. II. Обґрунтуйте необхідність плану висловлювання.

Мовознавче дослідження

41.       Прочитайте. Поміркуйте над тим, як співвідносяться

норми літературної мови часів І. Котляревського, Т. Шевченка

і сучасні норми.

Латину тільки що сказали,

Що од Енея єсть посли,

Із хлібом, з сіллю причвалали,

Та і подарки принесли,

Хотять Латину поклониться,

Знакомитись і подружиться.

Як тут Латин і закричав:

«Впусти! Я хліба не цураюсь

І з добрими людьми братаюсь.

От на ловця звір наскакав (І. Котляревський).

У неділю на вигоні

Дівчата гуляли,

Жартували з парубками,

Деякі співали Про досвітки – вечірниці

Та як била мати,

Щоб з козаком не стояла,

Звичайне, дівчата…

То про своє все співають,

Яка про що знає…

 39

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

Аж ось з хлопцем старий кобзар В село шкандибає (Т. Шевченко).

Ще вчора джміль гудівСьогодні вже нема,

Застиг від холоду, ледь лапками він меле.

Крилята задубілі не здійма

І тихо й тоскно дивиться на мене.

Беру його із затінку кладу.

На щире сонце – в затишок осоння.

Джмелями літаки собі гудуть,

І джміль до них гуде собі спросоння (І. Драч).

У лісі яличку зрубали…

За нею заплакав дубок,

Не роси, а сльози упали

На чисту траву із гілок.

Гарячі, пожовклі від болю

Стелились листки восени,

Ялички пеньок із любов’ю

Від снігу вкривали вони (Д. Павличко).

42.       Випишіть із тлумачного словника української мови та

запам’ятайте всі можливі значення слів. Складіть кілька речень.

Відноситися. Власник. Випливати. Добрий. Питання. Зна-чення. З’явитися. Голос. Край. Чорний. Пара. Шар.

43.       Перекладіть українською мовою. Поставте наголос

на словах.

Разница, сельский, старый, перепись, плавкий, резкий, показ, прирост, приятель, середина, восемьдесят, советую, об-служивание, чтение, задание, ошибка.

44.       Знайдіть помилки у словосполученнях, виправте їх.

Доведіть правильність виправлень.

 40

І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Моя автобіографія; саме найдоцільніше слово; взаємно допомагати один одному; у січні місяці 2002 року; зобразити образ; передовий авангард; за чотири години часу; молодий юнак, молодь і студенти; на слідуючий день; відтворити у сво-їх творах; організувати організацію молоді.

45.       Пригадайте, що ви знаєте про особливості вимови зву-ків і звукосполучень, в українській мові. Наведіть приклади і запишіть.

46.       Провідміняйте по два-три слова – іменники, прикмет-ники, числівники, займенники. Запишіть у зошити і поясніть написання відмінкових закінчень.

47.       І. У яких формах можна відповісти на запитання «Ко-тра година?»: 7.15; 12.45; 22.23; 19.50; 13.30? Відповідь запи-шіть.

II. У якому випадку можна запитати «Скільки годин?».

48.       Дайте відповіді на запитання

1.         Що становить основи культури мовлення?

2.         Якими якостями володіє мовлення?

3.         У чому виявляється правильність мовлення?

4.         Чому правильність і нормативність мовлення обов’язкові?

5.         Які ви знаєте норми літературної мови?

6.Чому в мовленні треба дотримуватись норм літературної

мови?