Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ   ТА   ЗАВДАННЯ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ   ТА   ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

Тестові завдання

1.         Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

а) фактичні, матеріальні; б нормашвш,активш;

г)натуральшЛошові

2.         До оборотних активів відносять:

а) основні засоби; б грошовікошти: вфонди; г)кредатори

3.         До зобов’язань підприємства відносять:

а) нерозподілений прибуток; бідебіторськузаборгованість:

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

в)         кредити банку:

г)         знос основних засобів

4.         Основні засоби — це:

а)         оборотні активи підприємства:

б)         засоби, термін експлуатації яких більше 12 місяців або операційного циклу,

якщо він триває більше одного року;

в)         засоби, термін експлуатащї яких мешпе 12 місящв або операщіного щжлу:

г)         засоби, термін експлуатації яких перевищує 12 місяців з даш балансу

5.         Яка із наведених статей не є активом:

а)         будівлі;

б кредитори: в)з™окготшкивкасі: г) дебітори.

6.         До виробничих запасів підприємства відносять:

а)основшзасоби;

б)         паливо;

в товари;

г)капітальш вкладення.

7.         Основні засоби відносяться до:

а) необоротних активів; б)зобов'язань;

в)         оборотних активів:

г)         капітал.

8.         До зобов’язань підприємства відносять:

а) кредитори;

б статуш^йкаштал:

в дебітори;

г)фшансовїшвестщії.

9.         Який із названих об’єктів не належить до власного капіталу:

а) резервний капітал; б статїшийкаштал

в)         кредиторська заборговашсть, забезпечена власним векселем:

г)         нерозподілений прибуток.

10.       До оборотних активів відносять:

а)розраху£шзоплатипраціГ

б нематеріальшакшви;

в)резерві^йкаттал;

г) поточні фінансові інвесшції.

11.       Розрахунки по авансах одержаних — це:

а)розраху^киз кредиторами:

Бухгалтерський облік. Практикум   9

 

б) необоротні активи: в нематеріальшактшш: г)розрахункиздебіторам.

12.       Незавершене виробництво — це: :

а) предмети праці, що знаходяться на загальнозаводських складах:

б сировинаіматеріали;          '

активи сфериобігу; г) предмети праці, які знаходяться в обробці на робочих місвд.

13.       Поточна дебіторська заборгованість відноситься до:

а) зобов'язань; б необорошихактивш: в обороїнихакшвш; г)власногокапітал. '

14.       Яке із тверджень є неправильним:

а)         активи — це ресурси, використання яких, як очікується, приведе до отримання еконо™х вжод у майбушьому;

б)         активи - це ресурси, що кошролюються:

в)         активи — це ресурси підприємства, які є результатом минулих подій:

г)         активи — це ресурси, прийняті підприємством на відповідальне зберігання в

результатішшулихподш

15.       Принцип обачності передбачає застосування в бухгалтерському обліку

методів оцінки, які повинні запобігти:

а)         завищенню оцінки зобов'язань та витрат і заниженню оцінки активів та доходів підприємства;

б)         заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

в)         завищенню оцінки зобов'язань та доходів і заниженню оцінки активів і витратпідприємств.

16.       Операційний цикл — це:

а)         проміжок часу між придбанням запасів та реалізацією виробленої із них

продущіїаботоварівіпослуг;

б)         проміжок часу ш відвантаженням та оплатою реашзованої продущії або

товарівіпослуг;

в)         проміжок часу між придбанням запасів та отриманням коштів від реалізації

виробленої із них продукції або товарів і послуг;

г)         проміжок часу між завершенням виробнщтва (придбанням) та реалізацією

продущії(товарів,послуг

17.       Вкажіть, за яким принципом первинна вартість товарів включає: суму, сплачен^ постачальникам, вартість транспортних витрат по завезенню товарів, інших витрат, пов’язаних з првдбанням товарів:

а)історичноїсобшартості; б)повноти;

10        Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

в) превалювання сутності над формою; г)автономнослі.

18.       Вкажіть, за яким принципом заборгованість товариства з обмеженою

відповідальністю не може бути погашена за рахунок власних коштів засновників:

а) нарахування та відповідності доходів і витрат; б)автономнослі;

в)         превалювання сутності над формою;

г)         історичної собівартості.

19.       У валюту балансу основні засоби включаються за:

а)3алишковоювартістю;

б первісноювартістю;

в)спїаведливоювартіс™;

г) вартістю в залежності від часу придбання.

20.       Якою є величина власного капіталу фірми, якщо вартість:

будівель — 20000 грн.; каса — 3000 грн.; розрахунки з кредиторами — 7000 грн.; а) 29 000 грн.;

б 13 000rpH; fi 16 000грн.; г  11 000 грн.

 

                        МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ   НА ТЕСТИ                           

№ тесту          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

№ відповіді    г          б          в          б          б          б          a          a          в          г

№ тесту          11        12        13        14        15        16        17        18        19        20

№ відповіді    a          г          в          a          в                      a                      a          в