Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОКРЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОКРЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

1.         Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-IV від 16.07.99 р.

2.         Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97?.

 

3.         Положення (стандарт) бухгалтерського обшку 1 «Загальш вимоги до фі-нансової звшюсш», затверджений наказом Мшістерства фшансш Украпш від 31.03.99 р. № 87.

4.         План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарськ^ операцій шдприємств і організацш, затаерджешй наказом Мі-ністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 291.

5.         Інстоукщя про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку акги-вів, кашталу.^обов'язань і господарських операцш шдпр™ і оргашзащй, за-твердженийнаказомМіністерстваФінансів Українивід 31.03.99р. № 291.

6 Інструкція по швентаризації основниГзасобш, нематеріальних акшвш, товарно-матеріальних цшностей/грошових копггів і документш та розрахун^ ків, затверджена Наказом Мшістерства фшансш Україйи від 11.08.94р. № 69

7.         Методичш рекомендащї по 4тосуванню репстрш бухгалтерського облшу, затвердженіНаказомМіністерства фінансів Українивід 29.12.00 р. № 356.

8.         Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинвд. — Житомир: ПП «Рута», 2001. — 224 с.

9.         БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К. : Київський державшй торговельно-економічі^й ушверситег, 2000 - 692с.

10.       Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Шдручник для студенив вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — 2-ге вид., допов. і перероб. —

11.       Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашееська Н.О. Теорія бухгал-терського обліку. — Навч. посібник / За заг. ред. В. Б. Захожая. — К. : МАУП, 2001. — 176 с.

12.       Герасим Л.М., Журавель Г.П., Бруханський В.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналпичний облж нГшдприємстві: Навч. посібник. - Терношль Астон,

2005.   — 463 с.

13.       Гольцова CM., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік. — Навч. посібник. — Суми: ВТД «Уншерситетська книга», 2006 - 255 с.

14.       Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К. : Вид-во «АСК», 2001. — 272 с.

15.       Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / В.В. Дере-чин, М.М. Кізім / За ред. В.В. Деречина. — К.: Центр навчальної літератури,

2006.   — 352 с.

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

16. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх документи: Навч. посібник. - К, Ценїр навчальної літератури, 2001. -440 с.

17.       Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 174 с.

18.       Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч-ник. —К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

19.       Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 215 с.

20.       ШвецьВ.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — 2-ге вид. переоб. і допов. — К.: Знання, 2006. — 525 с.