Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
НАСКРІЗНА   ЗАДАЧА3   РІШЕННЯМ   ДЛЯ   САМОСТІЙНОГО ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

НАСКРІЗНА   ЗАДАЧА3   РІШЕННЯМ   ДЛЯ   САМОСТІЙНОГО ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

            ТОВ «КАРПАТИ» ЗА           ГРУДЕНЬ                  р.                    

№ з/п  Зміст   Сума загальна           Кореспонденщя рахунків     Сума

 

           

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Виписка з поточного рахунка в банку:       44 200                       

 

            1.1. Отримана по чеку готівка і опри-буткована в касу               301      311      39 700

 

            1.2. Перераховано в бюджет податки                    641      311      2700

 

            Перераховано Соцстраху                65        311      1800

2          Авансовий звіт№1 від 2.12._р. вшрачено на відрядження для виробничих цілей      3700    91        372            3700

 

            Видано з каси підзвітній особі гро-шові кошти на відрядження             372      301      3700

3          Видатковий   касовий   ордер   81   від 2.12._р. і платіжні відомості № 1-3      36 000                       

 

            Виплачена заробітна плата персоналу за листопад                     661      301      36 000

4          Вимога № 1-3                                              

 

            Передано на виробництво матеріали:       3640                          

 

            — лист металевий на виготовлення:         3240                          

 

            МК-1 — 72 кг ×30 грн. = 2160 грн.                       23.1     201      2160

 

            МК-2 — 36 кгЧ30 грн. = 1080 грн.            23.2     201      1080

 

            — швелер на виготовлення:           150                            

 

            МК-1 — 2 м × 50 грн. = 100 грн.               23,1     201      100

 

            МК-2 — 1 м × 50 грн. = 50грн.                  23,2     201      50

 

            — кутник на виготовлення:            250                            

 

            МК-1 — 15 м × 10 грн. = 150 грн.             23,1     201      150

 

            МК-2 — 10 м × 10 грн. = 100 грн.             23,2     201      100

5          Товарно-т_анспортна накладна № 10 від8.12.     р.                                           

 

            Надійшло і оприбутковано на склад від бази ТОВ «Фрезер»      6300                          

 

            — лист металевий — 150 кг× 30грн. = 4500 грн.                        201      631      4500

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Продоеження табл.

 

№ з/п  Зміст   Сума загальна           Кореспонденщя рахунків     Сума

 

           

           

            Дебет  Кредит          

 

            — швелер — 36 м × 50 грн. = 1800 грн.                201      631      1800

 

            Відображено   податковий   кредит   з ПДВ                     641      631      1260

 

            Акцептовані    (визнані)    витрати    на транспортування 540 грн.      540      201      685      450

 

            в тому числі ПДВ — (90 грн.)                     641      685      90

6          Списуютьсятранспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів,  використаних  на  вироб-ництво (табл.1.): 375                            

 

            в т. ч. на виготовлення: МК-1                    23.1     201      248

 

            МК-2              23.2     201      127

7          Акцептовані рахунки за використану у виробничих цілях воду та електро-енергію (без ПДВ)         3600            91        685      3000

 

            Відображено   податковий   кредит   з ПДВ                     641      685      600

8          Наряди на виконання роботи і розра-хункові відомості                                    

 

            7.1. Нарахована заробітна плата:                                      

 

            — виробничому персоналу, зайнято-му виготовленням:           22 500                       

 

            МК-1              23.1     661      13 500

 

            МК-2              23.2     661      9000

 

            — апарату управління         4500    92        661      4500

 

            — апарату управління виробничими цехами       2870    91        661      2870

 

            7.2. Утримано податок з доходів фі-зичних осіб із заробітної плати      1800    661      641      1800

9          Довідка бухгалтерії:                                     

 

            Зроблені  відрахування  на  соціальне страхування до Пенсійного фонду від суми заробітної плати, нарахованої:                                     

 

            — виробничому персоналу, зайнято-му виробництвом:           8500                          

 

            МК-1              23,1     65        5100

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Продоеження табл.

 

№ з/п  Зміст   Сума загальна           Кореспонденщя рахунків     Сума

 

           

           

            Дебет  Кредит          

 

            МК-2              23,2     65        3400

 

            — апарату управління                     92        65        1700

 

            — апарату управління виробничими цехами                  91        65        1060

10        Нарахований знос виробничих осно-вних засобів          1170    91        131      1170

11        Списуються   загальновиробничі   ви-трати                                           

 

            у повному обсязі на собівартість ви-готовленої продукції:          11 800                       

 

            МК-1              23,1     91        7080

 

            МК-2              23,2     91        4720

12        Випущена з виробництва і оприбут-кована на склад готова продукція по плановій собівартості    62 800      25        23        62 800

13        В кінці місяця відображається відхи-лення планової собівартості  готової продукції від фактичної (табл.)                                              

 

            МК-1              26        23.1     300

 

            МК-2              26        23.2     -170

14        Відображена реалізація готової про-дукції за відпускними цінами        120 000           361      701      120 000

15        Нараховано податкове зобов’язання з

пдв      20 000 701      641      20 000

16        В  кінці  місяця  списується  собівар-тість реалізованої готової продукції         62 800 901      26        62 800

17        Відображено    витрати   на   доставку продукції покупцю (без ПДВ)   3120    93        685      2600

 

            Відображено суму ПДВ                   641      685      520

18        Виписка з поточного рахунка в банку:                                         

 

            15.1. Надійшов платіж за відвантаже-ну продукцію        120 000           311      361      120 000

 

            15.2. Оплачені рахунки постачальни-ків за отриману раніше сировину:          18 500                       

 

            — ТОВ «Фрезер»                  631      311      13 500

 

            — ТПФ «Металіст»              631      311      500

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Закінчення табл.

 

№ з/п  Зміст   Сума загальна           Кореспонденщя рахунків     Сума

 

           

           

            Дебет  Кредит          

 

19        Списуються вшрати на збут продукції                   791      93        2600

20        Списуються адміністративні витрага                    791      92        6200

21        Списується   виробнича   собівартість реалізованої продукції                791      901      62 800

22        Визначено і відображено фінансовий результат від реалізації партії готової продукції                       701            791      100 000

23        Визначено фінансовий результат   28 400                       

24        Нараховано податок на прибуток              98        641      7100

25        Відображено витрати по нараховано-му податку на прибуток              791      98        7100

26        Відображено чистий прибуток                   791      441      21 300

Таблщя 1

РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ

ЗА ГРУДЕНЬ Р.

 

№ з/п  Показники     Вартість матеріалів

 

           

            по закушвельних цшах         транспортні витрати

1          Залишок на початок місяця 24 300 2700

2          Надійшло матеріалів (оп. 5) 6300   

3          Нараховано транспортних витрат (оп. 5)             450

4          Разом: 30 600 3150

5          Процент транспортних витрат до купіве-льної вартості матеріалів (%, з одним деся-тковим знаком)            X         10,3

6          Витрати за місяць матеріалів на виробниц-тво (оп.4)     3640    X

 

            в т.ч. на виготовлення: МК-1         2410    X

 

            МК-2  1230    X

7          Транспортні витрати на суму витрачених на виробництво матеріалів (5x6):  X         375

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬІ

 

Закінчення табл. 1

 

№ з/п  Показники     Вартість матеріалів

 

           

            По закушвельним цшам       Транспортш витрати

            в т.ч. на виготовлення: МК-1         X         248

 

            МК-2  X         127

8          Залишок на кінець місяця:    X                                     X

            матеріалів (4-6)         26 960 X

            транспортних витрат (4-7)  X         2775

Таблщя 2

РОШОДІЛ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

МІЖ ВИРОБАМИ МК-11 МК-2 ЗА ГРУДЕНЬ    Р.

 

№ з/п  Показники     Разом  Металоконструкції

 

           

           

            МК-1  МК-2

1          Нарахована заробітна плата персоналу     22 500 13 500 9000

2          Питома вага (%)*      52,444            

3          Загальновиробничі витрага 11 800 7080    4720

* 3 трьома десятковими знаками.

Таблщя 3

ГРУПУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ

НА ВИРОБНИЦТВО ЗА ГРУДЕНЬ           Р.

 

            Операщя                    МК-1                                          МК-2

№ з/п 

            Сума                                                                                    

1          Передано на вироб-ництво матеріали:      3640                                                                                     

 

            — лист металевий на виготовлення:                                                                                                      

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Продоеження табл. 3

 

                                   МК-1                                          МК-2

№ з/п  Операщя        Сума                                                                                    

            МК-1 — 72 кг × 30 = 2160 грн.                  2160                                                                         

 

            МК-2 — 36 кг × 30 = 1080 грн.                                                                 1080                          

 

            — швелер на вигото-влення:                                                                                                       

 

            МК-1 — 2 м × 50 = 100 грн.                       100                                                                           

 

            МК-2 — 1 мЧ50 = 50 грн.                                                              50                              

 

            — кутник на вигото-влення:                                                                                                        

 

            МК-1 — 15 мЧ10 = 150 грн.                       150                                                                           

 

            МК-2 — 10 м × 10 = 100 грн.                                                                    100                            

2          Списуюіься транспор-тао-загшівельні виіра-та в частані, що відно-сшьсядо матеріалш, ви-користаних  на  вироб-ницгво (табл. 1): 375                                                                                       

 

            в т. ч. на виготовлення:                                                                                                    

 

            МК-1              248                                                                           

 

            МК-2                                                             127                            

3          Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості                                                                                                 

 

            Нарахована заробітна плата:    виробничому персоналу, зайнятому виготовленням: 22 500                                                                                   

 

            МК-1                          13 500                                                           

 

            МК-2                                                                         9000               

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Закінчення табл. 3

 

                                   МК-1                                          МК-2

№ з/п  Операщя        Сума                                                                                    

            Довідка бухгалтерії:

4          Зроблені  відрахуван-ня на соціальне стра-хування до Пенсійно-го   фонду   від   суми заробітної плати, на-рахованої:                                                                                              

 

            — виробничому пер-соналу, зайнятому ви-робництвом:          8500                                                                                     

 

            МК-1                                     5100                                                  

 

            МК-2                                                                                    3400   

5          Списуються     загаль-новиробничі   витрати у повному обсязі  на собівартість виготов-леної продукції:            11 800                                                                                  

            МК-1                                                 7080                                      

            МК-2                                                                                                4720

Разом МК-1: 28 338  Разом МК-2: 18 477

Таблиця 4

РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБУ МК-1 ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.

 

№ з/п  Операщя        Сума   Статті витрат

 

           

           

            сировина і матеріали            оплата пращ  відраху-вання            загальновиробничі

витрати

1          Незавершене вироб-ництво на 1.12          13 500 7650    3600    1350    900

2          Заіраіинавиробницт-во за грудень (табл. 3)          28 338 2658    13 500 5100    7080

3          Незавершене вироб-ництво на 31.12        1538    318      660      290      270

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Закінчення табл. 4

 

            Операщя        Сума               Статті витрат

№ з/п 

           

            Сировина і матеріали           Оплата пращ Відра-хування           Загальновиробничі

витрати

4          Фактична собівар-тість випущеної про-дукції(1 + 2 - 3)  40 300 9990    16 440 6160    7710

5          Планова собівартість випущеної продукції (оп.11) — 10 х 4000 грн. = 40000 грн.      40 000 9900    16 365      6100    7635

6          Відхилення від пла-нової собівартості (4-5)          +300    +90      +75      +60      +75

Таблщя 5

РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБУ МК-2 ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.

 

№ з/п  Операщя        Сума   Статті витрат

 

           

           

            сировина і матеріали            оплата пращ  відраху-вання            загальновиробничі

витрати

1          Незавершене      вироб-ництво на 1.12     4500    2340    1350    540      270

2          Затрати на виробницт-во за грудень (табл. 3)      18 477 1357    9000    3400    4720

3          Незавершене      вироб-ництво на 31.12   347      67        105      80        95

4          Фактична собівартість випущеної     продукції

(1 + 2-3)         22 630 3630    10 245 3860    4895

5          Плановасобівартість

випущеноїпродукції

(оп. 11) —

10 х 2280 грн. =

22 800 грн.     22 800 3690    10 325 3890    4895

6          Відхилення від плано-вої собівартості(4-5)           -170    -60      -80      -30      —

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Таблиця 6

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛОАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.

 

№ з/п  Показник        Сума

1          Вартість реалізованої продукції (оп.14)      100 000

2          Фактачна собіваргість продукції за відпускними цінами (без ПДВ) (оп. 16)     62 800

3          Адміністративні витрати     6200

4          Витрага на збут продукції    2600

5          Результат від реалізації:       

 

            — прибуток(+)          28 400

 

            — збиток (—)           

6          Податок на прибуток           7100

7          Чистий прибуток      21 300

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКАХ ДО РАХУНКУ 201 «СИРОВИНА I МАТЕРІАЛИ» ЗА ГРУДЕНЬ 200_ Р.

 

№ з/п  Найменування матеріалу     Од. вим.         Цша     Залишок на

початок місяця    Обороти за місяць    Залишок

на кшець

місяця

 

           

           

           

           

            приход           видаток         

 

           

           

           

            к-ть     сума    к-ть     сума    к-ть     сума    к-ть     сума

1          Лист метале-вий      кг         30,00   630      18 900 150      4500    108      3240    672      20 160

2          Швелер          м         50,00   90        4500    36        1800    3          150      123      6150

3          Кутник           м         10,00   90        900      —        —        25        250      65        650

4          Транспортнозаготівельні

витрати          грн.     X         X         2700    X         450      X         375      X         2775

            Разом: X         X         X         27 000 X         6750    X         4015    X         29 735

ОБОРОТНА ВІДОМІСГЬ ПО АНАШТИЧНИХ РАХУНКАХ ДО РАХУНКУ 631 «РОЗРАХУНКИ 3 ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ШДРЯДНИКАМИ» ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.

 

№ з/п  Постачальник            Залишок

на початок

місяця Обороти за місяць    Залишок на кшець місяця

 

           

           

            дебет   кредит           

 

1          ТОВ «Фрезер»           13 500 13 500 7560    7560

2          ТПФ «Металіст»        4500    5000    —        -500

            Разом: 18 000 18 500 7560    1060

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ОБОРОТНИЙ БАЛАНС (ВІДОМІСТЬ) ПО СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКАХ ЗА ГРУДЕНЬ 200   Р.

 

Код pax.         Рахунок          Сальдо на початок місяця    Обороти за місяць    Сальдо на кшець місяця

 

           

            дебет   кредит            дебет   кредит            дебет   кредит

10        Основні засоби         70 200 —        —        —        70 200 —

131      Знос основних засобів         -10 800           —                    1170    -11 970           —

20        Виробничі запаси     27 000 —        6750    4015    29 735 —

23        Виробництво            18 000 —        46 815 62 930 1885    —

26        Готова продукція      12 000 —        62 930 62 800 12 130 —

30        Каса    600      —        39 700 39 700 600      —

31        Поточний рахунок    63 000 —        120 000           62 700 120 300           —

36        Розрахунки з покупцями      —        —        120 000           120 000           —        —

372      Розрахунки з підзвітни-ми особами           —        —        3700    3700    —        —

377      Розрахунки    з    іншими дебіторами         2700    —        —        —        2700    —

40        Статутний капітал    —        77 400 —        —        —        77 400

441      Нерозподілений прибуток   —        12 600 —        21 300 —        33 900

60        Короткострокові позики      —        18 000 —        —        —        18 000

63        Розрахунки з постачаль-никами     —        18 000 18 500 7560    —        7060

64        Розрахунки за податками     —        2700    5170    28 900 —        26 430

65        Розрахунки   за   страху-ванням      —        9000    1800    11 260 —        18 460

66        Розрахунки по оішагі праці  —        36 000 37 800 29 870 —        28 070

685      Розрахунки з іншими кре-диторами           —        9000    —        7260    —        16 260

701      Дохід від реалізації го-тової продукції        —        —        120 000           120 000           —        —

791      Фінансові результати           —        —        100 000           100 000           —        —

901      Собівартість    реалізова-ної готової продукції      —        —        62 800 62 800 —        —

91        Загально-виробничі виірата            —        —        11 800 11 800 —        —

92        Адміністративні витрати     —        —        6200    6200    —        —

93        Витрати на збут        —        —        2600    2600    —        —

98        Податок на прибуток           —        —        7100    7100    —        —

            Разом: 182 700           182 700           773 665           773 665           225 580           225 580

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

БАЛАНС ТОВ «КАРПАТИ» НА 31 ГРУДНЯ 200_ р.

 

Актив Пасив

Господарські засоби S          Джерела утворення господар-ських засобів         S

Основні засоби:                    Статутний капітал    77 400

залишкова вартість   58 230 Резервний капітал   

первісна вартість      70 200 Прибуток       33 900

знос    11 970 Кредити банків         18 000

Запаси матеріалів      29 735 Заборгованість постачальни-кам    7060

Виробництво            1885    Заборгованість за податками          26 430

Готова продукція      12 130 Заборгованість за страхуван-ням    18 460

Грошові кошти в касі            600      Заборгованість з оплати праці        28 070

Грошові кошти на рахун-ках в банку          120 300           Заборгованість різним креди-торам           16 260

Засоби в розрахунках           2700               

Разом  225 580           Разом  225 580

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ФОРМИ   ЗАПОВНЕНИХ

ОБЛІКОВИХ   РЕГІСТРІВ

НАСКРІЗНОЇ   ЗАДАЧІ   №   2

ЗА   I   ВАРІАНТОМ

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ № 1 ПО КРЕДИТУ РАХУНКА 30 «КАСА» ЗА ГРУДЕНЬ 200Р.

 

Дата    3 кредита рахунка 30 в дебет рахунків       Разом

 

            31        36        372      63        65        66        68        92        93        94       

 

05                                300                             44 300                                                44 600

                                                                                                                                

14                               550                                                                                        550

                                                                                                                                

30        600                                                     21 500                                                22 100

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Разом  600                  850                             65 800                                                67 250

ВІДОМІСТЬ ДО ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ № 1 ПО ДЕБЕТУ РАХУНКА 30 «КАСА» ЗА ГРУДЕНЬ 200_ Р.

залишок на початок місяця 400

 

Дата    Дебет рахунка 30 з кредиту рахунків          Разом

 

            31        36        372      63        65        66        68        70                   

 

05.12   45 100             100                                                                            45 200

                                                                                                                     

14        1000                40                                                                              1040

                                                                                                                     

30        22 000             40                                                                              22 040

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

Разом  68 100             180                                                                            68 280

Залишок на кінець місяця 1430

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ № 2

ПО КРЕДИТУ РАХУНКА 31 «РАХУНКИ В БАНКАХ»

ЗА ГРУДЕНЬ 200Р.

 

Дата    3 кредита рахунку 31 в дебет рахунків       Разом

 

            30        33        37        60        63        64        65        68       

 

05        45 100                                    23 700                                    68 800

                                                                                                         

20        1000                                       44 880             1800                47 680

                                                                                                         

30        22 000                        20 000 90 540                                    132 540

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

Разом  68 100                        20 000 159 120                      1800                249 020

ВІДОМІСТЬ

ДО ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ № 2

ПО ДЕБЕТУ РАХУНКА 31 «РАХУНКИ В БАНКАХ»

ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.

залишок на початок місяця 57 600

 

Дата    Дебет рахунку 31 з кредиту рахунків          Разом

 

            30        36        60        64        65        68        70       

 

05                    61 000 10 000                                                71 000

                                                                                             

20                    89 500 20 000                                                109 500

                                                                                             

30        600      62 000 10 000                                                72 600

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

Разом  600      212 500           40 000                                                253 100

Залишок на кінець місяця 61 680

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ № 3 ЗА ГРУДЕНЬ 200Р. за кредитом рахунків: 36, 37, 44, 60, 63, 64, 65, 66, 68

 

Дебет pax.      Кредитрахунків         Разом

 

            36        372      441      60        63        64        65        66        685     

 

201                                                     140 100                                                          140 100

289                  330                                                                                        330

23                                                                              12 882 33 900 3170    49 952

30                    180                                                                                        180

31        212 500                                  40 000                                                            252 500

641                                                     13 620                                    1234    14 854

701                                                                 50 000                                    50 000

791                             48 727                                                                       48 727

93                    630                                                                            3400    4030

981                                                                 16 243                                    16 243

Разом  212 500           1140    48 727 40 000 153 720           66 243 12882  33 900 7804    576 916

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ № 4 ЗА ГРУДЕНЬ 200Р. зя кредитом рахунків: 20, 23, 289, 26, 424, 701, 791, 901, 93, 981

 

Дебет pax.      Кредитрахунків         Разом

 

            201      23        289      26        424      701      791      901      93        981     

 

10                                                       45 000                                                            45 000

201                  1300                                                                                                  1300

23        121 000                      330                                                                                        330

26                    207 982                                                                                                         207 982

361                                                                 300 000                                                          300 000

701                                                                            250 000                                              250 000

791                                                                                        181 000           4030    16243  250 000

901                                         181 000                                                                                 181 000

Разом      121 000           209 282           330      181 000           45 000 300 000           250 000           181 000           4030            16243  1 307 885

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ВІДОМІСТЬ № 3 ЗА ГРУДЕНЬ 200Р.

АНАЖТИЧНИЙ ОБЖК ПО РАХУНКУ 372 «РОЗРАХУНКИ 3 ШДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ»

 

№ з/п  ПШ підзвітних осіб   С-до на 01.12            Обороти по дебету   Обороти по кредиту (відповідно ж/о № 3)         С-до на 31.12

 

           

            д          К         дата     pax.     сума    дата     301      289      93                    Д       к

1          Орел І.К.        100                                                     05        100                                         —        —

2          Верес О.П.     220                                                     10/14   40        180                             —        —

3          Шевченко Т.М.                                 05        30        300      30        40                    260                  —        —

4          Верес О.П.                                                                                                                                     

5          Басов М.С                             14        30        200      15                               170                  30        —

6          Орел І.К.                               14        30        350                             150      200                  —        —

            Разом  320                                         850                  180      330      630                  30        —

ВІДОМІСТЬ № 3 ЗА ГРУДЕНЬ 200Р.

АНАЖТИЧНИЙ ОБЖК ПО РАХУНКУ 631

«РОЗРАХУНКИ 3 ВІТЧИШЯНИМИ ПОСТАЧАЖ>НИКАМИ»

 

№ з/п  Назва постачальника           С-до на 01.12            Обороти по дебету   Обороти по кредиту (відповідно ж/о № 3)         С-до на 31.12

 

           

            д          к          дата     pax.     сума    дата     201      641      Д         к

1          ТОВ «Омега»             17 300 05        31        17 300 05        37 400 7480    —        —

 

           

                                   20        31        44 880                                   

           

 

2          МП «Клас»                6400    05        31        6400    23        72 000                       

 

           

                                   30        31        73 500                                    1500   

3          Бершадський спиртозавод                          30        31        17 040 07        14 200 2840    —        —

4          ТОВ «Сто-жари»                                                                 21        16 500 3300    —        19 800

            Разом              23 700                        159 120                      140 100           13 620 1500    19 800

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              1 450 000                  

Грудень                                             45 000 45 000             1 495 000                  

                                                                                                         

 

•-         ->ський облік. Практикум

 

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 201 «СИРОВИНА I МАТЕРІАЛИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              116 400                     

Грудень                                 140 100           1300    141 400           121 000           136 800                     

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 289 «ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬШВИТРАТИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              12 100            

Грудень                                 330                  330      330      12 100            

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 23 «ВИРОБНИЦТВО»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              38000             

Грудень                                 49 952 121 330           171 282           209 282           —                   

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 26 «ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              68 200            

Грудень                                             207 982           207 982           181 000           95 182            

                                                                                                         

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 301 «КАСА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              400                 

Грудень                      68 100 180                  68 280 67 250 1430               

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 311 «ПОТОЧНІ РАХУНКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              59 100            

Грудень          600                  252 500                      253 100           249 020           63 180            

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 361 «РОЗРАХУНКИ 3 ВІТЧИШЯНИМИ ПОКУПЦЯМИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              —                   

Грудень                                             300 000           300 000           212 500           87 500            

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 424 «БЕЗОПЛАТНО ОДЕРЖАНІ НЕОБОРОТНІАКТИВИ

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         -         

Грудень                                                         -          45 000             45 000

                                                                                                         

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 372 «РОЗРАХУНКИ 3 ШДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                              320                 

Грудень          850                                         850      1140    30                   

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 40 «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         1 492 320       

Грудень                                                         —        —                    1 492 320       

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 441 «НЕРОШОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         123 000          

Грудень                                                         —        48 727             171 727          

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 601 «КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         50 000

Грудень                      20 000                        20 000 40 000             70 000

                                                                                                         

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 631 «РОЗРАХУНКИ 3 ВІТЧИШЯНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         23 700

Грудень                      159 120                                  159 120           153 720           1500    19 800

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 641 «РОЗРАХУНКИ ЗА ПОДАТКАМИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         —       

Грудень                                 14 854             14 854 66 243             51 389

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 65 «РОЗРАХУНКИ ЗА СТРАХУВАННЯМ»*

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         —       

Грудень                      1800                           1800    12 882             11 082

                                                                                                         

* Для спрощення вирішення задачі рахунок 65 наведено без субрахунків

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 661 «РОЗРАХУНКИ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         44 500

Грудень          65 800                                    65 800 33 900             12 600

                                                                                                         

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 685 «РОЗРАХУНКИ 3 ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                         11 000

Грудень                                                         —        7804                18 804

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 701 «ДОХІД ВІД РЕАЛОАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                                    

Грудень                                 50 000 250 000           300 000           300 000                                 

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 791 «РЕЗУЛЬТАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                                    

Грудень                                 48 727 201 273           250 000           250 000                                 

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 901 «СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛООВАНОЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                                    

Грудень                                             181 000           181 000           181 000                                 

                                                                                                         

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 93 «ВИТРАТИ НА ЗБУТ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                                    

Грудень                                 4030                4030    4030                          

                                                                                                         

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНОК № 981 «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Місяць            Обороти за дебетом Оборот за кредитом Залишок         Місяць

 

            Журнали обліку        

            дебет   кредит           

 

            № 1     №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листопад                                                                                                    

Грудень                                 16 243             16 243 16 243                       

                                                                                                         

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ГОЛОВНОЇ КНИГИ

 

Місяць            Оборотизадебетом   Оборотза кредитом  Залишок         Місяць

 

            Журнали обшку        

            дебет   кредит           

 

            №1      №2      №3      №4      разом за дебетом      

           

           

           

 

Листо-пад                                                                            1 744 520        1 744 520       

Грудень          67 250 249 020           576 916           1 307 885*      2 201 071        2 201 071        1 895 562        1 895 562     

                                                                                                         

Звірити з підсумком відповідного журналу обліку.

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Дата (рік, міся__ь, число)

Шдприємство                       за ЄДРПОУ

Територія       за КОАТУУ

Форма власності       за КФВ

Орган _е__жавного__п__авлшня   за СПОДУ

Галузь _______за ЗКГШ

Вид економічноїдіяльносд   __ за КВЕД

Одинивд виміру: шс. грн.    Контроль

сума

Адреса           

БАЛАНС

Форма№1      кодзаДКУД    1801001

за         20        р.

 

АКТИВ           Код рядка       На початок звітного перюду           На кшець звітного перюду

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

Залишкова вартість   010      —        —

Первісна вартість      011      —        —

Накопичена амортизація     012      —        —

Незавершене будівництво   020      —        —

Основні засоби:                               

Залишкова вартість   030      59,4     58,2

Первісна вартість      031      70,2     70,2

Знос    032      10,8     12,0

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

які опубліковуються за методом участі в капі-талі інших підприємств  040      —        —

інші фінансові інвестиції       045      —        —

Дострокова дебіторська заборгованість     050      —        —

Відстрочені податкові активи         060      —        —

Інші необоротні активи        070      —        —

УсьогозарозділомІ    080      59,4     58,2

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Продоеження табл. балансу

 

АКТИВ           Код рядка       На початок звітного перюду           На кшець звітного перюду

II. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

виробничі запаси      100      27,0     29,7

Поточні біологічні активи    110      —        —

незавершене виробництво  120      18,0     1,9

готова продукція       130      12,0     12,1

Товари           140      —        —

Векселі одержані       150      —        —

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг:                          

чиста реалізаційна вартість 160      —        —

первісна вартість      161      —        —

резерв сумнівних боргів       162      —        —

Дебіторська заборгованість за рахунками:                        

з бюджетом   170      —        —

за виданими авансами         180      —        —

з нарахованих доходів          190      —        —

із внутрішніх розрахунків     200      2,7       2,7

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      —        —

Поточні фінансові інвестиції           220      —        —

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230      63,6     120,9

в іноземній валюті    240      —        —

Інші оборотні активи            250      —        —

УсьогозарозділомП   260      123,3   167,3

III. Витрати майбутніх періодів       270      —        —

Баланс            280      182,7   225,5

ПАСИВ          Код рядка       На початок звітного перюду           На кшець звітного перюду

I. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      77,4     77,4

Пайовий капітал       310      —        —

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Продоеження табл. балансу

 

ПАСИВ          Код рядка       На початок звітного перюду           На кшець звітного перюду

Додатковий вкладений капітал      320      —        —

Інший додатковий капітал   330      —        —

Резервний капітал    340      —        —

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      12,6     33,9

Неоплачений капітал           360      (—)     (—)

Вилучений капітал   370      (—)     (—)

УсьогозарозділомІ    380      90,0     111,3

II. Забезпечення наступних витрат і платежів                            

Забезпечення виплат персоналу    400      —        —

Інші забезпечення     410      —        —

Цільове фінансування          420      —        —

УсьогозарозділомП   430      —        —

III. Довгострокові зобов’язання                            

Довгострокові кредити банків        440      —        —

Довгострокові фінансові зобов’язання       450      —        —

Відстрочені податкові зобов’язання           460      —        —

Інші довгострокові зобов’язання    470      —        —

УсьогозарозділомШ  480      —        —

IV. Поточні зобов’язання                           

Короткострокові кредити банків    500      18,0     18,0

Поточна  заборгованість  за  довгостроковими  зо-бов’язаннями         510      —        —

Векселі виданні         520      —        —

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, по-слуги         530      18,0     7,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

з одержаних авансів 540      —        —

з бюджетом   550      2,7       26,4

з позабюджетних платежів  560      —        —

зі страхування           570      9,0       18,5

з оплати праці           580      36,0     28,0

з учасниками 590      —        —

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Закінчення табл. балансу

 

ПАСИВ          Код рядка       На початок звітного перюду           На кшець звітного перюду

з внутрішніх розрахунків      600      —        —

Інші поточні зобов’язання   610      9,0       16,3

Усього за розділом IV          620      92,7     114,2

V. Доходи майбутніх періодів         630      —        —

Баланс            640      182,7   225,5

Керівник Головний бухгалтер

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3

 

Дата (рік, місяць, дата)

Шдприємство

Територія

Орган державного управління Б/П

Галузь

Вид економічної діяльності

Одинивд виміру: шс. грн.

 

ТОВ «Карпати» Україна за СПОДУ Виробнщтво

Контрольна сума

 

за ЄДРПОУ заКОАТУУ

заЗКГНГ заКВЕД

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За        рік       20        р.

Форма № 2 Код за ДКУД

 

1801003

 

I. ФІНАНСОВІ ЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звітний перюд      За попереднш перюд

Доход (виручка) від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг)           010      300 000           —

Податок на додану вартість 015      50 000 —

Акцизний збір           020      —        —

            025                 

Інші вирахування з доходу   030      —        —

Чистий дохід (виручка) від реалізації         035      250 000           —

Собівартість реалізованої продукції            040      181 000           —

Валовий: прибуток   050      69 000 —

збиток 055      —        —

Інші операційні доходи        060      —        —

Адміністративні витрати     070      —        —

Витрага на збут         080      4030    —

Інші операційні витрати      090      —        —

Фінансові результати від операційної діяльності:                        

прибуток        100      64 970 —

збиток 105      —        —

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Закінчення табл.

 

Стаття            Код рядка       За звітний перюд      За попереднш перюд

Доход від участі в капіталі   110      —        —

Інші фінансові доходи          120      —        —

Інші доходи    130      —        —

Фінансові витрага     140      —        —

Витрага від участі в капіталі            150      —        —

Інші витрати  160      —        —

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток   170      64 970 —

збиток 175      —        —

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      16 243 —

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток           190      48 727 —

збиток 195      —        —

Надзвичайні: доходи            200      —        —

витрати          205      —        —

Податки з надзвичайного прибутку           210      —        —

Чистий:

прибуток        220      48 727 —

збиток 225      —        —

II. ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний перюд      За попереднш перюд

Матеріальні затрати  230      121 000           —

Витрага на оплату праці      240      33 900 —

Відрахування на соціальні заходи   250      12 882 —

Амортизація  260      11,7     —

Інші операційні витрати      270      17 236,3          —

Разом  280      18 5030           —

Бухгалтерський облік. Практикум

 

словник

БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

A

Аваль — поручительство за особу, яка має зобов’язання по векселю, може

видаватись на всю суму або її частину за будь-яку відповідальну особу:

векселедавця, акцептантаабошдосанта.   

Аванс — грошова сума або цінність майна, що видається в рахунок наступних платежш.

Авансовий звіт — документ типової форми, що складається підзвітними осо-бами про фактично понесеш вДати.

Авансовий платіж — внесення грошових коштів, здійснення платежу в раху-нок оплати товарів, робіт, послуг до їх одержання або виконашш.

Авізо — повідомлення про стан взаєморозрахунків або розрахунків з третіми особами.

Авуари — 1) активи (грошові копгги, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких проводяться платежі і погашаклься зобов’язашш; 2) кош-ти в банку в іноземній валюті на його рахунках, в іноземних банках; 3) внески фізичних і юридичних осіб у бажах.

Ажіо — перевищення курсової ціни цінного паперу над номіналом.

Ажур - реєстращя господарських операцш в день їх здшснення, тобто така організація бухгалтерського обліку, за якого всі господарські операції пртвильно і своєчасно оформляються відповідними документами, вїдо-бртжаються на рах’нках і забезпечують одерїГння достовірних показ-нІжштаїхвзаємозвязку.

Акредитив — 1) вид банківського рахунка, на якому здійснюються безготів-кові розрахунки; 2) іменний цішшй папір, що засвідчує право особи, на ш’я якої вш вжшсаний, одержати в кредашш установі вказану в нь^му суму; 3) грошовий документ, який міст5ть доручення про вжшату пев-ної суми і^ошей фізичнш чи юридичшй особі мдповідно до умов, вка-заниху документі.

Акт — 1) документ, який має юридичну силу підтвердження виконання дого-вору і є підставою для взаєморозрахунків; 2) документ, що місшть ре-зульташ документальної перевірки господарсько-фінансової діяльності. В бухгалтерському обліку застосовується як первіний документ.

Акт інвентаризації - документ, що складається при проведеіїні швентариза-щї і відображає результаш сшвставлення факшчної наявності об’єктів інвентаризації з даними бухгалтерського обліку.

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Акт ревізії — документ, який узагальнює результати ревізії (перевірки), в якому фжсусться стан виробничої і фшансово-господарської діяльносп підприємства.

Актив — 1) ресурс, що контролюється підприємством в результаті минулих подій, використання якого, як очікується, призведе до отримання еко-номічних вжод у майбушьому; 2) частина бухгалтерського балансу, що відображає на визначену дату в ірошовому виражежі засоби шдприєм-ства, іх склад і розмщення.

Активи ліквідні — активи підприємства, які можуть буш швидко реалізовані (грошові кошти, банківські депозити, матеріальні оборотні кошш).

Активи матеріальні — активи в будь-якому вигляді, що відрізняються від коштів, цінних паперів, нематеріальних активів.

Активи монетарні — грошові кошш та їх еквіваленти, а також дебіторська заборговашсть у фіксовашй сумі ірошей.

Активи нематеріальні — 1) немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані і утримуються підприємством з ме-тою використання протягом бшьше одного року (або одаого операцш-ного циклу, якщо він перевищує рік) для виробнщтва, торгівлі, в адмі-шстративішхцілях або дая шда^ в оренд? ~м особам; 2) об’єкш штелектуальної, в тому ^ислі промислової власності, а також інші ана-логічні права, визнані у порядку, встановленому ВІДПОВІДНИМ законо-давством, об’єктом права власності гшатника податку.

Активи немонетарні — всі активи, крім грошових коштів, їх еквівален-тів і дебітортької заборгованості у фіксовашй (визначешй) сумі коштів.

Активи необоротні — всі акшви, які не є оборотними, тобто використову-ються підприємством протягом періоду, що перевищує один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік).

Активи оборотні — грошові кошш та їх еквіваленти, які не обмежені у вико-риста™, а також інпгі акшви, призначеш для реалізації або споживан-ня протягом операційного циклу, або протягом дванадщти місяців з да-тибалансу.

Акцепт — згода на пропозщію укласти договір на визначених умовах. При безготівкових розрахунках означає згоду покупця на оплату рахунка постачальника.

Акциз — вид непрямих податків на товари і послуги, включені до ціни това-рів або тарифш на послуги, що стачується покуп).ями (до акцизш на-лежитьак^знийзбіртаподатокнадоданувартістьТ

Акція — цінний папір, який засвідчує внесення частки в капітал акціонерного товариства і дає право власнику на одержання прибутку у ,ормі диві-дендів (буваіоть акції шенні, на пред’явника, пршшейоваш простГза-сновницькі).

Амортизація — 1) систематичний розподіл вартості, яка аморшзується, не-оборотних акшвш протягом сїгроку їх корисного використання (експлу-атації), який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом; 2) кількісний показник, який являє собою накопичення грошо-вих коштів для придбання нових основних засобів шляхом включення амортизаційних відрахувань до витрат підприємства.

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності ішЕої шформації про фшансово-господарську діяльшсть підприз метою формування аудиторського висновку стосовно ДОСТОВІрності   фінансової  звітності,   обліку,  його  повнош  і  відповідності

чинному законодавству та П(С)БОвУкраїні.

Б

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його акти-ви, зобов'яза^я та власний кашталш певну дату.

Баланс оборотно-сальдовий — зведення залишкш і оборотів по рахунках за певний (звітний) період.

Бартер — господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, вклю-чаючибудь-яківидизалжу та погашення взаємної заборгованості, в ре-зультаи яких не передбачається зарахування копггів на рахунки прт-давця для компенсації вартоси таких товарш (робіт, послуг).

Бланки суворого обліку — бланки документів, які підлягакш, обліку і видаються в підзвіт окремим праіданикам для