Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИКЛАДИ   РОЗВ’ЯЗАННЯ   ЗАДАЧ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРИКЛАДИ   РОЗВ’ЯЗАННЯ   ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

 

Підготувати для вирішення взаємопов’язаних задач П.7.1, П.7.2, П.7.3 реєстраційний журнал господарських операцій та схеми синте-тичнихрахунків.

Записати в схеми рахунків заводу «Арсенал» залишки на 30 листопада    p. по рахунках:

ВИПИСКА ЗА СТАТТЯМИ БАЛАНСУ ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ»

НА 30 ЛИСТОПАДА           Р.

 

Основні засоби         135 560

Знос основних засобів         4800

Сировина і матеріали           67 260

Паливо           12 660

Виробництво            7000

Готова продукція      24 000

Каса    200

Поточні рахунки в банку      128 000

Заборгованість підзвітних осіб        120

 

Бухгалтерський облік. Практикум   71

 

Продовження

 

Статутний капітал    300 000

Прибуток       25 000

Заборгованість за короткостроковими позиками 1600

Заборгованість постачальникам     17 600

Заборгованість бюджету за податками      6000

Заборгованість за виплатами працівникам           19 800

Баланс            370 000

Задача  П.7.1.

Синтетичний облік придбання мате_іалів. Записати в реєстраційний журнал такі операції за грудень           р. (табл. 7.1):

Таблиця 7.1

 

№ з/п  Зміст операції            Сума, грн.

 

           

            часткова       загальна

1          Прибуткові ордери №21, 22. Надійшли на склад від

ТОВ «Постачальник» :

матеріали — 146 500; ПДВ — 29 300

паливо — 15 000; ПДВ — 3000      146 500 15 000 32 300          193 800

2          Плаііжне доручення № 15. АТП — 1. За перевезення на склад:

матеріалів — 7000; ПДВ — 1400

палива — 1000; ПДВ — 200           7000 1400 1000 200  9600

3          Прибуткові касові ордери №25,26. Одержано по чеку:

—        назаробітнуплату

—господарськіпотреби

—        залишок підзвітних сум        16 900

60        18 160

4          Видатковий касовий ордер № 21. Видано готівку під звіт на господарські витрати               600

5          Виписка банку з поточного рахунку.

Зараховано короткострокову позику банку

Оплачено платіжні вимоги:

№ 35 — ТОВ «Постачальник»

№ 15 —АТП-1

№ 116 — ТПФ «Вікторія»    31 800 9600 30 000   30 000 71 400

6          Відомість №12. Нараховано заробітну плату за роз-вантаження одержаних:

—        матеріалів

—        палива            1300 910         2210

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Закінчення табл. 7.1

 

№ з/п  Зміст операщї Сума, грн.

 

           

            часткова         загальна

7          Прибутковий ордер № 23. Надійшли на склад від МП «Світанок» за платіжною вимогою № 45 матері-али, в тому числі ПДВ                     8000

8          Авансовий звіт. Списуються витрати по доставці на склад:

—        матеріалів

—        палива            400 162           562

9          Видаткові касові ордери № 22, 23. Видано:

—        перевитрату по авансовому звіту №12

—        по відомості № 12 заробітну плату за грудень      38 16 900        16 938

10        Акт № 10. Надійшло без оплати від ТОВ «Майстер» виробниче обладнання (безоплатне обладнання є до-датковим капіталом, необоротним активом)              15 000

11        Розрахунок бухгалтерй. Списуються розподілені транспортно-заготівельні витрати на виробництво продукції        ?          ?

Відображення в обліку операцій процесу виробництва

ченийрахунок23 «Виробництво».

Цей рахунок — активний, калькуляційний. За дебетом рахунка на-копичуються витрати, а за кредитом — списуються витрати у сумі за-вершеноговиробничогопроІесу.

Задача  П.7.2.

(продовження  задачі  П.7.1).

Синтетичний облік виробництва продукції.

Записати в __еєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 1119 за грудень р. (табл. 7.2)

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Таблиця 7.2

 

№ з/п  Зміст операщї Сума, грн.

 

           

            часткова       загальна

11        Вимоги № 21-30.

Відпущено зі складу на виробництво:

—        матеріали

—        паливо           63 900 1600    65 500

12        Плаііжне доручення № 52. Нараховано енергоз-буту за використану на виробництві електроенер-гію, в тому числі ПДВ                    850

13        Відомість № 12-16. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам

Утримано податки із заробітної плати для внеску до бюджету              18 700 2100

14        Плаііжне доручення № 31. Нараховано Міськгазу за використаний на виробництві природний газ, в тому числі ПДВ                    1600

15        Вимоги №31-32. Відпущено зі складу на виробни-цтво матеріали                   14 000

16        Накладна № 20. Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали                      3000

17        Розрахунок бухгалтерй. Списуються після розпо-ділу транспортно-заготівельні витрати на виробни-цтво                ?

18        Виписка банку з поточного рахунка. Перераховано в бюджет уіримані із заробітаої плати податки Видано по чеку на заробітну плату            2100 18 700    20 800

19        Видатковий касовий ордер № 24. Видано аванс в рахунок заробітної плати за грудень                   15 000

20        Відомість випуску готової продукцїї. Списується фактична собівартість зданих на склад готових ви-робів (визначити суму з урахуванням залишку не-завершеного виробництва на кінець місяця — 6000 грн.)            ?          ?

Процес реалізації — сукупність операцій, пов’язаних з реалізаці-єю готової іїюдукції, товарів, виконаних робіт і послуг, з визначенням фінансових результагів від основної діяльності підприємства.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається з використа^ням відпус^их (реалізаційних) цін з ураху-ванням суми ПДВ. На суму доходу у підприємства виникає дебіторсь

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

ка заборгованість. Тому, визнаючи дохід, суму виручки, необхідно ві-добразити по дебету рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовни-ками» і кредиту рахунка 70 «Дохід від реалізації». При цьому податко-ве зобо»’!зан2 у^ладх вир^чки шдлГгае нарахуваїню до^бюджету і зменшує дохід підприємства, що має бути відображено за дебетом ра-хунка 70 «Дохід від реалізації» і за кредитом раіунка 64 «Розрахунки за податками і платежш».ПіслятаІсихзаписів кредитове сальдо яв-ляє собою чистий дохід від реалізації.

При відображенні доходу в бухгалтерському обліку одночасно не-обхідно відобразити витрати по дебету рахунків класу 9 «Витрати дія-льності» (собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг), адмініст-ративні витрати витрати на збут, інші операційні витрати. Ці вит.ати по закінченні зв,тного періоду відносяться на фінансові результати

Задача  П.7.3.

(продовження  задачі  П.7.2)

Синтетичний облік реалізації продукцїї і фінансових результатів.

Записати в реєстраційний ж__нал і схеми рахунків операції № 20-27 заводу «Арсенал» за грудень       р. (табл.7.3)

Скласти по синтетичних рахунках оборотну відомість.

Таблиця 7.3

 

№ з/п  Зміст операщї Сума, грн.

 

           

            часткова         загальна

21        Акт № 2. Надійшов без оплати від МП «Світанок» фрезерувальний станок                 104 500

22        Рахунок-фактура № 65. Відвантажено покупцям готову п’одукцію за продажними цінами, податко-везобовязаннязПДВ 250 000 50 000          300 000

23        Виписка банку з поточного рахунка. Зараховано виручку від реалізації продукції Видано по чеку:

—        на заробітну плату (аванс за січень)

—        на транспортні витрати       16 800 800      300 000 17 600

24        Довідка бухгалгерй. Списується фактична собіва-ртість реалізованої продукції                      160 000

25        Видаткові касові ордери № 25-26. Видано:

—        експедитору під звіт на транспортні витрати

—        заробітна плата вантажникам         1600 2400       4000

26        Плаііжне доручення №27 АТП-1. Нараховано за доставку реалізованої продукції зі складу на товар-ну станцію, податковий кредит у вартості послуг     10 000 2000    12 000

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Закінчення табл. 7.3

 

№ з/п  Зміст операщї Сума, грн.

 

           

            часткова         загальна

27        Виписка банку з поточного рахунка. Списано в

погашення заборгованості по короткостроковому

кредиту банку

Сплачено по платіжних вимогах:

№58 —Енергозбуту

№61 —Міськгазу

№23 —АТП-1           1600

850 1600 12 000        16 050

28        Авансовий звіт. Витрага, пов’язані з відвантажен-ням покупцям готової продукції              1200

29        Довідка бухгалгерй. Списується результат основ-ної діяльності (прибуток) від реалізації продукції за грудень (визначити суму за даними поточного об-ліку та виконати відповідні записи на рахунках)           ?            ?

Примітка: Задачі П.7.1, П.7.2, П.7.3 вирішуються поетапно:

•          після вивчення порядку обліку господарських операцій процесу постачання — задачаП.7.1;

•          після вивчення порядку обліку господарських операцій процесу виробництва — задача П.7.2;

•          після вивчення порядку обліку господарських операцій процесу реалізації — за-дачаП.7.3.

Після закінчення записів по задачі П.7.3 підраховуються обороти на рахунках; визначається сальдо на кінець місяця.

.ля перевірки правильності виконання задач П.7.1, П.7.2, П.73 складається оборотна відомість по синтетичних рахунках та баланс.

Порядок вирішення задач П.7.1, П.7.2, П.7.3.

Відкриваємо синтетичні рахунки відповідно до умов задач П.7.1, П.7.2, П.7.3 та складаємо реєстраційний я^рнал господарськихопера-цій (табл. 7.4).

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Таблиця 7.4

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» ЗА ГРУДЕНЬ        Р.

 

№ з/п  Зміст операщй           Кореспондуюш рахунки      Сума

 

           

            дебет            кредит   часткова       загальна

Задача П.7.1

1          Прибуткові ордери № 21-22.

Надійшли на склад від ТОВ «По-стачальник»:

—        матеріали

—        паливо

—        податковий кредит у вартості

матеріалів та палива 201 203 641    631      146 500 15 000 32 300          193 800

2          Плаііжне доручення № 15.

АТП-1. За перевезення на склад:

—        матеріалів

—        палива

—        податковий кредит у вартості

послуг 289 289 641    685      7000 1000 1600         9600

3          Прибуткові касові ордери

№25—26. Одержано по чеку:

—        назаробітнуплату

—господарськіпотреби

—        залишок підзвітних сум        301      311 311

372      16 900

60        18 160

4          Видатковий касовий ордер №

21. Видано готівку під звіт на го-сподарські потреби      372      301                  600

5          Виписка бланку з поточного рахунка.

Зараховано короткостроковий

кредит банку

Оплачені платіжні вимоги:

—        №35 ТОВ «Постачальник»

—        № 15 АТП-1

—        № 116ТО«³кторія»            311

631 685 631    601

311 311 311    61 800 9600 30 000   30 000 101 400

6          Відомість № 12. Нараховано за розвантаження

—        матеріалів

—        палива            289 289           661 661           1300 910         2210

7          Прибутковий ордер №23. Надійшли на склад від МП «Світанок» за платіжною вимогою №

45 матеріали

Податковий кредит у вартості

матеріалів       201 641           631 631           6400 1280       7680

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Продоеження табл. 7.4

 

№ з/п  Зміст операщй           Кореспондуючі рахунки      Сума

 

           

            Дебет     1   Кредит   Часткова   1    Загальна

8          Авансовий звіт. Списуються ви-трати по доставці на склад:

—        матеріалів

—        палива            289 289           372 372           400 162           562

9          Видаткові касові ордери №22

—        23.Видано:

—        перевитрати по авансовому

звіту

—        по відомості № 12 заробітну

плату  372 661           301 301           38 16 900        16 938

10        Акт №10. Надійшло без оплати від ТОВ «Майстер» виробниче обладнання   10        424                  15 000

Задача П.7.2

 

11        Вимоги №21-30. Відпущено зі складу на виробництво:

—        матеріали

—        паливо           23 23   201 203           63 900 1600    65 500

12        Плаііжне доручення № 52. Нараховано Енергозбуту за використану на виробництві електроенергію

Податковий кредит у вартості

послуг 23 641 685 685           680 136           816

13        Відомість № 12-16. Нараховано

заробітну плата виробничим робітникам

Утримано податки із заробітної

плати для внеску до бюджету         23 661 661 641                      18 700 2100

14        Плаііжне доручення № 31. Нараховано Міськгазу за використаний на виробництві природнийгаз

Податковий кредит у вартості

послуг 23 641 685 685           1600 320         1920

15        Вимоги № 31-32. Відпущено зі складу на виробництво матеріали        23        201                  84 000

16        Накладна № 20. Здано на склад зекономлені на виробництві ма-теріали        201      23                    3000

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Продоеження табл. 7.4

 

№ з/п  Зміст операщй           Кореспондуючі рахунки      Сума

 

           

            Дебет     1   Кредит   Часткова   1    Загальна

17        Розрахунок бухгалтерй. Спи-суються після розподілу транс-портно-заготівельні витрага (порядок розподілу ТЗВ наведе-но нижче)   23        289                  10 465

18        Виписка банку з поточного ра-хунка. Перераховано в бюджетут-римані із заробітної плати податки Видано по чеку на заробітну плаіу 641 301           311 311           2100 18 700    20 800

19        Видатковий касовий ордер

№ 24. Видано аванс в рахунок заробітної плати за січень          661      301                  15 000

20        Відомість випуску готової про-дукції. Списується фактична со-бівартість зданих на склад гото-вих виробів (порядок розрахунку фактичної собівартості наведено на ст. 95)        26        23                    178 945

Задача П.7.3

 

21        Акт № 2. Надійшов без оплати від МП «Світанок» фрезеруваль-ний станок   10        424                  104 500

22        Рахунок-факіура № 65. Відван-тажено покупцям готову продук-цію за продажними цінами Податкове зобов’язання з ПДВ  361 701           701 641                      300 000 50 000

23        Виписка банку з поточного ра-хунка. Зараховано виручку від реалізації продукції Видано по чеку:

—        аванс за січень

—        на транспортні витрага        311

301 301           361

311 311           16 800 800      300 000 17 600

24        Довідка бухгалгерй. Списується фактична собівартість реалізова-ної продукції          901      26                    160 000

25        Видаткові касові ордери

№ 25—26. Видано:

—        експедитору на транспортні

витрати

—        заробітну плату вантажникам         372 661           301 301           1600 2400       4000

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Продоеження табл. 7.4

 

№ з/п  Зміст операщй           Кореспондуючі рахунки      Сума

 

           

            Дебет     1   Кредит   Часткова   1    Загальна

26        Плаііжне доручення № 27

АТП-1. Нараховано за доставку реалізованої продукції зі складу натоварнустанцію Податковий кредит у вартості послуг         93 641 685 685           10 000 2000    12 000

27        Виписка банку з поточного ра-хунку. Списано в погашення за-боргованості по короткостроко-вому кредиту банку Сплачено по платіжних вимогах: №58 —Енергозбуту №61 —Міськгазу №23 —АТП-1       601

685 685 685    311      1600

816 1920 12 000        16 336

28        Авансовий звіт. Списуються ви-трати по відвантаженню покуп-цям готової продукції       93        372                        1200

29        Довідка бухгалгерй. Визнача-ється та списується результат ос-новної діяльності (прибуток) від реалізації продукції за грудень (порядок визначення результату основної діяльності наведено на ст. 95) Разом            701 791 791 981 791 791      791 901 93 641 981 441                    250 000 160 000 11 200 19 700 19 700 59 100

2 282 532

СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.

10        201

Д         Основні засоби         К         Д         Сировина і матеріали           К

 

С-до    135 560                      С-до    60 534 11)      

10)       1500   

            1)         146 500          

            63 900

21)       104 500                      7) 16)  6400 3000       15)       84 000

Об.      119 500           Об.      Об.      155 900           Об.      147 900

С-до    255 060                      С-до    68 534

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Д

 

203 Паливо

 

к

 

д

 

26 Готова продукція

 

к

 

С-до    11 394 11)       1600    С-до    24 000 24)      

1)         15 000

           

            20)       178 945          

            160 000

Об.      15 000 Об.      1600    Об.      178 945           Об.      160 000

С-до    24 794                        С-до    42 945

 

д

 

23 Виробництво

 

к

 

д

 

30 Каса

 

к

 

С-до    7000    16)      

11)       65 500

            3000

12)       680      20)       178 945

13)       18 700            

14)       1600               

15)       84 000

17)       10 465

Об.      180 945           Об.      181 945

С-до    6000   

 

С-до    200      4)        

3)         18 160

            600

18)       18 700 9)         16 938

23)       17 600 19)       15 000

                        25)       4000

Об.      54 460 Об.      36 538

С-до    18 122

 

к

Д         Рахунки в банках

 

С-до    128 000           3) 5)    18 100

5)         30 000

            101 400

23)       300 000           18)       20 800

                        23)       17 600

                        27)       16 336

Об.      330 000           Об.      174 236

С-до    283 764          

 

Д         Розрахунки з підзвітними особами к

С-до    120      3)        

4)         600     

            60

9)         38        8)         562

25)       1600    28)       1200

Об.      2238    Об.

С-до    536     

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

к

д

Статутний капітал

 

            С-до       300 000

           

Об.           —   Об.             —

            С-до       300 000

 

„            Безоплатно одержані Д              необоротні активи       К

            С-до    —

            10) 21)            15 000 104 500

Об.             —             Об.     119 500

            С-до    119 500

 

д          Короткострокові кредити       v банку

            1600    С-до    1600

27)      

            5)         30 000

Об.      1600    Об.      30 000

            С-до    30 000

 

к

Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками

 

            91 800 С-до    17 600

5)        

            1)

7)         193 800 7680

Об.      91 800 Об.      201 480

            С-до    127 280

 

д

 

641 Розрахунки за податками

 

к

 

д

 

661 Розрахунки з оплати праці

 

к

 

1)         32 300 1600    С-до    6000

2)        

            13)       2100

7)         1280    22)       50 000

12)       136      29)       19 700

14)       320                 

18)       2100               

26)       2000               

Об.      39 736 Об.      71 800

            С-до    38 064

 

            16 900 С-до    19 800

9)        

            6)         2210

13)       2100    13)       18 700

19)       15 000            

25)       2400               

Об.      36 400 Об.      20 910

            С-до    4310

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Дохід від реалізації

            готово продукції

22) 29)            50 000 250 000          22)         300 000

Об.      300 000           Об.         300 000

           

 

к

Результат операційної діяльності

 

29)       160 000           29)       250 000

29)       11 200            

29)       19 700            

29)       59 100            

Об.      250 000           Об.      250 000

           

 

Знос основних засобів

 

к

 

Д      Прибуток нерозподілений

 

к

 

            С-до          4800

           

Об.           —   Об.             —

            С-до          4800

 

С-до

29)

Об.      —        Об.

С-до

 

25 000

59 100

59 100

84 100

 

Д       Собівартість реалізованої      К готової продукції

24)       160 000          29)         160 000

Об.       160 000         Об.         160 000

           

 

            289     

д          Транспортно-заготівельні        К

            витрати

С-до    7992                17)          10 465

2)         8000   

           

6)         2210               

8)         562                 

Об.      10 772 Об.          10 465

С-до    8299   

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

д

 

Розрахунки з покупцями та замовниками

 

К         Д         Витрати на збут

 

к

 

22)       300 000           23)       300 000

Об.      300 000           Об.      300 000

С-до    —       

 

26) 28)            10 000 1200    29)       11 200

Об.      11 200 Об.      11 200

           

 

Після визначення сальдо на кінець місяця, складаємо оборотну ві-домість по синтетичних рахунках (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКАХ

ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» ЗА ГРУДЕНЬ        Р.

 

№ з/п  Найменування рахунків       Сальдо на 30.11        Обороти за грудень  Сальдо на 31.12

 

           

            Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

10        Основні засоби         135 560                      119 500                      255 060          

131      Знос основних засобів                     4800                                       4800

201      Сировина і матеріали           60 534             155 900           147 900           68 534

203      Паливо           11 394             15 000 1600    24 794

23        Виробництво            7000                180 945           181 945           6000   

26        Готова продукція      24 000             178 945           160 000           42 945

289      ТЗВ     7992                10 772 10 465 8299   

301      Каса    200                  54 460 36 538 18 122

311      Поточний   рахунок   в банку          128 000                      330 000           174 236           283 764          

361      Розрахунки   з   вітчиз-няними покупцями                                  300 000           300 000                     

372      Розрахунки  з   підзвіт-ними особами        120                  2238    1822    536     

40        Статутний капітал                300 000                                              300 000

424      Безоплатно     одержані необоротні активи                                             119 500                      119 500

441      Прибуток     нерозподі-лений                     25 000             59 100             84 100

 

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Закінчення табл. 7.5

 

№ з/п

641 661 685 701 791 901

93 981

 

Найменування рахунків

Короткострокові кре-дити банків у націона-льній валюті

Розрахунки з вітчиз-няними постачальни-ками

Розрахунки  за  подат-ками

Розрахунки за заробіт-ною платою

Розрахунки  з  іншими кредиторами

Дохід    від    реалізації готової продукції

Результат  операційної діяльності

Собівартість реалізо-ваної готової продук-ції

Витрати на збут

Податок на прибуток від звичайної діяльно-сті

Разом

 

Сальдо на 30.11        Обороти за грудень  Сальдо на 31.12

Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

            1600    1600    30 000             30 000

            17 600 91 800 201 480                      127 280

            6000    39 736 71 800             38 064

            19 800 36 400 20 910             4310

                        24 336 24 336            

                        300 000           300 000                     

                        250 000           250 000                     

                        160 000           160 000                     

                        11 200 11 200            

                        19 700 19 700            

374 800           374 800           2 282 532        2 282 532        708 054           708 054

 

У підсумку оборотної відомості одержано три пари однакових ци1 :

Ї.Сальдо на 30.11 — по дебету 374 800, по кредиту 374 800.

2.         Оборот за грудень — по дебету 2 282 532, по кредиту 2 282 532.

3.         Сальдо на 31.12 — по дебету 708 054, по кредиту 708 054.

Три пари рівновеликих підсумків свідчать про правильність

За даними сальдо на 31.12.200       р. складаємо навчальний баланс

(табл. 7.6).

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Таблиця 7.6

БАЛАНС ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» НА 31 ГРУДНЯ 200_ Р.

 

Актив Пасив

Господарські засоби Сума, грн.      Джерело утворення господарських засобів           Сума, грн.

Основні засоби (10)  255 060           Статутний капітал (40)        300 000

Знос основних засобів (131)           4800    Прибуток (441)          84 100

Виробничі запаси (201,203,289)     101 627           Безоплатно одержані активи

(424)   119 500

Виробництво (23)     6000    Короткострокові кредити бан-ку (601)      30 000

Готова продукція (26)          42 945 Заборгованість постачальни-кам (631)      127 280

Грошові кошти (301, 311)    301 886           Заборгованість з оплати праці (661)          4310

Дебіторська заборгованість

(372)   536      Заборгованість бюджету за податками (641)        38 064

Разом  703 254           Разом  703 254

Примітка: Справжній бухгалтерський баланс затвердженої фо.ми буде розглянуто п£и вивченні бух™терської (фінансової) звітності

 

фа™НоїсобІ^ГТ7вГуго?звИРобнИЦТва готової продукції (до операції №19)

При вивченні побудови обліку господарських операцій процесу виробництва було розглянуто спрощену форму розрахунку фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції, а «е:

Незавершене             Повернені      Незавершене

виробництво Витрати         матеріали       виробництво

на початок     за місяць         та списан-      на кінець

місяця             ня        місяця

Фактична

собівартість

готової продукції

3 умови задачі відомо, що залишок незавершеного виробництва на початок місяця (на 01 грудня) складає 7000 грн., залишок незаверше-ного виробництва на кінець місяця (на 31 грудня) — 6000 грн.

Ви^ахи виробницхва за місяць^щдраДішіс. по деб^ху рахунка 23 «Виробництво» (тобто їх сума дорівнює дебетовому обороту).

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

У нашій задачі це 180 945 грн. Вартість повернених (зекономле-них) матеріалів (операція № 16) складає 3000 грн.

Підставивши ці дані у формулу, одержуємо фактичну собівартість готової продукції:

7000 + 180 945 - 3000 - 6000 — 178 945 грн.

Примітка: Залишок незавершеного виробництва величина завжди відома, оскільки встановлюється шляхом пїоведення інвентаризації.

Порядоквшначення

фінансового результату від реалізації готової продукції

(дооперації№29)

Фінансовий результат визначаємо на рахунку 791 «Результат опера-цшноїдшльносгЬшляхом закрштя цього рахунканаступним чином:

 

д          Результат операційної діяльності    К

29)       160 000           29)       250 000

11 200 19 700 59 100           

           

Оборот           250 000           Оборот           250 000

            —

По дебету рахунка 791 відображено витрати підприємства:

—        по операції № 24 (160 000 грн.) — фактична собівартість реалі-зованоїпродукції;

—        по операціях № 26, 28 (11 200 грн.) — витрати на доставку про-дукції.

По кредиту рахунка 791 відображено по операції № 29 (250 000 грн.) - виручку від реалізації продукції без податку на додану вар-тість, яка визначається при закри^гі рахунка 701 «Дохід від реалізації готової продукції».

Співставивши кредит рахунка 791 (250 000 грн.) із записами по дебету рахунка 791 (160 000 + 11 200) бачимо:

 

Бухгалтерський облік. Практикум

 

кредит рахунка (тобто виручка від реалізації продукції) біль-ший від дебету (тобто всіх витрат підприємства) на 78 800 грн.

Це означає; що заво7 «А800енал» одержав прибуток від р«!алЬаіщ

^T^—XZZTno^y^. При цьому, маемо пам'ятати, що за даною операцією бухгалтерське проведення не скла-дається.

Тому, нараховуємо податок на прибуток (відповідно до чинного законодавстваставка податку на прибуток становить 25 %):

78 800 х 25 % : 100 — 19 700.

Оскільки податок на прибуток — також витрати підприємства, на суму податку зменшується прибуток (78 800 - 19 700).

Чистий прибуток підприємства складає 59 100.

Після записів даних операцій на рахунку 791 одержуємо рівні обороти, рахунок закривається:

^бор;тРпоУдебеТурахунка791^250 000;

оборот по кредиту рахунка 791 також = 250 000.

Задача 7.4. Виконайте завдання по основних господарських процесах у розрізі 10 варіантів за даними, наведеними в табл. 7.7 та 7.8 (рекомендується для виконання як домашнє завдання):

1.         За наведеними в табл. 7.8 операціями скласти журнал господар-ських операцій за червень           року.

2.         Здійснити необхідні р^унки по операціях за червень та скла-сти бухгалтерські записи.

3.         За наведеними в табл. 7.7 залишками по синтетичних рахунках на 1 червня відкрити бухгалтерські рахунки, записати дані бухгалтерських проведень за червень та визначиги залиппси на кінець періоду.

4.         Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками.

5.         За даними синтетичних рахунків скласти оборотну відомість за місяць.

6.         Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду від-повідно до П(С)БО 2 «Баланс».

Для виконання задачі 7.4 необхідно враховувати чинні на момент виконання завдання законодавчі та нормативні документи.

Для спрощення виконання завдання всі враховані загальновироб-ничі витрати визнаються такими, що відповідають нормальній по-Іуж-ності, тобто, підлягають включенню у виробничу собівартість продук-ціїуповноі^обсязі.

Примітка: відрахування від заробітної плати до фонду страхування від нещасних випадків на виробництві на даному підприємстві складає 2,55 %.

88        Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Таблиця 7.7

ЗАЛИШКИ ПО РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 1 ЧЕРВНЯ, тис. грн

 

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Варіанти

 

            I           II         III        IV        V         VI        VII       VIII     IX        X

Основні засоби по первинній вартосгі      57 374 41622  45 316 58 065 42 912 256 804,5        57 848 355 451,3            44 180 54 196

Знос основних засобів         29 632 25 689 27 884 31215  26 455 176 017,5        30 599 167 304,9        26 998 29 648

Нематеріальні активи           1,5       116      209      1,3       128      551,7   1,2       573,9   166      1,8

Знос нематеріальних активів          0,5       53        161      0,3       111      105,2   0,2       172,6   129      0,8

Капітальні інвестиції            36        364      115      34        183      8472,6 35        1021,1 127      39

Заборгованість перед Пенсійним фондом 1400    200      500      2100    250      400,3   1500    420      400      2800

Заборгованість  перед  фондами  соціального страхування        152      73        113      226      77        64        271            101,5   57        346

Виробничі запаси     6205    7701    10 665 5286    9800    58 832,1          6437    35 735,4          9871    4811

Незавершене виробництво 2089    120      35        3629    157      10 654,9          2644    1846    172      4895

Довгострокові фінансові інвестиції 8          4          4          10        4          2642,1 9          22 635,1          4          5

Готова продукція      354      2107    3275    534      1790    3241,2 412      960,4   774      523

Товари           34        72        33        8          42        332,2   30        73,5     54        7

Векселі одержані       59        84        —        59        —        8975,9 59        941,7   —        59

Отримані від покупців аванси        853      1097    1655    760      1611    4679,2 1105    1022,4 760      1701

Дебіторська заборгованість за товари, робо-ти, послуги            1399    2290    11997  1232    3360    14 724,6            1592    21 142,6          8855    1195

 

Закінчення табл. 7.7

 

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Варіанти

 

            I           II         III        IV        V         VI        VII       VIII     IX        X

Відстрочені податкові активи         —        999      —        —        1724    —        —        —        —        —

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          102      2268    9928    —        2765    1790,9 —            6540,7 6113    —

Векселі видані           1102    247      —        1102    319      376,3   1102    —        95        1102

Інша поточна дебіторська заборгованість  1430    380      240      1230    415      30 843,7          1367    51070,9            420      1321

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги            —        1164    4644    —        2153    —            —        —        3385    —

Дебіторська   заборгованість   із   внутрішніх розрахунків           1110    702      172      1110    1474    861,9   1110            356,6   1041    1110

Резерв сумнівних боргів      —        152      90        —        265      5546,5 —        7992,9 —        —

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах         79        134      255      424      55        525,6   301            5128,7 73        186

Поточний рахунок    45,5     428,5   2527    39,1     83,3     597      8,7       7280,5 17,2     45

Витрати майбутніх періодів —        27        31        —        36        241,4   —        332,3   28        —

Забезпечення виплат відпусток      —        —        110      —        105      —        —        —        —        —

Каса    0,5       1,5       1          0,9       0,7       1Д       0,3       1,2       0,8       1

Нерозподілений прибуток (непокритий зби-ток)            -5422  2198    -166    -8064  955      51941,8           -6521            104 426,8        1219    —

Заборгованість з позабюджетних платежів           173      404      —        235      —        40,8     203      72,5     —            259

 

Резервний капітал

318      153      263      199      153      4263,2 318      7025,5 203      691

Залишок невикористаних  сум у підзвітних осіб   21        12        18        19        17        20        10        15        28            20

Заборгованість по довгострокових кредитах банків        30        —        5999    30        —        —        30        —            —        —

Заборгованість підприємства по нарахованих податках 728      174      545      993      480      3110,7 825            5011,4 185      1491

Заборгованість   постачальникам   за   товари, роботи, послуги           6061    1069    7533    6742    1879            3092,1 6637    2383,7 3209    6668

Відстрочені податкові зобов'язання           —        —        —        —        —        2067,3 —        3068,6 —        —

Статутний капітал    7554    610      1831    7554    1831    38 693,8          7554    69 795,4          1831    7554

Короткострокові кредити банків    —        2031    16 727 —        6188    24 295,8          —        47 478,3          13 686      —

Додатковий капітал  27 000 25 603 24 175 26 900 25 603 82 907,9          27 000 82 907,9          25 200 15 000

Нарахована заробітна плата            608      575      1535    841      707      1459,8 639      1665,1 1191    782

 

Таблиця 7.<

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦП ЗА ЧЕРВЕНЬ, грн

 

Co

"0

о

0)

о и

№ з/п  Зміст господарської операції           Варіанти

 

           

            I           II         III        IV        V         VI        VII       VIII     IX        X

            Надійшли від поста-                                                                                                          

1          чальника матеріали, в т.ч. ПДВ      14 040,00        30 720,00        25 200,00        62 400,00        46 440,00            25 560,00        39 360,00        54 720,00        31980,00         96 480,00

            Примітка до  опера-ції 1: в кількості, кг      2600    3200    3500    5200    4300    7100    8200    4800    4100            6700

            по ціні за кг    5,40     9,60     7,20     12,00   10,80   3,6       4,8       11,40   7,80     14,40

            Надійшов  на  підпри-                                                                                                                   

            ємство рахунок транс-                                                                                                                  

2          портноі організаціі за перевезення    маіеріа-лів, включаючи ЦДВ        186,00 240,00 264,00 480,00            360,00 300,00 612,00 294,00 306,00 996,00

            Нарахована заробіт-                                                                                                          

            на плата експедито-                                                                                                          

3          ру  за  час  супрово-дження     придбаних матеріалів    під   час перевезення  45,00   84,00   102,00 63,00            74,00   95,00   125,00 50,00   42,00   148,00

            Здійснені       нараху-                                                                                                                    

            вання   на  заробітну                                                                                                         

4          плату     експедитора відповідно   до   чин-ного законодавства            ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?

 

Відображені  витрати з     роз     вантаження придбаних     матеріа-лів, здійснені сторон-ньою     організацією, включаючи ПДВ       25,50   48,60   54,60   51,00   72,00   78,00   66,00   40,80   40,68   48,00

6          Використано на ви-готовлення   продук-ції придбані матері-али, кг (сума?)   250      460      350      820            358      730      585      420      370      620

 

            Примітка до оп.6: кі-лькість продукції, що виробляєгься, шт.      1000    2750    1820    2800    1960    2850            1680    2150    1750    3100

7          Нарахована заробіт-на плата робітникам за виготовлення про-дукції  5127,00           8320,00            6980,00           4820,00           4870,00           5430,00           4762,00           6408,00           5934,00            3236,00

8          Здійснені       нараху-вання   на  заробітну плату робітників  за виготовлення     про-дукції відповідно до чинного   законодав-ства    ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

9          Нарахована аморти-зація     виробничого обладнання   360,00 620,00 560,00 450,00 480,00 585,00            380,00 345,00 273,00 568,00

10        Списана       вартість виробничих запасів, використаних на за-гальновиробничі по-треби 80,00   95,00            64,00   75,00   93,00   105,00 60,00   50,00   74,00   20,00

 

Продовження табл. 7.8

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Варіанти

 

           

            I           II         III        IV        V         VI        VII       VIII     IX        X

11        Нарахована заробіт-на   плата   цеховому персоналу      2500,00           2200,00           2350,00            2800,00           3100,00           2100,00           2550,00           2210,00           2164,00           2490,00

12        Нараховано  на зар-плату цехового пер-соналу      відповідно до законодавства       ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

13        Нараховано  Енерго-збуту за використа-ну енергію на виро-бничі      по      треби, включаючи ПДВ            387,00 240,00 336,00 180,00 246,00 312,00 324,00 187,56 138,00 366,00

14        Нараховано    Міськ-водоканалу за воду, використану  на  ви-робничі        потреби, включаючи ПДВ            96,00   108,00 126,00 138,00 240,00 246,00 180,00 76,80   69,60   114,00

15        Списуються   загаль-новиробничі   витра-ти на витрати виро-бництва         ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?

16        Нараховано знос ос-новних   засобів   ад-міністративного призначення         195,00 230,00 320,00            240,00 184,00 252,00 190,00 170,00 235,00 250,00

 

Нараховано енергозбу-ту за використану еле-юроенергію на адмі-ністративні    потреби, вт.ч.ПДВ            180,60 280,40 220,80 240,00 186,00 360,00 300,00 280,40 220,80 360,00

18        Нарахована зарплата адміністрації       під-приємства     2110,00           2380,00           3100,00            2430,00           3060,00           2950,00           3120,00           2225,00           2193,00           2580,00

19        Здійснені   на   раху-вання   на  заробітну плату    адміністрації відповідно   до   чин-ного законодавства            ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

20        Списуються   адміні-стративні витрати    ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?

21        Оприбуткована       на склад готова продук-ція по фактичній со-бівартосгі в кількосгі, шт. (виробничу собі-вартість розрахувати)   980      1050    1780    2200    1680    2100    1560    2050    1720    3000

22        Відвантажена покуп-цям готова продукція в кількосгі, шт. Вра-хована   виручки   від реалізації    продукції, включаючи ПДВ 800?    920?    1460?  2000?  1500?  1950?  1430?  1950?  1700?  2900?

23        Примітка до операції 22 для визначення ви-ручки від реалізації: ці-на за  1   шт.   готової продукції (без ПДВ)   17,50   22,80   25,90   18,60   14,90   21,80   26,40   17,50   24,20   16,00

 

Продовження табл. 7.

 

п

"0

о

I

Є Ш

□о о

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Варіанти

 

           

            I           II         III        IV        V         VI        VII       VIII     IX        X

24        Нараховано     подат-кове зобов'язання з ПДВ на реалізовану продукцію       ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?

25        Списуєгься     собівар-тість реалізованої про-дукції в кількосгі, шт. (суму розрахувати)         800      920            1460    2000    1500    1950    1430    1950    1700    2900

26        Списується собівар-тість      реалізованої продукції на фінан-совий результат            ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

27        Списується дохід від реалізації   продукції на   фінансовий   ре-зультат            ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?

28        Надійшли на поточ-ний рахунок кошти від покупця за реалі-зовану продукцію         ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

29        Реалізовані не потрі-бні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кі-лькосгі, кг, врахована виручка від їх реалі-зації            60?      85?      130?    95?      65?      84?      54?      60?      40?      50?

 

Примітка до  опера-ції 29:  ціна за 1  кг (включаючи ПДВ)         6,00     9,00     7,20     9,60     10,80   12,00   14,40            12,50   8,00     15,60

31        Нарахований     ПДВ на реалізовані мате-ріали   ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?

32        Врахована    собівар-тість     реалізованих матеріалів      ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?

33        Списується собівар-тість     реалізованих матеріалів на фінан-совий результат          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

34        Списується дохід від реалізації матеріалів на   фінансовий   ре-зультат ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?

35        Нарахована заробіт-на плата робітникам за збут продукції         140,00 65,00   84,00   192,00 120,00 89,00            104,00 83,00   61,00   203,00

36        Здійснені       нараху-вання   на   зарплату робітників збуту про-дукції ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?

37        Витрати на рекламу, здійснену      сторон-ньою організацією з

пдв      43,20   54,00   54,60   72,60   72,00   66,00   90,00   75,00   54,00   96,00

38        Витрати    на    відря-дження, пов'язані зі збутом продукції        124      154      198      320      275      411            175      253      136      179

 

Продовження табл. 7.8

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Варіанти

 

           

            I           II         III        IV        V         VI        VII       VIII     IX        X

39        Списані  витрати  на збут    на    фінансові результати    ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?

40        Перераховано  з  по-точного  рахунка  за енергію           ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?

41        Перераховано  з  по-точного рахунка Мі-ськводоканалу            ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?

42        Нарахований    пода-ток на прибуток       ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?            ?

43        Списується сума на-рахованого   податку на прибуток на фі-нансові результати       ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

44        Відображений нероз-поділений    прибуток (непокриті збитки)           ?          ?          ?          ?          ?            ?          ?          ?          ?          ?

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕИ ДО ЗАДАЧІ 7.4

 

to

■a

o

 

Показники     ВІ        ВІІ       вш       BIV     BV       BVI     BVII    BVIII   ВІХ     вх

Баланс поча-тковий 40 636,00        34 568,00        61 075,00        40 042,00        40 213,00        217 918,60      40 964,00 330 507,80      48 109,00        38 580,00

Обороти         130 474,27      175 891,70      263 843,31      301 736,75      206 361,07      288 862,20      273 896,31            279 207,07      279 626,71      389 753,96

Баланс кінце-вий      67 662,33        90 966,26        117 081,15      140 066,41      101 785,13      282 319,64      116 060,52 405 120,05      114 862,20      162 066,05

 

I

is is