Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

TEMA7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

Мета завдання: засвоєння порядку обліку господарських операцій процесу постачання, виробництва та реалізації. Набуття навичок визначення фактичної собівартості придбаних товарно-мате-ріальних цінностей, визначення суми транспортно-заготівельних витрат; визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (роботи, послуги); визначення фінансових результатів від реалізації з використанням бухгалтерських рахунків.

Ключові поняття: процес придбання, податок на додану вартість, податковий кредит, транспортно-заготівельні витрати, процес ви-робництва, готова продукція, об'єкт калькуляції, процес реалізації, прибуток, збиток.

Процес придбання — це сукупність господарських операцій із за-безпечення підприємства предметами і засобами праці, необхідними для здійснення його господарської діяльності.

Податок на додану вартість (ПДВ) — форма вилучення до бю"гі„„™ХЙ,°Г,^- сума ПДВ , склад, _™ від реал,-зації продукції, товарів, робіт, послуг, яка підлягає нарахуванню до бюдже^.

Податковий кредит — сума ПДВ, сплачена постачальникам, на яку покупець змен^уе подахко'ве зобХ'язання.

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів яка складається із суми, сплаченої постачальнику (продавцю) і

ки матеріальних цінностей на підприємство. Транспортно-заготівельні витрати на собівартість запасів відносяться або прямо (безпосередньо), або побічно (шляхом їх розподілу). У випадку якщо транспортно-заготівельні витрати є загальними витратами для кількох видів запасів, то їх необхідно враховувати на окремому субрахунку рахунків обліку запасів і загальну суму щомісячно розподіляти між сумою залишку за-пасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули (викорис-тані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

70        Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА

 

Для розподілу ТЗВ спочатку знаходять середній відсоток ТЗВ, ви-користовуючи дані зазначеногосубрахунку:

Ср%ТЗВ = (ТЗВп + тЗВ3)х100% ,

вп + в3

де Ср%ТЗВ — середній відсоток ТЗВ;

ТЗВП - транспортно-заготівельні витрати на початок звітного мі-сяця;

ТЗВ3 — транспортно-заготівельні витрати за звітний місяць;

Вп—вартістьзапасів на початок звітногомісяця;

В3 — вартість одержаних у звітному місяці запасів.

Потім середній відсоток використовується для визначення тієї час-тини транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на вартість ви-булих запасів.

Для відокремленого обліку ТЗВ можна відкрити субрахунок 209 «Транспортно — заготівельні витрати».

Для визначення первісної вартості придбаних об’єктів основних засобів і нематеріальних активів призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції».